Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 138/1979 Sb.Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 08.11.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

ZÁSADY

k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301

I.

Zabezpečování funkční a provozní spolehlivosti a užitných vlastností výrobků

1. Za kvalitu výrobků, jejich funkční a provozní spolehlivost odpovídá dodavatel. K tomu účelu dodavatel především provádí laboratorní a provozní zkoušky a zabezpečuje důslednou technickou kontrolu.

2. Funkční a provozní spolehlivost je ověřována státními a dalšími zkušebnami a v rámci činnosti výrobní organizace.

3. V případech, kdy si charakter výrobků výjimečně vyžaduje hlouběji ověřit jejich užitné vlastnosti, může výrobce na základě hospodářské smlouvy předat tyto výrobky do zkoušek jiným socialistickým organizacím, které poskytují záruku řádného ověření a vyhodnocení.

Jde-li o výrobek v hodnotě do 1 000 Kčs maloobchodní ceny, musí si výrobce k takovému ověření vyžádat předem souhlas nadřízeného orgánu. K ověření výrobku v hodnotě nad 1 000 Kčs maloobchodní ceny si musí vyžádat souhlas ústředního orgánu. Orgán, který dává souhlas k ověření užitných vlastností výrobků v jiné organizaci, stanoví současně dobu potřebnou k ověřování a počet kusů výrobků, které budou předány k ověřování.

4. Užitné vlastnosti lze ověřovat podle bodu 3 jen u nových výrobků ještě před tím, než budou uvedeny na trh.

5. Při zdokonalování funkční a provozní spolehlivosti a technické úrovně výrobků dodávaných na trh je výrobce povinen vycházet z reklamačního řízení, stížností a upozornění i z poznatků průzkumu trhu.

6. Výrobky ze zahraničí k ověření jejich funkčních a ostatních vlastností mohou být dováženy jen pro potřeby zkušeben a technického rozvoje.

7. Zakazuje se předávat výrobky vyráběné v tuzemsku nebo dovážené ze zahraničí do tzv. laických zkoušek jednotlivcům jak výrobní organizací, tak prostřednictvím jiných organizací a přenášet na jednotlivce povinnosti vyplývající pro organizace z bodu 9.

8. Zakazuje se výrobním, obchodním a jiným organizacím předávat výrobky do užívání státním a společenským orgánům a organizacím nebo občanům formou zápůjček nebo jiným způsobem.

9. Při ověřování užitných vlastností podle bodu 3 se postupuje podle těchto pravidel:

a) organizace, které budou předány výrobky k ověření, musí být řádně seznámena s požadavky ověřování. Předávající organizace s ní uzavře hospodářskou smlouvu, v níž se určí podmínky ověřování, včetně termínů pro podávání posudků, a stanoví se lhůty pro ověřování;

b) ověřovaný výrobek zůstává po celou dobu ověřování ve správě předávající organizace;

c) aby bylo plně dosaženo cíle ověřování a byla umožněna kontrola jeho průběhu, uplynutí stanovené doby, výsledku a využití ověřovaného výrobku, je předávající organizace povinna vést přesnou evidenci smluv o ověřování výrobků a operativní evidenci; tato evidence zahrnuje název výrobku, datum výroby, číslo výrobku, data zahájení a ukončení ověřování, označení organizace provádějící ověřování, datum vrácení výrobku po skončení ověřování, výsledek ověřování a způsob dalšího použití, popřípadě likvidace výrobku;

d) po ukončení ověřování musí být výrobek vrácen spolu s doklady dohodnutými v hospodářské smlouvě. Na základě výsledku ověřování výrobku provede předávající organizace celkové vyhodnocení, které využije k dalšímu zkvalitňování výroby;

e) pokud organizace výrobek po ukončení ověřování nevyužije k dalšímu zkvalitňování výroby, uzavře podle hospodářského zákoníku hospodářskou smlouvu o jeho dodávce příslušné obchodní organizaci;

f) je zakázáno jakýmkoliv způsobem této obchodní organizaci předurčovat, kterému kupujícímu má být výrobek prodán; tato praxe nesmí být uplatňována ani uvnitř obchodní organizace;

g) při prodeji takto použitých výrobků se stanoví ceny podle cenových předpisů.

10. Podle ustanovení bodu 9 písm. e), f) a g) se postupuje i u výrobků, které byly ověřovány zkušebnami nebo v rámci činnosti výrobní organizace, použity pro účely technického rozvoje, propagace (včetně výstav, veletrhů apod.) a cenového řízení, pokud se snížila jejich hodnota, nebo které byly vráceny výrobci z titulu odpovědnosti za vady (reklamace).

11. Pokud výrobky (jejich vzorky) jsou podle zvláštních předpisů použity v jiných organizacích, např. ve zkušebnách, při cenovém řízení apod., musí být zabezpečena hospodárnost, evidence o pohybu těchto výrobků a jejich vrácení po splnění stanoveného účelu výrobci.

II.

Zabezpečení hospodárnosti při provádění propagační činnosti v tuzemsku

1. Při plánování, přípravě a provádění propagace je nutno postupovat důsledně podle zásad účelnosti a nejvyšší hospodárnosti s tím, aby prostředky na ni vynakládané přinesly potřebný užitek v realizaci výrobků a v žádoucím ovlivňování zájmů odběratelů.

2. Propagaci výrobků pro vnitřní trh a služeb je nutno provádět tak, aby ovlivňovala široký okruh spotřebitelů. K tomuto používat takových forem, jako jsou prospekty a další formy nabídky pomocí sdělovacích prostředků apod.

3. Propagaci výrobků pro výrobní spotřebu a investiční výstavbu je nutno omezit na přísně účelnou a hospodárnou propagaci výrobní značky.

4. K propagačním účelům nesmějí být poskytovány nebo zapůjčovány organizacím i jednotlivcům vlastní výrobky ani jiným způsobem získané užitné předměty.

5. Propagaci vlastními výrobky lze provádět

a) na veletrzích a výstavách sloužících výhradně ke komerčním účelům,

b) na akcích celostátního významu schválených ústředními orgány, c) ve výstavních a předváděcích síních příslušných výrobních a obchodních organizací.

Organizace se zúčastní jen těch výstav, jejichž tematika odpovídá charakteru jejich výroby.

6. Prostředky na propagaci se neposkytují a propagaci zásadně neprovádějí organizace, u nichž není její zabezpečování společensky odůvodněno v souvislosti s výrobou, prodejem výrobků, poskytováním služeb nebo plněním jiných úkolů, např. rozpočtové a příspěvkové organizace, pokud propagace nezbytně nepatří k náplni jejich činnosti, dále výzkumné a obdobné organizace apod.

7. Prostředků na propagaci nesmějí výrobní, obchodní a ostatní organizace používat k nepřímému financování činnosti jiných organizací.

III.

Zabezpečování hospodárnosti při provádění propagační činnosti v zahraničním obchodě

1. Při propagaci do zahraničí je nutno vycházet ze zásady hospodárnosti a přísné účelnosti.

2. Jako propagační a dárkové předměty pro zahraniční odběratele a obchodní zástupce je nutno používat československých výrobků.

3. Prostředky a předměty určené na propagaci a dary do zahraničí nesmějí být poskytovány tuzemským organizacím a občanům.

IV.

Výše prostředků na propagaci

Výše prostředků na propagaci se stanoví závazným limitem pro jednotlivé resorty; ústřední orgány rozepisují limit diferencovaně na podřízené organizace, které jej dále rozepíší na nižší články řízení.

V.

Odstranění neodůvodněných výhod poskytovaných československým orgánům, organizacím a jejich pracovníkům

K odstranění neodůvodněných výhod poskytovaných československým orgánům, organizacím a jejich pracovníkům jinými organizacemi ústřední orgány zabezpečí, aby

1. ČSA, ČSD, ČSAD a podniky městské hromadné dopravy neposkytovaly jiným organizacím a orgánům ani jejich pracovníkům a dalším osobám volné jízdenky a jiné výhody. Státní hospodářské organizace, rozpočtové a jiné organizace, jakož i jednotlivci hradí výdaje na přepravu ze svých prostředků;

2. pracovníkům československých organizací a orgánů a dalším osobám nebyly poskytovány státními a společenskými organizacemi bezplatné nebo se slevou výhody

- formou poukazů na turistické a rekreační zájezdy, lázeňský pobyt s výjimkou poukazů poskytovaných ROH, dále rybářských lístků, uměleckých děl apod.

- formou volných vstupenek na kulturní, sportovní a obdobné podniky, knih, gramofonových desek apod. s výjimkou případů, u nichž je to potřebné k plnění poslání nebo funkcí uvedených osob,

- Dalšími způsoby, které neodůvodněně zvýhodňují orgány, organizace nebo jednotlivce.

Při výkladu zásad a jejich realizaci je nutno zabezpečovat důsledně ochranu zájmů společnosti.

VI.

Účinnost

Tyto zásady nabyly účinnosti dnem 8. listopadu 1979.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru