Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.1988 (102/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

Vyhláška

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. října 1979

o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky, federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a federálním ministerstvem financí, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a s Ústřední radou odborů stanoví k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 29. března 1979 č. 92 podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, § 275 odst. 3 zákoníku práce a v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na pracovníky v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části I přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, jestliže se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, pro

a) onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí nebo

b) prošlou expoziční dobu nebo

c) pracovní úraz1) nebo

d) jiné onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí, pokud není dále stanoveno jinak (§ 7 odst. 6).

(2) Vyhláška se dále vztahuje na pracovníky povrchových uhelných dolů, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části II přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., jestliže se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, pro

a) onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí nebo

b) pracovní úraz1) nebo

c) jiné onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí.

(3) Při posuzování expoziční doby pro účely této vyhlášky se organizace řídí opatřením příslušného orgánu státní zdravotní správy.

(4) Seznam onemocnění vznikajících nebo podstatně se zhoršujících vlivem pracovního prostředí stanovený ministerstvy zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky je uveden v příloze k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

Pracovní uplatnění

§ 2

(1) Pracovníka uvedeného v § 1 odst. 1 organizace zpravidla

a) převede na jinou vhodnou práci v podzemí hlubinného dolu nebo

b) převede na jinou vhodnou práci na povrchu dolu nebo

c) uvolní do jiné organizace v rámci téže výrobní hospodářské jednotky nebo

d) uvolní do jiné organizace mimo výrobní hospodářskou jednotku.

(2) Pracovníka uvedeného v § 1 odst. 2 organizace zpravidla

a) převede na jinou vhodnou práci na lomech a skrývkách povrchových uhelných dolů nebo

b) převede či uvolní na jinou vhodnou práci mimo lom nebo skrývku, a to i do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky, nebo

c) uvolní do jiné organizace mimo výrobní hospodářskou jednotku.

(3) Při převádění těchto pracovníků na jinou práci nebo při jejich uvolňování do jiné organizace se postupuje podle příslušných ustanovení zákoníku práce [zejména § 36, § 37 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 4 a 5, § 43 a § 46 odst. 1 písm. d)].

(4) Organizace je povinna vést evidenci o převedení pracovníka na jinou práci a v potvrzení o zaměstnání (§ 60 odst . 1 zákoníku práce) uvést důvod uvolnění pracovníka.

(5) Pokud nároky pracovníka či jiná plnění v jeho prospěch jsou podle příslušných právních předpisů, s výjimkou předpisů o sociálním zabezpečení, nebo podle příslušných ustanovení kolektivních smluv vázány na celkovou dobu zaměstnání (praxe) nebo na nepřetržité trvání pracovního poměru, posuzují se tyto skutečnosti, jako kdyby ke změně nebo skončení předchozího pracovního poměru nedošlo.

§ 3

(1) Výrobní hospodářské jednotky zabezpečují , aby jimi řízené organizace využívaly při řešení nového pracovního uplatnění převáděných nebo uvolňovaných pracovníků především všech možností jejich účelného umístění na jiných svých pracovištích nebo na pracovištích téže výrobní hospodářské jednotky.

(2) Organizace jsou povinny ve spolupráci s příslušnými orgány státní zdravotní správy a okresními národními výbory a v dohodě s příslušnými odborovými orgány vypracovat podle pokynů výrobní hospodářské jednotky seznamy prací a pracovišť vhodných pro převáděné a uvolňované pracovníky. 2) Přitom zabezpečí, aby seznamy prací a pracovišť byly pravidelně, nejméně jednou za dva roky, doplňovány a upravovány v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a aby na práce a pracoviště uvedené v seznamech byli zařazováni přednostně pracovníci převádění a uvolňovaní na základě této vyhlášky.

§ 4

(1) Výrobní hospodářské jednotky a jimi řízené organizace jsou povinny pečovat o změnu a rozšíření odborné kvalifikace převáděných a uvolňovaných pracovníků. Za tím účelem organizují zejména

a) krátkodobé přeškolovací kursy,

b) dlouhodobé kursy pro zaškolení, popřípadě přeškolení na povolání nejméně III. kvalifikačního stupně v rozsahu teoretické a praktické výuky nad 150 hodin,

c) přeškolovací kursy v rozsahu teoretické výuky nad 150 hodin ukončené závěrečnou kvalifikační zkouškou pro příslušné dělnické povolání; tato zkouška se v příslušném resortu klade na roveň závěrečné učňovské zkoušce.

