Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1979 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 30. listopadu 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ostatními příslušnými ústředními orgány státní správy podle § 9 a 10 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouští slovo "ovoce".

2. V § 3 odst. 1 č. 2 se vypouštějí slova "chmele, tabáku" a "vinné révy".

3. V § 3 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova "tabáku, narašené vinné révy a jejího matečného materiálu".

4. V § 3 odst. 3 se vypouští písmeno d).

5. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Pojištění úrody

(1) Pojištění úrody se vztahuje na snížení pojištěného výtěžku sklizně

1. jablek, hrušek, švestek, rynglí, meruněk, broskví, třešní, višní, angreštu, rybízu, jahod, malin, mandlí a ořechů (dále jen "ovoce"), pěstovaných zemědělskou organizací, u níž výtěžek sklizně uvedený ve výrobně finančním plánu na příslušný rok dosahuje alespoň 1 000 000 Kčs, a zemědělskou organizací, kterou příslušná zemědělská správa při schvalování uvedeného plánu určí pro ovocnářskou specializaci,

2. chmele, jeho matečného materiálu, vinné révy, jejího matečného materiálu a tabáku (dále jen "další produkty"), pěstovaných zemědělskou organizací, a to za předpokladu, že snížení pojištěného výtěžku sklizně nastalo následkem zničení nebo snížení množství a kromě vinné révy a jejího matečného materiálu i následkem zhoršení jakosti úrody jakoukoliv událostí, která je postihla

- u ovoce v době od 1. ledna do ukončení sklizně příslušného roku,

- u dalších produktů od ukončení jedné sklizně, popřípadě od výsadby do ukončení další sklizně, kterým se rozumí předání odběrateli nebo na sklad.

Pojištění úrody se však nevztahuje na snížení pojištěného výtěžku sklizně, k němuž došlo

a) nesprávným obděláváním, ošetřováním či sklizní,

b) činností jiné organizace, která za škody touto činností způsobené odpovídá zemědělské organizaci podle zvláštních předpisů.

(2) Pojištěným výtěžkem sklizně podle odstavce 1 se rozumí

a) u ovoce hodnota plánovaného množství sklizně jednotlivých druhů ovoce, vyjádřená v ceně, za níž má být ovoce realizováno podle výrobně finančního plánu zemědělské organizace pro příslušný rok (dále jen "plánovaná realizační cena"), a pokud daný druh ovoce neplánovala, v částce stanovené federálním ministerstvem zemědělství a výživy pro účetnictví a plánování (dále jen "stálá zúčtovací cena");

b) u dalších produktů hodnota sklizně z výměry daným produktem skutečně osázené, vyjádřená v plánované realizační ceně a určená podle průměrného hektarového výnosu, který za posledních pět let zemědělská organizace docílila, a pokud daný produkt takto nepěstovala, podle průměrného výnosu, který docílila za dobu kratší, nejméně však za dobu tří let v posledních pěti letech; jinak je pojištěným výtěžkem produktu hodnota plánovaného množství jeho sklizně z výměry skutečně osázené, vyjádřená v plánované realizační ceně.".

6. § 6 odst. 1 písm. f) zní:

"f) u ovoce a dalších produktů jejich pojištěný výtěžek sklizně (§ 5 odst. 2).".

7. V § 6 odst. 2 se do první věty za slova, "druhů ovoce" vkládají slova "a hodnota plánovaného množství sklizně dalších produktů".

8. K § 6 odst. 2 se připojuje další věta, která zní:

"Skutečně osázená výměra a docílené hektarové výnosy se u dalších produktů [§ 5 odst. 2 písm. b)] zjišťují z výkaznictví zemědělské organizace.".

9. V § 7 písm. b) se vypouští text " - chmel 8,-", " - tabák 15,-" a " - vinná réva 12,-", za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) za další produkty [§ 6 odst. 1 písm. f)]

- chmel9,-
- matečný materiál chmele5,- 
- vinná réva12,-
- matečný materiál vinné révy12,-
- tabák10,-.".

10. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění úrody je, že zemědělská organizace

a) u ovoce

- předložila pojišťovně potvrzení příslušné zemědělské správy, že na pozemcích, kde ovoce pěstuje, provedla opatření uložená jí předpisy o ochraně rostlinné výroby nebo příslušným orgánem na jejich základě a že sklizeň ovoce dokončila v souladu s agrotechnickými zásadami,

- ohlásila pojišťovně podle ustanovení o povinnosti oznámit pojistnou událost (§ 33 odst. 1) okolnosti, které nastaly v době od 1. ledna do ukončení sklizně ovoce, pokud by mohly mít vliv na snížení pojištěného výtěžku sklizně;

b) u dalších produktů

- oznámila pojišťovně zaorávky produktu nejpozději 3 dny předem,

- provedla novou sadbu, došlo-li ke zničení produktu v době, kdy ji agrotechnické zásady a objektivní podmínky dovolovaly.".

11. V § 12 se vypouští odstavec 4 a označení dosavadních odstavců 5 a 6 se mění na 4 a 5.

12. V § 14 odst. 1 se vypouštějí slova "a d)" a "tabáku, chmele".

13. V § 16 se vypouští slovo "tabáku".

14. § 25 včetně nadpisu zní:

"6. Ovoce a další produkty

§ 25

(1) Základem pro určení výše plnění z pojištění úrody je rozdíl mezi pojištěným výtěžkem sklizně a výtěžkem sklizně skutečně docíleným.

