Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich

Částka 21/1979
Platnost od 31.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.01.1985 (124/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979,

kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s Federálním statistickým úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 4, § 21 odst. 4 a § 22 odst. 4 a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky podle § 9 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, stanoví:


§ 1

Nomenklatury studijních oborů a soustava učebních oborů

Střední odborná učiliště, gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře, střední školy pro pracující, odborné školy a střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči vychovávají žáky, učně a studující při zaměstnání ve skupinách studijních oborů, studijních oborech a v zaměřeních studijních oborů, v soustavě skupin učebních oborů, učebních oborech a v zaměřeních učebních oborů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

Denní studium absolventů gymnázií

(1) Na středních odborných školách se organizuje denní studium absolventů gymnázií v samostatných třídách ve studijních oborech 1) podle oddílu C přílohy č. 1.

(2) Denní studium absolventů gymnázií na středních odborných školách je dvouleté s výjimkou studijních oborů Výpočetní technika a zpracování informací, Sociálně právní péče - zaměření správní. Vědecké a technické informace, Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství a Kulturně výchovná práce, v nichž je studium jednoleté. Absolventi gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě a kultuře, se zařazují u dvouletého studia do druhého ročníku studia odpovídajícího studijnímu oboru na gymnáziu.

§ 3

Studium při zaměstnání

(1) Na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující a odborných školách se organizuje studium při zaměstnání; na středních školách pro pracující zřizovaných socialistickými organizacemi, a na středních odborných učilištích zřizovaných generálními ředitelstvími výrobních hospodářských jednotek nebo orgány, které plní obdobnou funkci, popřípadě hospodářskými organizacemi, organizuje se toto studium se souhlasem těchto orgánů nebo organizací.

(2) Studium při zaměstnání na středních odborných učilištích je určeno pro pracující, kteří v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu vykonávají práce odpovídající příslušnému studijnímu nebo učebnímu oboru, organizuje se ve studijních a učebních oborech uvedených v oddílu A a E přílohy č. 1, přičemž:

a) pro pracující se základním vzděláním trvá ve studijních oborech 4 roky, v učebních oborech 3 roky a 4 měsíce nebo 2 roky a 4 měsíce,

b) pro absolventy těch gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě a kultuře 2) a absolventy středních odborných škol příbuzného oboru trvá až 1 rok; studium ve studijních oborech je jednoleté, v učebních oborech je délka studia stanovena v oddílu E přílohy č. 1,

c) pro absolventy ostatních gymnázií a absolventy ostatních středních odborných škol trvá až 2 roky; studium ve studijních oborech je dvouleté, v učebních oborech je délka studia stanovena v oddílu E přílohy č. 1.

(3) Pro pracující se základním vzděláním je studium při zaměstnání na gymnáziích čtyřleté, na odborných školách je tříleté, na středních odborných školách a konzervatořích je pětileté; další studium na konzervatořích, které poskytují vyšší vzdělání, je jednoleté nebo dvouleté. Podle potřeby se organizuje ve studijních oborech podle oddílu B a C přílohy č. 1.

(4) Studium při zaměstnání pro pracující, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku v učebním oboru podle oddílu E přílohy č. 1, je v příbuzném studijním oboru na odborných školách jednoleté, na středních odborných školách tříleté a na gymnáziích dvouleté.

(5) Studium při zaměstnání absolventů gymnázií a absolventů studijních oborů středních odborných učilišť a čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou se organizuje na středních odborných školách ve studijních oborech podle oddílu C přílohy č. 1; studium je dvouleté. Studium absolventů gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání, a absolventů studijních oborů středních odborných učilišť a čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou, je jednoleté a absolventi jsou zařazováni do druhého ročníku studia absolventů gymnázií na středních odborných školách příbuzného studijního oboru.

§ 4

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium na středních odborných učilištích, gymnáziích a středních odborných školách je nejméně jednoleté v rozsahu 400 vyučovacích hodin večerního nebo 160 konzultačních hodin dálkového studia ve školním roce. Délka pomaturitního studia je stanovena příslušným učebním plánem.

§ 5

Studium jednotlivých předmětů

(1) Na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích a odborných školách se organizuje studium jednotlivých vyučovacích předmětů, a to formou jednoletých kursů. 3) Kurs je ukončen zkouškou z vyučovacího předmětu. Studující se mohou ke zkoušce z vyučovacího předmětu připravit též individuálně.

(2) Studiem jednotlivých vyučovacích předmětů se pracující mohou připravit i k vykonání externí maturitní zkoušky, a to ve studijních oborech, v nichž se umožňuje externí maturitní zkoušku konat. 4)

§ 6

Studium vrcholových sportovců

Vrcholovým sportovcům se umožňuje studium na středních školách jednak podle individuálních učebních plánů, jednak ve speciálních třídách pro ně zřizovaných. Vrcholovým sportovcům přijatým do denního studia se též umožňuje vyučování podle učebních plánů a učebních osnov studia při zaměstnání.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Ve středních odborných učilištích 5) se vychovávají také učni v učebních oborech podle přílohy č. 2, pokud jejich výchova není zajišťována v odborných učilištích nebo učňovských školách.

(2) Do učebních oborů podle přílohy č. 2 mohou být učni naposledy přijímáni pro školní rok 1980/81.


Závěrečná ustanovení

§ 8

Zrušují se:

1. § 3 vyhlášky č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů,

2. část II přílohy výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. 7. 1974 čj. 19 781/74-213, jímž se upravují nomenklatury skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných školách a odborných školách, uveřejněného v částce 6/1974 Ústředního věstníku ČSR a oznámeného v částce 14/1974 Sbírky zákonů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.


První náměstek ministra zdravotnictví ČSR: Doc. MUDr. Jirouš CSc. v. r.

Ministr školství ČSR: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Studijní obory, v nichž krajské národní výbory zřizují první ročníky tohoto studia, stanoví každoročně ministerstvo školství ČSR, u zdravotnických škol ministerstvo zdravotnictví ČSR, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR na základě plánu potřeb kvalifikovaných pracovníků schváleného vládou ČSR.

2) § 8 odst. 1 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

3) Směrnice ministerstva školství ČSR o organizaci kursů pro pracující ze dne 30. 9. 1977 čj. 26 079/77-211 (Věstník MŠ a MK ČSR 1977, str. 269).

4) § 10 směrnic ministerstva školství ČSR ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 812/71-213 pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání (Věstník MŠ a MK ČSR 1971, str. 42).

5) § 16 a 42 zákona č. 63/1978 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 102/1979 Sb.

Nomenklatury studijních oborů

ODDÍL A

Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných učilištích

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
Určen pro:
hochy - H
dívky - D
Studijní obor zaveden od:Název odpovídajícího čtyřletého učebního oboru
ukončeného maturitní zkouškou
12345
01Seřizování, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-11-4Horník mechanizátorH1.9.1979-
01-12-4Mechanik důlních strojů a velkostrojůH1.9.1978Mechanik důlních strojů a velkostrojů
01-3Mechanik seřizovač
Mechanička seřizovačka
01-31-4výrobní linkyH1.9.1978Mechanik výroby prefabrikátů
01-32-4obráběcí stroje a linkyH,D1.9.1978Univerzální obráběč (obráběčka) kovů
01-33-4stroje pro přípravu a zpracování vlákenH1.9.1978Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na v textilní polotovary přádelnické stroje)
01-34-4stroje pro tkaníH1.9.1978Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na tkalcovské stroje)
01-35-4stroje pletařskéH1.9.1978Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na pletařské stroje)
02,03Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-2Hutník operátor
02-21-4metalurgiiH1.9.1978Hutník operátor (se zaměřením pro metalurgii)
02-22-4tváření kovůH1.9.1978Hutník operátor (se zaměřením pro tváření kovů)
02-3Mechanik
02-32-4číslicově řízené strojeH1.9.1978Mechanik programově (číslicově) řízených strojů
02-33-4organizační a výpočetní strojeH1.9.1978
02-43-4Letecký mechanikH1.9.1978Letecký mechanik
02-44-4Mechanik letadlových přístrojů
Mechanička letadlových přístrojů
H,D1.9.1978Mechanik letadlových přístrojů
02-45-4Mechanik strojů a zařízeníH1.9.1980-
04Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-41-4Mechanik silnoproudých zařízení
Mechanička silnoproudých zařízení
H,D1.9.1978Elektromechanik (elektromechanička)
04-42-4Důlní elektromontérH1.9.1978Důlní elektromontér
04-43-4Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Mechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
H,D1.9.1978Elektromechanik (elektromechanička) sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
04-44-4Mechanik automatizační techniky
Mechanička automatizační techniky
H,D1.9.1978Mechanik (mechanička) měřicích a regulačních přístrojů Mechanik měřicích a regulačních přístrojů
(se zaměřením na elektrárenský provoz)
04-45-4Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
H,D1.9.1978Mechanik (mechanička) elektronických zařízení
04-46-4Mechanik přenosových zařízení
Mechanička přenosových zařízení přenosových zařízení
H,D1.9.1978Mechanik (mechanička) telekomunikačních
04-48-4Spojový manipulant
Spojová manipulantka
H,D1.9.1978Spojový manipulant (manipulantka)
06Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-2Chemik operátor
Chemička operátorka
06-21-4průmyslovou chemiiH,D1.9.1978Provozní chemik (chemička)
06-22-4výrobu celulózy a papíruH,D1.9.1978-
06-23-4farmaceutickou výrobuH,D1.9.1978Provozní chemik (chemička)
(se zaměřením na farmaceutickou výrobu)
06-35-4Sazeč
Sazečka
H,D1.9.1979-
06-36-4Tiskař na polygrafických strojíchH1.9.1979-
06-37-4Reprodukční grafik
Reprodukční grafička
H,D1.9.1979-
45Zemědělství a lesní hospodářství
45-4Operátor zemědělské techniky
Operátorka zemědělské techniky
45-41-4rostlinnou výrobuH1.9.1978Mechanik zemědělské techniky
(se zaměřením pro rostlinnou výrobu)
45-42-4živočišnou výrobuH,D1.9.1978Mechanik (mechanička) zemědělské techniky
(se zaměřením pro živočišnou výrobu)
45-55-4Chovatel cizokrajných zvířat
Chovatelka cizokrajných zvířat
H,D1.9.1978Chovatel (chovatelka) cizokrajných zvířat
55Zdravotnictví
55-31-4Ortopedický protetik
Ortopedická protetička
H,D1.9.1978Ortopedický protetik (protetička)
64Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-41-4Knihkupec
Knihkupkyně
H,D1.9.1978Knihkupec (knihkupkyně)
64-44-4Číšník
Servírka
H,D1.9.1978Číšník (servírka)
64-46-4KosmetičkaH1.9.1978-

