Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 19.06.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. října 1979

o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku


Dne 26. července 1978 byla v Kolombu podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila podle svého článku 23 dnem 19. června 1979 v platnost.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Srí Lanka,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,

se dohodly takto:

Článek 1

Daně, na které se smlouva vztahuje

(1) Daně, které jsou předmětem této smlouvy, jsou:

a) Ve Srí Lance:

daň z příjmu a

daň z majetku

(dále nazývané "daň Srí Lanky").

b) V Československu:

odvod ze zisku a daň ze zisku;

daň ze mzdy;

daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;

daň zemědělská;

daň z příjmů obyvatelstva;

daň domovní;

odvod z jmění a

daň z objemu mezd

(dále nazývané "československá daň").

(2) Tato smlouva se bude také vztahovat na všechny jiné daně podstatně podobné povahy, které budou ukládány ve Srí Lance nebo v Československu po podpisu této smlouvy.

Článek 2

Všeobecné definice

(1) V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:

a) Výraz "Srí Lanka" označuje Republiku Srí Lanka a výraz "Československo" označuje Československou socialistickou republiku.

b) Výrazy "jeden smluvní stát" a "druhý smluvní stát" označují Srí Lanku nebo Československo, jak to vyžaduje souvislost.

c) Výraz "daň" označuje daň Srí Lanky nebo československou daň, jak to vyžaduje souvislost.

d) Výraz "osoba" zahrnuje fyzické osoby, společnosti a jiná právně samostatná i nesamostatná sdružení osob.

e) Výraz "společnost" označuje právnické osoby a zahrnuje jakoukoliv podstatu, která je posuzována jako právnická osoba pro daňové účely.

f) Výrazy "podnik jednoho smluvního státu" a "podnik druhého smluvního státu" označují podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, popřípadě podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě.

g) Výraz "příslušné úřady" označuje v případě Srí Lanky generálního komisaře státních příjmů a v případě Československa ministra financí Československé socialistické republiky nebo jeho zmocněného zástupce.

h) Výraz "příslušník" označuje:

aa) každou fyzickou osobu, která je státním občanem některého smluvního státu;

bb) každou jinou osobu, jejíž status je založen na právu platném v některém smluvním státě.

(2) Každý výraz, který není v této smlouvě jinak definován, má pro aplikaci ustanovení této smlouvy v jednom ze smluvních států význam, který je mu určen právními předpisy tohoto smluvního státu, které upravují daně, které jsou předmětem této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.

Článek 3

Daňový domicil

(1) Výrazy "osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě" a "osoba mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě" označují osobu mající bydliště či sídlo ve Srí Lance nebo osobu mající bydliště či sídlo v Československu, jak to vyžaduje souvislost.

(2) Výrazy "osoba mající bydliště či sídlo ve Srí Lance" a "osoba mající bydliště či sídlo v Československu" označují pro účely této smlouvy osobu, která má bydliště či sídlo ve Srí Lance pro účely daně Srí Lanky a nemá bydliště či sídlo v Československu pro účely československé daně, popřípadě osobu, která má bydliště či sídlo v Československu pro účely československé daně a nemá bydliště či sídlo ve Srí Lance pro účely daně Srí Lanky.

Bude se předpokládat, že společnost má sídlo ve Srí Lance, jestliže buď byla zřízena podle práva Srí Lanky, nebo její činnost je řízena nebo ovládána ze Srí Lanky a v obou případech nemá vedení nebo hlavní správu v Československu; bude se předpokládat, že společnost má sídlo v Československu, jestliže má vedení nebo hlavní správu v Československu a není řízena ani ovládána ze Srí Lanky, ani nebyla zřízena podle práva Srí Lanky.

Článek 4

Stálá provozovna

(1) Výraz "stálá provozovna" ve vztahu k podniku označuje pro účely této smlouvy trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo z části svoji činnost.

