Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. prosince 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 172 odst. 1, 2, 3, 5 a 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 81/1979 Sb. a vyhlášky č. 108/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

"§ 3

K § 10 odst. 5 písm. c) zákona

(1) Členu jednotného zemědělského družstva se započítává pro vznik nároku na důchod a jeho výši kalendářní rok, jestliže v něm odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení, nejméně však

a) 150 pracovních dnů nebo

b) 100 pracovních dnů, jde-li o člena jednotného zemědělského družstva se změněnou pracovní schopností nebo členku jednotného zemědělského družstva, která pečuje alespoň o jedno dítě předškolního věku starší tří let nebo o invalidní nezletilé dítě, které potřebuje stálou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti.

(2) Odpracovaným dnem se rozumí den, v němž člen jednotného zemědělského družstva pracoval v družstvu v rozsahu stanoveném předpisy o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte. 56)

(3) Odpracovaným dnům se kladou naroveň dny,

a) po které člen jednotného zemědělského družstva pracoval se souhlasem družstva mimo družstvo,

b) za které se poskytují peněžité dávky ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte nahrazující mzdu,

c) ošetřování nebo péče o dítě mladší než 10 let nebo ošetřování jiného nemocného člena rodiny po uplynutí doby, po kterou se poskytuje podpora při ošetřování člena rodiny, za podmínek uvedených v zákoně o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, 57)

d) po které žena pečovala o dítě (i osvojence nebo jiné dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů) ve věku do tří let nebo o invalidní nezletilé dítě, které potřebuje stálou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti,

e) dovolené na zotavenou a dny lázeňské péče,

f) po které člen jednotného zemědělského družstva vykonával veřejnou funkci, pokud nebyl pro její výkon dlouhodobě uvolněn, plnil občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, konal službu v ozbrojených silách včetně dnů potřebného pracovního volna poskytovaného v souvislosti s touto službou,

g) po které člen jednotného zemědělského družstva prokazatelně nemohl pracovat pro nepříznivé povětrnostní vlivy, popřípadě pro překážku na straně družstva,

h) pracovního volna poskytovaného podle předpisů o studiu při zaměstnání a dny účasti na odborném nebo politickém školení,

ch) za které se poskytuje pracovníkům náhrada mzdy, popřípadě mzda, jakož i doba, za kterou při důležitých osobních překážkách v práci náhrada mzdy nenáleží jen proto, že pracovník nesplňuje požadovanou podmínku doby zaměstnání.

(4) Jestliže členství v družstvu vzniklo nebo zaniklo během kalendářního roku, započítává se členu jednotného zemědělského družstva doba, po kterou členství v družstvu trvalo, pokud v tomto období odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení. Odpracované dny musí činit aspoň poměrnou část úvazku stanoveného v odstavci 1 písm. a) nebo b) odpovídající době, po kterou členství v družstvu trvalo.

(5) Členu jednotného zemědělského družstva, který nepracoval v družstvu po část kalendářního roku z důvodů uvedených v odstavci 6, se započte ta část kalendářního roku, v níž uvedené důvody netrvaly, jestliže v tomto období odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení. Ustanovení poslední věty předchozího odstavce platí obdobně.

(6) Důvody podle předchozího odstavce jsou

a) výkon veřejné funkce, pro niž byl člen jednotného zemědělského družstva dlouhodobě uvolněn,

b) příprava pro povolání studiem [§ 10 odst. 1 písm. d) zákona],

c) péče ženy o dítě předškolního věku starší tří let, pokud tato žena nesplňuje podmínky pro zápočet celého kalendářního roku [odstavec 1 písm. b)],

d) přerušení pracovní činnosti v družstvu z vážných důvodů (§ 13 odst. 2 zákona),

e) pobírání starobního nebo invalidního důchodu,

f) vazba nebo výkon trestu odnětí svobody.

(7) Neodpracoval-li člen jednotného zemědělského družstva počet pracovních dnů potřebný podle předchozích odstavců pro zápočet celého kalendářního roku nebo jeho části, započítávají se pro vznik nároku na důchod a jeho výši jen odpracované dny, popřípadě dny, které se jim kladou naroveň, pokud pracovní činnost člena jednotného zemědělského družstva zakládala zabezpečení v nemoci podle předpisů o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte. 58)

(8) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny předpisy o zápočtu náhradních dob do doby pracovní činnosti pro účely důchodového zabezpečení.".

2. V § 10 se vkládá za slovo "prarodiče" slovo "sourozenci".

3. V § 14 odst. 1 písm. a) č. 1 se slova "prémie a podíly na hospodářských výsledcích" nahrazují slovy "prémie, odměny 59) a podíly na hospodářských výsledcích".

4. § 14 odst. 1 písm. a) č. 4 zní:

"4. mzdové vyrovnání poskytované pracujícím uvolňovaným nebo převáděným v souvislosti s prováděním strukturálních změn v národním hospodářství, s likvidací neefektivních provozů, se snižováním správního a řídícího aparátu a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními 60) nebo horníkům pracujícím v podzemí hlubinných dolů uvolněným nebo převedeným na jinou práci ze zdravotních důvodů 61) a příspěvek na zapracování poskytovaný v náboru prováděném národními výbory, 62)".

5. § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje č. 6, které zní:

"6. věrnostní přídavek horníků, 63) mzdy a odměny členů záchranných sborů při zásazích v báňských revírech, stabilizační odměny poskytované pravidelně za nepřetržité trvání pracovního poměru podle obecně závazných právních předpisů a mzdy a odměny nevidomých občanů, jimž byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně, 64) i když jsou od daně ze mzdy osvobozeny. Věrnostní přídavek horníků a stabilizační odměny se započítávají v tom roce, v němž byly vyplaceny;".

6. § 14 odst. 1 písm. c) č. 6 zní:

"6. příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení placený družstvem (§ 145a) a před 1. lednem 1980 část příspěvku placeného družstvem na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení v období od 1. ledna 1964 do 31. prosince 1967 ve výši 11,2 % a v období od 1. ledna 1968 do 31. prosince 1979 ve výši 12,5 % úhrnu příjmů člena jednotného zemědělského družstva uvedených pod č. 1 až 5. Pro účely stanovení nejvyšší procentní výměry důchodu se průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 14 odst. 4 zákona snižuje o částku odpovídající jedné dvanáctině příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení vypočteného z takového ročního příjmu, který odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku neomezenému podle § 14 odst. 4 zákona.".

7. § 20 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Za podstatný pokles výdělku pracujícího se zpravidla považuje, jestliže průměr jeho hrubých výdělků (§ 14 a 15) včetně odměn poskytovaných na základě dohody o pracovní činnosti zjištěný za posledních 12 měsíců je alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční výdělek, z něhož se vypočítává důchod, avšak neomezený podle § 14 odst. 4 zákona. Jestliže pracující se stal částečně invalidním v době přípravy pro pracovní uplatnění nebo jestliže po přiznání důchodu nastaly podstatné změny ve mzdových poměrech pracujících, srovnává se průměr hrubých výdělků pracujícího zpravidla za posledních 12 měsíců s průměrným výdělkem obvykle dosahovaným v zaměstnání, které pracující konal v době vzniku nároku na důchod. Srovnání průměru hrubých výdělků s výdělkem obvykle dosahovaným v zaměstnání, které pracující konal v době vzniku nároku na důchod, se dále provádí buď po pěti letech od srovnání podle předchozí věty nebo po pěti letech pobírání částečného invalidního důchodu, jestliže v tomto období ke srovnání nedošlo.

(2) Do průměru hrubých výdělků pro přezkoumání podstatného poklesu výdělku se nezahrnují

a) podíly na hospodářských výsledcích,

b) náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,

c) mimořádné odměny, 65)

d) stabilizační odměny [§ 14 odst. 1 písm. a) č. 6],

e) věrnostní přídavek horníků,

f) odměny poskytované při významných pracovních a životních výročích, 66)

g) odměny do výše 2 000 Kčs ročně za dobrovolnou veřejně prospěšnou činnost (např. odměny za brigádnickou činnost v akci Z),

h) příjmy z krátkodobé činnosti bezprostředně směřující k odstranění nepříznivých důsledků živelních pohrom,

ch) příjmy za mimořádné směny ve dnech pracovního klidu konané z důvodu naléhavé potřeby národního hospodářství,

i) příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení placený jednotným zemědělským družstvem.".

8. V § 22 odst. 2 se slova "v příloze k této vyhlášce" nahrazují slovy "v příloze č. 1 vyhlášky".

9. V § 23 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Při rozhodování o částečném invalidním důchodu se přihlíží k sociálním poměrům pracujícího a jeho rodiny.".

10. V § 25 odst. 1 písm. c) se na konci doplňují tato slova: "nebo příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností,".

11. V § 27 odst. 1 se slova "které poskytuje důchodci poplatník daně ze mzdy požívající na důchodce slevu na této dani 21)" včetně poznámky pod čarou nahrazují slovy "daňové úlevy poplatníka daně ze mzdy vyplývající z uznání důchodce za jím vyživovanou osobu nebo je-li částka této daňové úlevy menší než 100 Kčs měsíčně, částka 100 Kčs měsíčně. 21)".

12. V § 31 se v nadpise vypouštějí slova "Souběh nároků na starobní důchod a nemocenské" a odstavec 2 zní:

"(2) Jestliže bylo poskytováno na dítě výchovné, ačkoliv na toto dítě měly být poskytovány přídavky na děti, zastaví se výplata výchovného při výplatě splátky důchodu splatné po dni, jímž uplynulo období, za které bylo již výchovné vyplaceno. Výchovné za předcházející dobu se nepovažuje za přeplatek, pokud nepřesahovalo výši, ve které by přídavky na děti za tuto dobu jinak náležely; podmínkou však je, že na toto dítě bylo výchovné poskytnuto jen jednou a že nebyly porušeny předpisy o výplatě výchovného.".

13. § 31 se doplňuje odstavci 3 a 4, které zní:

"(3) Žijí-li v rodině důchodce děti, z nichž na některé se vyplácí výchovné manželovi a na ostatní se vyplácí výchovné manželce, poskytne se na žádost k součtu částek výchovného, které se vyplácejí na tyto děti, doplatek do výše výchovného, které by se poskytovalo na všechny děti jen k jednomu důchodu. Doplatek se rozdělí k výchovnému poměrnou částí podle počtu dětí; ustanovení § 46 odst. 7 poslední věta zákona platí i tu.

(4) Neuplatnil-li poživatel důchodu nárok na výchovné, ačkoliv by mu jinak náleželo, je oprávněn uplatnit nárok na výchovné z jeho důchodového zabezpečení (pojištění) v zájmu dítěte druhý z rodičů, jiný občan, který má dítě v přímém zaopatření, opatrovník nebo orgán pověřený úkoly v péči o děti.".

