Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.07.2000 (124/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 16. listopadu 1979

o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány:


§ 1

(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí prototypy strojů a zařízení (dále jen "výrobce").

(2) Za prototypy strojů a zařízení se pro účely této vyhlášky považují prvé kusy

a) vyhrazených tlakových zařízení 1) včetně vodoznaků a pojistných ventilů kotlů,

b) vyhrazených zdvihacích zařízení, 2)

c) pracovních strojů, které zpracovávají různé látky, suroviny nebo polotovary tak, že je obrábějí, upravují, přetvářejí, spojují, mísí, třídí, suší nebo podrobují jiným procesům,

které nebyly dosud vyráběny, nebo byly již vyráběny, avšak má na nich dojít ke konstrukčním změnám, ovlivňujícím bezpečnost práce (dále jen "prototypy").

(3) Vyhláška se nevztahuje na prototypy, které

a) podléhají dozoru orgánů, uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb.,

b) podléhají schvalování orgánů státního zkušebnictví, 3)

c) jsou zhotoveny jednotlivě podle požadavků odběratele,

d) jsou určeny pro experimentální účely.

§ 2

(1) Výrobce je povinen inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému podle místa výroby (dále jen "inspektorát") písemně oznámit, že zamýšlí zahájit výrobu prototypu s uvedením jeho stručné technické charakteristiky a termínu zahájení výroby.

(2) Na žádost inspektorátu je výrobce povinen

a) předložit dokumentaci prototypu v rozsahu určeném inspektorátem,

b) předvést prototyp v provozu ve lhůtě určené inspektorátem.

§ 3

Inspektorát oznámí výrobci výsledek svého posouzení nejpozději do 30 dnů po splnění povinností uvedených v § 2; nemůže-li tuto lhůtu dodržet, uvědomí o tom výrobce a stanoví konečný termín.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Předseda: Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

2) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

3) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

Přesunout nahoru