Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c25/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad

podle § 35 odst. 2 a federální ministerstvo financí podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, vydaly

1. výnos (ze dne 20. února 1978 čj. FSÚ 962/78-03, FMF 3045/78), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast práce a mezd.

Tímto výnosem byly zavedeny k zajištění jednotného obsahu ukazatelů a racionalizace sběru a zpracování dat v oblasti práce a mezd a za účelem usměrnění činnosti socialistických organizací na tomto úseku tyto vzory prvotních záznamů a běžných zápisů:

Závazné vzory:

D1Z12 Osobní dotazník

D1Z37 Rejstřík dokladů o výplatách dávek nemocenského pojištění

D1Z60 Cestovní příkaz

D1Z61 Cestovní příkaz

D1Z62 Vyúčtování náhrady stěhovacích výdajů

Typové vzory:

D1T14 Soupis pracovníků přijatých do krátkodobého zaměstnání

D1T20 Osobní karta

D1T21 Osobní karta

D1T22 Docházkový lístek

D1T23 Docházkový lístek

D1T24 Evidence docházky

D1T25 Evidence docházky

D1T28 Absenční karta

D1T27 Kniha příchodů a odchodů

D1T29 Žádanka o změnu pracovní doby

D1T30 Návrh na pracovní a mzdové (platové) zařazení

D1T31 Výplatní listina záloh za.......... 19 ....

D1T33 Zúčtovací a výplatní listina (ruční)

D1T34 Zúčtovací a výplatní listina (Ascota)

D1T35 Mzdový list (ruční)

D1T36 Mzdový list (Ascota)

D1T41 Přihláška na školení

D1T42 Časový plán a přehled školení v roce 19...

D1T44 Výkaz kursu

D1T45 Výkaz školení

D1T48 Osvědčení o absolvováni školení

D1T47 Průkaz odborné kvalifikace

D1T51 Pracovní smlouva

D1T52 Dohoda o pracovní činnosti

D1T53 Dohoda o provedení práce

D1T54 Dohoda o rozvázání pracovního poměru

D1T63 Vyúčtování odlučného, náhrady pří denním návratu do bydliště

D1T81 Výstupní list

D1T83 Oznámení soudu o rozvázání pracovního poměru (podle § 295 obč. soudního řádu č. 99/1963 Sb.)

D1T91 Dovolenka

D1T92 Plán dovolené na zotavenou

D1T93 Žádost o pracovní volno

D1T94 Posudek o zdravotním stavu pracovníka

D1T95 Hlášenka změn

Směrné (doporučené) vzory:

D1S11 Žádost o přijetí do pracovního poměru

D1S32 Výplatní sáček

D1S43 Zápis docházky a prospěchu — přehled probrané látky

D1S97 Abecední karta

D1S98 Průkaz pracovníka.

Tímto výnosem se ruší:

— výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/312-22/7-54 a ministerstva financí čj. 181/88 730/54 ze dne 28. července 1954 - vzory prvotní evidence práce a mezd, publikovaný v částce 97/1954 Ú. l. (97/1954 Ú. v.),

— výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/391-27/10-54 a ministerstva financí čj. 141-134 747/54 ze dne 27. října 1954, publikovaný v částce 133/1954 Ú. l. (134/1954 Ú. v.), v části upravující prvotní evidenci v oblasti práce a mezd,

— výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/26-19/4-58 a ministerstva financí čj. 182/126 854/58 ze dne 29. dubna 1958, publikovaný v částce 35/1958 Ú. l., (35/1958 Ú. v.) v části upravující prvotní evidenci v oblastí práce a mezd.

Výnos byl publikován pod poř. č. 1 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 1/1978 a nabyl účinnosti dnem 1. červencce 1978 s tím, že organizace mohou používat dosavadních vzorů až do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30. června 1979;

2. výnos (čj. FSÚ 2128/78-03 ze dne 30. 5. 1978, FMF XV/4-9352/78 ze dne 16. 5. 1978), jímž se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy.

Výnosem se vyhlašuje jednotný vzor faktury, který je závazný jednak pro fakturování dodávek výrobků, prací, výkonů a služeb uskutečňovaných socialistickými organizacemi jiným organizacím a placených z provozních nebo rozpočtových neinvestičních prostředků a jednak pro fakturování dodávek uskutečňovaných organizacemi občanům. Vzor faktury a vysvětlivky k němu tvoří přílohu uvedeného výnosu.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 7 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 7-8/1978 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Přesunout nahoru