Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 14.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1979

o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou


Dne 11. července 1979 byla v Praze podepsána Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 14. září 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky, vedeny přáním rozvíjet, upevnit a usnadnit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod, se dohodly takto:

Článek 1

S cílem podpořit a usnadnit obchodní výměnu mezi oběma zeměmi, si obě smluvní strany poskytnou vzájemně zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se dotýká obchodu mezi oběma zeměmi.

Toto zacházení se nevztahuje na:

a) výhody, které jedna ze smluvních stran poskytuje nebo poskytne v budoucnosti sousedním zemím pro usnadnění pohraničního styku;

b) výhody vyplývající z celní unie nebo z mnohostranného seskupení obchodního a hospodářského charakteru, k nimž náleží nebo k nimž by mohla přistoupit jedna ze smluvních stran.

Článek 2

K usnadnění rozvoje vzájemné výměny zboží jsou ty druhy zboží, které představují zvláštní zájem smluvních stran, uvedeny v listinách "A" a "B", připojených k této dohodě. Tyto listiny mají indikativní povahu.

Článek 3

Příslušná místa obou smluvních stran budou v případě potřeby vydávat bez překážek potřebná opatření k dovozu a vývozu zboží, jež má být vyměněno v rámci této dohody.

Článek 4

Kontrakty na dodávky zboží a poskytování služeb v rámci této dohody budou zavírány mezi organizacemi zahraničního obchodu jakožto nezávislými právnickými osobami a jinými nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československého práva k provádění zahraničně obchodní činnosti na jedné straně a právnickými a fyzickými osobami oprávněnými provozovati zahraniční obchod Laoské lidově demokratické republiky na straně druhé .

Článek 5

Smluvní strany vyjmou z povinnosti zaplatit clo a jiné poplatky vzorky zboží všeho druhu pocházející z území druhé smluvní strany za podmínky, že vzorky slouží pouze k získání objednávek na zboží reprezentované těmito vzorky a nejsou samy předmětem obchodu, a dále, že tyto vzorky odpovídají normám stanoveným vnitřními celními předpisy.

Rovněž tak budou vyjmuty z povinnosti placení cla a jiných daní a poplatků při dovozu a vývozu katalogy, ceníky a náborové obchodní a turistické materiály.

Článek 6

Každá smluvní strana umožní druhé smluvní straně dočasný dovoz:

a) předmětů určených ke zkouškám a pokusům;

b) předmětů určených pro výstavy , soutěže, veletrhy atd.;

c) nástrojů určených k montážním pracím;

d) předmětů dovážených v rámci ujednání týkajících se vědeckotechnické spolupráce;

e) propagačních filmů obchodních a turistických;

f) vyvážených nebo dovážených kontejnerů na zboží.

Článek 7

S cílem podpořit rozvoj obchodních styků mezi oběma zeměmi každá ze smluvních stran poskytne ve své zemi druhé smluvní straně potřebnou pomoc při účasti na veletrzích a při organizaci obchodních výstav.

Článek 8

Obě smluvní strany si poskytnou vzájemně všemožné úlevy při průvozu zboží druhé smluvní strany přes jejich území.

Článek 9

Smíšená komise, složená ze zástupců obou smluvních stran, bude dohlížet na provádění této dohody a bude oprávněna k případným změnám a doplněním přiložených zbožových listin. Komise bude moci navrhovat všechna vhodná opatření k usnadnění rozvoje vzájemné výměny zboží. Komise se bude scházet na žádost jedné nebo druhé smluvní strany v nejkratší možné době střídavě v Praze a ve Vientiane.

Článek 10

Ustanovení této dohody zůstanou závazná i po skončení její platnosti, pokud jde o kontrakty uzavřené v době její platnosti, které však nebyly plně realizovány do dne, kdy její platnost skončí.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena příslušnými orgány obou zemí.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu 3 let a bude se prodlužovat mlčky vždy o další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně tři měsíce před uplynutím platnosti Dohody svůj úmysl ji vypovědět.

Na důkaz toho zástupci obou vlád, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Sjednáno v Praze dne 11. července 1979 v jazyce českém, laoském a francouzském, vždy ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

V případě rozdílného výkladu je rozhodující text francouzský.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing . Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu

Laoské lidově demokratické republiky:

Sanan Southichak v. r.

ministr veřejných prací a dopravy

LISTINA A

Zboží Laoské lidově demokratické republiky určené na vývoz do Československé socialistické republiky:

1. Káva

2. Dřevo a výrobky ze dřeva

- řezivo

- parkety

- dýhy

3. Opium

4. Rákos a výrobky z rákosu

5. Drahé kameny

LISTINA B

Zboží Československé socialistické republiky určené na vývoz do Laoské lidově demokratické republiky

1. Suroviny na výrobu piva (chmel, slad, pivní kvasnice a náhradní díly pro pivovar)

2. Malé nákladní automobily

3. Různé zemědělské stroje

4. Léky a zařízení pro nemocnice

5. Látky

Přesunout nahoru