(2) Přijetí do kursu ani vykonání závěrečné kvalifikační zkoušky není vázáno n a splnění podmínky předchozí praxe v oboru, pro který má být pracovník zaškolen nebo přeškolen.

(3) Pracovníci jsou po dobu zaškolování nebo přeškolování zabezpečeni podle platných předpisů. 3) Při cestách do místa školení a zpět se jim poskytuje náhrada jízdních výdajů jako při pracovní cestě. 4)

(4) Bližší podmínky pro zaškolování a přeškolování, zejména učební plány, délku doby zaškolení nebo přeškolení pro jednotlivá povolání a organizaci závěrečných kvalifikačních zkoušek upravují předpisy vydané příslušnými ústředními orgány a v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

§ 5

Výrobní hospodářské jednotky a jimi řízené organizace začlení do komplexních programů péče o pracovníky, popřípadě do plánů sociálního rozvoje konkrétní opatření k řešení pracovních a životních podmínek převáděných a uvolňovaných pracovníků a věnují jim individuální péči v zájmu urychlení jejich pracovní a společenské adaptace na novém pracovišti.

ČÁST TŘETÍ

Hmotné zabezpečení

§ 6

(1) Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2, kteří byli převedeni na jinou práci nebo uvolněni do jiné organizace (§ 2 odst. 1 a 2), nebo jimž byl přiznán invalidní důchod, se při splnění podmínek dále uvedených poskytne odstupné (§ 7 a 8), mzdové vyrovnání (§ 9), zvýhodnění, pokud jde o stabilizační půjčky a příspěvky na bytovou výstavbu (§ 12), a věrnostní přídavek horníků nebo jeho náhrada (§ 13). Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 se rovněž poskytne za podmínek dále uvedených zvláštní příspěvek horníků (§ 10, 11 a 11a).

(2) Poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2, pokud pracují v uhelném průmyslu, upravuje předpis federálního ministerstva paliv a energetiky.5)

Odstupné

§ 7

(1) Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2 organizace poskytne odstupné v rozsahu dále stanoveném.

(2) Odstupné ve výši průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům při převedení na jinou vhodnou práci v podzemí hlubinného dolu nebo při převedení na jinou vhodnou práci na lomech a skrývkách povrchových uhelných dolů. Až do výše dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky.

(3) Odstupné ve výši jedenapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům při převedení nebo uvolnění na jinou vhodnou práci mimo lom nebo skrývku, a to i do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky. Až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky.

(4) Odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům hlubinných dolů při převedení na jinou vhodnou práci na povrchu dolu a pracovníkům povrchových uhelných dolů při uvolnění do jiné organizace mimo výrobní hospodářskou jednotku. Až do výše čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky. Obdobně se poskytne odstupné i pracovníkům, kteří se stanou v době výkonu práce na povrchových uhelných dolech plně invalidními.

(5) Odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům hlubinných dolů při uvolnění do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky nebo mimo výrobní hospodářskou jednotku. Až do výše šestinásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky. Obdobně se poskytne odstupné i pracovníkům, kteří se stanou v době výkonu práce v podzemí hlubinného dolu plně invalidními.

(6) Odstupné až do výše šestinásobku průměrného měsíčního výdělku lze poskytnout též pracovníkům uranového průmyslu, kteří vykonávají alespoň po dobu 10 let práci v podzemí uranových dolů, při níž jsou vystaveni specifickému pracovnímu riziku, a uzavřou dohodu o prodloužení práce v podzemí uranových dolů nejméně na dobu jednoho roku; uzavřou-li tuto dohodu, přísluší jim za jedenáctý a každý další rok odpracovaný v podzemí uranových dolů další odstupné ve výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku. Celkové odstupné nesmí u těchto pracovníků přesáhnout desetinásobek průměrného měsíčního výdělku používaného v době uzavření dohody.

