Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě

Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 18. října 1979

o městské hromadné dopravě

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Městskou hromadnou dopravou podle této vyhlášky se rozumí veřejná hromadná doprava osob a jejich zavazadel provozovaná k uspokojování přepravních potřeb na území města, popřípadě spádových příměstských obcí městskými dráhami a autobusy.

(2) Městská hromadná doprava se provozuje jako doprava pravidelná nebo nepravidelná. Pravidelná městská hromadná doprava je doprava opakující se mezi stejnými místy a ve stanovených časech; provádí se na linkách městských drah a na městských autobusových linkách, které jsou uvedeny v platných jízdních řádech, popřípadě též jinak zveřejněny. Nepravidelná městská hromadná doprava se provozuje na základě objednávek (objednané jízdy).

(3) Ve věcech neupravených touto vyhláškou se provozování městské hromadné dopravy řídí obecnými předpisy

a) o dráhách, 1) jde-li o městskou hromadnou dopravu provozovanou městskými dráhami,

b) o silniční dopravě, 2) jde-li o městskou hromadnou dopravu provozovanou autobusy.

§ 2

Služební stejnokroj

Provozovatelé městské hromadné dopravy (dále jen "provozovatelé dopravy") jsou povinni vybavit pracovníky, jejichž okruh určí ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy České socialistické republiky 3) nebo ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy Slovenské socialistické republiky, 4) pro výkon jejich práce služebním stejnokrojem.

§ 3

Řidiči

Řidičem vozidla v městské hromadné dopravě smí být jen osoba, která

a) je v pracovním nebo členském poměru k provozovateli dopravy,

b) má příslušné řidičské oprávnění a je tělesně a duševně schopná k řízení vozidel městských drah, popřípadě silničních vozidel příslušné skupiny jako řidič z povolání,

c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, z něhož vyplývá, že nemá předpoklady být řidičem v městské hromadné dopravě, ledaže by se na ni hledělo, jako by nebyla odsouzena. 5)

Jízdní řády

§ 4

(1) Provozovatel dopravy je povinen sestavit a uveřejnit vývěsné jízdní řády pro každou linku pravidelné dopravy jím provozovanou.

(2) Jízdní řády musí obsahovat všechny údaje, které jsou nezbytně nutné k informovanosti cestujících o provozu na jednotlivých linkách; musí obsahovat zejména

a) název a sídlo provozovatele dopravy;

b) název zastávky (stanice), ve které je jízdní řád vyvěšen;

c) označení , směr (cílové zastávky, popřípadě stanice) všech linek procházejících zastávkou (stanicí);

d) den, od kterého jízdní řád platí, a den skončení jeho platnosti;

e) názvy všech zastávek (stanic) linky (linek);

f) doby odjezdů vozidel (jízdních souprav) jednotlivých linek ze zastávky; je-li interval odjezdů v ucelených časových obdobích stále stejný a kratší než 15 minut, je možno uvést jen první časový údaj odjezdu v každé hodině a za svorkou vymezující příslušné období vyznačit opakující se interval;

g) údaj o zavedení zvláštního způsobu provozu n a lince, například provozu, v němž cestující je povinen některé úkony spojené s placením jízdného (přepravného), popřípadě s opatřením jízdenky provést sám (provoz bez průvodčího).

§ 5

(1) Trvalé změny jízdního řádu musí provozovatel dopravy ve vyvěšených jízdních řádech vyznačit včas a čitelně . Předvídané dočasné odchylky od jízdního řádu jím vyvolané je provozovatel dopravy povinen předem oznámit na zastávkách zvláštními vývěskami; nepředvídané dočasné odchylky oznamuje, lze-li předpokládat, že budou trvat déle než 12 hodin.

(2) Provozovatel dopravy je povinen dbát o správnost všech údajů obsažených ve vyvěšených jízdních řádech a ve vývěskách. Vyvěšené jízdní řády a vývěsky, které pozbyly platnosti, jsou poškozené nebo nečitelné, musí provozovatel dopravy odstranit, popřípadě vyměnit, a to v případě jejich neplatnosti neprodleně.

(3) Provozovatel dopravy může též vydat knižní jízdní řád, poskytující souhrnný přehled o celkovém uspořádání linek a o provozu na jednotlivých linkách a umožňující snadnou orientaci. Vyžadují-li to místní dopravní poměry, může vydání knižního jízdního řádu příslušný orgán státní správy provozovateli dopravy uložit.

