Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 6. srpna 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel

Federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra České socialistické republiky, ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Oprávněné organizace musí být registrovány. Registrace se provede, jen jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou a příslušnými učebními osnovami výcviku řidičů silničních motorových vozidel (dále jen "učební osnovy"), vydanými federálním ministerstvem dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.".

2. V § 2 odst. 3 písm. ch) se za slovo "podle" vkládá slovo "učební".

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Výcvik řidičů se skládá z

a) výuky teorie,

b) praktického výcviku v řízení motorových vozidel, který se provádí na trenažéru, autocvičišti a v silničním provozu,

c) praktického výcviku v údržbě motorových vozidel, d) teoretického a praktického výcviku v ovládání základů poskytování první pomoci.".

4. V § 3 odst. 2 se vypouští druhá věta.

5. § 3 odst. 6 zní:

"(6) S praktickým výcvikem v řízení motorových vozidel na trenažéru a na autocvičišti nesmí být započato dříve, než se žadatelé seznámí s teorií jízdy. S praktickým výcvikem v řízení motorových vozidel v silničním provozu nesmí být započato dříve, než si žadatelé osvojí základní znalost pravidel silničního provozu. Při praktickém výcviku v řízení motorových vozidel musí být žadatel upoután bezpečnostním pásem, je-li jím vozidlo povinně vybaveno, i na autocvičišti a při jízdě v obcích. 1)".

6. V § 3 odst. 7 první větě se slova "po 50 minutách" nahrazují slovy "po 45 minutách".

7. V § 4 odst. 4 a 5 se slova "starší 23 let" nahrazují slovy "starší 21 let".

8. § 4 odst. 6 zní:

"(6) Osvědčení k provádění praktického výcviku v řízení motorových vozidel může být uděleno řidičům, kteří jsou starší 21 let a neztratili v posledních třech letech spolehlivost k řízení motorových vozidel. 2) Osvědčení k provádění praktického výcviku v řízení motorových vozidel může být uděleno pro skupiny

a) A a M řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny A nejméně 2 roky,

b) B řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B nebo vyšší nejméně 3 roky,

c) C řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny C nebo vyšší nejméně 3 roky a prokáží praxi řidiče z povolání nebo vojenského řidiče nákladních motorových vozidel v délce nejméně jednoho roku,

d) T řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny C nebo T nejméně 2 roky.".

9. V § 7 odst. 1 se za první větu vkládá další věta, která zní:

"Motorové vozidlo, na kterém se provádí praktický výcvik v řízení motorových vozidel skupiny C, musí mít užitečnou hmotnost nejméně 4,5 t.".

10. V § 7 odst. 6 se za slovy " k technické prohlídce "vypouští slova "k okresnímu dopravnímu inspektorátu Veřejné bezpečnosti" a připojuje se poznámka 3) pod čarou.

11. V § 8 odst. 1 se slova "republikovým ministerstvem vnitra;" nahrazují slovy "ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy České socialistické republiky nebo ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgán republiky");".

V § 10 odst. 1 se slova "vydávají republiková ministerstva vnitra" nahrazují slovy "vydává ústřední orgán republiky".

V § 13 na konci se slova "vydávají republiková ministerstva vnitra" nahrazují slovy "vydává ústřední orgán republiky".

V § 14 na začátku se slova "Republiková ministerstva vnitra" nahrazují slovy "Ústřední orgán republiky".

V § 16 na začátku se slova "Republikové ministerstvo vnitra" nahradí slovy "Ústřední orgán republiky".

12. V § 9 odst. 3 první věta se vypouští část věty za středníkem.

13. V § 9 odst. 5 na konci věty se slova "neprospěli ani při opakovaném přezkoušení" nahrazují slovy "neprospěli při přezkoušení".

14. K § 14 se připojuje poznámka 4), která se uvede pod čarou a zní:

"4) Ustanovením § 14 není dotčena působnost dopravních inspektorátů Veřejné bezpečnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.).".

15. V § 16 odst. 2 se slova "bezpečnostních sborů" nahrazují slovy "ozbrojených sborů".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


První náměstek ministra: Ing. Lajčiak v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

2) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

3) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích.

Přesunout nahoru