Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 22.11.1978
Zrušeno k 15.08.1997 (249/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. října 1979

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

Dne 9. března 1977 byla v Manile podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 22. listopadu 1978.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Filipínské republiky, dále označené jako smluvní strany,

vedeny přáním rozvíjet a upevňovat vzájemné přímé obchodní a hospodářské vztahy v souladu se svým rozvojem, obchodními potřebami a cíli na oboustranně výhodných základech,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi v souladu se zákony, nařízeními a pravidly platnými v každé zemi.

Článek 2

Smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech věcech, týkajících se:

a) cel a poplatků všeho druhu, včetně způsobu ukládání cel a poplatků vybíraných při dovozu nebo vývozu anebo při převodu platů za dovoz nebo vývoz;

b) pravidel a postupů spojených s celním odbavováním;

c) všech vnitřních dávek nebo jiných vnitřních poplatků jakéhokoliv druhu ukládaných v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží;

d) vydávání dovozních a vývozních licencí.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se nevztahuje na:

a) tarifní preference nebo jiné výhody, které některá strana poskytuje nebo může poskytnout pro usnadnění pohraničního styku;

b) zvláštní preference nebo jiné výhody poskytnuté některou stranou, které vyplývají z její účasti v celní unii nebo v oblasti volného obchodu nebo z opatření vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu;

c) tarifní preference nebo jiné výhody, které Filipíny mohou poskytnout rozvojovým zemím v rámci rozvoje obchodní a hospodářské spolupráce v souladu se zásadami Konference spojených národů o obchodu a rozvoji.

Článek 4

Dovoz a vývoz zboží za převládající ceny na světovém trhu bude prováděn mezi československými organizacemi zahraničního obchodu a filipínskými dovozními a vývozními podniky oprávněnými provozovat zahraniční obchod v souladu se zákony, nařízeními a pravidly platnými v každé zemi.

Článek 5

Dodávky zboží mezi oběma zeměmi budou uskutečňovány v souladu s listinami zboží uvedenými v přílohách "A" a "B", které jsou indikativní a mohou být vzájemnou dohodou obou stran doplněny dalším zbožím.

Ustanovení předcházejícího odstavce nezabraňuje uskutečňování obchodních operací ve zboží, které není uvedeno v přílohách.

Článek 6

Všechny běžné platy mezi oběma zeměmi budou uskutečňovány ve volně směnitelné měně při dodržování devizových předpisů a dalších zákonů, nařízení a pravidel, platných v každé zemi.

Toto ustanovení nezabraňuje uzavírání jiných platebních uspořádání k usnadnění obchodu, jestliže se o tom smluvní strany dohodnou .

Článek 7

V zájmu dalšího rozvoje obchodu mezi oběma zeměmi si smluvní strany budou vzájemně usnadňovat účast na veletrzích pořádaných v každé zemi a pořádání výstav jedné země na území druhé země za podmínek dohodnutých mezi příslušnými úřady.

Osvobození výrobků a vzorků určených pro veletrhy a výstavy od cel a dalších podobných poplatků , jakož i prodej a nakládání s nimi bude podroben zákonům, nařízením a pravidlům země, kde se veletrh nebo výstava koná.

Článek 8

Smluvní strany nebudou vyvážet zboží pocházející od druhé smluvní strany pod převládající cenou na světovém trhu nebo v množství, které by mohlo způsobit nepříznivý dopad na trh.

Článek 9

Jakýkoliv spor, týkající se obchodních operací uzavřených v souladu s touto dohodou bude vyřešen přátelskou cestou. Pokud se tak nestane, strany kontraktu předloží případ rozhodcům v souladu s ustanoveními kontraktu. Pokud není v kontraktu ustanovení o rozhodčím řízení, předloží případ rozhodcům, na kterých se strany kontraktu vzájemně dohodnou.

Článek 10

Ustanovení této dohody neomezují práva každé smluvní strany přijmout nebo uplatnit opatření:

a) na ochranu veřejného zdraví, morálky, pořádku a bezpečnosti;

b) na ochranu rostlin a živočichů před nemocemi;

c) n a ochranu celkové vnější finanční pozice a celkové platební rovnováhy;

d) na ochranu domácí výroby v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu;

e) na ochranu národního, uměleckého, historického nebo archeologického bohatství .

Článek 11

Smluvní strany se budou vzájemně radit na žádost některé z nich o všech věcech společného zájmu, jakož i o opatřeních směřujících k rozvoji vzájemné spolupráce a obchodních styků, týkajících se realizace ustanovení této dohody.

Každá schůzka svolaná v souladu s tímto článkem na žádost některé strany se bude konat na vzájemně dohodnutém místě, a to ne později než 90 dnů po datu obdržení žádosti.

Článek 12

Ustanovení této dohody se budou vztahovat i po ukončení její platnosti na kontrakty uzavřené během platnosti této dohody, které však nebyly splněny ke dni ukončení její platnosti.

Článek 13

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla ratifikována nebo schválena v souladu s příslušnými zákony smluvních stran. Zůstane v platnosti jeden rok a zůstane v platnosti i po ukončení tohoto období, pokud ji některá ze stran písemně nevypoví s tříměsíční lhůtou.

V době platnosti Dohody může každá strana písemně navrhnout její změnu a druhá strana odpoví do 120 dnů po přijetí takového návrhu. Ustanovení Dohody mohou být změněna vzájemnou dohodou smluvních stran.

Vyhotoveno a podepsáno v Manile dne 9. března 1977 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, po jednom pro každou smluvní stranu, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Andrej Barčák v. r., ministr zahraničního obchodu

Za vládu Filipínské republiky: Troadio T. Quiazon v. r., ministr obchodu

Příloha A

Zboží pro vývoz z Filipínské republiky

1. Kokosový olej

2. Dříví

3. Cement

4. Káva

5. Tropické ovoce

6. Tabák

7. Koncentrát mědi

8. Koncentrát niklu

9. Koncentrát olova

10. Chromová ruda

11. Manganová ruda

12. Vyřezávky ze dřeva

13. Nábytek

14. Oděvy

15. Rukodělky

Příloha B

Zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky

1. Textilní a koželužské stroje

2. Elektrické stroje a příslušenství

3. Průmyslová zařízení a příslušenství

4. Kovoobráběcí a dřevoobráběcí stroje

5. Stavební a silniční stroje

6. Vědecká, měřicí a laboratorní zařízení

7. Kompresory a diesel stroje

8. Vozidla včetně nákladních automobilů

9. Ostatní průmyslová zařízení

10. Léčiva

11. Keramické výrobky pro průmyslové použití

12. Výrobky z papíru

13. Statistické stroje

14. Psací a počítací stroje

15. Chmel a slad

Přesunout nahoru