ODDÍL B

Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na gymnáziích

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru na:
19-01-51)Gymnázium - přírodovědný obor
01Matematiku
02Matematiku a fyziku
05Chemii a biologii
11Pedagogiku
12Tělesnou výchovu
23Technické základy strojírenství
24Technicko-ekonomické základy strojírenství
25Technické základy elektrotechniky
26Technicko-ekonomické základy elektrotechniky
27Technické základy průmyslové chemie
28Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie
35Technické základy stavebnictví
36Technicko-ekonomické základy stavebnictví
38Technické základy programování
41Technické základy zemědělství
42Technicko-ekonomické základy zemědělství
63Základy všeobecné ekonomiky
64Základy ekonomiky odvětví strojírenství
65Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky
66Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie
67Základy ekonomiky odvětví stavebnictví
68Základy ekonomiky odvětví zemědělství
73Moderní jazyky
82Hudební výchovu
83Výtvarnou výchovu
79-01-5Gymnázium - humanitní obor
11Pedagogiku
12Tělesnou výchovu
23Technické základy strojírenství
24Technicko-ekonomické základy strojírenství
25Technické základy elektrotechniky
26Technicko-ekonomické základy elektrotechniky
27Technické základy průmyslové chemie
28Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie
35Technické základy stavebnictví
36Technicko-ekonomické základy stavebnictví
38Technické základy programování
41Technické základy zemědělství
42Technicko-ekonomické základy zemědělství
63Základy všeobecné ekonomiky
64Základy ekonomiky odvětví strojírenství
65Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky
66Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie
67Základy ekonomiky odvětví stavebnictví
68Základy ekonomiky odvětví zemědělství
71Klasické jazyky
73Moderní jazyky
82Hudební výchovu
83Výtvarnou výchovu
79-02-5Gymnázium2)
01Matematiku
02Matematiku a fyziku
05Chemii a biologii
13Základy ložiskové geologie
21Základy hornictví
22Základy hutnictví
23Základy strojírenství
26Základy elektrotechniky
28Základy technické chemie
36Základy stavebnictví
37Základy dopravy
38Základy programování a počítačových systémů
39Základy spojů
42Základy zemědělské výroby
61Základy ekonomiky obchodu a služeb
62Základy cestovního ruchu
63Základy ekonomiky a organizace
72Základy knihovnictví
73Živé jazyky
75Pedagogiku a osvětovou práci
76Tělesnou výchovu
82Hudební výchovu
83Výtvarnou výchovu

ODDÍL C

Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných školách, konzervatořích a odborných školách

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru na:
21Hornictví a hornická geologie
21-41-6Geologický průzkum a důlní měřictví
21-42-6Dobývání uhlí
01Hlubinné dobývání uhlí
02Povrchové dobývání uhlí
21-43-6Dobývání a úprava rud a nerudných surovin
21-44-6Těžba a zpracování kamene
22Hutnictví1)
22-34-6Slévárenství
22-35-6Hutnictví
23Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
23-81-6Strojírenství
23-82-6Přístrojová a automatizační technika
26Elektrotechnika
26-61-6Zařízení silnoproudé elektrotechniky
26-62-6Sdělovací a radioelektronická zařízení
01Obrazová, zvuková a přenosová technika
02Přístrojová a zdravotnická technika
26-63-6Měřící a automatizační technika
01Výpočetní a řídící systémy
26-64-6Elektrovakuová a polovodičová technika
26-65-6Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení
27Technická chemie silikátů
27-24-6Technologie cementu, vápna a maltovin
27-25-6Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů 2)
27-26-6Technologie keramiky
27-27-6Technologie skla
28Technická chemie ostatní
28-51-6Chemická technologie
28-52-6Výroba a zpracování makromolekulárních látek
28-53-6Výroba celulózy a papíru
29Potravinářství
29-41-6Výroba cukru a cukrovinek
29-42-6Průmyslová výroba krmiv a mlynářství
29-43-6Zpracování mouky
29-44-6Kvasná technologie
29-45-6Zpracování mléka
29-46-6Výroba tuků
29-47-6Zpracování masa
29-48-6Konzervárenství
31Textil a oděvnictví
31-21-6Přádelnictví
31-22-6Tkalcovství
31-23-6Pletařství
01Pletařství - Technická větev
02Pletařství - Výrobní větev
31-24-6Chemická technologie textilu
31-25-6Výroba oděvů a prádla
01Konfekce pletených výrobků
32Zpracování kůže a výroba obuvi
32-30-6Koželužství
32-31-6Výroba obuvi a galanterního zboží
01Výroba obuvi
02Výroba galanterního zboží
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-6Dřevařství
33-33-6Truhlářství
33-35-6Čalounictví a dekoratérství
33-37-6Výroba hudebních nástrojů
34Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie
34-31-6Polygrafie
36Stavebnictví a zeměměřictví
36-32-6Pozemní stavby 3)
36-52-6Technická zařízení budov
36-53-6Dopravní stavby
36-54-6Vodohospodářské stavby 4)
36-55-6Geodézie
37Doprava, pošty a telekomunikace
37-41-6Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě
37-42-6Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě
37-43-6Železniční doprava a přeprava
37-44-6Provoz automobilové dopravy
37-45-6Provoz lodní dopravy
37-46-6Spojová technika
37-47-6Údržba a rekonstrukce tratí
37-48-6Městská hromadná doprava
39Speciální technické obory
39-62-6Technická obsluha prostředků výpočetní techniky
42Zemědělství a lesní hospodářství
42-11-6,3Zahradnictví 5)
42-13-6Pěstitelství - Chovatelství
42-14-6Vinohradnictví
42-15-6Rybářství
42-16-6Drůbežnictví
42-17-6Mechanizace zemědělské výroby
42-19-6Lesnictví
42-31 -6Pěstitelství 6)
42-32-6Chovatelství 7)
43Veterinární vědy
43-30-6Veterinářství
53Zdravotnictví
53-01-6Zdravotní sestra
53-02-6Dětská sestra
53-03-6Ženská sestra
53-04-6Dietní sestra
53-06-6Rehabilitační pracovník
53-07-6Asistent hygienické služby
53-08-6Zdravotní laborant
53-09-6Radiologický laborant
53-10-6Zubní laborant
53-11-6Farmaceutický laborant
53-12-6Oční optik
63Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-01-6Všeobecná ekonomika
01Zahraniční obchod
63-02-6Ekonomika spojů
63-03-6Ekonomika služeb
63-04-6Ekonomika obchodu a služeb
63-05-6Ekonomika zemědělství
63-06-6Výpočetní technika a zpracování informací
63-14-6Cestovní ruch a společné stravování
01Cestovní ruch
02Ekonomika a provoz hotelů
03Ekonomika a provoz společného stravování
04Provoz hotelů a společného stravování
63-33-6Administrativa a sekretářské práce
68Právní vědy
68-51-6Sociálně právní péče
01Správní zaměření
02Sociální zaměření
03Kádrová a personální práce
72Publicistika, knihovnictví a vědecké informace
72-47-6Knihovnictví 8)
72-50-6Vědecké a technické informace
76Učitelství
76-40-6Učitelství pro mateřské školy
76-41-6Vychovatelství 9)
76-43-6Kulturně výchovná práce
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-26-7,6Herectví 10)
82-27-7,6Tanec 10)
82-28-7,6Zpěv 10)
82-29-7,6Hudba 10)
01Dirigování 11)
02Hra na klávesové nástroje
03Hra na smyčcové nástroje
04Hra na dechové nástroje
09Hra na ostatní nástroje
82-30-6Scénografie
01Scénické techniky pro divadlo, film a televizi
03Vlásenkářství a maskérství
82-31-6Průmyslové výtvarnictví
01Tvarování strojů a nástrojů
02Tvarování výrobků z plastických hmot
03Konstrukce a tvorba osvětlovadel
04Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru
05Tvarování a rytectví raznic jablonecké bižuterie
06Pasířství jablonecké bižuterie
07Povrchové zušlechťování jablonecké bižuterie
08Tvarování hraček a dekorativních předmětů
82-32-6Propagační výtvarnictví
01Aranžérství a výstavnictví
02Propagační grafika
03Užitá fotografie v propagaci, vědě a kultuře
04Grafická úprava tiskovin
82-33-6Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
01Zlatnictví a stříbrnictví
02Umělecké kovářství a zámečnictví
03Plošné a plastické rytí kovů
04Broušení a rytí drahých kamenů
82-34-6Výtvarné zpracování keramiky
01Modelářství užitkové a dekorativní keramiky nebo porcelánu
02Zdobení keramiky nebo porcelánu
82-35-6Výtvarné zpracování skla
01Modelářství lisovaného skla a zhotovování tvárnic
02Broušení a vzorování broušeného skla
03Hutnické tvarování skla
04Tvarování, malování a leptání skla
05Rytí skla
06Tvorba a výroba železnobrodských skleněných figurek
07Vzorkařství skleněné bižuterie
82-36-6Výtvarné zpracování textilií
01Výtvarné zpracování tkanin
02Výtvarné zpracování pletenin
82-37-6Modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a módních doplňků
01Modelářství a návrhářství oděvů, včetně scénických kostýmů
02Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
82-38-6Umělecká řemesla
01Kamenosochařství
02Řezbářství a tvarování dřeva
03Užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře
05Ruční tkaní, krajkářská a vyšívačská tvorba
82-39-6Obalová technika
82-45-6Konzervátorství a restaurátorství
82-46-6Umělecké odlévání kovů