Povolovací řízení

§ 6

(1) Žádost o povolení k provozování městské hromadné dopravy musí být podána písemně a musí obsahovat

a) název a sídlo žadatele,

b) údaj o tom, zda žadatel má nebo měl oprávnění k provozování určitého druhu silniční nebo městské hromadné dopravy na podkladě dřívějšího povolení nebo přímo na základě zákona,

c) popis a délku linek (tratí), na nichž má být doprava provozována, s přehledným situačním plánkem, v němž jsou zakresleny linky (tratě) se všemi zastávkami (stanicemi) a linky (tratě) městské hromadné dopravy provozované jinými provozovateli, které vedou územním obvodem, v němž má být doprava provozována, včetně jejich zastávek (stanic) v tomto obvodu,

d) druh a stanoviště vozidel, jimiž má být doprava provozována, a jejich obsaditelnost,

e) údaje, popřípadě doklady, které umožní orgánu státní správy posoudit odbornost a způsobilost žadatele a bezpečnost a provozuschopnost dopravních prostředků a dopravních a provozních zařízení,

f) doklad o tom, že provozování městské hromadné dopravy je obsaženo ve zřizovací listině, statutu, stanovách anebo v jiném aktu, kterým byla tato hospodářská činnost žadatele povolena. 6)

(2) Orgán státní správy, příslušný k rozhodnutí o žádosti, může požadovat další potřebné údaje a doklady.

§ 7

Rozhodnutí o povolení k provozování městské hromadné dopravy musí obsahovat

a) název a sídlo oprávněného,

b) popis a délku linek (tratí), na nichž se má doprava provozovat,

c) druh a stanoviště vozidel, jimiž se má doprava provozovat,

d) dobu platnosti povolení.

§ 8

Orgán státní správy příslušný k rozhodnutí o povolení k provozování městské hromadné dopravy může provozovatele dopravy na jeho žádost zprostit přechodně nebo trvale povinnosti provozovat městskou hromadnou dopravu, ke které má platné povolení, nebo provozovat tuto dopravu v povoleném rozsahu, jestliže od něho nelze za daných okolností požadovat další provozování dopravy, popřípadě její provozování v povoleném rozsahu, nebo jestliže to veřejný zájem nevyžaduje.

Státní odborný dozor v městské hromadné dopravě

§ 9

(1) Při výkonu státního odborného dozoru v městské hromadné dopravě provozované autobusy příslušné orgány dozírají,

a) zda provozovatelé dopravy mají příslušné oprávnění a zda svoji činnost provozují v mezích tohoto oprávnění, popřípadě za podmínek stanovených v uděleném povolení,

b) zda jsou podnikové předpisy pro výkon práce v městské hromadné dopravě v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a zaujímají k nim stanovisko,

c) zda jsou pracovníci obeznámeni s předpisy pro výkon jejich práce,

d) zda jsou pracovníci zdravotně i odborně způsobilí k výkonu služby,

e) jak je uspořádán provoz městské hromadné dopravy a jak je v tomto provozu zajišťována bezpečnost osob a věcí,

f) zda jsou dopravní prostředky a dopravní zařízení řádně udržovány, zda jich je plně, účelně a hospodárně využíváno a zda jejich stav a stav prostorů sloužících k provozování městské hromadné dopravy vyhovuje požadavkům bezpečnosti, požární ochrany a hygieny, zejména zda jsou udržovány v náležitém pořádku a čistotě,

g) zda je v pravidelné městské hromadné dopravě dodržován jízdní řád a zda jsou cestující s ním i s přepravními podmínkami včas a stanoveným způsobem seznamováni,

h) zda provozovatelé městské hromadné dopravy dodržují ostatní podmínky a plní ostatní povinnosti stanovené zákonem o dráhách a zákonem o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, předpisy vydanými k jejich provedení a opatřeními orgánů státní správy.

(2) Pro výkon státního odborného dozoru v městské hromadné dopravě provozované městskými dráhami platí předpisy o dráhách. 1)

§ 10

Orgán státního odborného dozoru vydá pracovníkům, které pověří výkonem tohoto dozoru, doklad o pověření. Tento doklad musí obsahovat název vydávajícího orgánu, jméno a funkci pověřeného pracovníka a rozsah jeho oprávnění.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 5 vyhlášky ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášky č. 132/1969 Sb. a vyhlášky č. 122/1974 Sb.
Pravidla technického provozu městských drah, registrovaná v částce 25/1970 Sb., ve znění výnosů federálního ministerstva dopravy, registrovaných v částce 7/1972 Sb. a v částce 12/1977 Sb.
Pravidla technického provozu metra, registrovaná v částce 17/1973 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy, registrovaného v částce 3/1977 Sb.
Pravidla technického provozu lanových drah, registrovaná v částce 11/1978 Sb.

2) Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

3) Zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy.

4) Zákon Slovenské národní rady č. 33/1971 Sb., o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky.

5) § 24 odst . 2, § 45 odst. 3, § 50 odst. 2, § 60 odst. 4, § 70 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb. (ve znění vyhlášeném pod č. 113/1973 Sb.).

6) § 18a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.).

Přesunout nahoru