(2) Výraz "stálá provozovna" zahrnuje v každém případě:

a) místo vedení;

b) závod;

c) kancelář;

d) továrnu;

e) dílnu;

f) skladiště;

g) důl, naftové zřídlo, lom nebo jiné místo, kde se těží přírodní bohatství;

h) zemědělské hospodářství, farmu nebo plantáž;

i) zařízení nebo stavbu využívané pro průzkum přírodního bohatství;

j) staveniště nebo montáž, které trvají déle než 183 dnů.

(3) Výraz "stálá provozovna" nezahrnuje:

a) zařízení, které se využívá pouze k uskladnění nebo k udržování zásoby zboží, ať ve skladišti nebo jinak, pouze pro usnadnění dodávek zboží patřícího podniku;

b) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění;

c) trvalé zařízení sloužící podnikání, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik;

d) trvalé zařízení sloužící podnikání, které se udržuje pouze za účelem reklamy a výstav zboží, poskytování informací, provádění vědeckých rešerší nebo podobných činností pro podnik, které mají přípravný nebo pomocný charakter;

e) činnost prováděnou podnikem jednoho smluvního státu ve spojení s dodáním strojů nebo zařízení z tohoto státu do druhého smluvního státu.

(4) Osoba jednající v jednom smluvním státě pro podnik druhého smluvního státu se považuje za stálou provozovnu tohoto podniku v prvně jmenovaném smluvním státě, jestliže je vybavena plnou mocí, která jí dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku a kterou v tomto prvně jmenovaném smluvním státě obvykle využívá, pokud činnost této osoby není omezena na nákupy zboží pro tento podnik.

(5) Nepředpokládá se, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu v druhém smluvním státě jenom proto, že v tomto druhém smluvním státě vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, generálního komisionáře nebo jiného nezávislého zástupce, pokud takové osoby jednají v řádném rámci své činnosti.

(6) Skutečnost, že společnost, která má sídlo v jednom smluvním státě, ovládá společnost nebo je ovládána společností, která má sídlo v druhém smluvním státě, nebo která vykonává činnost v tomto druhém smluvním státě (ať prostřednictvím stálé provozovny, nebo jinak) neučiní sama o sobě z kterékoliv této společnosti stálou provozovnu druhé společnosti.

Článek 5

Zisky podniků

(1) Zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdanění pouze v tomto smluvním státě, pokud podnik nevykonává činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává činnost tímto způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny v druhém smluvním státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně.

(2) Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se v každém smluvním státě této stálé provozovně zisky, které by mohla podle očekávání docílit, kdyby jako samostatný podnik vykonávala totožné nebo podobné činnosti za stejných nebo podobných podmínek a obchodovala zcela nezávisle s podnikem, jehož je stálou provozovnou.

Nic se v tomto odstavci nedotýká výpočtu zisků docílených československým podnikem z produkce čaje nebo jiného zemědělského výrobku ve Srí Lance, který se provádí podle ustanovení právních předpisů Srí Lanky, platných ke dni podpisu této smlouvy.

(3) Při stanovení zisků stálé provozovny se povolí odečíst náklady vynaložené na cíle sledované touto stálou provozovnou včetně výloh vedení a všeobecných správních výloh, ať vznikly ve smluvním státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna, nebo jinde.

(4) Pokud je v některém smluvním státě obvyklé stanovit zisky, které mají být přičleněny stálé provozovně, na základě rozdělení celkových zisků podniku jeho různým částem, nevylučuje ustanovení odstavce 2, aby tento smluvní stát stanovil zisky, které mají být zdaněny, takovým rozdělením, jaké je obvyklé; přijatá metoda rozdělení musí však být taková, aby výsledek byl v souladu se zásadami stanovenými v tomto článku.

(5) Stálé provozovně se nepřičtou žádné zisky na základě skutečnosti, že pouze nakupovala zboží pro podnik.

