Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/1979 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 31.12.1998 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

144

VYHLÁŠKA

České komise pro vědecké hodnosti

ze dne 22. října 1979 o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci

Česká komise pro vědecké hodnosti po dohodě s Československou akademií věd, federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a ministerstvem školství České socialistické republiky stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


§ 1

(1) Československý státní občan, který se připravuje k obhajobě kandidátské nebo doktorské disertační práce v některém z členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, je povinen si vyžádat stanovisko České komise pro vědecké hodnosti.

(2) Česká komise pro vědecké hodnosti je příslušná sdělit stanovisko podle odstavce 1, jestliže organizace, k níž je československý státní občan v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo organizace, která ho vyslala do zahraničí, mají sídlo na území České socialistické republiky.

§ 2

(1) Česká komise pro vědecké hodnosti sdělí stanovisko podle § 1 na základě žádosti, kterou československý státní občan podá České komisi pro vědecké hodnosti prostřednictvím organizace uvedené v § 1 odst. 2.

(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, jeho bydliště, pracoviště a funkční zařazení a údaj o ukončeném vysokoškolském vzdělání,

b) téma kandidátské nebo doktorské disertační práce, kterou žadatel předkládá k obhajobě,

c) název orgánu v zahraničí, před kterým se má obhajoba konat, označení skupiny věd, ve které se má udělit vědecká hodnost, a vědního oboru, v němž se má konat obhajoba,

d) důvody obhajoby kandidátské nebo doktorské disertační práce v zahraničí, zejména zda žadatele vyslal k vědecké výchově nebo studijnímu pobytu a obhajobě kandidátské nebo doktorské disertační práce v zahraničí československý ústřední orgán nebo zda žadatel je v zahraničí na dlouhodobém služebním, vědeckém nebo jiném pobytu přesahujícím dobu jednoho roku nebo zda jde o obhajobu kandidátské nebo doktorské disertační práce ve vědním oboru, který není v seznamu vědních oborů, ve kterých lze konat obhajoby v Československé socialistické republice.

(3) K žádosti podle odstavce 2 žadatel připojí doklad osvědčující jeho ukončené vysokoškolské vzdělání. Organizace, jejímž prostřednictvím byla žádost podána (odstavec 1), připojí své vyjádření.

(4) Obsahuje-li kandidátská nebo doktorská disertační práce skutečnosti, které jsou určeny výlučně pro služební potřebu, nebo skutečnosti, které je nutno utajovat, popřípadě jde-li o práce, na které se má vystavit autorské osvědčení nebo udělit patent a při nichž ještě neskončilo příslušné řízení, platí také zvláštní předpisy. 1)

§ 3

Stanovisko podle § 1 oznámí Česká komise pro vědecké hodnosti žadateli písemně prostřednictvím organizace, k níž je žadatel v pracovním nebo jiném obdobném poměru anebo prostřednictvím organizace, která ho vyslala do zahraničí.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Předseda: Prof. Ing. Kubíček DrSc.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.
Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

Přesunout nahoru