14. Za § 31 se vkládá § 31a, který včetně nadpisu zní:

"§ 31a

Souběh nároků na starobní nebo invalidní důchod a nemocenské

(1) Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají starobní důchod zpětně i za dobu, po kterou bylo poskytováno nemocenské, zúčtují s doplatkem důchodu nemocenské vyplacené za dobu delší, než stanoví předpisy o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci). 67)

(2) Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají invalidní důchod zpětně i za dobu, po kterou bylo poskytováno nemocenské přiznané po vzniku nároku na tento důchod, zúčtují s doplatkem důchodu nemocenské vyplácené za dobu delší, než stanoví předpisy o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci). 67)".

15. § 41 odst. 3 a § 43 včetně nadpisu se vypouštějí.

16. § 44 včetně nadpisu zní:

"§ 44

Domáčtí pracovníci

Do hrubého výdělku domáckého pracovníka se nezapočítávají režijní náklady a cena surovin, které si domácký pracovník opatřuje na vlastní náklad.".

17. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46

Sezónní a kampaňoví pracovníci

(1) Do doby zaměstnání sezónního a kampaňového pracovníka 68) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pracovník účasten nemocenského pojištění aspoň část měsíce. Jestliže pracovník odpracoval na sezónních a kampaňových pracích v kalendářním roce aspoň 150 dnů a dosáhl v tomto roce za tyto práce hrubého výdělku aspoň 3 000 Kčs, započítává se do doby zaměstnání celý kalendářní rok.

(2) Do průměrného měsíčního výdělku se započítávají i výdělky za kalendářní měsíce, ve kterých sezónní a kampaňový pracovník nebyl účasten nemocenského pojištění; tyto kalendářní měsíce se též zahrnují do doby, za kterou se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".

18. § 47 odst. 1 zní:

"(1) Do doby zaměstnání pracovníka na nepravidelnou výpomoc 69) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pracovník účasten nemocenského pojištění aspoň část měsíce.".

19. V § 48 odst. 1 se vypouštějí slova "mají bydliště v Československé socialistické republice".

20. § 50 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Stejně jako experti se v důchodovém zabezpečení posuzují českoslovenští občané - pracující, kteří byli vysláni ke studijnímu pobytu, popřípadě k studiu v zahraničí a pobírají v zahraničí stipendium od československé nebo zahraniční organizace.

(3) Pro účely důchodového zabezpečení se za experty nepovažují českoslovenští občané - pracující, kteří sice vykonávají činnost uvedenou v odstavci 1, avšak jsou za ni odměňováni výhradně československou organizací v souladu se zásadami mzdových úprav pro pracovníky zahraniční služby; tito pracující - pokud jsou československými občany - jsou zabezpečeni podle § 48 a 49.".

21. V § 51 se slova "hrubá mzda (plat), která mu náležela" nahrazují slovy "hrubý výdělek, který mu náležel".

22. V § 53 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně".

23. V § 54 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně".

24. § 60 včetně nadpisu zní:

"Studenti a žáci

§ 60

(1) Za hrubý výdělek studenta (žáka) 70) se považuje částka 1 200 Kčs měsíčně.

(2) Dosáhl-li student (žák) při zaměstnání v některém měsíci vyššího hrubého výdělku než 1 200 Kčs, považuje se za jeho výdělek v tomto měsíci hrubý výdělek skutečně dosažený. Stal-li se student (žák) plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu (§ 27 zákona), který utrpěl v zaměstnání, považuje se za jeho hrubý výdělek, pokud je to pro něj příznivější, hrubý výdělek, kterého by dosáhl v tomto zaměstnání, kdyby je konal po plnou pracovní dobu stanovenou právními předpisy pro příslušné výrobní odvětví.

(3) Pracovním úrazem je úraz, který student (žák) utrpěl při vyučování nebo v souvislosti s ním; 71) ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".

25. § 62 včetně nadpisu zní:

"§ 62

Interní vědečtí a umělečtí aspiranti

(1) Za hrubý výdělek interního vědeckého aspiranta 72) se považuje stipendium 73) včetně té části, která je osvobozena od daně ze mzdy.

(2) Za hrubý výdělek uměleckého aspiranta 74) se považuje stipendium včetně té části, která je osvobozena od daně ze mzdy, a odměny vyplácené za pedagogickou činnost vykonávanou v rámci studijního plánu. 75)

(3) Za hrubý výdělek interního vědeckého nebo uměleckého aspiranta vyslaného ke stipendijnímu pobytu v zahraničí se považuje částka odpovídající stipendiu, které by mu náleželo v Československé socialistické republice.

(4) Pracovním úrazem interního vědeckého nebo uměleckého aspiranta je úraz utrpěný při činnosti vykonávané podle jeho studijního plánu nebo v přímé souvislosti s ní; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.

(5) Úraz, který utrpěl externí vědecký (umělecký) aspirant důchodově zabezpečený jako pracující při činnosti vykonávané podle jeho studijního plánu nebo v přímé souvislosti s ní, se považuje za pracovní úraz v zaměstnání; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".

26. § 63 zní:

"§ 63

Jako doba zaměstnání dobrovolných pracovníků pečovatelské služby organizované národním výborem (pečovatelů) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pečovatel účasten nemocenského pojištění 76) aspoň část měsíce.".

