Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní

Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 05.02.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. května 1979

o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní


Dne 7. prosince 1977 byla v Bagdádu podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila podle svého článku 5 v platnost dnem 5. února 1979.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v.r.


SMLOUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Irácké republiky,

přejíce si uzavřít smlouvu o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní,

se dohodly takto:

Článek 1

Výrazy použité v této smlouvě mají dále uvedený význam:

1. Leteckým podnikem se rozumí podnik letecké dopravy určený každou smluvní stranou k provádění mezinárodních leteckých služeb, dohodnutých v Dohodě o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou, podepsané v Praze 11. března 1960, nebo v pozdější dohodě, která ji nahradí.

2. Prováděním letecké dopravy se rozumí letecká doprava osob, zvířat, zboží a poštovních zásilek prováděná leteckým podnikem kterékoliv smluvní strany na obchodním základě vlastními nebo najatými letadly nebo letadly v charteru.

Článek 2

Každá smluvní strana osvobodí ve své zemi letecký podnik druhé smluvní strany od všech daní ze zisku a z příjmu, které byly dosaženy z provádění letecké dopravy.

Článek 3

1. Každá smluvní strana osvobodí ve své zemi úředníky a zaměstnance leteckého podniku druhé smluvní strany od všech daní z jejich příjmu ze služného, mezd, jiných odměn a platů, které pobírají za svoji služební činnost vykonávanou v leteckém podniku.

2. Osvobození zmíněné v odstavci 1 se neposkytne, jestliže úředník nebo zaměstnanec má bydliště ve státě, na jehož území vykonává svoji služební činnost, a je státním občanem tohoto státu, nebo získal bydliště v tomto státě nikoli jen za účelem výkonu této činnosti.

Článek 4

Vzájemné osvobození upravené touto smlouvou se vztahuje pouze na letecký podnik kterékoliv smluvní strany a nezahrnuje společnosti, na kterých je zúčastněna některá smluvní strana mimo území své země.

Článek 5

Tato smlouva nabude platnosti dnem, kdy si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že Smlouva byla schválena podle jejich příslušných ústavních předpisů. Ustanovení článků 2 a 3 této smlouvy se použijí na všechny zisky a příjem, které byly dosaženy od 1. ledna 1964.

Článek 6

Žádosti o vrácení daně vybrané v rozporu s ustanoveními této smlouvy musí být podány u příslušného úřadu státu, který vybral daň, během šesti měsíců po uplynutí kalendářního roku, ve kterém Smlouva nabyla platnosti.

Článek 7

Tato smlouva zůstane v platnosti po dobu pěti roků a bude automaticky prodlužována vždy o totéž období, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím doby její platnosti. V takovém případě Smlouva pozbude účinnosti, pokud jde o zisky a příjem, které budou dosaženy počínaje 1. lednem kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém byla dána výpověď.

Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Bagdádě dne 7. prosince 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě pochybnosti o výkladu ustanovení této smlouvy bude rozhodující text anglický.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Miroslav Jiráska v. r.

Za vládu Irácké republiky:

Radgib Fahmy v. r.

Přesunout nahoru