Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji

Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 30.09.1988 (155/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 6. listopadu 1979

kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku, ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky obilovin, luštěnin, olejnin, konzumních brambor raných a pozdních, prázdných makovic, sena, slámy, tuzemské potní ovčí vlny, sladkovodních tržních ryb, zvěřiny a jatečných králíků (dále jen "výrobky"), které dodávají nákupní organizace 1) dalším organizacím pro zpracování nebo k prodeji.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky výrobků pro vývoz a z dovozu.

§ 2

Hospodářské smlouvy

(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá zpravidla na dobu pěti let.

(2) Organizace jsou povinny zpřesnit již uzavřenou smlouvu o přípravě dodávek podle protokolu o výsledcích projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů. 2)

(3) Pokud není v části druhé této vyhlášky stanoveno jinak, předkládá odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce výrobků ve dvou vyhotoveních nejpozději 45 dnů před začátkem roku v rozdělení na jednotlivá čtvrtletí.

(4) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení a u opožděně předloženého návrhu do 10 dnů od jeho doručení.

§ 3

Jakost

Odběratel je povinen v mimořádných případech odebrat výrobky, i když neodpovídají technickým normám, pokud je může použít k přímé spotřebě nebo ke zpracování; podmínky odběru se stanoví ve smlouvě. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávky konzumních brambor obchodním organizacím.

§ 4

Množství

U dodávek rostlinných výrobků se dodavatel s odběratelem podle potřeby dohodnou o způsobu, popřípadě o místě zjišťování hmotnosti dodávky závazné pro obě smluvní strany.

§ 5

Obaly

(1) Při dodávkách výrobků uskutečňovaných v obalech odběratele je odběratel povinen zaslat dodavateli odpovídající obaly neznečištěné a nepoškozené nejpozději 15 dnů před začátkem dodací lhůty a současné ho vyrozumět o odeslání zásilky, pokud v části druhé této vyhlášky není stanoveno jinak.

(2) Zásilky volně ložené opatří dodavatel podle potřeby zahrážkami. Odběratel je povinen vrátit zahrážky vyplaceně dodavateli do 10 dnů ode dne převzetí vagónu k vykládce. Tato lhůta je dodržena, jestliže zahrážky byly prokazatelně nahlášeny k prodeji veřejnému dopravci nejpozději poslední den této lhůty; datum nahlášení k podeji uvede odběratel v přepravním dokladu.

§ 6

Přeprava

(1) Pokud se organizace nedohodnou jinak, zajišťuje přepravu výrobků dodavatel, který též určuje způsob dopravy.

(2) V případě, že odběratel zajišťuje po dohodě s dodavatelem přepravu výrobků vlastními silničními dopravními prostředky, je dodavatel povinen uhradit mu náklady přepravy ve výši podle tarifu nákladní automobilové dopravy pro vnitrostátní přepravu.

(3) Přepravní dispozice je odběratel povinen doručit dodavateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 9. dne měsíce předcházejícího měsíci dodávky, pokud v části druhé této vyhlášky není stanoveno jinak

§ 7

Prověřování plnění a reklamace

(1) Zjistí-li odběratel vady množství nebo jakosti a není-li přítomen zástupce dodavatele, je povinen o nich bez zbytečného odkladu telegraficky nebo telefonicky vyrozumět dodavatele a současně ho vyzvat k účasti na sestavení zápisu a k případnému odebrání vzorků. Nevyjádří-li se dodavatel k výzvě odběratele bez zbytečného odkladu, přizve odběratel k dokončení prověřování plnění orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu. Organizace se mohou dohodnout, koho budou shodně považovat za nestrannou osobu.

(2) U rostlinných výrobků, u nichž technická norma stanoví odběr vzorků, je odběratel povinen, zjistí-li vady jakosti, odebrat tři vzorky způsobem stanoveným v příslušné technické normě. Tyto vzorky se zapečetí a opatří podpisy osob, které se zúčastnily jejich odběru. Odběratel si ponechá dva vzorky, třetí zašle dodavateli současně s reklamací bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od převzetí dodávky. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o vyřízení reklamace, zašle odběratel jeden vzorek neprodleně podle příslušnosti Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků, Praha nebo Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků, Bratislava.

(3) U konzumních brambor raných a pozdních a u živočišných výrobků je odběratel povinen, zjistí-li vady jakosti, zajistit odběr vzorků a posouzení jakosti způsobem stanoveným v příslušné technické normě.

(4) Výsledek rozboru nebo posouzení jakosti provedené podle odstavců 2 a 3 je závazné pro obě organizace. Náklady posudku hradí organizace, v jejíž neprospěch výsledek vyzněl.

