Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.1995 (222/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 23. listopadu 1979

o dodávce topných plynů obyvatelstvu

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):


ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž plynárenský podnik (dále jen "dodavatel") dodává v rozsahu schváleného plánu gazifikace svítiplyn, koksárenský plyn technicky čistý, zemní plyn a propan-butan obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím (dále jen "odběratel"). Tyto topné plyny se dodávají jednak z plynovodní sítě (dále jen "topný plyn ze sítě"), jednak v tlakových nádobách k dopravě plynu (dále jen "zkapalněný topný plyn").

(2) Stanovené podmínky se vztahují též na odběratele, kteří odebírají topný plyn ze sítě pro svou spotřebu prostřednictvím jiné socialistické organizace než plynárenského podniku (služební, podnikové byty).

(3) Vyhláška platí přiměřeně i pro jiné organizace než plynárenské podniky, oprávněné k prodeji zkapalněného topného plynu.

ODDÍL DRUHÝ

Dodávka topných plynů ze sítě

Přihláška k odběru

§ 2

(1) Smlouva o dodávce topných plynů ze sítě je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru topných plynů ze sítě (dále jen "přihláška") dodavatelem; odběratel obdrží jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(2) Dodavatel je povinen podat odběrateli informace o možnosti připojení odběrního plynového zařízení na plynovodní síť z hlediska její kapacity a kapacity plynovodní přípojky.

§ 3

(1) Přihláška na tiskopisu dodavatele musí být podána před započetím odběru a pro každé odběrní místo zvlášť.

(2) Za jedno odběrní místo se považuje odběrní plynové zařízení užívané jedním odběratelem, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu ze sítě měřená jedním plynoměrem.

(3) O tom, zda má být v pochybnostech o dalším odběrním místě podána nová přihláška, rozhoduje dodavatel.

§ 4

(1) Přihláška musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem (správcem) nemovitosti.

(2) Přihláška musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace 1) o řádném provedení montážních prací na odběrních plynových zařízeních.

(3) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu odběratele na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala za odběratele jiná osoba, je povinen odběratel uvedený na přihlášce odebraný topný plyn zaplatit, pokud neprokáže, že plyn odebral někdo jiný.

(4) Dodavatel potvrdí řádně vyplněnou a podle odstavce 2 potvrzenou přihlášku odběrateli po odborném technickém přezkoušení 2) odběrních plynových zařízení. Neúplně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí dodavatel odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.

§ 5

(1) Přejímá-li nový odběratel místnosti, v nichž je odběrní plynové zařízení pro odběr topných plynů ze sítě, je povinen podat do 8 dnů přihlášku s udáním stavu plynoměru ke dni převzetí místností.

(2) O náležitostech přihlášky a o jejím potvrzování platí ustanovení § 4. Jestliže však na odběrním plynovém zařízení, popřípadě v počtu a příkonu spotřebičů nenastaly podstatné změny, nemusí být přihláška potvrzena oprávněnou organizací, nemusí být prováděno odborné technické přezkoušení a nemusí být podepsána vlastníkem (správcem) nemovitosti.

(3) Opomene-li nový odběratel topných plynů ze sítě podat přihlášku do 8 dnů, odpovídá za celý odběr od data posledního odečtu provedeného u předchozího odběratele.

§ 6

(1) Odběratel je povinen předložit dodavateli novou přihlášku v těchto případech:a) při žádosti o rozšíření odběru, b) při žádosti o obnovení dodávky a připojení plynoměru, který byl odebrán při přerušení dodávky plynu.

(2) V případě, že se jedná o výměnu spotřebiče téhož druhu o přibližně stejném jmenovitém příkonu, není třeba podávat novou přihlášku. Ve sporných případech rozhodne o podání přihlášky dodavatel. Za výměnu spotřebiče, jeho montáž a odzkoušení odpovídá oprávněná montážní organizace. 1)

(3) Změní-li odběratel příjmení (např. sňatkem nebo úřední změnou) nebo název, oznámí to dodavateli do 30 dnů a současně předloží své vyhotovení potvrzené přihlášky k opravě.

(4) Odběratel odpovídá za všechny škody, které vzniknou porušením povinnosti podle odstavce 1 a 3.