(7) Pracovníkům uvedeným v odstavcích 2 až 5, kteří v souvislosti s převedením nebo uvolněním do jiné organizace v rámci téže výrobní hospodářské jednotky dosáhli podstatné změny nebo podstatného rozšíření kvalifikace, lze poskytnout další odstupné až do výše čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku. Podmínkou je, že se pracovník v písemné dohodě s dosavadní organizací zaváže vykonávat práci odpovídající nově získané kvalifikaci a setrvat v organizaci po dobu nejméně 5 let nebo vrátit dosavadní organizaci za podmínek upravených v její kolektivní smlouvě toto odstupné ve výši odpovídající délce nesplnění převzatého závazku.

(8) Odstupné se poskytuje ve výši příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku zjištěného podle § 275 zákoníku práce a prováděcích předpisů k němu po odečtení daně ze mzdy podle sazby příslušné pro pracovníka ve mzdovém období, v němž dochází k převedení nebo uvolnění pracovníka.

(9) Za podstatnou změnu nebo podstatné rozšíření kvalifikace pracovníka se považuje nabytí nových vědomostí a dovedností školením v rozsahu nejméně 150 vyučovacích hodin; přitom u dělnických povolání musí jít o závěrečnou kvalifikační zkoušku, popřípadě o zaškolení nebo přeškolení na povolání nejméně III. kvalifikačního stupně. Jiné případy kvalifikačních změn může za podstatnou změnu nebo podstatné rozšíření kvalifikace uznat příslušný ústřední orgán v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

§ 8

(1) Odstupné se poskytne bez zřetele, zda pracovníku je přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod anebo zvláštní příspěvek horníků.

(2) Odstupné se nezahrnuje do započitatelného výdělku pro výpočet peněžitých dávek nemocenského pojištění ani do hrubých výdělků započitatelných pro účely důchodového zabezpečení. 6)

§ 9

Mzdové vyrovnání

(1) Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2, kteří byli převedeni na jinou práci nebo uvolněni do jiné organizace (§ 2 odst. 1 a 2), přísluší, pokud není dále stanoveno jinak, mzdové vyrovnání ve výši rozdílu mezi průměrným hrubým výdělkem před převedením nebo uvolněním (§ 275 zákoníku práce a prováděcí předpisy k němu) a hrubým výdělkem dosahovaným na nové práci nebo na novém pracovišti (dále jen "nové pracoviště"), a to od nástupu na novém pracovišti po dobu 3 měsíců. Dochází-li u pracovníka k podstatné změně jeho pracovní činnosti, vyžadující podstatnou změnu nebo podstatné rozšíření kvalifikace (§ 7 odst. 9), jichž nemohl bez své viny dosáhnout v uvedené době, přísluší mu mzdové vyrovnání ještě po další dobu nezbytnou k dosažení či rozšíření kvalifikace, nejdéle však celkem po dobu 6 měsíců, popřípadě při nutnosti přípravy na závěrečnou kvalifikační zkoušku nejdéle po dobu 12 měsíců od nástupu na novém pracovišti.

(2) Mzdové vyrovnání se poskytuje i za dny, za něž pracovník pobírá po přechodu na nové pracoviště náhradu mzdy nebo peněžité dávky nemocenského pojištění nahrazující mzdu; mzdové vyrovnání za dobu poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění nahrazujících mzdu se stanoví ve výši rozdílu mezi těmito dávkami, které by pracovník pobíral na dřívějším pracovišti, a dávkami přiznanými na novém pracovišti. Neposkytuje se pracovníku, který po době stanovené na zapracování nedosahuje při práci vlastním zaviněním průměrného výkonu dosahovaného pracovníky vykonávajícími stejnou práci.

(3) Mzdové vyrovnání se neposkytuje pracovníku, kterému přísluší mzda podle § 115 odst. 5 zákoníku práce.

(4) Mzdové vyrovnání poskytuje pracovníkovi převedenému na jinou práci dosavadní organizace a uvolněnému pracovníkovi organizace, k níž přešel do pracovního poměru, a to z ostatních osobních nákladů a v termínech určených pro výplatu mzdy. Poskytnutou částku mzdového vyrovnání uhradí nové organizaci uvolňující organizace z ostatních osobních nákladů, a to po skončení doby, za níž mzdové vyrovnání přísluší.