Obory poskytující střední vzdělání (bez maturity)

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru na:
42 Zemědělství a lesní hospodářství
42-33-3 Včelařství
42-34-3 Ovčáctví
53 Zdravotnictví
53-01-3 Ošetřovatelka
53-02-3 Pěstounka
53-05-3 Zubní instrumentářka
63 Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-32-3 Hospodářská administrativa
82 Umění, užité uměn a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-47-3 Ladič klavírů (pouze pro zrakově postiženou mládež)

Vysvětlivky:

Pátý člen číselného znaku (jednomístný) označuje stupeň (popř. druh) vzdělání, který se studiem uvedeného oboru dosahuje. Číslo 3 označuje střední vzdělání (studium kratší než čtyřleté, neukončené maturitou). Číslo 6 označuje úplné střední vzdělání na středních odborných školách, číslo 7 označuje vyšší vzdělání (pátý a šestý ročník konzervatoří).

Ad 1) Studijní obor 22-35-6 Hutnictví má vnitřní zaměření Hutnictví neželezných kovů a Tepelné zpracování kovů, která se označují stejným číselným znakem.

Ad 2) Studijní obor 27-25-6 Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů má vnitřní zaměření Cihlářství a výroba lehčených stavebních materiálů a Výroba žáruvzdorných materiálů, která se označují stejným číselným znakem.

Ad 3) Obor 36-32-6 Pozemní stavby má vnitřní zaměření Obnova stavebních památek, které se označuje stejným číselným znakem.

Ad 4) Obor 36-54-6 Vodohospodářské stavby má zaměření Provozní, které se označuje stejným číselným znakem.

Ad 5) Obor 42-11-3 Zahradnictví má ve studiu poskytujícím střední vzdělání (bez maturitní zkoušky) vnitřní zaměření Vazačství a aranžérství, Ovocnictví a zelinářství, Vinařství a zelinářství, Květinářství a zelinářství a Sadovnictví a školkařství, která se označují společným číselným znakem 42-11-3.

Ad 6) Obor 42-31-6 Pěstitelství má vnitřní zaměření Chmelařství a Meliorace, která se označují stejným číselným znakem.

Ad 7) Obor 42-32-6 Chovatelství má vnitřní zaměření na Podhorskou oblast, které se označuje stejným číselným znakem.

Ad 8) Obor 72-47-6 Knihovnictví má vnitřní zaměření Archivnictví, které se označuje stejným číselným znakem.

Ad 9) Obor 76-41-6 Vychovatelství má vnitřní zaměření Pracovník pionýrské organizace SSM, které se označuje stejným číselným znakem.

Ad 10) V oboru 82-27-7 Tanec je denní studium absolventů konzervatoří, které poskytuje vyšší vzdělání, jednoleté. V oborech 82-26-7 Herectví, 82-28-7 Zpěv a 82-29-7 Hudba je denní studium absolventů konzervatoří, které poskytuje vyšší vzdělání, dvouleté.

Ad 11) Studijní zaměření 82-29-7,6/01 Dirigování má vnitřní zaměření Skladba, které se označuje stejným číselným znakem.

ODDÍL D

Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních školách pro pracující

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
01Seřizování, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-01-4Hornictví
02, 03Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-0Hutnictví kovů
02-01-4metalurgii
02-02-4tváření kovů
02-1Strojírenství
02-11-4zpracování kovů a montáž strojů a zařízení
02-12-4strojní obrábění kovů
02-13-4tváření a úpravu kovů
02-14-4provoz strojů a zařízení
02-48-4Plynárenství
04Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-0Elektrotechnika
04-01-4energetiku
04-02-4výrobu a provoz strojů a zařízení
04-03-4elektronická zařízení
04-11-4Zařízení sdělovací techniky
04-16-4Poštovní provoz
04-2Dopravní provoz
04-21-4železniční dopravu
04-22-4silniční a městskou dopravu
04-23-4lodní dopravu
05Technická chemie silikátů
05-01-4Keramický průmysl
05-02-4Výroba bižutérie
05-1Sklářský průmysl
05-11-4výrobu skla
05-12-4zušlechťování skla
05-13-4optiku
06Technická chemie, ostatní, potravinářství a polygrafie
06-0Průmyslová chemie
06-01-4chemické procesy
06-02-4zpracování kaučuku a plastů
06-03-4textil
06-04-4farmaceutickou výrobu
06-15-4Potravinářský průmysl
06-17-4Polygrafický průmysl
07Textil a oděvnictví
07-01-4Textilní průmysl
07-02-4Oděvnictví
08Zpracování dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracování kůže a výroba obuvi
08-01-4Dřevozpracující průmysl
08-02-4Nábytkářský průmysl
08-05-4Kožešnická výroba
08-1Kožedělná výroba
08-11-4výrobu usní a kožešin
08-12-4výrobu obuvi
08-13-4výrobu kožené galantérie
09Stavebnictví a zeměměřictví
09-01-4Stavebnictví
09-02-4Vodohospodářská zařízení
45Zemědělství a lesní hospodářství
45-0Zemědělství
45-01-4rostlinnou výrobu
45-02-4živočišnou výrobu
45-1Zahradnictví
45-11-4zahradnickou výrobu
45-12-4zahradnické služby
45-21-4Lesní hospodářství
45-26-4Mechanizace zemědělství a lesnictví
55Zdravotnictví
55-01-4Zdravotnictví
55-02-4Ortopedická protetika
64Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-0Provoz místního hospodářství a výrobních družstev
64-01-4výrobu a služby
64-02-4fotografii
64-1Provoz obchodu
64-11-4vnitřní obchod
64-12-4propagaci
64-13-4knižní kulturu
64-21-4Provoz společného stravování
64-26-4Vlasová kosmetika
85Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-01-4Umělecké řemeslné práce
85-02-4Scénická tvorba

ODDÍL E

I. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů na středních odborných učilištích, jejichž denní studium trvá 3 roky a 4 měsíce