Dodávka, odběr a měření

§ 7

(1) Dodávka topných plynů ze sítě se uskutečňuje plynovodními přípojkami pro veřejný rozvod do odběrního plynového zařízení užívaného odběratelem.

(2) Odběratel je oprávněn odebírat topný plyn ze sítě jen pro spotřebiče uvedené v přihlášce.

(3) Dodavatel má právo kdykoliv si ověřit, zda počet a druh spotřebičů odpovídá údajům v přihlášce.

§ 8

(1) Odběr topných plynů měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního plynoměru, který odběrateli bezplatně osadí, zapojí a udržuje.

(2) Typ vhodného plynoměru a jeho umístění určí dodavatel. Dodavatel může v případě potřeby na svůj náklad vyměnit plynoměr namontovaný u odběratele. Pro připojování a úřední ověřování plynoměrů platí zvláštní předpisy. 3)

(3) Dodavatel může v odůvodněných případech dodávat topný plyn ze sítě bez měření za předem stanovenou paušální úhradu.

(4) Odběratel je povinen chránit plynoměr, umístěný v jím užívaných prostorách před poškozením; je-li plynoměr umístěn ve společných prostorách nemovitosti, má tuto povinnost vlastník (správce) nemovitosti.

(5) Odběratel je povinen hlásit neprodleně písemně dodavateli závady, které zjistil na plynoměru.

(6) Jakékoliv manipulace s plynoměrem smějí provádět jen k tomu pověření pracovníci dodavatele, kteří jsou povinni odběrateli se legitimovat.

§ 9

(1) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů plynoměru, může požádat písemně o jeho přezkoušení; v žádosti musí uvést stav počítadla plynoměru.

(2) Žádost o přezkoušení údajů plynoměru nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě zálohu nebo vyúčtování za odebraný topný plyn.

(3) Dodavatel je povinen do 30 dnů po obdržení žádosti odběratele ověřit chod počitadla plynoměru; je-li plynoměr vadný nebo jsou pochybnosti o jeho správné funkci, musí jej vyměnit za jiný a přezkoušet.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaj zkoušeného plynoměru se neodchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, 4) uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou plynoměru odběratel.

(5) Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že uvádí vyšší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, 4) uhradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích plynoměru, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nejdéle však od posledního odečtu provedeného dodavatelem před podáním žádosti odběratele o přezkoušení plynoměru.

(6) Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, 4) uhradí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údaji plynoměru, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nejdéle však od posledního odečtu provedeného dodavatelem před podáním žádosti odběratele o přezkoušení plynoměru.

(7) Náklady na přezkoušení a výměnu plynoměru hradí v případech uvedených v odstavci 5 a 6 dodavatel.

(8) Nelze-li přesně zjistit skutečný odběr plynu za dobu poruchy plynoměru, vypočte se podle odběru za stejné období minulého roku s přihlédnutím k eventuálním změnám v počtu spotřebičů. Jde-li o nový odběr, nebo o změnu v odběrových poměrech může dodavatel vyúčtovat tento odběr podle odběru naměřeného v dalším odečítacím období.

Neoprávněný odběr

§ 10

Za neoprávněný odběr topných plynů ze sítě se považuje, jestliže odběratel:

a) odebere topný plyn bez přihlášky potvrzené dodavatelem a odběr není měřen plynoměrem;

b) provede taková opatření, aby plynoměr buď vůbec nezaznamenával odběr, nebo jej zaznamenával nesprávně ke škodě dodavatele nebo jestliže takto upravený plynoměr vědomě užívá;

c) poškodí plynoměr buď sám, nebo osoby, které se v místě odběru třeba jen přechodně zdržují, a při přezkoušení plynoměru se zjistí, že v důsledku poškození udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma; 4)

d) přemístí plynoměr bez vědomí dodavatele;

e) odebere úmyslně topný plyn ze sítě k jiným než sjednaným účelům, nebo používá spotřebičů, jejichž používání je podle zvláštních předpisů zakázáno.