(6) Zisky, které se mají přičíst stálé provozovně, se pro účely předchozích odstavců stanoví každý rok podle téže metody, pokud nebudou závažné a dostatečné důvody pro jiný postup.

(7) Jestliže zisky zahrnují příjmy, o nichž se pojednává odděleně v jiných článcích této smlouvy, nebudou ustanovení oněch článků dotčena ustanoveními tohoto článku.

Článek 6

Sdružené podniky

Jestliže

a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění podniku druhého smluvního státu, nebo

b) tytéž osoby se přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění podniku jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu,

a jestliže v jednom i druhém případě byly mezi oběma podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích sjednány nebo jim uloženy podmínky, které se liší od podmínek, které by byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou být zisky, které by byly docíleny jedním z podniků, nebýt těchto podmínek, které však z důvodu těchto podmínek docíleny nebyly, zahrnuty do zisků tohoto podniku a následkem toho zdaněny.

Článek 7

Námořní doprava

Zisky z provozování lodí v mezinárodní dopravě podléhají zdanění ve smluvním státě, ve kterém je místo skutečného vedení podniku, i ve smluvním státě, ve kterém se provoz lodí uskutečňuje; avšak daň, která se má platit v druhém smluvním státě, se sníží o 50 %.

Článek 8

Dividendy

(1) Sazba československé daně z dividend vyplácených společností mající sídlo v Československu společnosti mající sídlo ve Srí Lance nepřekročí 15 %.

(2) Dividendy vyplácené společností, která má sídlo ve Srí Lance, společnosti, která má sídlo v Československu, budou osvobozeny od všech daní Srí Lanky kromě daně Srí Lanky vybírané z příjmu společnosti, která vyplácí dividendy, a kromě dodatkové daně vybírané podle odstavce 4 článku 26 finančního zákona Srí Lanky, která se ukládá společnostem, jejichž akcie nejsou movitým majetkem umístěným ve Srí Lance pro účely právních předpisů Srí Lanky upravujících dědické poplatky; avšak sazba této naposledy zmíněné dodatkové daně nepřekročí, pokud jde o společnosti, jejichž sídlo je v Československu, 6 %.

Jestliže společnost, jejíž sídlo je v Československu, splatila po nabytí platnosti této smlouvy nově akciový kapitál společnosti, jejíž sídlo je ve Srí Lance, nepřekročí sazba daně vybírané u zdroje z dividend vyplácených společností ve Srí Lance a vztahujících se na takto splacený akciový kapitál 15 %.

Článek 9

Licenční poplatky

(1) Licenční poplatky nebo jiné částky, které se platí jako náhrada za užití nebo za právo na užití autorského práva nebo kinematografických filmů a které pobírá ze zdrojů v jednom smluvním státě osoba mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, se osvobozují od daně v prvně zmíněném smluvním státě.

(2) Licenční poplatky nebo jiné částky, které se platí po nabytí platnosti této smlouvy jako náhrada za užití nebo za právo na užití patentů, návrhů nebo modelů, plánů, tajných postupů nebo vzorců, ochranných známek nebo jiných podobných práv a které pobírá ze zdrojů v jednom smluvním státě osoba mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém smluvním státě.

Takové licenční poplatky však mohou být zdaněny také v prvně zmíněném smluvním státě, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak daň, která se takto ukládá z licenčních poplatků placených poprvé po nabytí platnosti této smlouvy, nepřekročí 10 % částky licenčních poplatků.

Jako licenční poplatky se budou posuzovat nájemné a podobné platy přijaté jako náhrada za užití nebo právo na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

(3) Ustanovení tohoto článku se nepoužijí, jestliže osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě má stálou provozovnu v druhém smluvním státě a jestliže této stálé provozovně se přičítají příjmy, o nichž se pojednává v tomto článku; v takovém případě se použijí ustanovení článku 5 této smlouvy.

