Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 151/1979 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1979

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 128 790 000 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 128 790 000 000 Kčs

(Příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 60 390 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 17 100 300 000 Kčs, účelové subvence ve výši 21 840 100 000 Kčs

(Příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

(1) Výnos úplat za odběr podzemní vody a výnos penále souvisejícího s těmito úplatami 1) je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.

(2) Výnos úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a výnos penále souvisejícího s těmito úplatami 2) je příjmem Státního fondu vodního hospodářství České socialistické republiky.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Část druhá nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.

2) Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistických organizací 38 679 585
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 28 610 000
Ostatní příjmy 1 110 415
Dotace ze státního rozpočtu federace 60 390 000
Úhrn 128 790 000
Výdaje Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 32 983 509
kulturní a sociální opatření 52 336 636
obranu a bezpečnost 3 437 700
správu 737 858
soudy, prokuratury a arbitráže 353 897
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů 17 100 300
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 21 840 100
Úhrn 128 790 000

Příloha 2

Neúčelové dotace a účelové dotace do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové dotace (v tis. Kčs) Účelové subvence (v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy 3 266 800 7 585 700
Středočeský 1 495 700 1 588 800
Jihočeský 1 273 300 1 146 700
Západočeský 1 824 900 1 197 900
Severočeský 2 862 600 3 612 800
Východočeský 1 345 500 1 557 400
Jihomoravský 1 670 500 2 465 200
Severomoravský 3 361 000 2 685 600
Úhrn 17 100 300 21 840 100
Přesunout nahoru