(5) Pracovníkům převedeným na jinou práci nebo uvolněným do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky v důsledku prošlé expoziční doby přísluší nejdéle po dobu jednoho roku od nástupu na novém pracovišti doplatek do průměrného výdělku dosahovaného před převedením nebo uvolněním.

Zvláštní příspěvek horníků

§ 10

(1) Pracovníkům hlubinných dolů, kteří byli pro ohrožení nemocí z povolání nebo v důsledku prošlé expoziční doby převedeni na jinou práci nebo uvolněni do jiné organizace (§ 2 odst. 1), poskytne okresní (obvodní) národní výbor (dále jen "národní výbor") zvláštní příspěvek horníků ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených se změnou pracovního zařazení (dále jen "zvláštní příspěvek") ve výši 80 % rozdílu mezi průměrným čistým výdělkem před převedením nebo uvolněním a průměrným čistým výdělkem, kterého pracovník dosahuje na novém pracovišti, nejvýše však 1 400 Kčs měsíčně.

(2) Při stanovení výše zvláštního příspěvku se vychází z průměrného výdělku zjištěného podle § 275 zákoníku práce a prováděcích předpisů k němu, přepočteného na jeden měsíc po odečtení daně ze mzdy podle sazby příslušné pro pracovníka ve mzdovém období, v němž mu vznikl nárok na zvláštní příspěvek.

(3) Zvláštní příspěvek nelze poskytnout, jestliže by jeho výše činila méně než 200 Kčs měsíčně. Neposkytuje se za dobu, po kterou přísluší pracovníkovi mzda podle § 115 odst. 5 zákoníku práce nebo mzdové vyrovnání (§ 9).

(4) Zvláštní příspěvek se nekrátí po dobu dovolené na zotavenou, po dobu dočasné neschopnosti k práci pro nemoc nebo úraz a po dobu ostatních překážek v práci, s výjimkou překážek v práci, při nichž nepřísluší náhrada mzdy, trvajících nepřetržitě déle než dva týdny; při těchto překážkách v práci se příspěvek krátí až za dobu přesahující dva týdny.

(5) Výše zvláštního příspěvku se upraví vždy po dvanácti měsících podle průměrného výdělku pracovníka na novém pracovišti dosaženého za toto období. Zvláštní příspěvek se však neupraví, pokud se výše průměrného výdělku na novém pracovišti změní o méně než 10 % průměrného výdělku před převedením nebo uvolněním.

(6) Zvláštní příspěvek se rovněž upraví na žádost pracovníka, jestliže po jeho stanovení nastaly podstatné změny ve mzdových poměrech pracovníků pracujících v podzemí hlubinných dolů, a to podle průměrného výdělku dosahovaného po těchto změnách na práci, kterou pracovník vykonával před převedením nebo uvolněním. Za podstatnou změnu se považuje zavedení nové mzdové soustavy, změna mzdových tarifů a jiná obdobná mzdověpolitická opatření, o nichž to stanoví příslušný ústřední orgán v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a s Ústřední radou odborů.

(7) Podmínkou přiznání zvláštního příspěvku uvolněnému pracovníku, který nenastoupil nové zaměstnání v rámci téže výrobní hospodářské jednotky, je, že se přihlásí o nové zaměstnání u národního výboru, v jehož obvodu má trvalé bydliště. Národní výbor může žádost o poskytnutí zvláštního příspěvku zamítnout, popřípadě zvláštní příspěvek odejmout, jestliže pracovník bez vážných důvodů odmítne přijmout a vykonávat vhodné zaměstnání, 7) které mu národní výbor nabídne.

(8) Jestliže pracovník na novém pracovišti vlastním zaviněním dosahuje podstatně nižšího výdělku než pracovníci téže kvalifikace ve stejném povolání, vychází se při stanovení zvláštního příspěvku z průměrného čistého výdělku těchto pracovníků.

(9) Je-li pracovníku přiznán invalidní, částečný invalidní, starobní nebo osobní důchod, zvláštní příspěvek se nepřizná, popřípadě nárok na zvláštní příspěvek zaniká.

(10) Zvláštní příspěvek se pro účely náhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zahrnuje jak do průměrného výdělku před vznikem škody, tak i do výdělku po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání. Jestliže předpisy stanoví pro pracovníka výhodnější výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, 8) nezahrnuje se zvláštní příspěvek do průměrného výdělku před vznikem škody.

§ 11

(1) Zvláštní příspěvek se poskytuje na žádost pracovníka nebo na návrh organizace, která pracovníka převedla na jinou práci nebo uvolnila, anebo na návrh organizace, pro kterou byl pracovník uvolněn.

(2) O přiznání, úpravě výše, popřípadě odnětí zvláštního příspěvku rozhoduje národní výbor příslušný podle místa trvalého bydliště převáděného nebo uvolňovaného pracovníka podle předpisů o správním řízení. 9)

(3) V žádosti nebo návrhu podle odstavce 1 se uvede původní a nové pracoviště (název a sídlo organizace) a důvody převedení nebo uvolnění (podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení, popřípadě na základě prošlé expoziční doby), připojí se potvrzení o průměrném výdělku dosahovaném na původním i na novém pracovišti a vyjádření odborového orgánu uvolňující organizace.

(4) Zvláštní příspěvek přísluší od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po splnění podmínek vzniku nároku, nejdéle však za dobu jednoho roku před podáním žádosti nebo návrhu.

(5) V rozhodnutí národního výboru se kromě jeho obecných náležitostí 10) uvede doložka, že se zvláštní příspěvek ve stanovené výši poskytuje do té doby, dokud se nezmění skutečnosti rozhodné pro jeho přiznání.

(6) Pracovník je povinen oznámit národnímu výboru bez zbytečného průtahu všechny skutečnosti, které mají vliv na trvání nároku na zvláštní příspěvek a jeho výši.

(7) Zvláštní příspěvek vyplácí měsíčně pozadu národní výbor, který rozhodl o jeho přiznání, nejpozději do 23. dne následujícího měsíce.

(8) Podrobnosti o rozhodování a evidenci o zvláštním příspěvku upravují instrukce ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 11a

(1) Zvláštní příspěvek příslušející podle této vyhlášky popřípadě podle dřívějších předpisů10a) se upravuje tak, že průměrný čistý výdělek před převedením nebo uvolněním, rozhodný pro výpočet tohoto příspěvku, se zvyšuje o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tento příspěvek do 31. prosince 1980.

(2) Zvláštní příspěvek se na žádost pracovníka nebo na návrh organizace určí na základě průměrného čistého měsíčního výdělku zvýšeného podle odstavce 1 i tehdy, jestliže pracovníku nebyl do 31. prosince 1980 poskytován, protože by jeho výše činila méně než 200 Kčs měsíčně.

(3) Pro zvláštní příspěvek platí i po úpravě provedené podle odstavce 1 limity uvedené v § 10 odst. 1 a 3.

(4) Zvláštní příspěvek upravený, popřípadě stanovený podle odstavců 1 a 2, přísluší od 1. ledna 1982.

§ 12

Stabilizační půjčky a příspěvky na bytovou výstavbu

Od pracovníků uvolňovaných do jiné organizace nebude uvolňující organizace požadovat vrácení příspěvků poskytnutých na bytovou výstavbu podle předpisů platných po 31. prosinci 1981.10b). Vrácení půjček a příspěvků poskytnutých na bytovou výstavbu podle předpisů platných před 1. lednem 198210c) se nevyžaduje, jestliže je pracovník uvolňován do jiné organizace v rámci téže výrobní hospodářské jednotky [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 písm. b)] a zaváže-li se nesplněnou dobu stabilizačního závazku splnit v nové organizaci a tento závazek splní.

§ 13zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Splňuje-li pracovník uvedený v § 1 odst. 1 a 2 současně podmínky pro hmotné zabezpečení podle jiných předpisů, 12) poskytne se mu hmotné zabezpečení podle předpisů, který je pro něho výhodnější.

§ 15

(1) Hmotné zabezpečení podle této vyhlášky přísluší pracovníkům, u nichž k převedení nebo uvolnění dojde po počátku účinnosti této vyhlášky.

