Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1979 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 30. listopadu 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydávání slovesných děl

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a ideových organizací tvůrčích pracovníků podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 3 písm. d) zní:

d) která tvoří součást děl drobné grafiky (omalovánek, vystřihovánek, obtisků, nálepek apod.), leporel, pohlednic, plakátů a letáků, divadelních a jiných programů, katalogů výstav apod.,“.

2. § 3 odst. 4 zní:

(4) Za vydání díla československého občana maďarské, německé, polské nebo ukrajinské (rusínské) národnosti v jeho mateřském jazyce, anebo za vydání překladu díla československého občana z českého nebo slovenského jazyka do některého jazyka uvedených národností se stanoví odměna podle normy určené v sazebníku pro vydání díla v jazyce slovenském.“.

3. V § 6 odst . 1 se nahrazuje text v závorce takto:

„část I sazebníku, s výjimkou položky 1b“.

4. V § 6 odst. 3 se nahrazuje text v závorce takto:

„část II oddíl B sazebníku , s výjimkou položky 1b“.

5. § 8 odst. 1 věta druhá zní:

„Bylo-li však takto zpracováno dílo volné, nesmí odměna přesáhnout u děl uvedených v části I sazebníku 50 % a v části II sazebníku 75 % z odměny vypočtené z horní hranice příslušné sazby.“.

6. § 10 odst. 4 písm. a) zní:

a) u děl uvedených v části I sazebníku počínaje odměnou za třetí normu, u českých děl vydaných ve slovenském překladu a u slovenských děl vydaných v českém překladu však počínaje odměnou za druhou normu; třetí norma se použije i u vydání překladů českých nebo slovenských děl do některého z jazyků uvedených v § 3 odst. 4,“.


Čl. II

Sazebník odměn, který tvoří přílohu vyhlášky č. 25/1967 Sb., se nahrazuje novým sazebníkem, který tvoří přílohu k této vyhlášce.

Čl. III

Odměny sjednané v nakladatelských smlouvách před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčeny na jedno vydání díla po 1. lednu 1980.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Klusák v. r.


Příloha

Sazebník odměn

Část I

Původní krásná próza, původní poezie a překlady poezie
Položka Druh slovesného dílaNorma při vydávání díla v jazykuZákladní sazba za autorský arch nebo verš při 1. normě v KčsSazba za autorský arch nebo verš při další normě v procentech ze základní sazby, a to za normu
českém a jiném než slovenskémslovenském2.3.4.5. a každou další
1.Původní krásná próza
a) umělecká próza závažného významu 1)5 000 2 500 600 - 2000 80 70 60 50
b) ostatní umělecká próza 20 000 10 000 600 - 1 500 80 70 60 50
c) literatura faktu a uměleckonaučná próza 10 000 5 000 600 - 1 500 80 70 60 50
2. Původní poezie 2)3 000 1 500 6 - 16 80 70 60 50
3. Původní poezie pro děti 3 000 1500 6 - 16 80 70 60 50
4. Překlady poezie 5 000 3)2500 3)4 - 13 4)80 70 60 50

Část II

Oddíl A - Původní vědecká a odborná díla včetně učebnic
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Vědecká díla základního významu ze všech vědních oborů 1)1 800 - 3 000 90 80 70 70
2. Ostatní vědecká a kritická díla, vysokoškolské učebnice, naučné slovníky, encyklopedická a populárně vědecká díla 1 000 - 2 500 80 70 60 50
3. Odborná díla, příručky, samostatné vědecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárně naučná díla 600 - 2 000 70 50 50 50
4. Učebnice a knižní učební pomůcky pro mateřské, základní a střední školy 600 - 2 000 60 60 60 60
5. Učební texty pro vysoké školy (skripta), učební pomůcky pro všechny druhy škol a vzdělávacích zařízení s výjimkou knižních učebních pomůcek pro mateřské, základní a střední školy a ostatní bibliografie 200 - 800 50 50 50 -
Oddíl B - Překlady krásné prózy, vědecké a odborné literatury
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Překlady
a) umělecké prózy závažného významu 350 - 1 200 1)80 70 60 50
b) ostatní umělecké prózy 350 - 1 000 80 70 60 50
2. Překlady vědecké, politické a společenskovědné literatury základního významu 350 - 1 200 80 70 60 50
3. Překlady odborné literatury, učebnic a ostatní literatury 80 - 800 70 60 50 50
Oddíl C - Doplňky děl a uspořádání děl souborných
Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1. Doplňky díla:
a) kritická studie, předmluva nebo doslov 650 - 2 000 1)70 60 50 50
b) literární či biografické doplňky, resumé, věcné vysvětlivky nebo poznámky 600 - 1 500 25 25 25 25
c) bibliografické doplňky 200 - 1 000 25 25 25 25
d) rejstřík 20 - 200 2)25 25 25 25
2. Sestavení a uspořádání:
a) krásné prózy, poezie, vědeckých děl, politických děl základního významu a školních učebnic 80 - 800 25 25 25 25
b) ostatních děl a pramenů vůbec 80 - 350 25 25 25 25
c) textologická úprava starších děl 80 - 500 25 25 25 25

Poznámky pod čarou

1) Podle této položky se sjednávají odměny za díla závažného uměleckého a společenského významu.

2) Za nová díla původní poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 50 %.

3) Za nové překlady poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 20 %.

4) Včetně odměny za doslovný překlad.

1) Podle této položky se výjimečně může dohodnout i odměna za vysokoškolské učebnice, které jí podle svého charakteru odpovídají.

1) U odměn za překlady, které jsou umělecky anebo jazykově obzvlášť náročné, je možno zvýšit horní hranici sazby až o 25 %.

1) Při rozsahu kritické studie, předmluvy nebo doslovu menším než jeden autorský arch lze vzhledem k hodnotě a společenskému významu díla a se zřetelem k obtížnosti jeho vytvoření odměnu zvýšit až do výše odpovídající odměně za celý autorský arch.

2) Za autorský arch zpracovaného textu; vytvoří-li však rejstřík autor díla, k němuž rejstřík patří, odměňuje se jako nedílná součást díla.

Přesunout nahoru