27. § 64 odst. 2 zní:

"(2) Do průměrného měsíčního výdělku se započítávají též odměny za kalendářní měsíce, ve kterých pečovatel nebyl účasten nemocenského pojištění; tyto kalendářní měsíce se zahrnují též do doby, za kterou se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".

28. Za § 65 se vkládá § 65a, který včetně nadpisu zní:

"§ 65a

Občané se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění

(1) Doba, po kterou se občan se změněnou pracovní schopností připravuje podle doporučení správní komise národního výboru pro pracovní uplatnění (§ 130), se považuje pro účely důchodového zabezpečení za dobu zaměstnání, jestliže občan není účasten důchodového zabezpečení již z důvodu jiné činnosti.

(2) Za hrubý výdělek občana se změněnou pracovní schopností připravujícího se pro pracovní uplatnění se považuje částka 1 200 Kčs měsíčně.

(3) Za pracovní úraz občana se změněnou pracovní schopností se považuje úraz, který občan se změněnou pracovní schopností utrpěl při přípravě pro pracovní uplatnění nebo v souvislosti s ní; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".

29. V § 67 odst. 1 se vypouští písmeno g) a v písmenu ch) se slovo "neplacených" nahrazuje slovem "bezplatných"; písmena h) až i) se označují jako písmena g) až ch).

30. V § 69 odst. 1 se slova "neplacená brigádnická činnost 32)" včetně poznámky pod čarou nahrazují slovy "bezplatná brigáda 32)".

31. Za § 71 se vkládá § 71a, který včetně nadpisu zní:

"§ 71a

Společné ustanovení

Doba zaměstnání domáckých pracovníků, sezónních a kampaňových pracovníků, pečovatelů a občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění se započítává před 1. lednem 1980 v rozsahu a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.".

32. V § 89 odst. 3 se slova "6 měsíců" nahrazují slovy "12 měsíců".

33. § 91 včetně nadpisu zní:

"§ 91

Průměrný měsíční výdělek

Pro určení průměrného měsíčního výdělku se započítávají pouze výdělky (§ 14) dosažené v zaměstnáních zakládajících nárok na důchod za výsluhu let; doba jiného zaměstnání se nezahrnuje do období, z něhož se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".

34. § 92 odst. 1 zní:

"(1) Je-li poživatel důchodu za výsluhu let výdělečně činný, krátí se důchod za výsluhu let o částku, o kterou úhrn důchodu za výsluhu let a průměru hrubých příjmů z výdělečné činnosti převyšuje průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 14 odst. 4 zákona.".

35. § 94 zní:

"§ 94

(1) Za hrubý výdělek pracovníka, který je činný na základě dohody o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr (dále jen "pracovník na dohodu"), 77) se považuje odměna za sjednané práce podrobená dani ze mzdy.

(2) Ustanovení § 46 odst. 2 platí tu obdobně.".

36. § 95 zní:

"§ 95

(1) Jestliže pracovník na dohodu je již zabezpečen (pojištěn) z důvodu jiné činnosti, posuzuje se v důchodovém zabezpečení úraz, který utrpí při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, jako pracovní úraz.

(2) Jestliže pracovník na dohodu pobírá starobní nebo invalidní důchod, posuzuje se v důchodovém zabezpečení úraz, který utrpí při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, jako pracovní úraz.".

37. § 96 zní:

"§ 96

Doba zaměstnání pracovníků na dohodu před 1. lednem 1980 se započítává v rozsahu a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.".

38. § 137 odst. 6 zní:

"(6) O zvýšení příspěvku na manželku platí § 136 odst. 4. Zvýšení příspěvku na manželku náleží i tehdy, pobírá-li oprávněný v době přípravy nemocenské.".

39. § 137 odst. 7 věta první zní:

"Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 10 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 50 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání.".

40. § 137 odst. 8 zní:

"(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let se vyplácí nejdéle po dobu, po kterou by se poskytovalo nemocenské; 78) jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.".

41. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ

Úhrada nákladů sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev

Výpočet příspěvků na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení a způsob jeho odvádění

K § 101 zákona

§ 145a

(1) Příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení za jednotlivého člena vypočte jednotné zemědělské družstvo v závislosti na výši ročních příjmů člena podle tabulky uvedené v příloze č. 2 vyhlášky, a to po vyúčtování odměn za práci za celý kalendářní rok nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

(2) Do ročních příjmů člena jednotného zemědělského družstva se zahrnují všechny příjmy z pracovní činnosti uvedené v § 14 odst. 1 písm. c) č. 1 až 5.

§ 145b

(1) Jednotné zemědělské družstvo odvádí v kalendářním roce úhrn příspěvků za jednotlivé členy měsíčně formou zálohy ve výši jedné dvanáctiny úhrnu příspěvků za členy, vypočtených za předcházející kalendářní rok. Záloha takto stanovená je splatná vždy při výběru peněžních prostředků na výplatu odměn za práci od příslušné pobočky Státní banky československé za výplatní období.