Článek 10

Úroky

(1) Úroky přijaté bankovní institucí, která má sídlo v jednom smluvním státě, se osvobozují od daně v druhém smluvním státě.

(2) Úroky přijaté od některého smluvního státu vládou druhého smluvního státu buď přímo nebo prostřednictvím jakékoliv osoby jednající za tuto vládu, se osvobozují od daně v prvně zmíněném státě.

(3) Úroky přijaté právnickou osobou, osobní společností nebo jiným sdružením osob, které mají sídlo v některém smluvním státě, z půjček poskytnutých v penězích, ve zboží nebo ve službách nebo v jakékoliv jiné formě touto právnickou osobou, osobní společností nebo sdružením osob vládě druhého smluvního státu nebo státní korporaci nebo jakékoliv státní instituci nebo jakékoliv jiné instituci, na níž je druhý smluvní stát kapitálově zúčastněn, nebo úvěrnímu ústavu nebo podniku v tomto druhém smluvním státě se schválením vlády tohoto státu, se osvobozují od daně v tomto naposledy zmíněném státě.

(4) Ustanovení tohoto článku se nepoužijí, jestliže osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě má stálou provozovnu v druhém smluvním státě a této stálé provozovně se přičítají příjmy, o nichž se pojednává v tomto článku; v takovém případě se použijí ustanovení článku 5 této smlouvy.

(5) Jakékoliv jiné úroky, přijaté osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, od osoby mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, podléhají zdanění v obou smluvních státech; avšak daň, která se má platit ve smluvním státě, ve kterém je zdroj úroků, nepřekročí, pokud jde o pohledávky, které poprvé vznikly po nabytí platnosti této smlouvy, 10 %.

Článek 11

Příjem z nemovitého majetku

Příjem z nemovitého majetku (včetně zisků z prodeje nebo směny takového majetku) podléhá zdanění pouze ve smluvním státě, ve kterém je tento majetek umístěn.

Článek 12

Veřejné funkce

(1) Platy včetně penzí, které jsou vypláceny jedním smluvním státem nebo z fondů zřízených tímto smluvním státem fyzické osobě za služby prokázané tomuto smluvnímu státu při výkonu funkcí ve státní správě, se osvobozují od daně v druhém smluvním státě, jestliže tato fyzická osoba nemá v tomto druhém smluvním státě bydliště nebo (v případě, že plat není penzí) má bydliště v tomto státě pouze za účelem výkonu těchto služeb.

(2) Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na platy za služby prokázané v souvislosti s jakoukoliv průmyslovou nebo obchodní činností, která je prováděna některým smluvním státem za účelem dosažení zisku.

Článek 13

Osobní služby

(1) Zisky nebo odměny, dosahované z výkonu nezávislého povolání nebo ze zaměstnání fyzickou osobou mající bydliště v jednom smluvním státě, mohou být zdaněny v druhém smluvním státě pouze tehdy, jestliže takové služby jsou vykonávány v tomto druhém státě.

(2) Fyzická osoba, která má bydliště v jednom smluvním státě, bude osvobozena v druhém smluvním státě od daně ze zisku nebo z odměn, o nichž se pojednává v odstavci 1, jestliže

a) bude přítomna v druhém smluvním státě během jednoho nebo více období nepřesahujících v úhrnu 183 dnů v daňovém roce,

b) služby budou vykonávány pro osobu nebo v zastoupení osoby mající bydliště či sídlo v prvně zmíněném státě.

Článek 14

Umělci a sportovci

Příjem docílený divadelními, filmovými, rozhlasovými nebo televizními umělci, hudebníky a sportovci z jejich osobní činnosti může být, nehledě na ustanovení článku 13, zdaněn ve smluvním státě, ve kterém jsou tyto činnosti vykonávány.