KódSkupina učebních oborů
Učební obor
Zaměření učebního oboru pro:
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Učební obor zaveden:Kód studijního
oboru na střední
škole pro
pracující3)
01Seřizování, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-51-2HorníkH1.9.198101-01-4
01-6,01-7Strojník
Strojnice
01-61-2zemědělskou výrobuH1.9.198145-01-4
02-14-4
01-62-2výrobu krmiv a úpravu plodinH,D1.9.198102-14-4
01-63-2vrtné soupravyH1.9.198102-14-4
01-64-2výrobu kabelůH,D1.9.198102-14-4
01-65-2hutní tváření kovůH1.9.198102-02-4
02-14-4
01-66-2energetická zařízeníH,D1.9.198102-14-4
04-01-4
01-67-2lodní dopravuH1.9.198104-22-4
02-14-4
01-68-2duté skloH1.9.198102-14-4
01-69-2ploché skloH1.9.198102-14-4
01-71-2výrobu stavebních hmotH,D1.9.198102-14-4
01-72-2dřevařské polotovaryH1.9.198102-14-4
01-73-2konstrukční deskyH,D1.9.198102-14-4
01-74-2výrobu papíruH1.9.198102-14-4
01-75-2zpracování papíruH,D1.9.198102-14-4
01-76-2cukrovary a škrobárnyH,D1.9.198102-14-4
01-77-2stavební a traťové strojeH1.9.198102-14-4
01-78-2hutní druhovýrobu kovůH,D1.9.198102-14-4
02, 03Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-5Hutník
02-51-2výrobu železných kovůH1.9.198102-01-4
02-52-2výrobu neželezných kovůH1.9.198102-01-4
02-7Klempíř
02-71-2strojírenskou výrobuH1.9.197802-11-4
02-72-2stavební výrobuH1.9.197802-11-4
02-73-2karosérieH1.9.197802-11-4
02-8Strojní mechanik
Strojní mechanička
02-81-2stroje a zařízeníH,D1.9.198102-11-4
02-82-2nástroje a nářadíH,D1.9.198102-11-4
02-83-2brýlovou optikuH,D1.9.198102-11-4
02-84-2ocelové konstrukceH1.9.198102-11-4
02-85-2výrobu a montáž potrubíH1.9.198102-11-4
02-86-2výrobu a montáž kotlůH1.9.198102-11-4
02-87-2traťové montážeH1.9.198102-11-4
04-21-4
03-1,03-2Mechanik - opravář
Mechanička - opravářka
03-11-2zemědělské a lesnické stroje a zařízeníH1.9.198002-11-4
03-12-2vážicí zařízeníH,D1.9.198002-11-4
03-13-2stroje a zařízeníH,D1.9.198002-11-4
03-14-2administrativní technikuH,D1.9.198002-11-4
03-15-2důlní stroje a zařízeníH1.9.198002-11-4
01-01-4
03-16-2plynárenská zařízeníH1.9.198002-11-4
02-48-4
03-17-2silniční motorová vozidlaH,D1.9.198002-11-4
04-22-4
03-18-2zdvihací zařízeníH1.9.198002-11-4
03-19-2kolejová vozidlaH1.9.198004-22-4
02-11-4
03-21-2chladírenská zařízeníH,D1.9.198002-11-4
03-22-2letadlaH1.9.198002-11-4
03-4Úpravář kovů
03-41-2tepelné zpracováníH1.9.198002-13-4
03-42-2pokovováníH1.9.198002-13-4
03-5Rytec kovů
Rytkyně kovů
03-51-2nástroje a znakyH,D1.9.197902-11-4
03-52-2tiskací a razicí válceH,D1.9.197902-11-4
03-71-2SlévačH1.9.198102-13-4
03-72-2Strojní kovářH1.9.198002-13-4
03-73-2Modelář
Modelářka
H,D1.9.198002-11-4
02-13-4
08-01-4
03-74-2Nástrojař
Nástrojařka
H,D1.9.197802-11-4
03-75-2Obráběč kovů
Obráběčka kovů
H,D1.9.197802-12-4
03-76-2Mechanik optických přístrojů
Mechanička optických přístrojů
H,D1.9.197902-11-4
03-77-2Hodinář
Hodinářka
H,D1.9.197802-11-4
03-79-2Lakýrník
Lakýrnice
H,D1.9.197864-01-4
04Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-6Elektromechanik
Elektromechanička
04-61-2stroje a zařízeníH,D1.9.197804-02-4
04-62-2důlní stroje a zařízeníH1.9.197804-02-4
01-01-4
04-63-2rozvodná zařízeníH,D1.9.197804-02-4
04-01-4
04-64-2měřicí a regulační přístrojeH,D1.9.197804-02-4
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička
04-71-2sdělovací sítěH1.9.197804-11-4
04-72-2spojovací zařízeníH,D1.9.197804-11-4
04-81-2Mechanik elektronických zařízení
Mechanička elektronických zařízení
H,D1.9.197904-03-2
04-85-2Manipulant poštovního provozu a přepravy
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
H,D1.9.197804-16-4
04-86-2Železničář
Železničářka
H,D1.9.198004-21-4
05Technická chemie silikátů
05-3Keramik
Keramička
05-31-2porcelán a keramikuH,D1.9.197805-01-4
05-32-2stavební keramikuH,D1.9.197805-01-4
05-33-2elektrokeramikuH,D1.9.197805-01-4
05-34-2brousicí prostředkyH,D1.9.197805-01-4
05-35-2umělecké řemeslné práceH,D1.9.197805-01-4
05-4Malíř skla a keramiky
Malířka skla a keramiky
05-41-2malbu sklaH,D1.9.197905-12-4
05-42-2malbu a dekoraci keramikyH,D1.9.197905-12-4
05-01-4
05-5Sklář
Sklářka
05-51-2duté skloH1.9.197805-11-4
05-52-2lisované skloH1.9.197805-11-4
05-53-2technické skloH,D1.9.197805-11-4
05-6Brusič skla
Brusička skla
05-61-2obrušování a zabrušováníH,D1.9.197805-12-4
05-62-2vybrušováníH,D1.9.197805-12-4
05-63-2rytíH,D1.9.197805-12-4
05-7Výrobce bižutérie a ozdobných předmětů
Výrobkyně bižutérie a ozdobných předmětů
05-71-2skleněnou bižutériiH,D1.9.197905-02-4
05-72-2kovovou bižutériiH,D1.9.197905-02-4
05-73-2ozdobné předmětyH,D1.9.197905-02-4
05-74-2výrobu zapínadelH,D1.9.197905-02-4
05-81-2Brusič technického a šperkového kamene
Brusička technického a šperkového kamene
H,D1.9.198005-12-4
05-82-2Přístrojový optik
Přístrojová optička
H,D1.9.197905-13-4
06Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-4Provozní chemik
Provozní chemička
06-41-2průmyslovou chemiiH,D1.9.197806-01-4
06-42-2úpravu vodyH,D1.9.197806-01-4
06-43-2výrobu koksu a zpracování vedlejších produktůH1.9.198106-01-4
06-44-2úpravu užitkových nerostůH1.9.197806-01-4
06-45-2silikátová vláknaH,D1.9.198106-01-4
06-46-2tukový průmysl a kosmetikuH,D1.9.197806-01-4
06-47-2prádelny a čistírnyH,D1.9.197806-01-4
64-01-4
06-5Textilní chemik
Textilní chemička
06-51-2úpravu textiliíH,D1.9.197806-03-4
06-52-2barvení textiliíH,D1.9.197806-03-4
06-53-2potiskování textiliíH,D1.9.197806-03-4
06-6Koželužský chemik
Koželužská chemička
06-61-2zpracování kůžeH,D1.9.197808-11-4
06-62-2zpracování kožešnických kožekH1.9.197808-11-4
06-7Biochemik
Biochemička
06-71-2mlékárenskou výrobuH,D1.9.198006-15-4
06-72-2výrobu piva a sladuH,D1.9.198006-15-4
06-73-2lihovarskou výrobu a výrobu vínaH,D1.9.198006-15-4
06-79-2farmaceutickou výrobuH,D1.9.198006-04-4
06-81-2Gumař - plastikář
Gumařka - plastikářka
H,D1.9.197806-02-4
06-84-2Filmový laborant
Filmová laborantka
H,D1.9.197964-02-4
06-85-2Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojích
Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojích
H,D1.9.198006-17-4
06-86-2Lijec v polygrafiiH1.9.198006-17-4
06-91-2MlynářH1.9.197906-15-4
06-92-2Pekař
Pekařka
H,D1.9.197906-15-4
06-93-2Cukrář
Cukrářka
H,D1.9.197906-15-4
06-94-2Cukrovinkář
Cukrovinkářka
H,D1.9.198106-15-4
06-95-2Řezník - uzenář
Řeznice - uzenářka
H,D1.9.198006-15-4
06-96-2Konzervář
Konzervářka
H,D1.9.198006-15-4
07Textil a oděvnictví
07-2Plsťař
Plsťařka
07-21-2technické plstěH,D1.9.198007-01-4
07-22-2kloboučnické plstěH,D1.9.198007-01-4
07-3Přadlák
Přadlena
07-31-2přípravu lýkových vlákenH,D1.9.197907-01-4
07-32-2zpracování vláken v textilní polotovaryH,D1.9.197907-01-4
07-4Tkadlec
Tkadlena
07-41-2plošné textilieH,D1.9.197907-01-4
07-42-2kovové tkaniny a sítaH,D1.9.197907-01-4
07-43-2umělecké řemeslné práceH,D1.9.197985-01-4
07-5Kloboučník
Kloboučnice
07-51-2průmyslovou výrobuH,D1.9.198007-01-4
07-52-2zakázkovou výrobuH,D1.9.198064-01-4
07-01-4
07-6Švadlena
07-61-2oděvní konfekci a prádloD1.9.197907-02-4
07-62-2technickou konfekciD1.9.197907-02-4
07-63-2textilní hračkyD1.9.197907-02-4
07-7Krejčí
Krejčová
07-71-2dámské oděvyH,D1.9.198007-02-4
07-72-2pánské oděvyH,D1.9.198007-02-4
07-73-2scénické kostýmyH,D1.9.198085-02-4
07-81-2Prýmkař
Prýmkařka
H,D1.9.197907-01-4
07-82-2Pletař
Pletařka
H,D1.9.198007-01-4
07-83-2Strojní vyšívačkaD1.9.198007-01-4
07-84-2Výrobce netkaných textilií
Výrobkyně netkaných textilií
H,D1.9.198007-01-4
08Zpracování dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracování kůže a výroba obuvi
08-2Truhlář
Truhlářka
08-21-2výrobu nábytku a zařízeníH,D1.9.197908-02-4
08-22-2stavební výrobuH1.9.197908-01-4
08-23-2umělecké řemeslné práceH,D1.9.197985-01-4
08-3Zpracovatel přírodních pletiv
Zpracovatelka přírodních pletiv
08-31-2výrobu košíků a nábytkuH,D1.9.197964-01-4
08-32-2pletenou galantériiH,D1.9.197964-01-4
08-4Mechanik hudebních nástrojů
Mechanička hudebních nástrojů
08-41-2akordeony a foukací harmonikyH,D1.9.198008-01-4
08-42-2dechové a bicí nástrojeH,D1.9.198008-01-4
08-43-2klávesové nástrojeH,D1.9.198008-01-4
08-44-2strunné nástrojeH,D1.9.198008-01-4
08-5Kožešník
Kožešnice
08-51-2přípravu kožešinových výrobkůH,D1.9.197908-05-4
08-52-2šití a opravy kožešinových výrobkůH,D1.9.197908-05-4
08-6Rukavičkář
Rukavičkářka
08-61-2střih rukavičkářských výrobkůH,D1.9.197808-13-4
08-62-2šití rukavičkářských výrobkůH,D1.9.197808-13-4
08-7Obuvník
Obuvnice
08-71-2výrobu obuvi z usní a plastůH,D1.9.198008-12-4
08-72-2výrobu obuvnických polotovarůH,D1.9.198008-12-4
08-73-2scénickou obuvH,D1.9.198085-02-4
08-81-2Zpracovatel dřeva
Zpracovatelka dřeva
H,D1.9.198008-01-4
08-82-2Kartáčník
Kartáčnice
H,D1.9.197908-01-4
08-83-2Čalouník
Čalounice
H,D1.9.198008-02-4
08-84-2Razítkář
Razítkářka
H,D1.9.197964-01-4
08-85-2Brašnář - sedlář
Brašnářka - sedlářka
H,D1.9.198008-13-4
08-86-2Svrškař
Svrškařka
H,D1.9.198008-12-4
09Stavebnictví a zeměměřictví
09-3Železobetonář
09-31-2výrobu stavebních dílcůH1.9.198009-01-4
09-32-2výrobu a montáž stavebních konstrukcíH1.9.198009-01-4
09-4Kameník
09-41-2těžbu a zpracování kameneH1.9.198164-01-4
09-42-2umělecké řemeslné práceH1.9.198185-01-4
09-5Sklenář
Sklenářka
09-51-2zasklívání a rámováníH,D1.9.198164-01-4
09-52-2umělecké řemeslné práceH1.9.198185-01-4
09-6Malíř
09-61-2stavební výrobuH1.9.197864-01-4
09-62-2interiéryH1.9.197864-01-4
09-71-2ZedníkH1.9.197909-01-4
09-72-2TesařH1.9.198009-01-4
09-73-2VodařH1.9.197809-02-4
09-74-2Mozaikář
Mozaikářka
H,D1.9.198185-01-4
09-75-2DlaždičH1.9.197909-01-4
09-76-2IzolatérH1.9.198109-01-4
09-77-2PokrývačH1.9.198009-01-4
09-78-2InstalatérH1.9.197902-11-4
02-05-4
09-79-2PodlahářH1.9.198009-01-4
09-81-2KominíkH1.9.198164-01-4
45Zemědělství a lesní hospodářství
45-6Pěstitel
Pěstitelka
45-61-2vinohradnictvíH,D1.9.197845-11-4
45-62-2ovocnářství a včelařstvíH,D1.9.197845-11-4
45-63-2šlechtění a semenářstvíH,D1.9.197845-11-4
45-71-2ZahradníkH,D1.9.197845-11-4
Zahradnice45-12-4
64-01-4
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyH1.9.198045-21-4
45-77-2Drůbežář
Drůbežářka
H,D1.9.197845-02-4
45-78-2RybářH1.9.197945-02-4
45-8Chovatel
Chovatelka
45-81-2chov skotu, prasat a ovcíH,D1.9.198045-02-4
45-82-2chov koní a jezdectvíH,D1.9.198045-02-4
45-83-2chov kožešinových a laboratorních zvířatH,D1.9.198045-02-4
55Zdravotnictví
55-6Protetik
Protetička
55-61-2mechanikuH,D1.9.197855-02-4
55-62-2bandážeH,D1.9.197855-02-4
55-63-2obuvH,D1.9.197855-02-4
64Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-51-2Aranžér
Aranžérka
H,D1.9.197964-12-4
64-52-2Fotograf
Fotografka
H,D1.9.197964-02-4
64-53-2Knihař
Knihařka
H,D1.9.197806-17-4
64-56-2 KadeřníkH,D1.9.197964-26-4
Kadeřnice85-02-4
64-6,64-7Prodavač
Prodavačka
64-61-2potravinářské zbožíH,D1.9.198164-11-4
64-62-2smíšené zbožíH,D1.9.198164-11-4
64-63-2elektrotechnické zbožíH,D1.9.198164-11-4
64-64-2drogistické zbožíH,D1.9.198164-11-4
64-65-2motorová vozidlaH,D1.9.198164-11-4
64-66-2stavebniny a řemeslnické potřebyH,D1.9.198164-11-4
64-67-2textil a odíváníH,D1.9.198164-11-4
64-68-2obuv a koženou galantériiH,D1.9.198164-11-4
64-69-2domácí potřebyH,D1.9.198164-11-4
64-71-2drobné zbožíH,D1.9.198164-11-4
64-72-2hodiny a klenotyH,D1.9.198164-11-4
64-73-2nábytek a bytová zařízeníH,D1.9.198164-11-4
64-74-2knihkupectvíH,D1.9.198164-13-4
64-8Operátor skladování
Operátorka skladování
64-81-2hutní a strojírenské výrobkyH,D1.9.197802-11-4
64-11-4
64-82-2stavební materiályH,D1.9.198109-01-4
64-11-4
64-83-2obchodH,D1.9.197864-11-4
64-84-2zdravotnické potřebyH,D1.9.197864-11-4
64-9Kuchař - číšník
Kuchařka - servírka
64-91-2kuchaře
kuchařku
H,D1.9.197964-21-4
64-92-2číšníka
servírku
H,D1.9.197964-21-4
64-93-2kuchaře - číšníka
kuchařku - servírku
H,D1.9.197964-21-4
85Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-41-2Kovář a zámečníkH1.9.198185-01-4
85-42-2Kovolijec a cizelérH1.9.198085-01-4
85-43-2 PasířH,D1.9.198085-01-4
Pasířka05-02-4
85-45-2 Zlatník a klenotníkH,D1.9.198085-01-4
Zlatnice a klenotnice05-02-4
85-51-2ŠtukatérH1.9.198085-01-4
85-55-2Řezbář
Řezbářka
H,D1.9.198185-01-4
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka
85-61-2obrazové rámyH,D1.9.198008-01-4
85-01-4
85-62-2umělecké řemeslné práceH,D1.9.198085-01-4
85-71-2Ruční vyšívačkaD1.9.198085-01-4
85-72-2Ruční krajkářkaD1.9.197885-01-4
85-76-2 Vlásenkář a maskérH,D1.9.198064-26-4
Vlásenkářka a maskérka85-02-4