(2) Ze zálohy na úhrn příspěvků, vypočtené podle předchozího odstavce, popřípadě zvýšené o náhrady přeplacených dávek z předchozích výplatních období, odečte jednotné zemědělské družstvo úhrn peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte vyplacených ze státních prostředků za uplynulé období. Na zbývající částku zálohy včetně náhrad přeplacených dávek vydá jednotné zemědělské družstvo příkaz k převodu ze svého účtu u příslušné pobočky Státní banky československé na příjmový účet příslušného národního výboru. Je-li úhrn výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období vyšší než záloha vypočtená podle předchozího odstavce, požádá jednotné zemědělské družstvo příslušný národní výbor o úhradu rozdílu; národní výbor vydá příkaz k převodu ze svého výdajového účtu na účet jednotného zemědělského družstva u příslušné pobočky Státní banky československé do osmi dnů ode dne předložení žádosti jednotného zemědělského družstva.

(3) Jednotné zemědělské družstvo je povinno vyhotovit vyúčtování zálohy na úhrn příspěvků a výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období a předložit je příslušné pobočce Státní banky československé spolu s příkazem k převodu zálohy na úhrn příspěvků včetně náhrad přeplacených dávek.

(4) Jednotné zemědělské družstvo není oprávněno čerpat prostředky na výplatu odměn za práci členů, jestliže nepředložilo příslušné pobočce Státní banky československé vyúčtování záloh na úhrn příspěvků a výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte a příkaz k převodu na úhradu zálohy na úhrn příspěvků ve prospěch příjmového účtu příslušného národního výboru nebo doklad o tom, že požádalo příslušný národní výbor o úhradu rozdílu.

(5) Při nedostatku prostředků na účtě jednotného zemědělského družstva na úhradu všech splatných závazků má záloha (vyúčtování záloh) na úhrn příspěvků přednostní pořadí a jednotné zemědělské družstvo je povinno označit příkaz k převodu na úhradu zálohy (vyúčtování záloh) na úhrn příspěvků znakem (doložkou) určujícím toto přednostní pořadí.

§ 145c

Jednotné zemědělské družstvo provede vyúčtování záloh na úhrn příspěvků odvedených za uplynulý kalendářní rok nejpozději při výběru peněžních prostředků na výplatu odměn za práci v únoru následujícího roku.".

42. Dosavadní části pátá, šestá a sedmá se označují jako části šestá, sedmá a osmá.

43. § 151 písm. ch) druhá věta zní:

"V době, kdy studující, s výjimkou účastníků studia při zaměstnání, jsou zaměstnáni (pracovně činni) v organizaci, vede záznamy tato organizace a sděluje je na výzvu orgánu důchodového zabezpečení až v případném řízení o dávku důchodového zabezpečení; to platí též, pracuje-li studující v organizaci podle učebních plánů a osnov.".

44. § 151 se doplňuje písmenem o), které zní:

"o) u občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění příslušný národní výbor, v jehož obvodu se příprava provádí, nebo výcvikové středisko (zařízení) pro občany se změněnou pracovní schopností, v němž se občan připravuje pro pracovní uplatnění.".

45. § 154 odst. 1 písm. d) zní:

"d) označení druhu činnosti a doby jejího trvání, přičemž u pracujících, kteří vykonávají zaměstnání zařazené do I. nebo II. pracovní kategorie, se zapisují údaje o době a trvání práce (údajem počtu dnů za kalendářní dobu skutečné práce) a druh činnosti se označí podle názvosloví a podle pořadových čísel uvedených v resortních seznamech; 79)".

46. V § 154 odst. 1 písm. f) se na konci doplňují tato slova: "nebo pro účely odborného nebo politického školení;".

47. V § 154 odst. 1 písm. h) se na konci doplňují tato slova: "a kdo jej vyplácí.".

48. § 154 odst. 1 se doplňuje písmenem ch), které zní:

"ch) příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení člena jednotného zemědělského družstva.".

49. V § 156 se vypouští odstavec 2. V odstavci 3 se slova "předchozích odstavců" nahrazují slovy "předchozího odstavce" a odstavec se označuje jako odstavec 2.

50. V § 157 odst. 1 se ve větě první doplňují na konci tato slova: "doba mateřské dovolené, po kterou se neposkytovala peněžitá pomoc v mateřství, doba další mateřské dovolené, doba ošetřování člena rodiny, po kterou se již neposkytovala podpora při ošetřování člena rodiny, a doba pracovního volna bez náhrady mzdy (odměny za práci) poskytnutého organizací ke studiu při zaměstnání nebo k účasti na odborném nebo politickém školení.".

51. § 159 odst. 2 poslední věta zní: "U poživatelky vdovského důchodu a poživatele důchodu za výsluhu let (částečného důchodu za výsluhu let) je organizace povinna hlásit vždy za 12 kalendářních měsíců výši dosaženého hrubého výdělku a výši vyplaceného nemocenského, a to odděleně.".

52. K vyhlášce č. 128/1975 Sb., se připojuje příloha č. 2; znění této přílohy je uvedeno v příloze k této vyhlášce. Nadpis dosavadní přílohy k vyhlášce č. 128/1975 Sb. zní:

"Příloha č. 1 vyhlášky č. 128/1975 Sb.".


Čl. II

(1) Věrnostní přídavky horníků, mzdy a odměny členů záchranných sborů při zásazích v báňských revírech a mzdy a odměny nevidomých občanů [§ 14 odst. 1 písm. a) č. 6] vyplacené před 1. lednem 1980 se započítávají do hrubých výdělků pro účely důchodového zabezpečení, i když tyto příjmy nepodléhaly dani ze mzdy. Pracujícím, kterým byl důchod v období od 1. ledna 1977 do 31. prosince 1979 již přiznán, upraví se na žádost výše důchodu podle předchozí věty a to nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 1980.