Článek 15

Penze

Jakékoli penze (jiné než ty, na které se vztahuje článek 12) nebo životní důchody pobírané ze zdrojů v jednom smluvním státě fyzickou osobou mající bydliště v druhém smluvním státě, podléhají zdanění pouze v tomto druhém státě.

Článek 16

Učitelé

Profesoři, učitelé nebo výzkumní pracovníci z jednoho smluvního státu, kteří pobírají odměnu za vyučování nebo výzkum na univerzitě, koleji, škole nebo na jiném vzdělávacím nebo výzkumném ústavu v druhém smluvním státě po dobu nepřesahující dva roky, se osvobozují v tomto druhém státě od daně z takové odměny.

Článek 17

Studenti

Platy, které studenti nebo učni, kteří mají nebo měli dříve bydliště v jednom smluvním státě a kteří se nyní zdržují v druhém smluvním státě pouze za účelem svého vzdělání nebo výcviku, pobírají na úhradu své výživy, vzdělání nebo výcviku, se nezdaní v tomto druhém státě, jestliže jim takové platy budou poukazovány ze zdrojů mimo tento druhý smluvní stát.

Článek 18

Zdanění majetku

(1) Nemovitý majetek může být zdaněn ve smluvním státě, ve kterém je takový majetek umístěn.

(2) Movitý majetek, který je částí provozního majetku stálé provozovny podniku, může být zdaněn ve smluvním státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna.

(3) Lodi používané v mezinárodní dopravě a movitosti patřící k provozu takových lodí podléhají, nehledě na ustanovení odstavce 2, zdanění pouze ve smluvním státě, ve kterém je místo skutečného vedení podniku.

Článek 19

Zamezení dvojího zdanění

(1) Právními předpisy platnými v jednom i druhém smluvním státě se i nadále řídí zdanění příjmu a majetku v tom kterém smluvním státě, pokud tato smlouva nemá výslovné ustanovení odlišné.

(2) Ve Srí Lance se dvojí zdanění vyloučí tímto způsobem:

Československá daň, kterou budou platit přímo nebo srážkou osoby mající bydliště či sídlo ve Srí Lance z příjmu ze zdrojů umístěných v Československu, se povolí započítat na daň Srí Lanky, která se má platit z takového příjmu.

(3) V Československu se dvojí zdanění vyloučí tímto způsobem:

a) Jestliže osoba mající bydliště či sídlo v Československu pobírá příjem nebo vlastní majetek, které mohou být podle ustanovení této smlouvy zdaněny ve Srí Lance, vyjme Československo s výhradou ustanovení uvedeného pod písmenem b) tohoto odstavce takový příjem nebo takový majetek ze zdanění, avšak při výpočtu daně z ostatního příjmu nebo majetku této osoby může použít sazbu daně, která by se použila, kdyby vyňatý příjem nebo majetek nebyl takto vyňat ze zdanění.

b) Československo může při ukládání daní osobám, které mají na jeho území bydliště či sídlo, zahrnout do základu daně ty části příjmu, které mohou být podle ustanovení článků 8, 9 a 10 této smlouvy také zdaněny ve Srí Lance. Československo však povolí snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku rovnající se dani zaplacené ve Srí Lance.

Jestliže podle ustanovení článků 8, 9 a 10 této smlouvy je částka sražené nebo vybrané daně Srí Lanky menší než částka daně, která se má platit podle daňových předpisů Srí Lanky, bude se částka, o kterou se povolí snížit daň, rovnat buď částce daně, která by se měla platit ve Srí Lance, kdyby nebylo této smlouvy, nebo částce činící 25 % příjmu podle toho, jak československé daňové úřady rozhodnou.

Částka, o kterou se daň sníží, nepřekročí však takovou část československé daně, vypočtené před tím, než snížení daně bylo povoleno, která poměrně připadá na příjem, který byl podle ustanovení článků 8, 9 a 10 této smlouvy zdaněn ve Srí Lance.

