Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů

Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Účinnost od 01.03.1979
Zrušeno k 27.08.1991 (333/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 18. ledna 1979

o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 17 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (dále jen "zákon"):


Prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti

§ 1

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušníci") při výkonu své pravomoci stanovené zákonem a jinými právními předpisy prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti těmito způsoby:

a) stejnokrojem příslušníka;

b) služebním průkazem;

c) odznakem kriminální služby;

d) ústním prohlášením. 1)

(2) Prokazování příslušnosti podle odstavce 1 se řídí charakterem konkrétních služebních úkonů, zákroků nebo ostatní služební činnosti (dále jen "služební úkon") a tím, zda příslušníci vykonávají svou pravomoc ve stejnokroji nebo v občanském oděvu.

§ 2

(1) Příslušníci, kteří vykonávají svou pravomoc ve stejnokroji, prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti stejnokrojem a podle okolností i ústním prohlášením; kromě toho služebním průkazem:

a) při vstupu do podniků, závodů, úřadů, ústavů apod., kde je vstup kontrolován členem závodní stráže nebo jinou oprávněnou osobou;

b) jsou-li o to při služebním úkonu požádáni.

(2) Příslušníci uvedení v odstavci 1 se prokazují pouze stejnokrojem a podle okolností i ústním prohlášením:

a) zakročují-li pod jednotným velením při mimořádných událostech a jiných hromadných akcích ohrožujících veřejný pořádek;

b) při ostraze objektů a jiné obdobné službě;

c) osobám, kterých se služební úkon dotýká, zejména

- podnapilým a které se dopouštějí výtržnosti nebo jiného nepřístojného chování,

- přistiženým při páchání úmyslného trestného jednání,

- ozbrojeným střelnou nebo bodnou zbraní, zbraní hromadné účinnosti nebo jiným předmětem způsobilým vážně ohrozit život nebo zdraví lidí,

- uprchlým z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby,

- které na příkaz prokurátora nebo soudu mají být zadrženy a dodány do vazby nebo na příkaz soudu dodány do výkonu trestu odnětí svobody,

- předvedeným a předvolaným,

- po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání;

d) osobám, které se dostavily za účelem oznámení nebo dotazu do služební místnosti Sboru národní bezpečnosti.

§ 3

(1) Příslušníci, kteří vykonávají svou pravomoc v občanském oděvu, prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti před započetím služebního úkonu ústním prohlášením a služebním průkazem nebo odznakem kriminální služby.

(2) V případech uvedených v § 2 odst. 2 písm. a), b), c) a d) se příslušníci uvedení v odstavci 1 prokazují pouze ústním prohlášením; jiným způsobem, tj. služebním průkazem nebo odznakem kriminální služby jen tehdy, jestliže to okolnosti dovolují.

Prokazování oprávnění k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti

§ 4

(1) Pracovníci orgánů povolaných k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti podle § 51 odst. 1 a osoby povolané podle § 51 odst. 2 a 3 a § 52 odst. 1 zákona (dále jen "povolané osoby") při výkonu své pravomoci, stanovené zákonem a jinými právními předpisy, prokazují toto své oprávnění těmito způsoby:

a) svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením;

b) průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti (dále jen "průkaz");

c) ústním prohlášením. 2)

(2) Zevním označením podle odstavce 1 písm. a) je rukávová páska červené barvy, 100 mm široká s černými písmeny "SNB" o výšce 60 mm a šířce 30 mm, která se nosí na levém záloktí.

§ 5

(1) Vojáci vojsk ministerstva vnitra, Československé lidové armády, příslušníci Lidových milicí, Sboru nápravné výchovy a veřejných požárních útvarů povolaní k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti podle § 51 odst. 2 a 3 zákona prokazují toto své oprávnění:

a) svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením a podle okolností i ústním prohlášením; v případech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) jsou vždy povinni prokázat se i průkazem;

b) ústním prohlášením a průkazem, vykonávají-li pravomoc v občanském oděvu.

(2) Pracovníci orgánů povolaných podle § 51 odst. 1 zákona, vojáci vojsk ministerstva vnitra povolaní dlouhodobě podle § 51 odst. 2 zákona a vojáci z povolání Československé lidové armády povolaní podle § 52 odst. 1 zákona k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti prokazují toto své oprávnění ústním prohlášením a průkazem.

(3) V případech uvedených v § 2 odst. 2 písm. a), b), c) a d)

a) se osoby uvedené v odstavci 1, které vykonávají svou pravomoc ve svém předepsaném stejnokroji se zevním označením, prokazují pouze svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením a podle okolností i ústním prohlášením;

b) se osoby uvedené v odstavci 1, které vykonávají svou pravomoc v občanském oděvu, a osoby uvedené v odstavci 2 prokazují pouze ústním prohlášením; průkazem jen tehdy, jestliže to okolnosti dovolují.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 6

Příslušníci a povolané osoby při výkonu své pravomoci nesmějí v žádném případě doklady uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 písm. b) vydat z ruky; na požádání dají pouze k nahlédnutí jejich první stranu, popřípadě sdělí jejich evidenční číslo. Přitom nejsou povinni sdělit své jméno, příjmení, hodnost ani funkci.

§ 7

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 42/1974 Sb., o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1979.


Ministr: Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. slovy: "Zde příslušník Sboru národní bezpečnosti."

2) Např. slovy: "Zde příslušník Lidových milicí povolaný k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti."

Přesunout nahoru