Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 03.04.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. července 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 10. dubna 1978 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 22 v platnost dnem 3. dubna 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky,

vycházejíce z bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Bulharskou komunistickou stranou a těsného svazku mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou spočívajících na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu,

jednajíce v souladu s cíli a zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou ze dne 26. dubna 1968,

přesvědčeny, že kulturní a vědecká spolupráce hraje důležitou úlohu při sbližování bratrských národů obou zemí a vede k vzájemnému obohacování jejich socialistické národní kultury,

opírajíce se o výsledky dlouholeté kulturní a vědecké spolupráce a o kladné zkušenosti získané při plnění Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou ze dne 22. května 1965,

využívajíce kladné zkušenosti a dosažené úspěchy v kultuře a vědě Svazu sovětských socialistických republik a ostatních zemí socialistického společenství,

konstatujíce plodný charakter mnohostranné spolupráce zemí socialistického společenství v oblasti vědy, školství, kultury, informací a propagandy a vyjadřujíce odhodlání tuto spolupráci dále rozvíjet,

usilujíce cestou rozvoje dvoustranné a mnohostranné kulturní a vědecké spolupráce přispívat k věci odzbrojení a upevnění míru, k důslednému uskutečňování zásad a dohod obsažených v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

vyjadřujíce připravenost věnovat i v budoucnu stálou pozornost všestrannému rozšiřování a zvyšování efektivnosti kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně přispívat k dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce a výměny zkušeností v oblasti vědy, školství, kultury a umění, hromadných sdělovacích prostředků, zdravotnictví, cestovního ruchu, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou využívat možností kulturní a vědecké spolupráce k propagování marxisticko-leninského světového názoru, mírumilovné zahraniční politiky zemí socialistického společenství a k upevňování a zdokonalování spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou v oblasti politické, hospodářské, vědeckotechnické a kulturní a v jiných oblastech s cílem dalšího sbližování národů obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat všestrannému rozvoji spolupráce, rozšiřování a prohlubování přímých styků mezi akademiemi věd, vědeckými ústavy, organizacemi a institucemi obou zemí.

Tato spolupráce, zaměřená na úspěšné řešení úkolů socialistické výstavby v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice, se bude uskutečňovat cestou:

1. rozsáhlé kooperace a specializace v různých oblastech vědy na dvoustranném a mnohostranném základě, jakož i v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci,

2. společného rozpracování aktuálních otázek společenských věd, především otázek teorie a praxe socialistické výstavby v Československé socialistické republice a Bulharské lidové republice, zdokonalování ideologické práce a upevňování výchozích pozic socialismu v ideologickém zápase socialistického společenství s nepřátelskou ideologií,

3. zřizování společných vědeckých skupin a smíšených komisí za účelem co nejefektivnějšího provádění vědeckých výzkumů dohodnutých témat, která mají důležitý význam pro rozvoj národního hospodářství v obou zemích,

4. vzájemné výměny vědců a odborníků k provádění vědeckovýzkumné činnosti, k výměně zkušeností, účasti na vědeckých zasedáních, sjezdech, konferencích, sympoziích, konzultacích, k přednáškám a referátům,

5. přípravy a vydávání společných vědeckých publikací, vydávání publikací a vědeckých prací druhé země, výměny informací z oblasti vědeckovýzkumné činnosti.

Článek 4

Smluvní strany budou uskutečňovat široký program spolupráce v oblasti školství. Za tím účelem budou zejména napomáhat:

1. dalšímu rozvíjení a prohlubování spolupráce mezi příslušnými orgány v oblasti školství, které řídí školy všech druhů a stupňů,

2. rozšiřování výměny vědecko-pedagogických informací o současných efektivních metodách výuky a výchovy a rovněž výměny vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků k společnému rozpracování aktuálních problémů vzdělání, uskutečňování konzultací a koordinace úsilí při řešení otázek intenzifikace výuky a zavádění moderních učebních pomůcek,

