Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 159/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 14.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 8. listopadu 1979

o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou


Dne 11. července 1979 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 14. září 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky, vedeny přáním podporovat rozvoj vědeckotechnické spolupráce a za účelem posílení přátelských vztahů a podpory hospodářských styků mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky s cílem co nejefektivněji využívat poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce mezi smluvními stranami, uvedená v čl. 1 této dohody, bude zahrnovat:

a) poskytování služeb odborníků a poradců v zájmu druhé strany;

b) organizování praktického a teoretického výcviku příslušníků druhé smluvní strany;

c) výměnu vědeckotechnických informací, dokumentace, předávání vzorků surovin a výrobků;

d) zvaní odborníků a vědců na konzultace a vědecké semináře;

e) jiné formy spolupráce, na kterých se čs.-laoská Smíšená komise pro vědeckotechnickou spolupráci dohodne.

Článek 3

V rámci této dohody bude zřízena čs.-laoská Smíšená komise pro vědeckotechnickou spolupráci, která bude zejména dohlížet na plnění této dohody, připravovat a schvalovat programy vědeckotechnické spolupráce mezi oběma státy a organizovat sjednávání všeobecných podmínek, jakož i ostatních prováděcích dokumentů k plánům a programům této spolupráce.

Statut Smíšené komise bude připraven a schválen na jejím prvním zasedání.

Článek 4

Vlastním prováděním této dohody budou pověřeny příslušné orgány a organizace obou smluvních stran.

Článek 5

Obě smluvní strany budou poskytovat státním příslušníkům druhé smluvní strany, vyslaným na jejich území podle ustanovení této dohody, veškerou potřebnou pomoc, a to v souladu s právními předpisy platnými v každé zemi.

Článek 6

Obě smluvní strany zajistí, aby odborníci kterékoliv smluvní strany, vykonávající své povinnosti podle čl. 2 bod a) této dohody na území druhé smluvní strany, požívali stejného zacházení včetně výhod a úlev, jaké jsou poskytovány odborníkům kterékoliv třetí země.

Článek 7

Všechny osoby, vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody, budou se ve své činnosti řídit pokyny stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.

Článek 8

Obě smluvní strany se zavazují, že zvláštní znalosti, získané v souvislosti s prováděním této dohody, nebudou předány třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných orgánů nebo organizací druhé smluvní strany.

Článek 9

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na experty, techniky, úředníky a ostatní osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran podle kontraktů, jejichž předmětem jsou dodávky zboží nebo poskytování služeb přímo spojených s takovými dodávkami zboží.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena příslušnými orgány obou zemí.

Tato dohoda bude platit na období 3 let a poté bude automaticky prodlužována vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně tři měsíce předem, že si přeje Dohodu ukončit.

V případě ukončení platnosti této dohody dohodnou smluvní strany před vypršením její platnosti způsob ukončení projektů započatých podle Dohody, ale nesplněných ke skončení platnosti této dohody.

Veškeré dodatky k této dohodě musí být provedeny v písemné formě a vstoupí v platnost po jejich schválení oběma smluvními stranami.

Sjednáno v Praze dne 11. července 1979 v jazyce českém, laoském a francouzském, vždy ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu je rozhodující francouzský text.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu

Laoské lidově demokratické republiky:

Sanan Southichak v. r.

ministr veřejných prací a dopravy

Přesunout nahoru