Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 24.06.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě


Dne 7. března 1979 byla v Madridu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 24. června 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělského království, přejíce si rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinki, 1975) a podporovat mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy, jakož i tranzit jejich územím, se dohodly takto:

I. Přeprava cestujících

Článek 1

Veškerá přeprava cestujících mezi oběma zeměmi nebo tranzit jejich územím, která je prováděna vozidly způsobilými přepravovat více než osm sedících osob kromě řidiče, podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přeprav definovaných článkem 4.

1. Pravidelné tratě mezi oběma zeměmi nebo tranzit jejich územím jsou schvalovány společnou dohodou mezi příslušnými orgány smluvních stran na základě reciprocity.

2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro úsek trati ležící na jejich vlastním území.

3. Podmínky pro vydávání povolení budou dohodnuty společnou dohodou mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

Článek 2

Žádost o povolení musí být adresována příslušným orgánům země, v níž je vozidlo evidováno, alespoň dva měsíce před plánovaným datem uskutečnění cesty. Žádosti musí být vybaveny doklady potřebnými pro obdržení povolení.

Článek 3

Pro příležitostné přepravy cestujících, které nejsou uvedeny v článku 4, bude vyžadováno povolení vystavené příslušnými orgány druhé smluvní strany. Tato povolení budou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno.

Článek 4

1. Příležitostné cesty autokarem nepodléhají povolovacímu řízení, jsou-li tytéž osoby přepravovány stejným vozidlem

a) u příležitosti okružní jízdy, která začíná a končí na území země, kde je vozidlo evidováno, nebo ve stejné třetí zemi;

b) u příležitosti jízdy, kde místo odjezdu leží na území země, v níž je vozidlo evidováno, a místo určení na území druhé smluvní strany nebo na území třetí země za podmínky, že vozidlo se vrátí prázdné do své země, kde je evidováno, s výjimkou, že má zvláštní povolení.

2. Příležitostné přepravy řídící se těmito podmínkami podléhají předpisům o přepravním dokladu, který musí dopravce vyplnit podle způsobů, jež budou stanoveny společnou dohodou příslušnými orgány obou smluvních stran.

II. Přeprava zboží

Článek 5

1. Veškerá přeprava zboží mezi oběma zeměmi nebo tranzit jejich územím podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 6.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran stanoví ve společné dohodě roční kontingent povolení.

3. Příslušné orgány každé smluvní strany předají stanovený počet povolení příslušným orgánům druhé smluvní strany.

4. Přepravní povolení budou předána dopravcům příslušnými orgány země, kde jsou vozidla evidována.

Článek 6

Povolení nepodléhají:

a) Přepravy zboží určeného pro výstavy a veletrhy.

b) Přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky.

c) Přepravy divadelních dekorací a rekvizit.

d) Přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení.

e) Příležitostné přepravy zboží na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb.

f) Přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z letiště.

g) Přepravy poštovních zásilek.

h) Přepravy poškozených vozidel, jakož i vstup prázdného vozidla náhradou za poškozené vozidlo v zájmu přepravy zboží naloženého na poškozeném vozidle.

i) Přepravy včel a rybího plůdku.

j) Přepravy pohřební.

Přepravy uvedené pod a) až d) nepodléhají povolení, jsou-li předměty nebo zvířata znovu vyvezeny.

Článek 7

Následující přepravy budou podléhat povolení, ale mimo rámec kontingentu:

a) Přepravy stěhovaných svršků ve vozidlech zvláště vybavených k tomuto účelu.

b) Přepravy zboží vozidly, jejichž celková hmotnost s nákladem včetně přívěsu nepřevyšuje 6 tun.

c) Přepravy v izothermických vozidlech zvláště vybavených k tomuto účelu.

III. Všeobecná ustanovení

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro přepravy cestujících a zboží v souladu s touto dohodou, a to pouze dopravcům, kteří jsou oprávněni podle předpisů své země k provádění mezinárodní přepravy.

Článek 9

Dopravci jedné země nejsou oprávněni provádět přepravy mezi dvěma místy ležícími na území druhé země.

Článek 10

Dopravci jedné země jsou oprávněni provádět přepravy mezi druhou a třetí zemí v případě, bylo-li jim vydáno zvláštní povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany, které jim může být uděleno, jestliže vozidlo projíždí tranzitem zemi, v níž je evidováno.

Článek 11

1. Překročí-li váhy nebo rozměry vozidla nebo nákladu nejvýše přípustné váhy nebo rozměry na území druhé smluvní strany, vozidlo může uskutečnit přepravu jen, je-li vybaveno zvláštním povolením vydaným příslušným orgánem této smluvní strany.

2. Zvláštní povolení vydané příslušným orgánem druhé smluvní strany bude nutné v případě přeprav nebezpečného zboží.

3. Omezují-li povolení jízdu vozidla po stanovené trase, může být tato přeprava provedena pouze po této trase.

Článek 12

1. Dopravci vrátí povolení po použití nebo po uplynutí doby jejich platnosti v případě nepoužití orgánům, které je vydaly; použitá povolení musí být orazítkována celními orgány.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran stanoví vzájemnou dohodou způsob výměny potřebných dokladů a statistických údajů.

Článek 13

Přepravní povolení a jiné doklady uvedené v této dohodě musí být ve vozidlech a musí být předloženy kdykoliv na požádání příslušných kontrolních orgánů.

Článek 14

1. Dopravci, kteří se dopustí na území druhé smluvní strany závažných nebo opětovaných přestupků proti ustanovení této dohody nebo proti platným zákonům a předpisům na uvedeném území, které souvisejí se silniční dopravou a silničním provozem, podléhají na požádání příslušných orgánů státu, kde došlo k přestupku, jednomu z těchto opatření:

a) udělení výstrahy,

b) vyslovení dočasného zákazu (částečného nebo úplného) možnosti provádět přepravy na území smluvní strany, kde byl přestupek spáchán.

2. Provedení opatření, uvedených v předchozím odstavci, musí být bez prodlení ohlášeno příslušným orgánům smluvní strany, která je bude uplatňovat.

3. Ustanovení tohoto článku nevylučují trestní postih podle platných zákonů a předpisů státu, kde byl přestupek spáchán.

Článek 15

V případech, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, budou použity vnitrostátní předpisy příslušného státu.

Článek 16

Podniky, které provádějí přepravy uvedené v této dohodě, zaplatí za přepravy uskutečněné na území druhé smluvní strany daně a poplatky vybírané na jejím území, za podmínek stanovených v Protokolu zmíněném v článku 19 této dohody.

Článek 17

Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se provádění této dohody.

Článek 18

K provádění této dohody se zřizuje Smíšená komise. Tato komise se sejde na žádost jedné nebo druhé smluvní strany, střídavě na území každé z nich.

Článek 19

1. Smluvní strany upraví způsob provádění této dohody Protokolem, který vstoupí v platnost současně s touto dohodou.

2. Smíšená komise uvedená v článku 18 této dohody bude příslušná v případě potřeby provádět změny v tomto protokolu.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 20

1. Smluvní strany si oznámí diplomatickou cestou splnění ústavních a právních formalit požadovaných pro vstup Dohody v platnost. Tato vstoupí v platnost za 30 dnů ode dne přijetí druhého z těchto oznámení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud nebude jednou ze smluvních stran vypovězena tři měsíce před koncem probíhajícího kalendářního roku.

Dáno v Madridu dne 7. března 1979 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, španělském a francouzském, přičemž všechny tři texty jsou stejně autentické. V případě sporu ve výkladu bude rozhodující francouzský text.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Španělského království:

Marcelino Oreja v. r.

Přesunout nahoru