3. rozšiřování a prohlubování výměny zkušeností z oblasti komunistické výchovy mládeže a rozvoje jejích tvůrčích možností,

4. výměně učitelů k působení na vysokých školách druhé strany, k přednáškám a konzultacím,

5. výměně vědeckých pracovníků kateder a mladých pracovníků, absolventů vysokých škol, za účelem zvyšování kvalifikace a specializace,

6. výměně studentů a aspirantů k úplnému nebo částečnému studiu,

7. výměně skupin studentů vysokých škol a skupin žáků všech typů středních a učňovských škol na výrobně studijní praxe, jazykové kursy a semináře,

8. zařazování vhodných informací o druhé zemi do učebnic literatury, dějepisu a zeměpisu,

9. spolupráci mezi redakcemi pedagogických časopisů a publikací, výměně pedagogické a metodologické literatury, názorných učebních pomůcek a vzdělávacích filmů, vzájemnému informování a publikování vědeckých materiálů.

Článek 5

Smluvní strany budou napomáhat výuce a rozšiřování českého, slovenského a bulharského jazyka a literatury, vyučování těchto jazyků ve svých školských zařízeních a ústavech a dalšími formami, pravidelné výměně vyučujících a odborníků - jazykovědců a vědců z oblasti literatury, organizování seminářů těchto jazyků, provádění společných vědeckovýzkumných prací z oblasti jazyků, literatury, dějepisu a zeměpisu obou zemí a vydávání vědeckých prací z této oblasti .

Článek 6

Smluvní strany budou napomáhat další všestranné výměně a vzájemnému obohacování socialistické kultury v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a zvyšování politické a ideologické účinnosti vzájemné spolupráce. Za tím účelem budou napomáhat zejména:

1. širšímu vzájemnému seznamování s dosaženými úspěchy socialistické kultury a nejvýznamnějšími uměleckými díly obou zemí,

2. těsnější koordinaci a sjednocování úsilí při rozpracování otázek ideově umělecké a estetické výchovy pracujících, prohlubování výměny zkušeností o kulturní výstavbě a společnému rozpracování aktuálních otázek umění a kultury,

3. rozvoji a prohlubování přímých styků mezi příslušnými orgány v oblasti kultury , kulturními institucemi, tvůrčími svazy a umělci, uměleckými školami a dalšími organizacemi a institucemi z oblasti kultury,

4. předvádění, interpretaci a propagaci hudebních děl a publikací, divadelních her, promítání filmů, předvádění děl výtvarného umění a organizování uměleckých výstav,

5. uskutečňování účelných forem spolupráce, včetně organizování festivalů umění, dnů kultury, setkání a diskusí o aktuálních ideově-uměleckých problémech,

6. zvaní a organizování pohostinských vystoupení profesionálních uměleckých kolektivů, souborů zájmové umělecké činnosti i jednotlivých umělců,

7. širokému zapojování hromadných sdělovacích prostředků obou zemí do popularizace úspěchů socialistického umění a uskutečňování kulturních akcí za účelem dosažení co největšího politického a propagačního účinku,

8. přímé spolupráci mezi komerčními agenturami a jinými organizacemi specializovanými na rozšiřování kulturních hodnot a statků v zahraničí,

9. koordinaci činnosti v oblasti kultury a vědecké výměny k popularizaci úspěchů socialistické kultury a umění v třetích zemích,

10. spolupráci při přípravě a zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti kultury a umění, sjednocování učebních plánů a programů vzdělávacích zařízení v oblasti kultury a umění a výměně vyučujících, odborníků, tvůrčích pracovníků a překladatelů krásné literatury,

11. prohlubování spolupráce v oblasti realizace socialistické kulturní politiky, řízení, plánování a vědeckotechnickému rozvoji v oblasti kultury, napomáhat rozvoji materiální základny kultury, jakož i výměně projektové dokumentace a norem k výstavbě kulturních objektů.

Článek 7

Smluvní strany budou všestranně podporovat činnost kulturních a informačních středisek na základě zvláštní dohody mezi smluvními stranami.