§ 8

Záruční doba

Pokud záruční doba není upravena v části druhé této vyhlášky, činí 6 měsíců od splnění dodávky.

§ 9

Majetkové sankce

(1) Při dodávkách výrobků platí majetkové sankce stanovené v § 204 až 208 zákona. Penále, které v jednotlivém případě nepřesahuje částku 1 000 Kčs, nemusí být účtováno ani vymáháno.

(2) Nevrátí-li odběratel zahrážky ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit dodavateli majetkovou sankci ve výši 20 Kčs za kus a den.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení pro některé druhy výrobků

ODDÍL PRVNÍ

Rostlinné výrobky

Obiloviny a luštěniny pro mlýnské zpracování

§ 10

(1) Odběratel předkládá návrh smlouvy o dodávce výrobků nejpozději 45 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

(2) K určení předmětu a času plnění (§ 153 odst. 1 zákona) musí odběratel v návrhu smlouvy o dodávce výrobků uvést též požadovanou jakost, měsíční množství podle jednotlivých druhů výrobků a rozdělení dodávek na mlýnské provozovny.

(3) Na společných jednáních zástupců dodavatelů a odběratelů, které se konají nejpozději do 12. dne měsíce předcházejícího dodávce se dohodne

a) jakostní skladba výrobků na základě vzorků nebo osvědčení o jakosti předložených dodavatelem, včetně případné odchylky od obsahu lepku u pšenice a obsahu maltózy u žita.

b) určení skladů dodavatele, z nichž budou dodávky plněny, a provozovny odběratele (příjemce dodávek),

c) časový harmonogram dodávek (přísunový plán), u mlýnů s omezenou skladovací kapacitou dekádní, týdenní, popřípadě denní,

d) způsob přepravy a přepravní dispozice,

e) doba příjmu a výdeje výrobků, jestliže se přepravují silničním dopravním prostředkem,

f) přiměřená rezervní zásoba výrobků v nejbližších skladech dodavatele.

(4) Zápis z jednání podepsaný zástupcem dodavatele a odběratele je dodatkem ke smlouvě o dodávce výrobků.

§ 11

Jestliže dodavatel na základě dohody s odběratelem expeduje dílčími dodávkami v jednom dni ucelenou partii, osvědčuje jakost rozborem vzorku odebraného z celé partie. V tomto případě odběratel prověřuje jakost ze složeného vzorku pořízeného podle příslušné technické normy z jednotlivých dodávek.

Mák pro obchodní organizace

§ 12

Záruční doba máku dodávaného obchodním organizacím činí 4 měsíce od splnění dodávky.

Sladovnický ječmen

§ 13

Součástí smlouvy o přípravě dodávek sladovnického ječmene musí být kromě náležitostí stanovených v § 116 odst. 1 zákona též obsah dohody nadřízených orgánů dodavatele a odběratele o ročním objemu dodávek sladovnického ječmene a dohody o ročním objemu dodávek výběrového ječmene pro výrobu sladu určeného na vývoz.

§ 14

(1) Na společných jednáních zástupců dodavatelů a odběratelů a jejich nadřízených orgánů (ječmenářská komise), které se konají nejpozději 35 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny,

a) zpřesňuje se rozsah dodávek mezi jednotlivými odběrateli a dodavateli na čtvrtletí a měsíce,

b) stanoví se jakostní skladba těchto dodávek, včetně zvlášť dohodnuté jakosti ječmene pro výrobu sladu určeného na vývoz,

c) určí se sklady dodavatele, z nichž budou dodávky plněny, a provozovny odběratele (příjemce dodávek), včetně způsobu přepravy.

(2) Zápis z jednání je závazným podkladem pro uzavření smlouvy o dodávce.

§ 15

(1) Odběratel předkládá dodavateli na základě zápisu z jednání (§ 14 odst. 2) návrh smlouvy o dodávce sladovnického ječmene na příslušné čtvrtletí s rozdělením na měsíce, a to nejpozději 15 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

(2) K určení předmětu a času plnění (§ 153 odst. 1 zákona) musí odběratel v návrhu smlouvy o dodávce výrobků uvést též požadovanou jakost, balení a určení denních nakládacích kapacit příjemců.

§ 16

Dodávky ječmene pro výrobu sladu určeného na vývoz se uskutečňují v jakosti zvlášť dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem na základě vzorků.

§ 17

Pokud odběratel neuvedl přepravní dispozici přímo ve smlouvě, je povinen předložit ji dodavateli nejpozději do 10. dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž má být dodávka uskutečněna.

§ 18

(1) Sladovnický ječmen se dodává volně ložený nebo v dohodnutém balení.

(2) Při dodávkách uskutečňovaných v obalech dodavatele je odběratel povinen vrátit dodavateli obaly neznečištěné a nepoškozené nejpozději do 15 dnů po uskutečnění dodávky a předem dodavatele vyrozumět o jejich odeslání.

Olejniny pro tukový průmysl

§ 19

Návrh smlouvy o dodávce předkládá odběratel dodavateli 45 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být uskutečněna první dodávka běžného roku.

§ 20

Dodací lhůta se stanoví s přesností na čtvrtletí.

§ 21

(1) Na společné poradě svolané nadřízenými orgány ještě před předložením návrhu smlouvy podle § 19, dohodne dodavatel s odběratelem dekádní nakládací plán a na jeho základě pak denní nakládací plán dodávek, včetně způsobu přepravy, který nahrazuje přepravní dispozici.

(2) Množství, které nebylo dodáno podle denního nakládacího plánu, může dodavatel plnit dodatečně pouze ve lhůtě předem sjednané s odběratelem.

§ 22

(1) Dodavatel zajistí přítomnost svého pověřeného zástupce při prověřování plnění dodávek olejnin u odběratele ve třetím čtvrtletí; v ostatních čtvrtletích jen pokud je tak dohodnuto.

(2) Zástupce dodavatele

a) ověřuje svým podpisem na vážním lístku správnost vážení vagónových zásilek u odběratele,

b) ověřuje, zda odběratel provádí odběr vzorků podle příslušné technické normy,

c) odsouhlasuje svým podpisem správnost rozborů vzorků v laboratoři odběratele,

d) přejímá od odběratele kopii výsledku odsouhlaseného rozboru a podává dodavateli celkovou informaci.

(3) Odběratel je povinen odebrat z každé dodávky tři vzorky způsobem stanoveným v příslušné technické normě. Z jednoho vzorku provede ve své laboratoři rozbor a zbývající dva uloží pro případ reklamace. V případě nepřítomnosti zástupce dodavatele při odběru vzorků je pro zjištění jakosti dodávky závazný vzorek odebraný odběratelem. Po odběru vzorků je odběratel oprávněn dodávku vyložit.

(4) U dodávek olejnin silničním dopravním prostředkem se odebírá vzorek zvlášť z každého dopravního prostředku; jakost dodávky se zjišťuje rozborem ze složeného vzorku, který se tvoří ze vzorků odebraných z dodávek z téhož nakládacího místa v jednom dnu.

(5) Výsledek rozboru vzorku odsouhlasený zástupcem dodavatele a odběratelem je podkladem pro zúčtování dodávky.

(6) Jestliže zástupce dodavatele neodsouhlasí výsledek rozboru vzorku provedeného v laboratoři odběratele, zašle odběratel jeden zapečetěný vzorek podle příslušnosti Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků, Praha nebo Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků, Bratislava nejpozději do 7 dnů od provedení rozboru.

(7) V téže lhůtě zašle odběratel dodavateli výsledek vlastního rozboru vzorku, který je současně reklamací vad jakosti.

Konzumní brambory rané a pozdní

§ 23

(1) Odběratel předkládá návrh smlouvy o dodávce

a) raných brambor nejpozději do 31. března roku sklizně,

b) pozdních brambor nejpozději do 15. května roku sklizně.

(2) Dodací lhůta se stanoví ve smlouvě s přesností na měsíc. U brambor raných dohodne odběratel s dodavatelem časové rozložení dodávek podle jednotlivých týdnů při uzavírání smlouvy, u pozdních brambor nejpozději do 15. srpna roku sklizně. Tato dohoda tvoří nedílnou součást smlouvy.

§ 24

Dodavatel s odběratelem se mohou ve smlouvě dohodnout, že odběratel převezme na plnění smlouvy o dodávce pozdních brambor též brambory nakoupené dodavatelem a skladované ve vlastních skladech zemědělské organizace. 3)

§ 25

Dodané množství pozdních brambor se může odchylovat od možností sjednaného na jednotlivý týden o +/- 10 %. Rozdíl musí dodavatel vyrovnat v následujícím týdnu, pokud nedojde k jiné dohodě.

§ 26

(1) Minimální expediční množství při dodávce raných a pozdních brambor po železnici činí jednu vozovou jednotku, avšak nejméně 10 tun.

(2) Nejpozději ve lhůtě pro doručení přepravních dispozic jsou dodavatel s odběratelem povinni dohodnout maximální denní dodávky pro jednotlivé železniční stanice určení nebo přejímací sklady odběratele při dodávce silničním dopravním prostředkem.

§ 27

(1) Vady raných brambor je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned po jejich zjištění, nejpozději do 2 dnů po převzetí dodávky a reklamaci potvrdit písemně dodavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí.

(2) Vady pozdních brambor, které byly zjištěny prověřováním plnění při převzetí dodávky, je odběratel povinen písemně reklamovat nejpozději do 15 dnů od převzetí; vady jakosti, které odběratel zjistí po převzetí dodávky, musí být reklamovány nejpozději do 2 měsíců.

(3) Záruční doba raných brambor činí 15 dnů a pozdních brambor 2 měsíce od splnění dodávky.

§ 28

Při dopravě raných brambor po železnici činí dovolený úbytek na hmotnosti během přepravy 2 %, trvá-li doprava déle než 2 dny, a 3 %, trvá-li déle než 4 dny.

ODDÍL DRUHÝ

Živočišné výrobky

Zvěřina

§ 29

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy o dodávce nejpozději 30 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

(2) Dodavatel s odběratelem dohodnou ve smlouvě rozdělení dodávek na měsíce podle jednotlivých druhů a množství zvěřiny, minimální expediční množství a místo splnění dodávky.

(3) Dodavatel je povinen oznámit odběrateli 7 dnů předem den uskutečnění dodávky. Telefonické oznámení je nutno dodatečně písemně potvrdit.

§ 30

Zjistí-li odběratel u dodávky vadu jakosti, která by mohla mít za následek nepoživatelnost masa, je povinen přizvat k sepsání zápisu o vadách také příslušný orgán veterinární služby, který tuto skutečnost ověří. Veterinární osvědčení musí odběratel přiložit k reklamaci.

§ 31

Záruční doba činí

a) jeden den od splnění dodávky, pokud jde o vady, které se zjišťují ihned při přejímce,

b) u ostatních vad 3 dny od splnění dodávky zvěřiny vychladlé a vychlazené a 7 dnů od splnění dodávky zvěřiny zmrazené.

Jateční králíci

§ 32

(1) Dodavatel s odběratelem dohodnou ve smlouvě o dodávce rozdělení dodávek na měsíce, minimální expediční množství a místo splnění dodávky.

(2) Pro dodávky králíků platí obdobně ustanovení § 29 odst. 3 a § 30.

§ 33

Záruční doba činí

a) jeden den od splnění dodávky, pokud jde o vady, které se zjišťují ihned při přejímce dodávky,

b) u ostatních vad nejpozději 3 dny od splnění dodávky.

Tuzemská potní ovčí vlna

§ 34

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy o dodávce nejpozději 25 dnů před počátkem kalendářního pololetí.

(2) Dodací lhůta se stanoví s přesností na pololetí.

§ 35

Dodané množství potní ovčí vlny se může odchylovat nejvýše o “ 5 % od množství stanoveného ve smlouvě.

§ 36

(1) Na základě dohody s odběratelem může dodavatel rozdělit dodávku nejen podle jakostních tříd, ale ještě na tzv. partie, při čemž partie nemá obsahovat méně než 4 žoky.

(2) Prověřování plnění se provádí podle jakostního rozdělení dodávky.

§ 37

(1) Potní ovčí vlna se dodává v obalech-žocích odběratele.

(2) Dodavatel předává odběrateli přepravní dispozici na zaslání prázdných žoků, která musí vedle adresy příjemce a místa (stanice) určení obsahovat i časový plán potřeby žoků.

(3) Odběratel je povinen odeslat žoky podle údajů v přepravní dispozici nejméně 30 dnů před datem potřeby žoků uvedeným v časovém plánu.

§ 38

Záruční doba činí 1 měsíc od splnění dodávky.

Sladkovodní tržní ryby

§ 39

Prověřování plnění se provádí ihned při převzetí dodávky.

§ 40

Pro dodávky ryb platí obdobně ustanovení § 30.

§ 41

(1) Za jakost dodávky ručí dodavatel do okamžiku převzetí odběratelem.

(2) U vad jakosti, které mají za následek nepoživatelnost masa, činí záruční doba 24 hodin od splnění dodávky.

§ 42

Minimální expediční množství ryb činí 50 kg, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 43

Organizace se nemohou ve smlouvě dohodnout odchylně od ustanovení této vyhlášky, pokud to její jednotlivá ustanovení výslovně nepřipouštějí.

§ 44

Zrušuje se vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 123/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků.

§ 45

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 83/1977 Sb.

2) Vyhláška č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

3) § 31 odst. 1 písm. c), popřípadě § 34 vyhlášky č. 123/1976 Sb.

Přesunout nahoru