Článek 20

Výměna informací

Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat informace, které mají k dispozici na základě svých příslušných daňových zákonů při normálním chodu správy a které jsou nutné pro provádění ustanovení této smlouvy, nebo za účelem zabránění daňovým podvodům nebo za účelem provádění zákonných opatření proti legálnímu daňovému úniku, pokud jde o daně, které jsou předmětem této smlouvy. Všechny informace takto vyměněné budou považovány za tajné a nebudou vyzrazeny nikomu než osobám (a také soudům a úřadům), které jsou pověřeny vyměřováním, vybíráním, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci daní, které jsou předmětem této smlouvy. Neposkytnou se takové informace, které by odhalily jakékoliv výrobní, obchodní, průmyslové nebo profesionální tajemství nebo výrobní postup.

Článek 21

Zákaz diskriminace

(1) Příslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni v druhém smluvním státě žádnému zdanění nebo povinnostem s ním spojeným, které by byly jiné, vyšší nebo tíživější než zdanění a s ním spojené povinnosti, jimž jsou nebo mohou být podrobeni příslušníci tohoto druhého smluvního státu.

(2) Podniky jednoho smluvního státu nebudou podrobeny v druhém smluvním státě žádnému zdanění zisků, které lze přičítat jejich stálé provozovně umístěné v tomto druhém smluvním státě, které by bylo jiné, vyšší nebo tíživější než zdanění podobných zisků, kterému jsou nebo mohou být podrobeny podniky tohoto druhého státu.

(3) Výraz "zdanění" v tomto článku označuje daně jakéhokoliv druhu a názvu vybírané ve prospěch kteréhokoliv orgánu státní správy.

(4) Nic v tomto článku nebude vykládáno tak, že zavazuje jeden nebo druhý smluvní stát poskytnout osobám majícím bydliště v druhém smluvním státě osobní slevy, výhody a úlevy pro daňové účely, které poskytuje osobám majícím na jeho území bydliště.

Článek 22

Řešení případů vzájemnou dohodou

(1) Poplatník, který prokáže, že opatření daňových úřadů jednoho či druhého smluvního státu má nebo bude mít za následek dvojí zdanění, pokud jde o daně, které jsou předmětem této smlouvy, může uplatnit své právo u příslušného úřadu smluvního státu, ve kterém má bydliště či sídlo. Bude-li právo obhájeno, může se tento příslušný úřad dohodnout s příslušným úřadem druhého smluvního státu za účelem vyloučení zdanění, které není v souladu s touto smlouvou.

(2) Příslušné úřady smluvních států se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo aplikaci této smlouvy. Mohou se také poradit za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech, které nejsou upraveny touto smlouvou.

(3) Příslušné úřady smluvních států mohou jednat přímo za účelem dosažení dohody ve smyslu předchozích odstavců.

Článek 23

Nabytí platnosti

Tato smlouva nabude platnosti dnem, kterého si smluvní strany navzájem písemně oznámí, že Smlouva byla schválena podle jejich příslušných ústavních předpisů, a její ustanovení se budou aplikovat na daně vybírané za všechny daňové roky, které započnou 1. ledna kalendářního roku, ve kterém tato smlouva nabude platnosti, nebo později.

Článek 24

Výpověď

Tato smlouva se sjednává na neurčitou dobu, avšak každá ze smluvních stran může nejdříve v roce 1981 Smlouvu vypovědět výpovědí zaslanou druhé smluvní straně do 30. června každého kalendářního roku. V takovém případě Smlouva pozbude účinnosti na všechny daňové roky, které započnou 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dána výpověď, nebo později.

Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Kolombu dne 26. července 1978 ve dvou stejnopisech, každý v českém jazyce, v jazyce Sinhala a v anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. Dojde-li k odlišnému výkladu, bude rozhodující text anglický.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Jaromír Sedlák v. r.

Za vládu Republiky Srí Lanka:

Dr. W. M. Tilakaratna v. r.

Přesunout nahoru