Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 163/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 14. prosince 1979,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 169 písm. a) a c) zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb. (úplné znění č. 100/1978 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. Do nadpisu nad § 1 se za slovo "starobní" vkládají slova "a vdovský".

2. V § 1 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojují se nové odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) Poživatelce vdovského důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění), které je současně vyplácen starobní důchod nebo která dovršila věk 57 let a vdovský důchod pobírá samostatně nebo v souběhu s jakýmkoliv jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění), se vdovský důchod při zaměstnání nekrátí, jestliže její hrubý výdělek nečiní více než 800 Kčs měsíčně.

(3) Hrubým výdělkem podle odstavců 1 a 2 se rozumí výdělek, 7) z něhož se zjišťuje průměrný měsíční výdělek, 8) avšak bez příspěvku placeného jednotným zemědělským družstvem na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení.".

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Poživatelce vdovského důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění), které je současně vyplácen starobní důchod nebo která dovršila věk 57 let a vdovský důchod pobírá samostatně nebo v souběhu s jakýmkoliv jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění), se vdovský důchod při zaměstnání poskytuje za podmínek stanovených v odstavci 1.".

V dosavadním odstavci 2 se za slova "Ustanovení odstavce 1" vkládají slova "a 2" a odstavec se označuje jako odstavec 3.

4. Za § 2 se vkládá nový § 3, který zní:

"§ 3

Pracujícímu, který byl po vzniku nároku na starobní důchod dále nepřetržitě zaměstnán, nepobíral starobní důchod ani jeho část a splňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu při zaměstnání podle § 1 nebo § 2, se zjišťuje průměrný měsíční výdělek pro vyměření starobního důchodu z úhrnu hrubých výdělků za posledních 10 (5) kalendářních roků před rokem, do něhož spadá den, od něhož se přiznává starobní důchod, pokud je tento výpočet pro něj výhodnější než výpočet podle § 14 odst. 2 zákona. Ustanovení § 14 odst. 3 poslední věta a odst. 4 a 5 zákona platí i tu.".

Dosavadní § 3 a 4 se označují jako § 4 a 5.

5. § 6 zní:

"§ 6

(1) Poživatelům starobního důchodu a poživatelkám vdovského důchodu, kteří konají práce podle dohody o pracovní činnosti, 9) se poskytují tyto důchody jen za podmínek a ve výši stanovených v § 1, 2 a 5. Ustanovení § 5 o výplatě sirotčího důchodu v nezměněné výši platí obdobně. Nebyl-li v dohodě o pracovní činnosti, uzavřené pro výkon práce podle § 5, dohodnut počet pracovních dnů (§ 5 odst. 1) nebo počet pracovních hodin (§ 5 odst. 2), počítá se jeden kalendářní týden doby, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, za pět pracovních dnů.

(2) Poživatelům starobního důchodu a poživatelkám vdovského důchodu, kteří poskytují služby nebo opravy na základě povolení národního výboru, 10) se poskytují tyto důchody jen za podmínek a ve výši stanovených v § 1 a 2.".

6. V § 8 odst. 2 druhé větě za středníkem se slova "§ 4" nahrazují slovy "§ 5".

7. V § 9 se slova "až 4" nahrazují slovy "až 5".


Čl. II

(1) Pracujícím poživatelkám vdovského důchodu, které jsou zaměstnány za podmínek stanovených v § 1, 2 a 6, bude na žádost vdovský důchod poskytován v plné výši, popřípadě do částky 1100 Kčs měsíčně od splátky důchodu následující po dni počátku účinnosti tohoto nařízení.

(2) Poživateli starobního důchodu, kterému byl přiznán tento důchod v době od 1. ledna 1976 do dne účinnosti tohoto nařízení, se na žádost nově vypočte starobní důchod z průměrného měsíčního výdělku podle § 3, pokud je tento výpočet výhodnější než výpočet podle § 14 odst. 2 zákona. Úprava starobního důchodu se provede nejdříve od splátky důchodu následující po dni počátku účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Předseda vlády Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, jak vyplývá z předpisů je měnících a doplňujících.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

7) § 14 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 14 zákona č. 121/1975 Sb.

9) § 232 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.); při pracích konaných podle dohody o provedení práce podle § 232 odst. 3 tohoto zákoníku se poskytuje starobní důchod v nezměněné výši.

10) Zásady č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru, schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965.

Přesunout nahoru