II. Studium při zaměstnání pro absolventy gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání a činností, a pro absolventy středních odborných škol příbuzného oboru trvá v učebních oborech 08-82-2 Kartáčník, Kartáčnice a 09-75-2 Dlaždič půl roku, v ostatních učebních oborech jeden rok.

II. Studium při zaměstnání pro absolventy ostatních gymnázií a pro absolventy ostatních středních odborných škol trvá v učebních oborech 08-82-2 Kartáčník, Kartáčnice a 09-75-2 Dlaždič jeden rok, v učebních oborech trvá jeden a půl roku, v ostatních učebních oborech dva roky.

07-6Švadlena se zaměřením pro
07-61-2oděvní konfekci a prádlo
07-62-2technickou konfekci
07-63-2textilní hračky
07-81-2Prýmkař, Prýmkařka
07-83-2Strojní vyšívačka
08-3Zpracovatel přírodních pletiv, Zpracovatelka přírodních pletiv se zaměřením pro
08-31-2výrobu košíků a nábytku
08-32-2pletenou galantérii
08-86-2Svrškař, Svrškařka
09-5Sklenář, Sklenářka se zaměřením pro
09-51-2zasklívání a rámování
45-77-2Drůbežář, Drůbežářka

IV. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů na středních odborných učilištích, jejichž denní studium trvá 2 roky a 4 měsíce

Kód SKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební oborUrčen proUčební obor zaveden:Kód studijního oboru na střední škole
pro pracující
hochy - H
Zaměření učebního oboru pro:dívky - D
01SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
01-55-2Hlubinné dobýváníH 1. 9. 1980
01-56-2Povrchové dobýváníH 1. 9. 1980
02, 03HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
02-61-2Hutní výrobaH 1. 9. 1980 studijní obory nejsou stanoveny
03-81-2Provoz energetických výrobenH 1. 9. 1980
03-82-2Stavba rozvodných zařízeníH 1. 9. 1980
03-84-2Obsluha stavebních strojůH 1. 9. 1981
03-85-2Strojírenská výroba 1. 9. 1980
01obrábění kovů H, D
02výroba strojů a zařízení H, D
03povrchovou úpravuH, D
04slévárnyH
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE
04-87-2Spojový provoz H, D1. 9. 1981
04-88-2Elektrotechnická výroba H, D1. 9. 1981
04-89-2Spojové montáže a opravy H, D1. 9. 1981
04-91-2Doprava 1. 9. 1981
01dopravu a přepravu H
02sdělovací a zabezpečovací zařízení H
05TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
05-83-2Výroba optiky H, D 1. 9. 1981
05-84-2Keramická výroba H, D 1. 9. 1981
05-85-2Sklářská výroba 1. 9. 1981
01hutní výrobu skla H, D
02 zušlechťování sklaH, D
03bižuterii a ozdobné předměty H, D
05-89-2Výroba stavebních hmot H, D 1. 9. 1980
06, 28,TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A POLYGRAFIE
29, 34
06-82-2Polygrafická výroba 1. 9. 1980
01tiskárny H, D studijní obory nejsou stanoveny
02reprografii H, D
03knihárny H, D
06-83-2Gumárenská a plastikářská výroba H, D 1. 9. 1980
28-85-2Chemická výroba 1. 9. 1980
01obecnou chemii H, D
02zpracování ropy H
03chemická vlákna H, D
06-89-2Vodní hospodářstvíH1. 9. 1981
06-97-2Potravinářská výroba 1. 9. 1980
01pivovary H, D
02konzervárny a lihovary H, D
03masnou výrobu H, D
04cukrovinky H, D
05pekárny H, D
06mlékárny H, D
28-92-2Zpracování papíru H, D 1. 9. 1981
29-76-2Zpracování tabáku H, D 1. 9. 1981
34-94-2Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet H, D 1. 9. 1981
07TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
07-85-2Výroba konfekce H, D 1. 9. 1980
07-88-2Textilní výroba 1. 9. 1980
01přádelny H, D
02tkalcovny H, D
03pletárny H, D
04úpravny H, D
08, 33ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
08-87-2Zpracování dřeva 1. 9. 1980
01dřevařskou a truhlářskou výrobu H
02výrobu konstrukčních desek a překližek H, D
03čalounickou výrobu H, D
08-88-2Košíkářská výroba H, D 1. 9. 1981
08-89-2Kožedělná výroba 1. 9. 1981
01obuv H, D
02koženou galanterii H, D
03kožešnickou konfekci H, D
33-94-2Výroba hudebních nástrojů H, D 1. 9. 1981
09STAVEBNICTVÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ
09-82-2Stavební výrobaH1. 9. 1979
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-2Zemědělská výroba H, D 1. 9. 1980 studijní obory nejsou stanoveny
45-79-2Lesní výroba H, D 1. 9. 1981
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-71-2Zdravotnická výroba 1. 9. 1981
01brýlovou optiku H, D
02farmaceutickou výrobu H, D
55-93-2Provoz zdravotnických zařízení H, D 1. 9. 1981
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-57-2Technické služby 1. 9. 1981
01autoservis H, D
02prádelny a čistírny H, D
03fotografii H, D
64-58-2Služby v lázeňských a rekreačních zařízeních 1. 9. 1981
01lázeňská zařízení H, D
02rekreační zařízení H, D
64-59-2Obchodní provoz 1. 9. 1981
01obchod H, D
02propagaci H, D
03společné stravování H, D
85UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-81-2Scénická výroba H, D 1. 9. 1981

ODDÍL F

Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích a odborných školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru:
19Přírodovědné
19-01-5Gymnázium - přírodovědný obor
31Textil a oděvnictví
31-25-6Výroba oděvů a prádla
63Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-01-6Všeobecná ekonomika
79Humanitní
79-01-5Gymnázium - humanitní obor
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-28-7,6Zpěv
82-29-7,6Hudba
02Hra na klávesové nástroje
03Hra na smyčcové nástroje
04Hra na dechové nástroje
09Hra na ostatní nástroje

Obory poskytující střední vzdělání (bez maturity)

Kód Skupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru:
63Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-32-3Hospodářská administrativa
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-47-3Ladič klavírů

1) Číslo 5 v této části kódu označuje úplné střední vzdělání ukončené maturitou na gymnáziích.

2) Studijní obory 19-01-5 "Gymnázium - přírodovědný obor" a 79-01-5 "Gymnázium - humanitární obor" jsou dobíhající. Od 1. září 1979 bude postupně zaváděn obor 79-02-5 "Gymnázium" s uvedenými zaměřeními studijního oboru.

3) Rozumí se studijní obor, který obsahově navazuje na učební obor.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 102/1979 Sb.

Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů na středních odborných učilištích

