Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu

Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Účinnost od 23.08.1978
Zrušeno k 24.05.2019 (30/2019 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. prosince 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu


Dne 12. prosince 1977 byla v Havaně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem 23. srpna 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky

vedeny přáním rozvíjet a dále posilovat přátelské vztahy mezi národy obou států na základě principů proletářského internacionalismu a socialistické ekonomické integrace členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci,

ve snaze zajistit co nejlepší podmínky pro podporu vzájemného cestovního ruchu, které by umožnily hlubší poznání úspěchů obou států v budování socialismu,

s cílem dále rozvíjet vzájemný cestovní ruch a spolupráci v této oblasti,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu.

Za tím účelem smluvní strany jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky: ing. Františka Žurka,

vláda Kubánské republiky: Lic. Joaguína Góngoru Suaua,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou na vzájemně vyrovnaném základě, se snahou o prohloubení vzájemného poznání úspěchů dosažených v oblasti hospodářství, sociálního, kulturního a vědeckého rozvoje, jakož i historických památek, přírodních krás, turistických zajímavostí a revolučních tradic obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat při rozvoji cestovního ruchu na základě rovnosti práv a vzájemné výhodnosti a budou usnadňovat turistické skupinové a individuální cesty organizované prostřednictvím cestovních kanceláří a společenských organizací, cesty u příležitosti kulturních a sportovních událostí, výstav, veletrhů a mezinárodních setkání, cestování mládeže a specializované tematické zájezdy.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu rozvoji leteckých spojů mezi oběma zeměmi a usnadňování přechodu hranic.

Smluvní strany se dohodly, že budou zabezpečovat leteckou přepravu turistů mezi oběma zeměmi vlastními letadly. V případě potřeby jedné strany bude vyžádána potřebná dopravní kapacita od druhé strany. Jestliže strany nebudou disponovat dostatečnou kapacitou pro dopravu turistů svými vlastními prostředky, mohou v tomto případě požádat o pomoc dopravce jiných zemí s cílem zabezpečit rozvoj cestovního ruchu.

Článek 4

Smluvní strany učiní prostřednictvím příslušných orgánů a organizací cestovního ruchu opatření, aby vhodným propagačním, informačním a náborovým působením, pokud možno v jazyce druhé země, byla zlepšována informovanost občanů obou států o možnostech cestování na území druhého státu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností, informací a dokumentace cestovního ruchu, zejména v oblasti činnosti příslušných orgánů a organizací, výstavby turistických zařízení a odborné výchovy kádrů, jakož i ve spolupráci vědeckovýzkumných ústavů a v ostatních otázkách cestovního ruchu.

Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat výměnu odborníků z různých oblastí cestovního ruchu.

Článek 6

Stipendijní pobyty na úseku odborného školství budou uskutečňovány prostřednictvím příslušných orgánů obou stran v rámci Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Vědeckotechnická spolupráce v oblasti cestovního ruchu vyplývající z této dohody se bude uskutečňovat podle Všeobecných podmínek vědeckotechnické spolupráce platných mezi oběma zeměmi.

Článek 7

Platy vyplývající z plnění této dohody se budou provádět podle platební dohody mezi smluvními stranami a jiných smluvních dokumentů upravujících tyto otázky.

Článek 8

Smluvní strany budou dále rozšiřovat spolupráci orgánů cestovního ruchu obou států v příslušných mezinárodních organizacích a napomáhat uskutečňování výměny zkušeností z činnosti v této oblasti.

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci orgánů a organizací cestovního ruchu při zlepšování informovanosti, podpoře zájmů a náboru turistů z třetích zemí prostřednictvím příslušných cestovních kanceláří.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran budou uzavírat protokoly na určitá časová období k provádění této dohody. Kromě toho, kdykoliv to budou považovat za nutné, budou hodnotit její plnění a průběh vzájemného cestovního ruchu.

Článek 10

Tato dohoda podléhá schválení podle právních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení. Její ustanovení však budou předběžně používána ode dne podpisu.

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude považována za prodlouženou vždy o další rok, jestliže ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Havaně dne 12. prosince 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. František Žurek v. r.

Za vládu Kubánské republiky:

Lic. Joaguín Góngora Suau v. r.

Přesunout nahoru