Článek 8

Smluvní strany budou rozvíjet všestrannou spolupráci v oblasti vydávání knih, polygrafie a knižního obchodu.

Za tím účelem budou zejména podporovat:

1. vydávání překladů nejvýznamnějších knih z oblasti politické, společenskovědní, odborné, vědecké, vědeckopopulární a krásné literatury a literatury pro děti a mládež,

2. vydávání společných prací o aktuálních problémech současnosti,

3. vydávání prací věnovaných dějinám, kultuře a životu v druhé zemi,

4. rozšiřování a propagování literatury druhé země a pořádání reprezentačních a tématických výstav,

5. přímou spolupráci mezi nakladatelstvími obou zemí,

6. mnohostrannou spolupráci zemí socialistického společenství v oblasti nakladatelství a rozšiřování literatury.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu prohlubování efektivní spolupráce v oblasti rozhlasu, televize, filmu, mezi tiskovými agenturami, redakcemi novin a časopisů a svazy novinářů, která se bude uskutečňovat na základě přímých dohod.

Článek 10

Spolupráce v oblasti zdravotnictví se bude uskutečňovat podle zvláštní dohody mezi smluvními stranami .

Článek 11

Smluvní strany budou napomáhat všestrannému rozvoji spolupráce v oblasti tělesné výchovy a sportu na základě přímých dohod mezi příslušnými organizacemi.

Článek 12

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu se bude uskutečňovat podle zvláštní dohody mezi smluvními stranami.

Článek 13

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti kultury mezi odborovými svazy, organizacemi mládeže, žen a jinými společenskými organizacemi, mezi vědeckotechnickými společnostmi, jakož i mezi družebními kraji a městy obou zemí.

Článek 14

Smluvní strany budou napomáhat rozšiřování a prohlubování spolupráce mezi archivními institucemi svých zemí, výměně informací a kopií archivních materiálů mezi nimi pro vědecké účely, jakož i výměně specialistů z oblasti archivnictví.

Článek 15

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o sjezdech, konferencích, festivalech, přehlídkách, konkursech, výstavách, soutěžích a jiných akcích uskutečňovaných v každé z obou zemí, které zajímají obě strany a spadají do sféry činnosti této dohody, budou zvát a podporovat účast vědců, představitelů vědy, školství, kultury a umění, zdravotnictví a sportu druhé strany na těchto akcích.

Článek 16

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu zdokonalování systému ochrany autorských práv a popularizaci kulturních hodnot druhé strany.

Článek 17

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu zdokonalování mnohostranné kulturní a vědecké spolupráce mezi socialistickými zeměmi, výměně informací o rozvoji kulturních a vědeckých styků s třetími zeměmi, rozpracování a uskutečňování společných programů a dohodnutých akcí k propagování úspěchů socialismu v oblasti kultury a vědy, koordinování činnosti v mezinárodních kulturních a vědeckých organizacích a účasti na mnohostranných akcích kulturního a vědeckého charakteru.

Článek 18

Za účelem plnění této dohody budou smluvní strany sjednávat pětileté plány kulturní a vědecké spolupráce.

Koordinaci a kontrolu provádění této dohody bude provádět federální ministerstvo zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvo zahraničních věcí Bulharské lidové republiky.

Článek 19

Finanční otázky, jež vyplynou z provádění této dohody, budou upraveny v pětiletých plánech v souladu s vnitrostátními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 20

Vstupem této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou ze dne 22. května 1965, jakož i dohody z oblasti školství ze dne 16. května 1972 a ze dne 14. března 1973, podepsané na základě Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou ze dne 22. května 1965.

Článek 21

Tato dohoda se sjednává na období deseti let a bude se prodlužovat vždy o dalších pět let, dokud jedna ze smluvních stran neprojeví přání ukončit platnost dohody cestou písemného oznámení druhé straně šest měsíců před uplynutím příslušného období.

Článek 22

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Dáno v Praze dne 10. dubna 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Lúčan v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

L. Živkova v. r.

Přesunout nahoru