(2) V roce 1980 se pro výpočet měsíční zálohy (§ 145b) stanoví příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení za člena družstva v jednotné výši a vypočítává se z průměrného ročního příjmu připadajícího na člena družstva dosaženého v roce 1979.

Čl. III

Zrušuje se § 81 vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte ve znění vyhlášky č. 128/1975 Sb. a vyhlášky č. 54/1976 Sb.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

21) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 161/1976 Sb.

32) § 103 odst. 2 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

56) § 22 odst. 1 vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášky č. 128/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 54/1976 Sb.

57) § 16 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění č. 51/1976 Sb.).

58) § 4 zákona č. 103/1964 Sb. (úplné znění č. 51/1976 Sb.).

59) § 26 vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

60) Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

61) Vyhláška č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů.

62) Vyhláška č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.

63) Zákon č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

64) § 39 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, § 39 vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 4 č. 4 písm. g) vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 80/1979 Sb.

65) § 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 157/1975 Sb.

66) Vyhláška č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

67) § 21 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, § 12 zákona č. 103/1964 Sb.

68) § 10 vyhlášky č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.

69) § 18 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

70) § 46 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

71) Např. při práci v laboratořích, ve školní dílně, na školním pozemku nebo při provozní praxi.

72) § 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

73) § 3 vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

74) § 1 vyhlášky č. 210/1959 Ú. l., kterou se vydává organizační a stipendijní řád pro umělecké aspiranty.

75) § 40 vyhlášky č. 210/1959 Ú. l.

76) § 80 a 81 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

77) § 232 odst. 2 zákoníku práce. Nemocenské pojištění pracovníků na dohodu upravují § 67 a 68 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

78) § 15 odst. 3 až 5 zákona č. 54/1956 Sb.

79) Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.


Příloha k vyhlášce č. 164/1979 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 128/1975 Sb. včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb.