(2) Pojišťovna je povinna ze součinnosti zemědělské organizace podle poznatků získaných od orgánů zemědělské správy a podle zjištění povahy příčin a rozsahu zničení či snížení množství, popřípadě zhoršení jakosti úrody vypočíst snížení výtěžku sklizně tak, aby plnění nezahrnovalo důsledky činností, na něž se pojištění úrody nevztahuje.".

15. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které zní:

"§ 25a

Ovoce

(1) Výtěžkem sklizně skutečně docíleným se u ovoce rozumí hodnota sklizeného množství stejného druhu ovoce, vyjádřená v ceně, za kterou je zemědělská organizace realizovala, nebo v ceně, kterou se vyjádřil jeho pojištěný výtěžek sklizně, jde-li o nerealizovanou část.

(2) Ze snížení výtěžku sklizně vypočteného podle § 25 je pojišťovna povinna plnit částku přesahující 20 % pojištěného výtěžku ovoce, jehož se plnění týká .

(3) Od částky určené podle odstavce 2 pojišťovna odečte obvyklé náklady na ošetřování a sklízení, které již nebylo třeba vynaložit proto, že byla zničena úroda nebo část úrody, za jejíž výtěžek pojišťovna plní.

(4) Bylo-li na pozemku souvisle osázeném zničeno alespoň 10 % trsů jahodníku událostí, na jejíž důsledky se vztahuje pojištění úrody ovoce, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající nákladům potřebným k jejich novému vysázení, postihla-li je tato událost v prvním nebo druhém roce po jejich výsadbě.

(5) Bylo-li ovoce poškozeno nebo zničeno při dopravě z pozemku, na kterém bylo vypěstováno, je pojišťovna povinna plnit, došlo-li k tomu následkem události uvedené v § 3 odst. 1; výše plnění se určí podle ustanovení platných pro plnění u zásob plodin z vlastní sklizně zemědělské organizace (§ 17 a 18).

§ 25b

Další produkty

(1) Výtěžkem sklizně skutečně docíleným se u dalších produktů rozumí hodnota sklízeného množství daného produktu, vyjádřená

a) u chmele, do jehož výtěžku se zahrnuje i výtěžek za chmelinku, a u tabáku v ceně, za kterou je zemědělská organizace realizovala,

b) u ostatních produktů, jakož i u toho množství chmele a tabáku, jež nebylo do konce kalendářního roku realizováno, v ceně, kterou se vyjádřil pojištěný výtěžek sklizně daného produktu.

(2) Od částky plnění určené podle odstavce 1 pojišťovna odečte obvyklé náklady na ošetřování a sklizeň, které již nebylo nutno vynaložit proto, že byla zničena úroda nebo část úrody, za jejíž výtěžek pojišťovna plní.

(3) Byla-li za zničený produkt vypěstována plodina náhradní, její výtěžek se po odečtení nákladů na její vypěstování a sklizeň připočítává k výtěžku sklizně skutečně docílenému u daného produktu. Pro výpočet výtěžku sklizně náhradní plodiny platí ustanovení § 12 odst. 3, a to i pokud jde o její rovnocennost.

(4) Pojišťovna je povinna plnit ze sníženého výtěžku sklizně vypočteného podle odstavců 1 až 3 80 % a zbytek nese zemědělská organizace ze svého.

(5) Byly-li další produkty zničeny nebo poškozeny do té míry, že je bylo nutno zaorat, je pojišťovna povinna uhradit zemědělské organizaci náklady spojené s jejich novým vysázením.".

16. V § 26 se slovo "plánovaného" nahrazuje slovem "pojištěného" a za slovo "výtěžku" se vkládá slovo "sklizně".

17. V § 27 odst. 1 se vypouští slovo "ovoce".

18. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

"§ 30a

(1) Za příznivý průběh pojištění úrody dalších produktů poskytne pojišťovna zemědělské organizaci slevu z pojistného, a to

a) ve výši 35 %, nevznikla-li pojišťovně v kalendářním roce povinnost plnit z pojištění úrody daného produktu,

b) ve výši 20 %, nepřevýšilo-li v kalendářním roce plnění pojišťovny z pojištění daného produktu 10 % pojistného zaplaceného za pojištění úrody tohoto produktu za stejný rok,

c) ve výši 10 %, nepřevýšilo-li plnění pojišťovny 20 % pojistného uvedeného pod písmenem b).

(2) Sleva podle odstavce 1 se poskytuje z pojistného za daný produkt na následující rok; u vinné révy a chmele se průběh pojištění i výše slevy posuzuje v úhrnu s jejich matečným materiálem.".

19. K § 33 odst. 1 se připojuje další věta, která zní:

"Stejným způsobem je zemědělská organizace povinna postupovat, nastane-li okolnost, která by mohla mít vliv na snížení výtěžku sklizně dalších produktů.".

20. Poslední věta § 33 odst. 2 zní:

"Totéž platí o zjišťování okolností týkajících se snížení pojištěného výtěžku sklizně ovoce a dalších produktů.".

21. Poslední věta § 37 zní:

"Tímto majetkem se rozumějí i plodiny, ovoce a další produkty, pěstované zemědělskou organizací.".

22. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

"§ 38a

Ministerstvo financí České socialistické republiky může v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky povolit z této vyhlášky výjimky a odchylky potřebné pro experimentální ověřování komplexního pojištění úrody ve vybraných zemědělských organizacích.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Přesunout nahoru