(2) Nároky, které vznikly pracovníkům přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních předpisů.

(3) Pracovníkům, kterým byl poskytován zvláštní příspěvek podle dosavadních předpisů ke dni 31. prosince 1979, se však upraví zvláštní příspěvek podle této vyhlášky s účinností od 1. ledna 1980 podle průměrného výdělku zjištěného ke dni 31. prosince 1979. Stejně se postupuje u pracovníků, jimž je zvláštní příspěvek přiznán od 1. ledna 1980.

§ 16

Odstraňování tvrdostí

Jestliže by při provádění této vyhlášky vznikly tvrdosti, může federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ústřední radou odborů povolit v jednotlivých odůvodněných případech výjimku z ustanovení vyhlášky, pokud nejde o rozsah hmotného zabezpečení. Návrh předkládá po projednání s příslušným odborovým orgánem příslušný federální ústřední orgán, a jde-li o návrh ústředního orgánu republiky, i v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí republiky.

§ 17

Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. července 1970 čj. F V/1-662/70-1142 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví se zrušuje.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 190 zákoníku práce.

2) Tím nejsou dotčeny povinnosti organizací podle § 85 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

3) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 6. 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. v částce 13/1971 Sb.), popřípadě vyhláška č. 8/1967 Sb., o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění.

4) § 5 vyhlášky č . 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, ve znění vyhlášky č. 57/1979 Sb.

5) Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky ze dne 19. února 1980 č. 1/80 o poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům, kteří se stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů (reg. v částce 11/1980 Sb.).

6) Pro účely pracovněprávní se odstupné nezahrnuje do základu pro výpočet průměrného výdělku (§ 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku).

7) § 37 odst. 4 zákoníku práce.

8) Např. § 52 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

10) § 47 zákona č. 71/1967 Sb.

10a) Výnos ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva hornictví ze dne 1.10.1968 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví (MPSV čj. XI-1134-1.10.1968; MH čj. 42.3-3468/2475-výnos č. 4/1968), reg. v částce 45/1968 Sb.
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. července 1970 čj. F V/1-662/70-1142 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví.

10b) § 12 odst. 11 a § 18 odst. 4 vyhlášky č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

10c) Vyhláška č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků.Vyhláška č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., popřípadě vyhlášky č. 26/1969 Sb.Vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.

11) Zákon č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

12) Např. vyhláška č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 129/1979 Sb.

SEZNAM ONEMOCNĚNÍ vznikajících nebo podstatně se zhoršujících vlivem pracovního prostředí na pracovištích v hornictví

1. Chronická obstruktivní plicní choroba

Rámcový návod pro hodnocení: Za podstatné zhoršení se považuje objektivně prokazatelné zhoršení spirometrických funkcí na 75 % náležité hodnoty a pod tuto hranici. Při hodnocení se přihlíží též ke zhoršujícímu vlivu nadměrného kuřáctví.

2. Přetlaková choroba (primární esenciální hypertenze)

Rámcový návod pro hodnocení: Objektivně prokazatelná změna stadia hypertenze, vznik komplikací.

3. Rozsáhlé žilní městky (varixy) dolních končetin

Rámcový návod pro hodnocení: Rozšíření varixů na celou dolní končetinu, vznik atrofických změn, chronický kožní vřed u varikózního komplexu.

4. Bolestivé páteřní syndromy (bolestivé vertebrogenní syndromy)

Rámcový návod pro hodnocení: Opakovaný výskyt po dobu nejméně jednoho roku se zkracováním intervalu mezi atakami, průkaz objektivních známek.

5. Reumatické zánětlivé choroby kloubů a svalů (progresívní polyartritida, Spondylartritida ankylopoetica)

Rámcový návod pro hodnocení: Přechod do vyššího stadia postižení, průkaz aktivity onemocnění, práce ve vlhkém a studeném pracovním prostředí.

6. Deformační artrózy na velkých kloubech

Rámcový návod pro hodnocení: Výrazné anatomické (rentgenové) změny a funkční zhoršování, soustavně léčené po dobu nejméně jednoho roku, práce ve vlhkém a studeném pracovním prostředí.

7. Plísňová onemocnění, psoriáza a chronické ekzémy kůže

Rámcový návod pro hodnocení: Šíření chorobného procesu na další oblasti kůže, opakovaný výskyt i při soustavném léčení po dobu nejméně jednoho roku, který znemožňuje nebo výrazně omezuje zdravotní způsobilost k práci na pracovištích hlubinného hornictví.

8. Zhoršení funkce zraku nebo sluchu

Rámcový návod pro hodnocení: Stavy po onemocněních se zhoršující se tendencí, pokles zrakových funkcí nebo oblastí sluchu pod hodnoty stanovené bezpečnostními předpisy.

9. Vředová choroba žaludku a dvanáctníku

Rámcový návod pro hodnocení: Zvýšený počet recidiv, zřetelné zkrácení klidových intervalů v posledních dvou letech, zhoršující se stav výživy (pokles tělesné váhy), nutnost trvalého dietního stravování.

10. Onemocnění srdce s ergonometricky prokázaným snížením srdeční funkce

Rámcový návod pro hodnocení: Všechna onemocnění srdce (vady, záněty, ischemická choroba srdeční, kardiopatie), která mají za následek dušnost v klidu či námahovou dušnost nebo jsou spojena s projevy bolesti (angina pectoris všech typů).

11. Ischemická choroba končetin prokázaná objektivně arteriograficky nebo jinou metodou

Rámcový návod pro hodnocení: Klaudiační potíže se zhoršující se tendencí, práce ve vlhkém a studeném prostředí.

12. Chronická nebo recidivující onemocnění močového ústrojí

Rámcový návod pro hodnocení: Všechna chronická onemocnění ledvin, chronická nebo recidivující onemocnění močového měchýře, zejména záněty a novotvary s poruchami močení, zhoršující se při práci ve vlhkém a studeném prostředí.

13. Chronické záněty středouší (i jednostranné) s opakovanými recidivami

Rámcový návod pro hodnocení: Opakované exacerbace v posledních dvou letech s hnisavým výtokem, práce na pracovištích s významným rizikem hluku (stanoví orgány hygienické služby).

14. Akutní reakce psychotického charakteru s klinickými projevy, které vznikly do tří měsíců od havarijní příhody na pracovišti

Rámcový návod pro hodnocení: Anxiózní reakce, pro něž pracovník opakovaně žádá o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů; diagnózu lze stanovit až po vyšetření na psychiatrickém oddělení nebo v psychiatrické léčebně.

15. Zánět zevního zvukovodu

Rámcový návod pro hodnocení: Opakovaný těžší zánět zevního zvukovodu se zřejmou příčinnou souvislostí se zvýšenou prašností na pracovišti.

Pro doly s rizikem ionizujícího záření (uranové doly a ostatní doly s tímto rizikem):

16. Rakovina hrtanu

Rámcový návod pro hodnocení: Pro diagnózu je nutný histologický průkaz.

17. Rakovina kůže

Rámcový návod pro hodnocení: Při opakovaném výskytu v posledních dvou letech. Je nutný histologický průkaz.

18. Trvalé poruchy krvetvorby

Rámcový návod pro hodnocení: Anemie trvající déle než jeden rok s poklesem červených krvinek pod 3,5 miliónu v mm3 obtížně léčitelné; pokles bílých krvinek pod 3500 a jejich trvalý vzestup nad 10 000 v mm3.

Poznámky:

- Lékařská poradní komise (LPK)13) při vydávání posudku se řídí rámcovými návody uvedenými u jednotlivých položek.

- Posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání se řídí zvláštními předpisy.14)

- Hlášení a evidence nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození na zdraví z práce.

13) Ustanovení § 26 odst. 3 směrnic č. 49/1967 Věst. ministerstva zdravotnictví, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. ministerstva zdravotnictví ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci a směrnic č. 17/1970 Věst. ministerstva zdravotnictví SSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, doplněk - Závazné opatření č. 8/1972 Věst. MZ SSR.

14) Instr. č. 25/1973 Věst. ministerstva zdravotnictví ČSR a instr. č. 4/1974 Věst. ministerstva zdravotnictví SSR.

Přesunout nahoru