Tabulka pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev

Roční příjem v Kčs přes - do Příspěvek na sociální zabezpečení v Kčs za kalendářní rok
- 2 400 6 % z ročních příjmů
2 400 - 2 640 144
2 640 - 2 880 156
2 880 - 3 120 168
3 120 - 3 360 180
3 360 - 3 600 312
3 600 - 3 840 336
3 840 - 4 080 360
4 080 - 4 320 372
4 320 - 4 560 396
4 560 - 4 800 432
4 800 - 5 040 456
5 040 - 5 280 480
5 280 - 5 520 504
5 520 - 5 760 528
5 760 - 6 000 564
6 000 - 6 240 594
6 240 - 6 480 642
6 480 - 6 720 690
6 720 - 6 960 744
6 960 - 7 200 798
7 200 - 7 440 858
7 440 - 7 680 912
7 680 - 7 920 954
7 920 - 8 160 984
8 160 - 8 400 1 026
8 400 - 8 640 1 056
8 640 - 8 880 1 104
8 880 - 9 120 1 140
9 120 - 9 360 1 176
9 360 - 9 600 1 218
9 600 - 9 840 1 260
9 840 - 10 080 1 302
10 080 - 10 320 1 338
10 320 - 10 560 1 380
10 560 - 10 800 1 432
10 800 - 11 040 1 464
11 040 - 11 280 1 512
11 280 - 11 520 1 554
11 520 - 11 760 1 596
11 760 - 12 000 1 638
12 000 - 12 240 1 686
12 240 - 12 480 1 728
12 480 - 12 720 1 770
12 720 - 12 960 1 818
12 960 - 13 200 1 866
13 200 - 13 440 1 914
13 440 - 13 680 1 956
13 680 - 13 920 2 010
13 920 - 14 160 2 058
14 160 - 14 400 2 100
14 400 - 14 640 2 148
14 640 - 14 880 2 202
14 880 - 15 120 2 256
15 120 - 15 360 2 310
15 360 - 15 600 2 358
15 600 - 15 840 2 412
15 840 - 16 080 2 460
16 080 - 16 320 2 514
16 320 - 16 560 2 562
16 560 - 16 800 2 616
16 800 - 17 040 2 676
17 040 - 17 280 2 730
17 280 - 17 520 2 790
17 520 - 17 760 2 844
17 760 - 18 000 2 904
18 000 - 18 240 2 952
18 240 - 18 480 3 012
18 480 - 18 720 3 066
18 720 - 18 960 3 131
18 960 - 19 200 3 192
19 200 - 19 440 3 252
19 440 - 19 680 3 312
19 680 - 19 920 3 372
19 920 - 20 160 3 432
20 160 - 20 400 3 492
20 400 - 20 640 3 552
20 640 - 20 880 3 618
20 880 - 21 120 3 690
21 120 - 21 360 3 756
21 360 - 21 600 3 822
21 600 - 21 840 3 882
21 840 - 22 080 3 948
22 080 - 22 320 4 014
22 320 - 22 560 4 080
22 560 - 22 800 4 140
22 800 - 23 040 4 212
23 040 - 23 280 4 272
23 280 - 23 520 4 338
23 520 - 23 760 4 404
23 760 - 24 000 4 464
24 000 - 24 240 4 536
24 240 - 24 480 4 596
24 480 - 24 720 4 668
24 720 - 24 960 4 728
24 960 - 25 200 4 836
25 200 - 25 440 4 908
25 440 - 25 680 4 986
25 680 - 25 920 5 058
25 920 - 26 160 5 130
26 160 - 26 400 5 208
26 400 - 26 640 5 280
26 640 - 26 880 5 358
26 880 - 27 120 5 430
27 120 - 27 360 5 502
27 360 - 27 600 5 580
27 600 - 27 840 5 652
27 840 - 28 080 5 730
28 080 - 28 320 5 802
28 320 - 28 560 5 874
28 560 - 28 800 5 952
28 800 - 29 040 6 024
29 040 - 29 280 6 102
29 280 - 29 520 6 174
29 520 - 29 760 6 246
29 760 - 30 000 6 324
30 000 - 30 240 6 396
30 240 - 30 480 6 474
30 480 - 30 720 6 546
30 720 - 30 960 6 618
30 960 - 31 200 6 696
31 200 - 31 440 6 768
31 440 - 31 680 6 846
31 680 - 31 920 6 918
31 920 - 32 160 6 990
32 160 - 32 400 7 068
32 400 - 32 640 7 140
32 640 - 32 880 7 218
32 880 - 33 120 7 290
33 120 - 33 360 7 362
33 360 - 33 600 7 440
33 600 - 33 840 7 512
33 840 - 34 080 7 590
34 080 - 34 320 7 662
34 320 - 34 560 7 734
34 560 - 34 800 7 812
34 800 - 35 040 7 884
35 040 - 35 280 7 962
35 280 - 35 520 8 032
35 520 - 35 760 8 106
35 760 - 36 000 8 184
36 000 - 36 240 8 256
36 240 - 36 480 8 328
36 480 - 36 720 8 406
36 720 - 36 960 8 478
36 960 - 37 200 8 556
37 200 - 37 440 8 628
37 440 - 37 680 8 700
37 680 - 37 920 8 778
37 920 - 38 160 8 850
38 160 - 38 400 8 928
38 400 - 38 640 9 000
38 640 - 38 880 9 072
38 880 - 39 120 9 150
39 120 - 39 360 9 222
39 360 - 39 600 9 300
39 600 - 39 840 9 372
39 840 - 40 080 9 444
40 080 - 40 320 9 522
40 320 - 40 560 9 594
40 560 - 40 800 9 672
40 800 - 41 040 9 744
41 040 - 41 280 9 816
41 280 - 41 520 9 894
41 520 - 41 760 9 966
41 760 - 42 000 10 044
42 000 - 42 240 10 116
42 240 - 42 480 10 188
42 480 - 42 720 10 266
42 720 - 42 960 10 338
42 960 - 43 200 10 416
43 200 - 43 440 10 488
43 440 - 43 680 10 560
43 680 - 43 920 10 638
43 920 - 44 160 10 710
44 160 - 44 400 10 788
44 400 - 44 640 10 860
44 640 - 44 880 10 932
44 880 - 45 120 11 010
45 120 - 45 360 11 082
45 360 - 45 600 11 160
45 600 - 45 840 11 232
45 840 - 46 080 11 304
46 080 - 46 320 11 382
46 320 - 46 560 11 454
46 560 - 46 800 11 532
46 800 - 47 040 11 604
47 040 - 47 280 11 676
47 280 - 47 520 11 754
47 520 - 47 760 11 826
47 760 - 48 000 11 904
48 000 - 48 240 11 976
48 240 - 48 480 12 048
48 480 - 48 720 12 126
48 720 - 48 960 12 198
48 960 - 49 200 12 276
49 200 - 49 440 12 348
49 440 - 49 680 12 420
49 680 - 49 920 12 498
49 920 - 50 160 12 570
50 160 - 50 400 12 648
50 400 - 50 640 12 720
50 640 - 50 880 12 792
50 880 - 51 120 12 870
51 120 - 51 360 12 942
51 360 - 51 600 13 020
51 600 - 51 840 13 092
51 840 - 52 080 13 164
