Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1979 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 30. listopadu 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydávání slovesných děl

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a ideových organizací tvůrčích pracovníků podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 3 písm. d) zní:

d) která tvoří součást děl drobné grafiky (omalovánek, vystřihovánek, obtisků, nálepek apod.), leporel, pohlednic, plakátů a letáků, divadelních a jiných programů, katalogů výstav apod.,“.

2. § 3 odst. 4 zní:

(4) Za vydání díla československého občana maďarské, německé, polské nebo ukrajinské (rusínské) národnosti v jeho mateřském jazyce, anebo za vydání překladu díla československého občana z českého nebo slovenského jazyka do některého jazyka uvedených národností se stanoví odměna podle normy určené v sazebníku pro vydání díla v jazyce slovenském.“.

3. V § 6 odst . 1 se nahrazuje text v závorce takto:

„část I sazebníku, s výjimkou položky 1b“.

4. V § 6 odst. 3 se nahrazuje text v závorce takto:

„část II oddíl B sazebníku , s výjimkou položky 1b“.

5. § 8 odst. 1 věta druhá zní:

„Bylo-li však takto zpracováno dílo volné, nesmí odměna přesáhnout u děl uvedených v části I sazebníku 50 % a v části II sazebníku 75 % z odměny vypočtené z horní hranice příslušné sazby.“.

6. § 10 odst. 4 písm. a) zní:

a) u děl uvedených v části I sazebníku počínaje odměnou za třetí normu, u českých děl vydaných ve slovenském překladu a u slovenských děl vydaných v českém překladu však počínaje odměnou za druhou normu; třetí norma se použije i u vydání překladů českých nebo slovenských děl do některého z jazyků uvedených v § 3 odst. 4,“.


Čl. II

Sazebník odměn, který tvoří přílohu vyhlášky č. 25/1967 Sb., se nahrazuje novým sazebníkem, který tvoří přílohu k této vyhlášce.

Čl. III

Odměny sjednané v nakladatelských smlouvách před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčeny na jedno vydání díla po 1. lednu 1980.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Klusák v. r.


Příloha

Sazebník odměn

Část I

Původní krásná próza, původní poezie a překlady poezie
Položka Druh slovesného dílaNorma při vydávání díla v jazykuZákladní sazba za autorský arch nebo verš při 1. normě v KčsSazba za autorský arch nebo verš při další normě v procentech ze základní sazby, a to za normu
českém a jiném než slovenskémslovenském2.3.4.5. a každou další
1.Původní krásná próza
a) umělecká próza závažného významu 1)5 000 2 500 600 - 2000 80 70 60 50
b) ostatní umělecká próza 20 000 10 000 600 - 1 500 80 70 60 50
c) literatura faktu a uměleckonaučná próza 10 000 5 000 600 - 1 500 80 70 60 50
2. Původní poezie 2)3 000 1 500 6 - 16 80 70 60 50
3. Původní poezie pro děti 3 000 1500 6 - 16 80 70 60 50
4. Překlady poezie 5 000 3)2500 3)4 - 13 4)80 70 60 50

Část II

Oddíl A - Původní vědecká a odborná díla včetně učebnic
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Vědecká díla základního významu ze všech vědních oborů 1)1 800 - 3 000 90 80 70 70
2. Ostatní vědecká a kritická díla, vysokoškolské učebnice, naučné slovníky, encyklopedická a populárně vědecká díla 1 000 - 2 500 80 70 60 50
3. Odborná díla, příručky, samostatné vědecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárně naučná díla 600 - 2 000 70 50 50 50
4. Učebnice a knižní učební pomůcky pro mateřské, základní a střední školy 600 - 2 000 60 60 60 60
5. Učební texty pro vysoké školy (skripta), učební pomůcky pro všechny druhy škol a vzdělávacích zařízení s výjimkou knižních učebních pomůcek pro mateřské, základní a střední školy a ostatní bibliografie 200 - 800 50 50 50 -
Oddíl B - Překlady krásné prózy, vědecké a odborné literatury
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Překlady
a) umělecké prózy závažného významu 350 - 1 200 1)80 70 60 50
b) ostatní umělecké prózy 350 - 1 000 80 70 60 50
2. Překlady vědecké, politické a společenskovědné literatury základního významu 350 - 1 200 80 70 60 50
3. Překlady odborné literatury, učebnic a ostatní literatury 80 - 800 70 60 50 50
Oddíl C - Doplňky děl a uspořádání děl souborných
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Doplňky díla:
a) kritická studie, předmluva nebo doslov 650 - 2 000 1)70 60 50 50
b) literární či biografické doplňky, resumé, věcné vysvětlivky nebo poznámky 600 - 1 500 25 25 25 25
c) bibliografické doplňky 200 - 1 000 25 25 25 25
d) rejstřík 20 - 200 2)25 25 25 25
2. Sestavení a uspořádání:
a) krásné prózy, poezie, vědeckých děl, politických děl základního významu a školních učebnic 80 - 800 25 25 25 25
b) ostatních děl a pramenů vůbec 80 - 350 25 25 25 25
c) textologická úprava starších děl 80 - 500 25 25 25 25

Poznámky pod čarou

1) Podle této položky se sjednávají odměny za díla závažného uměleckého a společenského významu.

2) Za nová díla původní poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 50 %.

3) Za nové překlady poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 20 %.

4) Včetně odměny za doslovný překlad.

1) Podle této položky se výjimečně může dohodnout i odměna za vysokoškolské učebnice, které jí podle svého charakteru odpovídají.

1) U odměn za překlady, které jsou umělecky anebo jazykově obzvlášť náročné, je možno zvýšit horní hranici sazby až o 25 %.

1) Při rozsahu kritické studie, předmluvy nebo doslovu menším než jeden autorský arch lze vzhledem k hodnotě a společenskému významu díla a se zřetelem k obtížnosti jeho vytvoření odměnu zvýšit až do výše odpovídající odměně za celý autorský arch.

2) Za autorský arch zpracovaného textu; vytvoří-li však rejstřík autor díla, k němuž rejstřík patří, odměňuje se jako nedílná součást díla.

Přesunout nahoru