Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 113/1979 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani

Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

ZÁKON

ze dne 25. října 1979,

kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 74/1977 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouští ustanovení písmena c).

2. § 5 odst. 2 písm. a) zní:

a) pozemky patřící k rodinným domkům, jakož i zahrady členů jednotných zemědělských družstev, které souvisejí s pozemkem, na němž je obytná budova, nebo jsou v zastavěné části obce, 3a) činí-li jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2,“.

3. V § 5 odst. 2 vypouští ustanovení písmena c).

4. § 8 písm. b) zní:

b) státní statky, státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků, státní hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny zemědělské výroby a zemědělských služeb a další státní hospodářské organizace odvětví zemědělství a výživy určené federálním ministerstvem financí v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky,“.

5. V § 12 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova:

„přidělených do fondu výstavby“.

6. § 12 odst. 2 písm. b) zní:

b) přirážky k úplatě za vypouštění odpadních vod.“.

7. V § 13 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena b).

8. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14

Sazba daně

(1) Sazba daně, s výjimkou podle odstavce 4, ze základu daně

při rentabilitě % činí %
do 50
nad 5 do 150+ 2,- à
nad 15 do 2020,-+ 1,9 à
nad 20 do 2529,5+ 1,5 à
nad 25 do 3037,-+ 1,2 à
nad 30 do 3543,-+ 0,9 à
nad 35 do 4047,5+ 0,7 à
nad 40 do 4851,-+ 0,5 à
nad 4855,-

(2) Rentabilita se vypočítává s přesností na setiny jako poměr bilančního zisku sníženého o zaplacenou daň z pozemků a zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 12 odst. 1 písm. a) k nákladům celkem sníženým o připočitatelnou položku podle § 12 odst. 1 písm. a) a zvýšeným o hodnotu nakoupených zvířat.

(3) Činitel „á“ se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného pásma daně s přesností na setiny.

(4) Sazba daně u organizací zemědělského zásobování a nákupu, strojních a traktorových stanic, opraven zemědělských strojů, generálních ředitelství, sdružení státních hospodářských organizací a poplatníků v likvidaci činí 50 % ze základu daně; po ukončení likvidace 50 % z případného likvidačního přebytku.“.

9. § 15 a 16 včetně nadpisu se vypouštějí.

10. Část třetí se vypouští.

11. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27

Poplatníci

Příspěvek na sociální zabezpečení (dále jen „příspěvek“) odvádějí organizace zemědělského zásobování a nákupu, státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků, generální ředitelství a sdružení státních hospodářských organizací, pokud alespoň polovina podřízených, popřípadě sdružených organizací má povinnost odvádět příspěvek podle tohoto zákona. Federální ministerstvo financí může v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky stanovit, které další organizace určené v § 8 za poplatníky daně ze zisku odvádějí příspěvek.“.

12. § 28 odst. 1 zní:

(1) Základem příspěvku je objem mzdových prostředků zúčtovaný v běžném roce k výplatě, snížený o odměny uvedené v odstavci 3.“.

13. V § 28 se vypouští odstavec 2.

14. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29

Sazba příspěvku

Sazba příspěvku činí 10 % ze základu.“.

15. § 31 písm. b) zní:

b) pracovníci a členové socialistických zemědělských organizací, státních organizací, které plní vědeckovýzkumné úkoly a úkoly výuky pro odvětví zemědělství, vojenských lesů a statků, státních organizací lesního a vodního hospodářství, školních lesních podniků vysokých škol a státních hospodářství lesnických škol a učilišť z příjmů ze zemědělské výroby na pozemcích, které jim byly těmito organizacemi přenechány do dočasného užívání; osvobození se však nevztahuje na příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výroby;“.

16. V § 40 odst. 2, v § 41 odst. 4 a v § 48 odst. 4 se vypouštějí slova:

„daň z překročení mezd a odměn“.

17. V § 45 odst. 2 písm. e) se vypouštějí slova: „včetně zvýšení za nezemědělskou činnost“.

18. § 46 se vypouští.

19. V § 55 se vypouští odstavec 1.

20. § 56 odst. 2 písm. d) zní:

d) rozhodnout o způsobu zdanění ve sporných případech a u nově vzniklých organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb a dále u státních hospodářských organizací v odvětví zemědělství a výživy, u nichž došlo k výrazné změně ekonomických podmínek, rozhodnout o tom, zda budou platit daň ze zisku podle § 14 odst. 1 nebo odst. 4;“.

21. V § 57 se vypouští v citaci § 15, § 16, § 19, § 22, § 23, § 26.

22. § 59 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Poplatníci uvedení v § 45 odst. 1, kteří vykázali za rok 1979 rentabilitu podle § 14 odst. 1 nižší než 5,01 %, neplatí v roce 1980 zálohy na daň ze zisku a případnou daň vyrovnají ve lhůtě pro podání přiznání.“.

23. § 61 odst. 5 zní:

(5) Státní hospodářské organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb, které nemají povinnost platit příspěvek na sociální zabezpečení, jednotná zemědělská družstva, společné zemědělské podniky a meliorační družstva se osvobozují od placení pojistného nemocenského pojištění. 16)“.


Čl. II

Přílohy č. 1 a č. 2 k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, se nahrazují novými přílohami č. 1 a č. 2 uvedenými v příloze tohoto zákona.

Čl. III

(1) Daň z pozemků a daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby podle tohoto zákona se vyměří poprvé na rok 1980 podle stavu k 1. lednu 1980. Příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výroby se zdaní podle výše dosažené v roce 1979.

(2) Daň ze zisku a příspěvek podle tohoto zákona se vyměří poprvé za kalendářní rok 1980.

(3) Zrušují se:

čl. 4 odst. 2, čl. 6 bod 19 a 20, čl. 10 odst. 2, čl. 11, čl. 12, čl. 13 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani

(4) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

3a) § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

16) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.


Příloha 1

Sazebník daně z pozemků
TřídaSazba daně na 1 ha zemědělské půdy v KčsPřírodní stanoviště 17)
11 500ČMt 14, ČM 15
21 300ČMt 9, ČM 1
31 100ČMt 15
41 000ČMt 1, ČM 2, HM 1
5900ČM 12
6800ČMt 2, HM 2
7750ČMt 8, ČM 3
8700ČMt 3, ČMt 6, ČM 13
9650ČMt 4, ČMt 16, HMt 1
10600ČMt 12, ČM 4, ČM 5, HM 3
11550HM 5
12500ČM 6, ČM 7, ČM 14, ČMt 10, ČMt 17
13400ČMt 13, ČM 9, ČM 10, HM 4
14350ČM 8, HM 6, HM 8, HM 14
15300ČMt 7, HMt 7
16250ČMt 5, ČMt 11, HMt 2, HM 15, P 1
17150ČMt 23, ČM 11, HM 7, HM 10, P 2, P 3, P 9
18100HM 13, P 19
1950HM 9, HM 11
20-ČMt 18 až 22, HMt 3 až 6, 8 až 13, HM 12, 16 až 24, P 4 až 8, 10 až 18, 20 až 31, V 1 až 16 H 1 až 17

17) Jednotlivá přírodní stanoviště jsou zařazena do těchto skupin: I. černozemní velmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23) II. černozemní oblasti (ČM 1 až 15) III. hnědozemní teplé oblasti (HMt 1 až 13) IV. hnědozemní oblasti (HM 1 až 24) V. hnědých půd pahorkatin (P 1 až 31) VI. hnědých půd vrchovin (V 1 až 16) VII. hnědých a podzolovaných půd horských oblastí (H 1 až 17) Čísla v jednotlivých skupinách vyjadřují rozdílné klimatické a terénní podmínky.

Příloha 2

Průměrné normy výnosnosti na 1 ha zemědělské půdy
SkupinaPřírodní stanoviště 18)Průměrná norma výnosnosti v Kčs
I.ČMt 1, 2, 9, 14, 155 000
ČM 1, 2, 12, 15
HM 1, 2
II.ČMt 3 až 8, 10 až 13, 16, 17, 234 000
ČM 3 až 11, 13, 14
HMt 1, 2, 7
HM 3 až 11, 13, 14, 15
P 1 až 3, 9, 19
III.ČMt 18 až 223 000
HMt 3 až 6, 8 až 13
HM 12, 16 až 24
P 4 až 8, 10 až 14, 16, 17, 18,
20 až 27
V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13
H 1, 7 až 10
IV.P 15, 28 až 312 200
V 5, 6, 9, 14 až 16
H 2 až 6, 11 až 17

18) Označení přírodních stanovišť je uvedeno v příloze č. 1.

Přesunout nahoru