52 080 - 52 320 13 242
52 320 - 52 560 13 314
52 560 - 52 800 13 392
52 800 - 53 040 13 464
53 040 - 53 280 13 536
53 280 - 53 520 13 614
53 520 - 53 760 13 686
53 760 - 54 000 13 758
54 000 - 54 240 13 836
54 240 - 54 480 13 908
54 480 - 54 720 13 986
54 720 - 54 960 14 058
54 960 - 55 200 14 130
55 200 - 55 440 14 208
55 440 - 55 680 14 280
55 680 - 55 920 14 358
55 920 - 56 160 14 430
56 160 - 56 400 14 502
56 400 - 56 640 14 580
56 640 - 56 880 14 652
56 880 - 57 120 14 730
57 120 - 57 360 14 802
57 360 - 57 600 14 874
57 600 - 57 840 14 952
57 840 - 58 080 15 024
58 080 - 58 320 15 102
58 320 - 58 560 15 174
58 560 - 58 800 15 246
58 800 - 59 040 15 324
59 040 - 59 280 15 396
59 280 - 59 520 15 474
59 520 - 59 760 15 546
59 760 - 60 000 15 618
60 000 - 60 240 15 696
60 240 - 60 480 15 768
60 480 - 60 720 15 846
60 720 - 60 960 15 918
60 960 - 61 200 15 990
61 200 - 61 440 16 068
61 440 - 61 680 16 140
61 680 - 61 920 16 218
61 920 - 62 160 16 290
62 160 - 62 400 16 362
62 400 - 62 640 16 440
62 640 - 62 880 16 512
62 880 - 63 120 16 590
63 120 - 63 360 16 662
63 360 - 63 600 16 734
63 600 - 63 840 16 812
63 840 - 64 080 16 884
64 080 - 64 320 16 962
64 320 - 64 560 17 034
64 560 - 64 800 17 106
64 800 - 65 040 17 184
65 040 - 65 280 17 256
65 280 - 65 520 17 334
65 520 - 65 760 17 406
65 760 - 66 000 17 478
66 000 - 66 240 17 556
66 240 - 66 480 17 628
66 480 - 66 720 17 706
66 720 - 66 960 17 778
66 960 - 67 200 17 850
67 200 - 67 440 17 928
67 440 - 67 680 18 000
67 680 - 67 920 18 078
67 920 - 68 160 18 150
68 160 - 68 400 18 222
68 400 - 68 640 18 300
68 640 - 68 880 18 372
68 880 - 69 120 18 450
69 120 - 69 360 18 522
69 360 - 69 600 18 594
69 600 - 69 840 18 672
69 840 - 70 080 18 744
70 080 - 70 320 18 822
70 320 - 70 560 18 894
70 560 - 70 800 18 966
70 800 - 71 040 19 044
71 040 - 71 280 19 116
71 280 - 71 520 19 188
71 520 - 71 760 19 266
71 760 - 72 000 19 338
72 000 - 72 240 19 416
72 240 - 72 480 19 488
72 480 - 72 720 19 560
72 720 - 72 960 19 638
72 960 - 73 200 19 710
73 200 - 73 440 19 788
73 440 - 73 680 19 860
73 680 - 73 920 19 932
73 920 - 74 160 20 010
74 160 - 74 400 20 082
74 400 - 74 640 20 160
74 640 - 74 880 20 232
74 880 - 75 120 20 304
75 120 - 75 360 20 382
75 360 - 75 600 20 454
75 600 - 75 840 20 532
75 840 - 76 080 20 604
76 080 - 76 320 20 676
76 320 - 76 560 20 754
76 560 - 76 800 20 826
76 800 - 77 040 20 904
77 040 - 77 280 20 976
77 280 - 77 520 21 048
77 520 - 77 760 21 126
77 760 - 78 000 21 198
78 000 - 78 240 21 276
78 240 - 78 480 21 348
78 480 - 78 720 21 420
78 720 - 78 960 21 498
78 960 - 79 200 21 570
79 200 - 79 440 21 648
79 440 - 79 680 21 720
79 680 - 79 920 21 792
79 920 - 80 160 21 870
80 160 - 80 400 21 942
80 400 - 80 640 22 020
80 640 - 80 880 22 092
80 880 - 81 120 22 164
81 120 - 81 360 22 242
81 360 - 81 600 22 314
81 600 - 81 840 22 392
81 840 - 82 080 22 464
82 080 - 82 320 22 536
82 320 - 82 560 22 614
82 560 - 82 800 22 686
82 800 - 83 040 22 764
83 040 - 83 280 22 836
83 280 - 83 520 22 908
83 520 - 83 760 22 986
83 760 - 84 000 23 058
84 000 - 84 240 23 136
84 240 - 84 480 23 208
84 480 - 84 720 23 280
84 720 - 84 960 23 358
84 960 - 85 200 23 430
85 200 - 85 440 23 508
85 440 - 85 680 23 580
85 680 - 85 920 23 652
85 920 - 86 160 23 730
86 160 - 86 400 23 802
86 400 - 86 640 23 880
86 640 - 86 880 23 952
86 880 - 87 120 24 024
87 120 - 87 360 24 102
87 360 - 87 600 24 174
87 600 - 87 840 24 252
87 840 - 88 080 24 324
88 080 - 88 320 24 396
88 320 - 88 560 24 474
88 560 - 88 800 24 546
88 800 - 89 040 24 618
89 040 - 89 280 24 696
89 280 - 89 520 24 768
89 520 - 89 760 24 846
89 760 - 90 000 24 918
90 000 - 90 240 24 990
90 240 - 90 480 25 068
90 480 - 90 720 25 140
90 720 - 90 960 25 218
90 960 - 91 200 25 290
91 200 - 91 440 25 362
91 440 - 91 680 25 440
91 680 - 91 920 25 512
91 920 - 92 160 25 590
92 160 - 92 400 25 662
92 400 - 92 640 25 734
92 640 - 92 880 25 812
92 880 - 93 120 25 884
93 120 - 93 360 25 962
93 360 - 93 600 26 034
93 600 - 93 840 26 106
93 840 - 94 080 26 184
94 080 - 94 320 26 256
94 320 - 94 560 26 334
94 560 - 94 800 26 406
94 800 - 95 040 26 478
95 040 - 95 280 26 556
95 280 - 95 520 26 628
95 520 - 95 760 26 706
95 760 - 96 000 26 778
96 000 - 96 240 26 850
96 240 - 96 480 26 928
96 480 - 96 720 27 000
96 720 - 96 960 27 078
96 960 - 97 200 27 150
97 200 - 97 440 27 222
97 440 - 97 680 27 300
97 680 - 97 920 27 372
97 920 - 98 160 27 450
98 160 - 98 400 27 522
98 400 - 98 640 27 594
98 640 - 98 880 27 672
98 880 - 99 120 27 744
99 120 - 99 360 27 822
99 360 - 99 600 27 894
99 600 - 99 840 27 966
99 840 -100 080 28 022
100 080 - 28 % z ročních příjmů".
Přesunout nahoru