KódSkupina učebních oborů
Učební oborUrčen pro:
hochy - H
dívky - D
Doba učebního poměru pro mládež, která
ukončila povinnou
školní docházku
(roků)
dosáhla úplného
středního vzdělání
na gymnáziu
(roků)
Školní rok,
v němž jsou učni
naposledy přijímáni
21Hornictví a hornická geologie
21-61-2Horník pro uhelné dolyH311980/81
21-62-2Horník pro rudné dolyH311980/81
21-63-2Horník mechanizovaných pracovišťH311980/81
21-64-2KoksařH311980/81
21-65-2Strojník komplexně mechanizovaných porubů a předkůH31,51980/81
21-66-2Strojník dopravních zařízeníH31,51980/81
21-67-2Důlní zámečníkH31,51979/80
21-68-2Důlní elektromontérH31,51977/78
21-69-2VrtařH311980/81
22Hutnictví
22-51-2Hutník u vysoké peceH31,51980/81
22-52-2Hutník - ocelářH31,51980/81
22-61-2Hutník neželezných kovůH31,51980/81
22-71-2Valcíř trubH31,51980/81
22-72-2Valcíř profilůH31,51980/81
22-73-2Valcíř plechůH31,51980/81
22-81-2Tažeč drátů
Tažečka drátů
H,D211980/81
22-82-2Pletař lanH211980/81
22-83-2Řetězář
Řetězářka
H,D211980/81
22-91-2Zkoušeč kovů
Zkoušečka kovů
H,D-1,51980/81
22-92-2Laborant pro hutě
Laborantka pro hutě
H,D-1,51980/81
22-93-2Laborant pro rudné doly
Laborantka pro rudné doly
H,D-1,51980/81
24Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
24-01-2SlévačH31,51980/81
24-02-2JádrařkaD211980/81
24-03-2DřevomodelářH31,51979/80
24-04-2KovomodelářH31,51979/80
24-05-2KovářH31,51979/80
24-06-2KaličH31,51979/80
24-07-2Odlévač kovů pod tlakemH31,51980/81
24-08-2KotlářH31,51980/81
24-09-2PotrubářH31,51980/81
24-20-2Montér výtahůH31,51979/80
24-21-2Montér ocelových konstrukcíH31,51980/81
24-22-2Strojní zámečník
Strojní zámečnice
H,D31,51980/81
24-23-2Nástrojař
Nástrojařka
H,D31,51977/78
24-24-2Provozní zámečníkH31,51979/80
24-25-2Chladírenský mechanik
Chladírenská mechanička
H,D31,51979/80
24-27-2Zámečník kolejových vozidelH31,51979/80
24-28-2Lodní mechanikH31,51980/81
24-29-2Stavební zámečníkH31,51980/81
24-31-2Váhař
Váhařka
H,D31,51979/80
24-32-2Puškař
Puškařka
H,D3-1,51979/80
24-35-2KlempířH31,51977/78
24-37-2Karosář
Karosářka
H,D31,51977/78
24-38-2Zámečník drakůH31,51977/78
24-41-2Soustružník kovů
Soustružnice kovů
H,D31,51977/78
24-42-2Frézař
Frézařka
H,D31,51977/78
24-43-2Brusič kovů
Brusička kovů
H,D31,51977/78
24-44-2HorizontkářH31,51977/78
24-45-2Ostřič nástrojůH211977/78
24-46-2Obráběčka kovůD211980/81
24-51-2Automechanik
Automechanička
H,D31,51979/80
24-52-2Mechanik motorových lokomotiv a motorových vozůH31,51979/80
24-53-2Letecký mechanikH321979/80
24-54-2Chirurgický mechanik
Chirurgická mechanička
H,D31,51977/78
24-55-2Ortopedický mechanik
Ortopedická mechanička
H,D31,51977/78
24-56-2Mechanik vakuových zařízení
Mechanička vakuových zařízení
H,D31,51979/80
24-57-2Mechanik oděvních strojů
Mechanička oděvních strojů
H,D31,51979/80
24-61-2Mechanik optických přístrojů
Mechanička optických přístrojů
H,D31,51978/79
24-62-2Mechanik organizačních a výpočetních strojů
Mechanička organizačních a výpočetních strojů
H,D31,51979/80
24-63-2Hodinář
Hodinářka
H,D31,51977/78
24-64-2Mechanik
Mechanička
H,D31,51980/81
24-71-2GalvanizérH31,51979/80
24-72-2Smaltér
Smaltérka
H,D211980/81
24-73-2Kabelář
Kabelářka
H,D31,51980/81
24-74-2Nožíř
Nožířka
H,D31,51980/81
24-82-2KovotlačitelH31,51977/78
24-83-2Pasíř
Pasířka
H,D31,51978/79
24-84-2Pasíř bižutérie
Pasířka bižutérie
H,D211978/79
24-85-2Rytec kovů
Rytkyně kovů
H,D321978/79
24-86-2Zlatník a klenotník
Zlatnice a klenotnice
H,D31,51979/80
26Elektrotechnika
26-81-2Elektromontér rozvodných zařízeníH31,51977/78
26-82-2Provozní elektromontér
Provozní elektromontérka
H,D31,51977/78
26-83-2Elektromechanik
Elektromechanička
H,D31,51977/78
26-85-2Montér spojových zařízení
Montérka spojových zařízení
H,D321977/78
26-86-2Mechanik elektronických zařízení
Mechanička elektronických zařízení
H,D321978/79
26-87-2Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
H,D321980/81
26-88-2Spojový montérH321977/78
26-89-2Spojový mechanik
Spojová mechanička
H,D321977/78
26-90-2Mechanik dálkových spojů
Mechanička dálkových spojů
H,D321976/77
26-92-2Mechanik měřicích a regulačních přístrojů
Mechanička měřicích a regulačních přístrojů
H,D321977/78
26-96-2Mechanička elektrotechnické výrobyD211980/81
27Technická chemie silikátů
27-41-2Strojník pro výrobu stavebních hmotH311980/81
27-42-2Formovač žárovzdorné keramikyH211977/78
27-43-2Formovač chemické kameniny
Formovačka chemické kameniny
H,D31,51977/78
27-44-2Keramik brusných prostředků
Keramička brusných prostředků
H,D211977/78
27-45-2Elektrokeramik
Elektrokeramička
H,D31,51977/78
27-46-2Výrobce stavební keramiky
Výrobkyně stavební keramiky
H,D211977/78
27-51-2Modelář keramiky
Modelářka keramiky
H,D31,51977/78
27-54-2Vylévač zdravotnické keramikyH31,51977/78
27-55-2Keramik
Keramička
H,D31,51977/78
27-58-2Malíř keramiky
Malířka keramiky
H,D31,51978/79
27-71-2Foukač dutého sklaH31,51977/78
27-72-2Foukač technického skla
Foukačka technického skla
H,D31,51977/78
27-75-2Mačkář sklaH211978/79
27-76-2Lisař sklaH211977/78
27-77-2Strojník sklářských automatůH31,51980/81
27-78-2Strojník plochého sklaH31,51980/81
27-79-2Sklář - vláknař
Sklářka - vláknařka
H,D211980/81
27-80-2Zušlechťovač plochého skla
Zušlechťovačka plochého skla
H,D211980/81
27-83-2Brusič skla
Brusička skla
H,D211977/78
27-84-2Brusič skla - kulič
Brusička skla - kulička
H,D31,51977/78
27-85-2Rytec skla
Rytkyně skla
H,D31,51977/78
27-86-2Malíř skla
Malířka skla
H,D31,51978/79
27-87-2Výrobce skleněné bižutérie
Výrobkyně skleněné bižutérie
H,D211978/79
27-91-2Optik
Optička
H,D31,51978/79
27-92-2Mechanik brýlové optiky
Mechanička brýlové optiky
H,D211980/81
27-93-2Mechanik optiky
Mechanička optiky
H,D31,51978/79
27-94-2Brusič technického a šperkového kamene
Brusička technického a šperkového kamene
H,D31,51979/80
27-98-2Výrobce knoflíků
Výrobkyně knoflíků
H,D31,51978/79
28Technická chemie ostatní
28-61-2Provozní chemik
Provozní chemička
H,D31,51977/78
28-62-2Provozní chemik ropař
Provozní chemička ropařka
H,D31,51977/78
28-63-2Provozní chemik palivář
Provozní chemička palivářka
H,D31,51977/78
28-64-2Provozní chemik vláknař
Provozní chemička vláknařka
H,D31,51977/78
28-65-2Provozní chemik nátěrových hmot
Provozní chemička nátěrových hmot
H,D31,51977/78
28-66-2Plastikář
Plastikářka
H,D311977/78
28-67-2Strojník papírenské výrobyH31,51980/81
28-68-2Provozní chemik gumař
Provozní chemička gumařka
H,D31,51977/78
28-69-2VulkanizérH311977/78
28-70-2Provozní chemik fotografických materiálů
Provozní chemička fotografických materiálů
H,D311977/78
28-71-2Chemická laborantkaD311977/78
28-72-2Lisař plastických hmot
Lisařka plastických hmot
H,D211977/78
28-81-2Farmaceutický chemik
Farmaceutická chemička
H,D31,51979/80
28-86-2Úpravářka chemických vlákenD211977/78
28-91-2Zpracovatel papíru
Zpracovatelka papíru
H,D211980/81
28-96-2Preparátor
Preparátorka
H,D-21976/77
29Potravinářství
29-61-2MlynářH31,51978/79
29-62-2Pekař
Pekařka
H,D311978/79
29-63-2Pečivář
Pečivářka
H,D211980/81
29-64-2Cukrář
Cukrářka
H,D31,51978/79
29-65-2Cukrovinkář
Cukrovinkářka
H,D211980/81
29-66-2Mlékař
Mlékařka
H,D31,51979/80
29-67-2Lučebník tuků
Lučebnice tuků
H,D31,51977/78
29-68-2Řezník a uzenářH31,51979/80
29-69-2UzenářkaD211979/80
29-70-2Konzervář
Konzervářka
H,D31,51979/80
29-71-2SladovníkH31,51979/80
29-72-2Průmyslový drůbežář
Průmyslová drůbežářka
H,D211977/78
29-74-2Chemik kvasných procesů
Chemička kvasných procesů
H,D31,51979/80
29-81-2Průmyslový krmivář
Průmyslová krmivářka
H,D311980/81
31Textil a oděvnictví
31-42-2Tírník
Tírnice
H,D211978/79
31-43-2Přadlák
Přadlena
H,D211978/79
31-45-2Technický plsťař
Technická plsťařka
H,D211979/80
31-46-2Tkadlec
Tkadlena
H,D211978/79
31-50-2Prýmkař
Prýmkařka
H,D211978/79
31-51-2Pletař
Pletařka
H,D211979/80
31-53-2Úpravářka a řetízkovačka punčochD211980/81
31-56-2Strojní krajkářkaD211979/80
31-57-2Tkadlec krajek
Tkadlena krajek
H,D31,51978/79
31-59-2Seřizovač textilních strojůH31,51976/77
31-60-2Seřizovač pletařských strojů
