Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 14.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1979

o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou


Dne 11. července 1979 byla v Praze podepsána Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 14. září 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky se za účelem úpravy platebního styku mezi oběma zeměmi a vedeny přáním podpořit obchodní styky na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti dohodly takto:

Článek 1

Platy předvídané článkem 3 této Dohody budou prováděny mezi fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Československé socialistické republice a fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Laoské lidově demokratické republice v rámci ustanovení této Dohody s přihlédnutím k předpisům platným v obou zemích.

Článek 2

Za tímto účelem otevřou si Československá obchodní banka a. s. Praha, jednající jménem československé vlády a Laoská banka pro zahraniční obchod, jednající jménem laoské vlády, vzájemný clearingový účet v clearingových rublech (1 clearingový rubl = 0,987 412 gramu ryzího zlata).

V prospěch účtu Laoské banky pro zahraniční obchod, vedeného u Československé obchodní banky v Praze, budou připisovány platy poukázané fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Československu a určené fyzickým a právnickým osobám sídlícím v Laosu. K tíži tohoto účtu budou připisovány částky z příkazů k proplacení, přijaté a uskutečněné Československou obchodní bankou a. s. Praha.

V prospěch účtu Československé obchodní banky a. s . Praha, vedeného u Laoské banky pro zahraniční obchod Vientiane, budou připisovány platy poukázané fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Laosu a určené fyzickým a právnickým osobám sídlícím v Československu. K tíži tohoto účtu budou připisovány částky z příkazů k proplacení, přijaté a uskutečněné Laoskou bankou pro zahraniční obchod.

Obě banky budou provádět platy neprodleně bez ohledu na stav účtů.

Kontrakty, týkající se výměny zboží mezi oběma zeměmi, budou uzavírány a faktury vystavovány zásadně v rublech.

Článek 3

Prostřednictvím účtu zmíněného v článku 2 této Dohody budou prováděny tyto platy:

1. protihodnota zboží, jež se bude vyměňovat podle Obchodní dohody mezi oběma zeměmi;

2. vedlejší platy spojené se vzájemnou výměnou zboží , včetně výloh za tranzitní obchody;

3. prémie a náhrady z pojištění a zajištění, související s výměnou zboží;

4. dopravní výlohy mezi oběma smluvními zeměmi za zboží na lodích plujících pod československou nebo laoskou vlajkou a na letadlech československých nebo laoských společností, právě tak, jako dopravní výlohy na lodích plujících pod československou nebo laoskou vlajkou za zboží laoského nebo československého původu nebo určené do Laosu nebo do Československa;

5. výlohy za přepracování, montáže, opravy;

6. poplatky a výlohy patentní, licenční, ochranné známky, autorská práva, prodej a poplatky za promítání filmů;

7. daně, pokuty, soudní výlohy, související s výměnou zboží;

8. veškeré ostatní platy, o kterých se obě banky předběžně dohodnou.

Článek 4

Obě smluvní strany si poskytují na účtě uvedeném v článku 2 této Dohody technický úvěr do výše 300 000 clearingových rublů. Částka převyšující stanovený technický úvěr bude úročena 2 % ročně.

Článek 5

Ke konci každého roku, nejpozději do 31. března následujícího roku, provedou obě banky vzájemné odsouhlasení zůstatků na clearingovém účtě. Vzniklý zůstatek ve prospěch jedné ze stran bude vyrovnán nejpozději do 3 měsíců dodávkami zboží.

Článek 6

S výhradou předcházejícího souhlasu zúčastněných stran mohou být na účet uvedený v článku 2 této Dohody prováděny převody ze třetí země nebo může být používán k převodům do třetí země .

Článek 7

Je-li závazek, který má být zaplacen prostřednictvím účtů uvedených v článku 2 této Dohody, vyjádřen v jiné měně než v rublech, přepočte se na ruble takto:

a) závazky vyjádřené v laoské měně budou přepočteny středním úředním kursem kipu k rublu znamenaným ve Vientianu den před provedením úhrady;

b) závazky vyjádřené v československé měně budou přepočteny úředním středním kursem koruny k rublu znamenaným v Praze den před provedením úhrady;

c) československé závazky vyjádřené v měně jiného státu budou přepočteny na ruble podle poměru mezi středními úředními kursy této měny a rublu znamenanými ve Vientianu v den placení. Laoské závazky vyjádřené v měně jiného státu budou přepočteny podle poměru středních úředních kursů této měny a rublu v Praze v den placení.

Článek 8

V případě změny zlatého obsahu rublu, který t. č. činí 0,987 412 gramu ryzího zlata, budou pohledávky a závazky vyjádřené v clearingových rublech, jakož i částky vyjádřené v clearingových rublech ve všech uzavřených a ke dni změny zlatého obsahu nesplněných kontraktech nebo nesplněných částech kontraktů upraveny tak, aby jejich protihodnota, vyjádřená ve zlatě, zůstala stejná jako před provedenou změnou.

Článek 9

Československá obchodní banka a. s. Praha a Laoská banka pro zahraniční obchod se dohodnou o technickém provádění této Dohody.

Článek 10

V případě skončení platnosti této Dohody a v případě, že nebude uzavřena nová platební dohoda, bude jakýkoliv nevyrovnaný zůstatek na účtech uvedených v článku 2 vyrovnán dlužnickou stranou dodávkou zboží nebo uskutečněním jiných běžných platů ve shodě s ustanoveními této Dohody, a to během 12 (dvanácti) měsíců ode dne ukončení platnosti této Dohody.

Během zmíněného období dvanácti měsíců budou používána ustanovení této Dohody pro všechny otevřené transakce uzavřené podle předcházejícího odstavce.

Po uplynutí lhůty dvanácti měsíců bude jakýkoliv nevyrovnaný zůstatek vyrovnán dlužnickou stranou ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ve směnitelné měně, na které by se mezi sebou obě banky dohodly.

Jakékoliv ostatní pohledávky a závazky mezi oběma zeměmi budou během dvanácti měsíců vyrovnány a po uplynutí dvanácti měsíců v den jejich splatnosti vyrovnány stejným způsobem.

Článek 11

Tato Dohoda bude prozatímně prováděna ode dne podpisu a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících, že byla schválena v souladu s ústavními předpisy obou zemí.

Tato Dohoda bude platit tři roky a bude potom automaticky prodlužována vždy na další roční období, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé straně svůj úmysl ukončit platnost této Dohody písemně šest měsíců před uplynutím její platnosti.

K tomu na důkaz zástupci obou vlád, náležitě k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Sjednáno v Praze dne 11. července 1979 v jazyce českém, laoském a francouzském, vždy ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

V případě rozdílného výkladu je rozhodující text francouzský.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu

Laoské lidově demokratické republiky:

Sanan Southichak v. r.

ministr veřejných prací a dopravy

Přesunout nahoru