Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 25.06.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. července 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 2. prosince 1978 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 14 dnem 25. června 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenská vláda Socialistické Etiopie,

vedeny přáním rozvíjet a posilovat vzájemné porozumění a přátelství mezi národy a vládami obou zemí na základě vzájemného respektování národní svrchovanosti a územní celistvosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnosti a vzájemných výhod,

odhodlány rozvíjet a posilovat spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy a školství,

plně přesvědčeny, že těchto cílů lze nejlépe dosáhnout vzájemným poznáním a kulturní spoluprací, výměnou znalostí a zkušeností, jakož i podporou rozšiřování vztahů v oblasti vědy, školství, zdravotnictví, uměleckých výměn, literatury a sportu mezi oběma národy,

se dohodly takto:

HLAVA I

Školství a věda

Článek 1

Obě smluvní strany umožní rozvoj těsné spolupráce v oblasti školství a v rámci možností budou poskytovat občanům druhé smluvní strany stipendia ke studiu na svých vzdělávacích zařízeních.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědců a odborníků, jakož i výchovných, kulturních a vědeckých materiálů. Za tím účelem budou usnadňovat navázání a rozvíjení styků mezi příslušnými institucemi a organizacemi obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vztahů v oblasti vědy. Za tím účelem budou podporovat výměnu vědeckých informací a dokumentace mezi svými vědeckými výzkumnými institucemi.

Článek 4

Smluvní strany zváží možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám, uděleným diplomům a hodnostem na území smluvních stran, částečnou nebo úplnou platnost. Uznají-li to smluvní strany za nutné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu.

HLAVA II

Kultura, umění a informace

Článek 5

Obě smluvní strany budou spolupracovat za účelem všestranné podpory kulturních vztahů a těsné spolupráce mezi příslušnými kulturními institucemi a organizacemi obou zemí.

Za tím účelem budou smluvní strany podporovat:

a) výměnu materiálů z oblasti kultury a umění, literárních děl, filmů, nahrávek, magnetofonových záznamů a jiných materiálů;

b) pořádání uměleckých výstav, hudebních představení, filmových představení, konání filmových festivalů a jiných podobných akcí pořádaných druhou stranou;

c) výměnu informací a spolupráci mezi národními muzei, archeologickými ústavy, knihovnami, vydavatelstvími a jinými podobnými organizacemi obou zemí;

d) překlady a rozšiřování knih, časopisů a novin druhé země.

Článek 6

Každá smluvní strana bude podporovat studium dějin, jazyka, literatury, kultury a umění druhé smluvní strany ve svých vzdělávacích zařízeních. Strany zabezpečí ve svém vzdělávacím systému objektivní a správné údaje, týkající se kultury, dějepisu, zeměpisu a jiných oblastí života druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci při výměně zpráv a informací v oblasti televize, rozhlasu a tisku. Za tím účelem budou podporovat výměny materiálů, televizních a rozhlasových programů, hudebních nahrávek, partitur, celovečerních a dokumentárních filmů mezi příslušnými organizacemi nebo institucemi smluvních stran.

HLAVA III

Zdravotnictví, tělesná výchova a sport

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměny lékařských informací a odborníků z oblasti zdravotnictví a usnadňovat spolupráci mezi zdravotnickými vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a napomáhat stykům mezi sportovními organizacemi obou zemí. Za tím účelem budou podporovat výměny sportovních družstev, trenérů a zkušeností v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Článek 10

a) Za účelem provádění ustanovení této dohody budou smluvní strany podporovat výměny delegací a odborníků z oblasti vědy, školství, kultury a umění.

b) Strany budou podporovat a umožňovat spolupráci a výměny mezi svými společenskými organizacemi.

HLAVA IV

Všeobecná ustanovení

Článek 11

Smluvní strany budou za účelem provádění této dohody sjednávat na určitá období programy spolupráce. Tyto programy budou obsahovat dohodnuté akce, včetně finančních podmínek.

Článek 12

Ustanovení této dohody se nedotýkají právních předpisů platných v obou zemích.

Článek 13

Případné nejasnosti nebo neshody plynoucí z provádění nebo výkladu této dohody, stejně jako změny nebo doplňky k ní, budou řešeny jednáním mezi oběma smluvními stranami.

Článek 14

Tato dohoda podléhá schválení nebo ratifikaci podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o takovémto schválení nebo ratifikaci.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté bude automaticky prodloužena na další období pěti let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbude platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím ze dne 11. prosince 1959.

Dáno v Praze dne 2. prosince 1978 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Prozatímní vojenskou vládu Socialistické Etiopie:

Dr. Feleke G. Ghiorgis v. r.

Přesunout nahoru