Seřizovačka pletařských strojů
H,D31,51976/77
31-62-2Barvíř
Barvířka
H,D31,51977/78
31-63-2Úpravář textilií
Úpravářka textilií
H,D211977/78
31-65-2Tiskař tkanin
Tiskařka tkanin
H,D321977/78
31-67-2Strojní tiskař tkanin a pletenin
Strojní tiskařka tkanin a pletenin
H,D321977/78
31-68-2Rytec tiskacích a razicích válců
Rytkyně tiskacích a razicích válců
H,D321978/79
31-73-2Chemik prádelen a čistíren
Chemička prádelen a čistíren
H,D31,51977/78
31-77-2Strojní vyšívačkaD211979/80
31-80-2Kloboučnický plsťař
Kloboučnická plsťařka
H,D211979/80
31-81-2Kloboučník
Kloboučnice
H,D211979/80
31-82-2Průmyslová modistkaD211979/80
31-83-2Dámský krejčí
Dámská krejčová
H,D321979/80
31-84-2Pánský krejčí
Pánská krejčová
H,D321979/80
31-85-2ŠvadlenaD211978/79
31-86-2Výrobkyně baretů a fezůD211979/80
31-87-2ModistkaD31,51979/80
31-91-2Výrobkyně umělých květinD211978/79
31-92-2Výrobkyně textilních hračekD211978/79
32Zpracování kůže a výroba obuvi
32-41-2KoželuhH31,51977/78
32-42-2Vydělávač kožešinH31,51977/78
32-51-2Kožešník
Kožešnice
H,D31,51978/79
32-52-2Šička kožichůD211978/79
32-53-2RukavičkářH31,51977/78
32-54-2Šička rukavicD211977/78
32-55-2Brašnář
Brašnářka
H,D31,51979/80
32-56-2Sedlář - manžetář
Sedlářka - manžetářka
H,D31,51979/80
32-57-2Bandážista
Bandážistka
H,D31,51977/78
32-70-2Úpravářka usníD211977/78
32-71-2Vysekávač usní
Vysekávačka usní
H,D311979/80
32-72-2Svrškař
Svrškařka
H,D211979/80
32-73-2Strojní obuvník
Strojní obuvnice
H,D211979/80
32-74-2Obuvník
Obuvnice
H,D31,51979/80
32-75-2Ortopedický obuvník
Ortopedická obuvnice
H,D31,51977/78
32-77-2Obuvnický gumařH211979/80
32-78-2Opravář obuvi
Opravářka obuvi
H,D211979/80
32-81-2Modelář kopytH31,51979/80
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-51-2Výrobce dřevařských polotovarůH211980/81
33-54-2Překližkář
Překližkářka
H,D31,51980/81
33-55-2Truhlář
Truhlářka
H,D31,51978/79
33-58-2Čalouník a dekoratér
Čalounice a dekoratérka
H,D311979/80
33-59-2Bednář a obalářH311979/80
33-60-2KolářH31,51980/81
33-61-2Košikář a pletař nábytku
Košikářka a pletařka nábytku
H,D211978/79
33-62-2Kartáčník
Kartáčnice
H,D211978/79
33-63-2Soustružník dřeva a nekovových hmot
Soustružnice dřeva a nekovových hmot
H,D211979/80
33-64-2Rámař
Rámařka
H,D211979/80
33-65-2Tužkař
Tužkařka
H,D211980/81
33-66-2Mechanik výroby konstrukčních desek
Mechanička výroby konstrukčních desek
H,D31,51980/81
33-67-2Výrobce sportovních potřeb
Výrobkyně sportovních potřeb
H,D31,51979/80
33-71-2Průmyslový obráběč dřeva
Průmyslová obráběčka dřeva
H,D211979/80
33-91-2Mechanik strunných hudebních nástrojů
Mechanička strunných hudebních nástrojů
H,D321979/80
33-92-2Mechanik klávesových hudebních nástrojů
Mechanička klávesových hudebních nástrojů
H,D321979/80
33-93-2Mechanik dechových hudebních nástrojů
Mechanička dechových hudebních nástrojů
H,D321979/80
34Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie
34-51-2Sazeč
Sazečka
H,D421978/79
34-52-2Tiskař na knihtiskových strojíchH421978/79
34-56-2Tiskař na ofsetových strojíchH421978/79
34-58-2Plánograf
Plánografka
H,D211980/81
34-67-2StereotypérH211979/80
34-68-2Razítkář
Razítkářka
H,D31,51978/79
34-70-2Tiskař na maloofsetových strojích
Tiskařka na maloofsetových strojích
H,D211978/79
34-71-2Reprodukční grafik
Reprodukční grafička
H,D421978/79
34-81-2Knihař
Knihařka
H,D321977/78
34-82-2Průmyslový knihař
Průmyslová knihařka
H,D211977/78
34-86-2Mechanik polygrafických strojůH321979/80
34-91-2Fotograf
Fotografka
H,D321978/79
34-92-2Filmový laborant
Filmová laborantka
H,D31,51978/79
34-93-2Lisařka gramofonových desekD211980/81
36Stavebnictví a zeměměřictví
36-61-2ZedníkH31,51978/79
36-63-2TesařH31,51979/80
36-64-2ŽelezobetonářH311979/80
36-69-2Stavební montážníkH31,51978/79
36-70-2Strojník prefabrikace
Strojnice prefabrikace
H,D31,51980/81
36-71-2Betonář stavebních dílcůH311979/80
36-72-2KameníkH31,51980/81
36-74-2DlaždičH211978/79
36-76-2IzolatérH311980/81
36-77-2PokrývačH311979/80
36-78-2InstalatérH31,51978/79
36-79-2Sklenář
Sklenářka
H,D211980/81
36-80-2PodlahářH311979/80
36-81-2Malíř pokojůH321977/78
36-83-2Malíř a natěračH311977/78
36-85-2Lakýrník
Lakýrnice
H,D31,51977/78
36-88-2KominíkH311980/81
36-91-2Geodetický měřič
Geodetická měřička
H,D311980/81
37Doprava, pošty a telekomunikace
37-61-2Železničář vnitropodnikové dopravyH211979/80
37-62-2Železničář
Železničářka
H,D31,51979/80
37-71-2SilničářH311980/81
37-81-2Traťový strojníkH31,51980/81
37-91-2Spojový manipulant
Spojová manipulantka
H,D211977/78
42Zemědělství a lesní hospodářství
42-52-2Chovatel drůbeže
Chovatelka drůbeže
H,D211977/78
42-53-2Chovatel koníH211979/80
42-54-2Chovatel koní - jezdec z povoláníH211979/80
42-55-2RybářH211978/79
42-56-2Včelař a ovocnář
Včelařka a ovocnářka
H,D31,51977/78
42-57-2Zahradník
Zahradnice
H,D31,51977/78
42-58-2Zemědělec mechanizátor
Zemědělkyně mechanizátorka
H,D211979/80
42-71-2Opravář zemědělských strojů
Opravářka zemědělských strojů
H,D31,51979/80
42-72-2Kovář a podkovářH31,51979/80
42-74-2Traktorista mechanizátorH31,51980/81
42-74-2Pěstitel mechanizátor
Pěstitelka mechanizátorka
H,D111980/81
42-75-2Chovatel hospodářských zvířat
Chovatelka hospodářských zvířat
H,D31,51979/80
42-75-2Chovatel mechanizátor
Chovatelka mechanizátorka
H,D111979/80
42-81-2LesařH211979/80
42-82-2Lesní mechanizátorH211979/80
42-92-2Chovatel cizokrajných zvířat
Chovatelka cizokrajných zvířat
H,D211977/78
63Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-41-2Prodavač smíšeného zboží
Prodavačka smíšeného zboží
H,D311980/81
63-42-2Prodavač potravinářského zboží
Prodavačka potravinářského zboží
H,D311980/81
63-44-2Prodavač průmyslového zboží
Prodavačka průmyslového zboží
H,D311980/81
63-51-2Prodavač motorových vozidel
Prodavačka motorových vozidel
H,D311980/81
63-52-2Prodavač elektrotechnického zboží
Prodavačka elektrotechnického zboží
H,D311980/81
63-53-2Prodavač drogistického zboží
Prodavačka drogistického zboží
H,D311980/81
63-55-2Knihkupec
Knihkupkyně
H,D311980/81
63-56-2Prodavač a skladník zemědělských strojů
Prodavačka a skladnice zemědělských strojů
H,D311980/81
63-61-2Aranžér
Aranžérka
H,D31,51978/79
63-71-2Kuchař
Kuchařka
H,D31,51978/79
63-72-2Číšník
Servírka
H,D311978/79
63-73-2Kuchař a číšník
Kuchařka a servírka
H,D31,51978/79
63-81-2Holič a kadeřník
Holička a kadeřnice
H,D311978/79
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-51-2KovolijecH321979/80
82-52-2Umělecký kovářH321980/81
82-53-2Umělecký zámečníkH321980/81
82-54-2Cizelér
Cizelérka
H,D321979/80
82-55-2Umělecký pasíř
Umělecká pasířka
H,D321979/80
82-56-2Umělecký truhlář
Umělecká truhlářka
H,D321978/79
82-57-2Umělecký čalouník a dekoratér
Umělecká čalounice a dekoratérka
H,D321979/80
82-58-2Umělecký zpracovatel dřeva
Umělecká zpracovatelka dřeva
H,D321980/81
82-59-2Umělecký zpracovatel přírodních pletiv
Umělecká zpracovatelka přírodních pletiv
H,D321978/79
82-61-2Umělecký keramik
Umělecká keramička
H,D321977/78
82-62-2Umělecký sklářH321977/78
82-63-2Perleťář
Perleťářka
H,D321980/81
82-66-2Sochař kameneH321980/81
82-71-2Ruční tkadlec
Ruční tkadlena
H,D321978/79
82-72-2Tkadlec gobelínů
Tkadlena gobelínů
H,D321978/79
82-75-2Ruční vyšívačkaD21,51979/80
82-76-2Ruční krajkářkaD21,51977/78
82-77-2Tiskař textilií
Tiskařka textilií
H,D321977/78
82-81-2Umělecký malíř interiérůH321977/78
82-82-2ŠtukatérH321979/80
82-83-2Umělecký pozlacovač
Umělecká pozlacovačka
H,D321979/80
82-84-2Umělecký sklenářH321980/81
82-85-2ZlatotepecH21,51979/80
82-91-2Vlásenkář
Vlásenkářka
H,D321979/80
82-92-2Obuvník scénické a krojové obuvi
Obuvnice scénické a krojové obuvi
H,D321979/80
82-93-2Krejčí scénických kostýmů
Krejčová scénických kostýmů
H,D321979/80
82-95-2Montér scénické stavbyH321979/80
82-96-2Scénický osvětlovačH321977/78

Poznámka:

Počet učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních oborech podle této přílohy je stanoven vyhláškou ministerstva školství ČSR č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.

Přesunout nahoru