Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 149/1979 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

149

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1979,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. 1

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., se mění a doplňuje takto:

Za § 66d se vkládají § 68e až 66h, které včetně nadpisu zní:

"Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

§ 66e

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast elektrotechnického průmyslu.

§ 66f

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 66g

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny elektrotechnického průmyslu.

§ 66h

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.".


Čl. 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru