Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev

Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 31.12.1988 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 9. listopadu 1979,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky podle § 57 odst. 2 písm. a) a § 73 odst. 5 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška

a) upravuje

1. bližší podmínky poskytování další dovolené členům jednotného zemědělského družstva (dále jen "družstvo"), 1)

2. Způsob výpočtu náhrady odměny za práci za dovolenou členům družstva, kteří mají pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou v období celého kalendářního roku,

b) určuje funkce v družstvu, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti.

§ 2

Další dovolená

Nárok na poskytnutí další dovolené mají:

a) členové družstva, jejichž práce podstatně závisí na povětrnostních vlivech,

b) členové družstva, kteří mají pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou v období celého kalendářního roku, a to buď

1. z hlediska délky směn i z hlediska počtu pracovních dnů v týdnu nebo

2. z hlediska délky směn, činí-li rozdíl v délce směn v období s vyšší a nižší potřebou práce (§ 3) nejméně dvě hodiny.

§ 3

Období s nižší potřebou práce

(1) Pro členy družstva, jejichž práce podstatně závisí na povětrnostních vlivech, je obdobím s nižší potřebou práce doba od 1. prosince do 31. března následujícího roku.

(2) Období uvedené v odstavci 1 může být usnesením členské schůze (sboru zástupců) podle provozních podmínek a potřeb družstva zkráceno.

(3) Pro členy družstva, kteří mají pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou v období celého kalendářního roku, je obdobím s nižší potřebou práce doba od 1. prosince do 31. března následujícího roku, pokud členská schůze (sbor zástupců) z důležitých důvodů nestanoví jiné období.

§ 4

Stanovení výše náhrady odměny za práci za dovolenou

Náhrada odměny za práci za dovolenou členům družstva, kteří mají pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou v období celého kalendářního roku, se stanoví podle počtu směn připadajících na období, v němž člen družstva dovolenou čerpá. Za tyto dny mu přísluší průměrná odměna za práci.

§ 5

Funkce, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti

(1) Uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je člen družstva povinen vyúčtovat, je nezbytné pro výkon těchto funkcí:

a) pokladníka a jiných funkcí, s nimiž je spojeno provádění pokladních operací s finančními prostředky nebo ceninami,

b) skladníka a jiných funkcí, do jejichž pracovní náplně patří přejímání, skladování, ošetřování, správa a výdej surovin, materiálů, polotovarů, zboží a jiných hmot či prostředků,

c) vedoucího prodejny, jeho zástupce a ostatních pracovníků prodejny, do jejichž pracovní náplně patří nakládání s finančními prostředky, ceninami a zbožím a

d) expedienta a ostatních pracovníků expedice a rozvozu zboží.

(2) Další funkce, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti, určí se zřetelem k druhu práce, pracovní náplni a místním podmínkám členská schůze (sbor zástupců).

(3) Funkce, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti, musí být uvedeny v pracovním řádu družstva.

§ 6

Družstvo je povinno vytvářet svým členům takové podmínky, aby mohli řádně plnit své povinnosti vyplývající z dohody o hmotné odpovědnosti .


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Družstvo je povinno zajistit do 29. února 1980, aby funkce uvedené v § 5 odst. 1 a 2 této vyhlášky vykonávali pouze členové družstva, s nimiž byla uzavřena písemná dohoda o hmotné odpovědnosti.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 37 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 1221975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Přesunout nahoru