§ 11

(1) Množství topných plynů ze sítě neoprávněně odebraných u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů ve smyslu § 10 se u odběratele zjišťuje tak, že se uvažuje plný výkon všech plynových spotřebičů s neměřeným, nebo nesprávně měřeným odběrem; tento výkon se násobí dále uvedenou dobou jejich užívání, pokud nebyla zjištěna doba delší:

a) u plynového vařiče 2 hod. denně
b)   u plynového sporáku  
(květen až září) 3 hod.
denně (říjen až duben) 5 hod. denně
c) u plynové chladničky 24 hod. denně
d) u průtokového ohřívače vody 3 hod. denně
e)   u plynového vytápění včetně kombinovaných kotlů  
(květen až září) 4 hod. denně
(říjen až duben) 12 hod. denně

Takto stanovený denní odběr plynu se násobí počtem dní neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za období od posledně zjištěného stavu plynoměru, nejdéle však za dobu tří let.

(2) Základem pro výpočet náhrady za neoprávněný odběr je počet a druh plynových spotřebičů uvedených v přihlášce a další skutečnosti u odběratele zjištěné.

(3) K částkám vypočteným podle odstavce 1 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru.

(4) Pro výpočet náhrady za neoprávněný odběr se použije nejvyšší maloobchodní cena za m3 topného plynu stanovená ceníkem bez ohledu na celkové množství plynu. Celková částka náhrady se sníží o částky zaplacené odběratelem za dobu neoprávněného odběru.

§ 12

Omezení a přerušení dodávky

(1) Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku topných plynů ze sítě v těchto případech:

a) z důvodů provozních (údržbové a revizní práce, poruchy, regulační opatření, omezení nebo přerušení pro nedostatek tlaku v plynovodní síti nebo vyvolané živelnými zásahy apod.);

b) při změně tlaku nebo druhu dodávaného topného plynu ze sítě (§ 18 plynárenského zákona);

c) odběratelovo zařízení nevyhovuje předpisům do té míry, že hrozí nebezpečí výbuchu, požáru, nebo jiné ohrožení bezpečnosti života nebo majetku;

d) odběratel zabraňuje nebo neumožňuje oprávněným pracovníkům dodavatele přístup k plynoměru nebo k odběrním plynovým zařízením;

e) odběratel nesplní příkaz oprávněných pracovníků dodavatele k odstranění závad na odběrním plynovém zařízení;

f) odběratel bez souhlasu dodavatele změní počet nebo druh plynových spotřebičů;

g) u odběratele byl zjištěn neoprávněný odběr;

h) odběratel bez souhlasu dodavatele přenechává topný plyn ze sítě jinému občanu nebo organizaci;

i) odběratel na výzvu dodavatele nedoplnil do 30 dnů údaje ve své přihlášce;

j) odběratel nezaplatil ani po písemné upomínce organizaci spojů zálohovou platbu nebo nedoplatek z vyúčtování za odebraný plyn.

(2) Omezením dodávky se rozumí snížení odběru na výzvu dodavatele a přerušením dodávky se rozumí úplné její zastavení.

(3) Přerušenou dodávku topných plynů ze sítě obnoví dodavatel po odstranění všech příčin, pro které byla dodávka přerušena a s výjimkou případů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) po zaplacení nákladů souvisejících s obnovením dodávky.

(4) Za škody vzniklé omezením nebo přerušením dodávky topných plynů ze sítě dodavatel odběrateli neodpovídá.

Dodavatel topných plynů ze sítě je však povinen:

a) oznámit odběratelům jednotlivě nebo hromadně způsobem v místě obvyklém nejméně 48 hodin předem přerušení dodávky topných plynů ze sítě pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací, zejména na plynovodech a plynovodních přípojkách pro veřejný rozvod;

b) oznámit provádění změny druhu nebo tlaku topných plynů, a to nejméně 8 dní předem.

Změna druhu nebo tlaku plynu

§ 13

(1) Změnu druhu nebo tlaku plynu provádí dodavatel podle harmonogramu prací, který je povinen zpracovat tak, aby

a) odběrateli nebyla přerušena dodávka plynu pro vaření a přípravu teplé vody na více než jeden týden;

b) odběrateli nebyla přerušena dodávka plynu pro topení v době od 15. října do 15. dubna na více než jeden týden.

(2) V souladu s harmonogramem prací je odběratel povinen upravit odběr topných plynů a uposlechnout výzvy dodavatele k přerušení a k zahájení odběru.

§ 14

(1) Před provedením změny druhu nebo tlaku plynu je odběratel nebo jeho zástupce, 5) povinen spolupracovat s dodavatelem při provádění průzkumu, zejména poskytnout veškeré potřebné údaje o druhu a počtu spotřebičů a umožnit přístup k odběrnímu plynovému zařízení oprávněným pracovníkům dodavatele nebo pověřené organizace za účelem zjištění stavu spotřebičů a dohodnout se o jejich úpravě, výměně, popřípadě o jiném způsobu zajištění náhradního spotřebiče. 6)

(2) Náklady vzniklé v důsledku bezvýsledné návštěvy oprávněného pracovníka dodavatele, nebo pověřené organizace, v souvislosti s prováděním změny druhu nebo tlaku plynu, o níž byl odběratel prokazatelně nejméně 8 dnů předem vyrozuměn a nedohodl jinou dobu návštěvy, je povinen odběratel dodavateli uhradit. Po opakovaně bezvýsledné návštěvě může dodavatel přerušit dodávku topných plynů odběrateli.

§ 15

Ukončení odběru

(1) Hodlá-li odběratel ukončit odběr topných plynů ze sítě, je povinen nejméně 8 dní předem podat dodavateli odhlášku odběru a umožnit jeho pracovníkům provést závěrečný odečet, popřípadě odebrat plynoměr.

(2) Neodebírá-li odběratel po dobu 12 měsíců bez závažných důvodů topný plyn, může mu dodavatel ukončit odběr a odebrat plynoměr.

(3) Pokud po řádně ukončeném odběru odebírá topný plyn vlastník (správce) nemovitosti pro účely rekonstrukce domu, popřípadě bytu, je povinen takovýto odběr hlásit a zjištěnou spotřebu uhradit.

Vyúčtování a placení dodávek

§ 16

(1) Odebraný topný plyn ze sítě platí odběratel organizaci spojů provádějící soustředěné inkaso opakujících se plateb obyvatelstva. 7) Platby se uskutečňují jednak formou měsíčních záloh, jednak na základě vyúčtování podle odečtu spotřeby plynu.

(2) U nových odběrů stanoví výši měsíční zálohy dodavatel podle počtu a příkonu přihlášených spotřebičů, předpokládaného odběru a ceny.

(3) V průběhu odběru je organizace spojů povinna upravit výši měsíční zálohy v souladu se skutečnou spotřebou topného plynu v předchozích obdobích, nebo na základě oznámení dodavatele o připojení dalších plynových spotřebičů odběratelem.

(4) Měsíční zálohy je odběratel povinen platit ve lhůtách stanovených pro platby obyvatelstva v rámci soustředěného inkasa.

(5) Přijaté měsíční zálohy se zúčtovávají ve vyúčtování.

§ 17

(1) Dodávky topných plynů ze sítě vyúčtovává dodavatel za období nejdéle dvanácti měsíců, nebo při skončení smluvního vztahu.

(2) Vyúčtování musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) název a adresu dodavatele a odběratele;

b) datum a stav plynoměru při předchozím a konečném odečtu (ve vyúčtování vystavovaném na počítači nemusí být uváděno datum předchozího a konečného odečtu za předpokladu, že přesná doba odečtu a stavy plynoměru budou uvedeny v evidenci odběratelů);

c) cena za jeden m3 topného plynu a popřípadě stálý měsíční plat;

d) množství odebraného topného plynu;

e) plat za topný plyn celkem;

f) zaplacené měsíční zálohy;

g) celkové vyčíslení nedoplatku nebo přeplatku;

h) údaje dohodnuté mezi dodavatelem a organizacemi spojů;

i) upozornění, že vyúčtování je splatné v hotovosti při předložení;

j) datum vystavení vyúčtování.

(3) Vyúčtování předloží organizace spojů provádějící soustředěné inkaso odběrateli nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo vystaveno.

(4) Vyúčtování za odebraný plyn je splatné v hotovosti při předložení.

§ 18

Je-li odběratel v době odečtu plynoměru nepřítomen a plynoměr je nepřístupný, je povinen na zvláštním tiskopise dodavatele do 3 dnů ohlásit přesný stav počitadla plynoměru. Jestliže tak neučiní ve stanoveném termínu, vyúčtuje dodavatel spotřebu topného plynu odhadem podle spotřeby z minulého srovnatelného období. Při následujícím odečtu, o kterém dodavatel odběratele předem vyrozumí, je odběratel povinen umožnit pracovníku dodavatele přístup k plynoměru, jinak může dodavatel dodávku topného plynu přerušit.

§ 19

(1) Nezaplatí-li odběratel nedoplatek z vyúčtování odebraného topného plynu v platební lhůtě (§ 17 odst. 4), je povinen zaplatit organizaci spojů poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kčs.

(2) Nezaplatí-li odběratel měsíční zálohu v platební lhůtě (§ 16 odst. 4), je povinen zaplatit organizaci spojů poplatek z prodlení ve výši 5 Kčs.

(3) Měsíční zálohy a nedoplatky z vyúčtování odebraného topného plynu je povinen platit odběratel uvedený na přihlášce.

§ 20

(1) Nezaplatí-li odběratel zálohu nebo nedoplatek z vyúčtování odebraného topného plynu ani po písemné upomínce organizace spojů, může mu dodavatel na požadavek organizace spojů přerušit dodávku topného plynu.

(2) Nezaplatí-li odběratel do 15 dnů od přerušení dodávky topného plynu nedoplatek záloh nebo vyúčtování odebraného topného plynu, může dodavatel na požadavek organizace spojů ukončit dodávku a odebrat plynoměr.

(3) Předloží-li odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele, který má provést přerušení nebo ukončení dodávky, potvrzení organizace spojů o tom, že nedoplatky záloh nebo vyúčtování odebraného topného plynu uhradil, ověří pracovník dodavatele den a způsob úhrady a od přerušení nebo ukončení dodávky upustí.

(4) Dodavatel může přerušit nebo ukončit dodávku topného plynu podle odstavce 1 též v jiném odběrním místě téhož odběratele.

(5) Při přerušení nebo ukončení dodávky z důvodů neplacení je povinen odběratel uhradit dodavateli náklady s tím spojené.

§ 21

Reklamační řízení

Vzniknou-li chyby nebo omyly ve vyúčtování topného plynu ze sítě nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny, početní chybou apod., mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel uplatní reklamaci do 15 dnů po obdržení vyúčtování písemně u organizace spojů. Organizace spojů předá reklamaci dodavateli, který ji přešetří a výsledek šetření oznámí odběrateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání. Pokud vznikne omyl nebo chyba v zaplacených nebo předepsaných zálohách, vyřídí reklamaci organizace spojů přímo s odběratelem. Jestliže byla reklamace uznána, nemá odběratel povinnost platit poplatek z prodlení podle § 19.

ODDÍL TŘETÍ

Dodávka zkapalněných topných plynů

Přihláška k odběru

§ 22

(1) Smlouva o dodávce zkapalněných topných plynů je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru zkapalněných topných plynů (dále jen "přihláška") dodavatelem; odběratel obdrží jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(2) Přihlášky není třeba, jde-li o odběr zkapalněných topných plynů v tlakových nádobách (dále jen "láhev") o hmotnosti náplně menší než 5 kg.

(3) Dodavatel je povinen podat odběrateli informace o odběru zkapalněného topného plynu, o možnostech jeho používání v domácnostech, jakož i o možnostech provedení montáže domovní nebo bytové instalace a její úpravy. Zřizování a provozování tlakových stanic v obytných domech se řídí technickými normami. 8)

§ 23

(1) Přihláška na tiskopisu dodavatele musí být podána před započetím odběru.

(2) Přihláška musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem.

(3) Přihláška musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace 1) o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení a doložena osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení; 2) to se netýká případů, kdy láhev je konstrukčně spojena se spotřebičem a nevyžaduje samostatné instalace.

(4) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce. Je oprávněn kdykoliv přezkoušet u odběratele správnost údajů v přihlášce. Neúplně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí dodavatel odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.

Dodávka a odběr

§ 24

(1) Láhve o hmotnosti náplně 5 kg a větší dodavatel odběrateli zapůjčuje.

(2) Před započetím odběru zkapalněného topného plynu v lahvích o hmotnosti náplně 5 kg a větší je odběratel povinen složit dodavateli v hotovosti jistotu za každou zapůjčenou láhev ve stanovené výši. Dodavatel je oprávněn upravit požadavek odběratele na počet a druh lahví s přihlédnutím k rozsahu odběru.

(3) Při složení jistoty obdrží odběratel od dodavatele zálohový list a pokyny pro provoz tlakových stanic.

(4) Odběratel odpovídá dodavateli za zapůjčené láhve ode dne jejich převzetí z výdejny až do dne jejich vrácení. Ztrátu, zničení nebo poškození láhve je odběratel povinen ihned ohlásit dodavateli.

§ 25

(1) Zkapalněný topný plyn odběratel odebírá ve výdejnách nebo prostřednictvím rozvážkové služby. Odběratel nemá nárok na dodání nové a nepoužité láhve.

(2) K prvnímu odběru lahví opravňuje odběratele potvrzená přihláška a zálohový list. Další lahve může odběratel odebírat jen při současném vrácení téhož počtu prázdných lahví.

(3) Odběratel je oprávněn při odběru požadovat převážení láhve; pro zjištění hmotnosti prázdné láhve platí údaj na ní vyražený nebo uvedený na výrobním štítku.

(4) Reklamační práva odběratele stanoví reklamační řád, který musí být k nahlédnutí v každé výdejně, jakož i dopravních prostředcích provádějících rozvážkovou službu.

§ 26

(1) Láhve je oprávněn plnit jen dodavatel. 9) Dodavatel provádí také veškeré opravy lahví a pečuje o jejich přezkoušení.

(2) Odběratel nesmí láhve jakkoliv upravovat, ani jejich obsah přepouštět do jiných nádob.

(3) Odběratel odpovídá za to, že odebral láhve pro schválené odběrní plynové zařízení a že je nebude používat pro jiné účely.

§ 27

Změna nebo ukončení odběru

(1) Při přesídlení odběratele v obvodu téhož dodavatele, je odběratel povinen předložit své vyhotovení potvrzené přihlášky a zálohový list k vyznačení změny. Složená jistota se převede.

(2) Přejímá-li nový odběratel zařízení tlakové stanice na zkapalněný topný plyn od jiného odběratele, předloží dodavateli novou přihlášku, jakož i přihlášku dosavadního odběratele se záznamem o ukončení odběru. O náležitostech přihlášky a o složení jistoty platí ustanovení § 23 a 24. V případě, že zařízení tlakové stanice není přemisťováno, nepoužije se ustanovení § 23 odst. 3.

(3) Změní-li odběratel příjmení (např. sňatkem nebo úřední změnou) nebo název, oznámí to dodavateli do 30 dnů a současně předloží své vyhotovení potvrzené přihlášky a zálohový list k opravě.

(4) Při ukončení odběru je odběratel povinen do 8 dnů dodavateli předložit své vyhotovení přihlášky k záznamu o ukončení odběru, zálohový list a vrátit zapůjčené láhve. Složenou jistotu vrátí dodavatel odběrateli do jednoho měsíce.

§ 28

Placení dodávek

(1) Dodávky zkapalněného topného plynu se platí v hotovosti při odběru láhve.

(2) Při ztrátě nebo zničení láhve dodavatel vyúčtuje odběrateli její cenu a současně zúčtuje složenou jistotu.

(3) Při ztrátě zálohového listu vyplatí dodavatel odběrateli jistotu za odebrané láhve jen po předložení duplikátu, doloženého potvrzením příslušné výdejny o počtu vrácených lahví. Poplatek za vystavení duplikátu činí 10 Kčs.


ODDÍL ČTVRTÝ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 29

Pokud přihláška podaná před účinností této vyhlášky vyhovuje jejím ustanovením, není odběratel povinen podat novou přihlášku.

§ 30

Zrušují se:

a) směrnice ministerstva paliv o rozvádění a používání zkapalněného topného plynu (směs propanu, butanu a etanu) v domácnostech, publikované v částce 35/1959 Ú. l. a doplněné úředním sdělením publikovaným v částce 13/1960 Ú. l.

b) vyhláška ministerstva paliv č. 108/1965 Sb., o dodávce topných plynů obyvatelstvu.

§ 31

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 vyhlášky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona, § 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a § 3 vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 26/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

2) § 22 vyhlášky č. 175/1975 Sb.

3) Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb., ČSN 38 6442.

4) ČSN 25 7860.

5) § 22 a násl. občanského zákoníku.

6) § 25 vyhlášky č. 175/1975 Sb.

7) Na dodávky topných plynů obyvatelstvu se nevztahuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

8) ČSN 38 6460 a ČSN 38 6462.

9) Vyhláška č. 21/1979 Sb. a vyhláška č. 26/1979 Sb.

Přesunout nahoru