Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 01.09.1987 (47/1987 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 30. srpna 1978

o organizaci školního roku na základních a středních školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci školního roku na základních devítiletých školách, na základních školách, na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a na středních školách (dále jen "školy").

§ 2

Období školního vyučování

(1) Období školního vyučování se člení na první a druhé pololetí. S výjimkami dále uvedenými začíná v prvním pololetí školního roku vyučování 1. září a končí 31. ledna příštího kalendářního roku; ve 2. pololetí začíná vyučování 1. února a končí 30. června. Období školního vyučování je přerušeno obdobím školních prázdnin (§ 3).

(2) V posledním ročníku škol poskytujících úplné střední vzdělání končí období školního vyučování v 2. pololetí dnem závěrečné porady maturitní komise v řádném zkušebním období, v posledním ročníku středních odborných učilišť, odborných učilišť a učňovských škol dnem 15. června. Připadne-li závěrečná porada maturitní komise na pondělí, končí období školního vyučování předcházejícím pátkem.

(3) Ve studijních oborech na odborných školách a středních odborných školách a ve studiu na středních odborných učilištích, v nichž žáci konají provozní praxi zčásti o hlavních prázdninách, končí vyučování dnem nástupu na provozní praxi.

(4) Ve třetím ročníku středních zdravotnických škol a v prvním ročníku dvouletého studia pro absolventy gymnázií na středních zdravotnických školách končí vyučování v pátek před nástupem na povinnou čtyřtýdenní provozní praxi. Tato praxe začíná prvním pondělím po 30. květnu.

(5) Připadne-li začátek vyučování v prvním pololetí na pátek, začíná vyučování až nejblíže následujícím pondělím, připadne-li konec vyučování ve druhém pololetí podle odstavce 1 a 2 na pondělí, končí vyučování již předcházejícím pátkem.

(6) V posledním vyučovacím dnu každého pololetí se předává žákům vysvědčení. Pro maturitní vysvědčení a vysvědčení o závěrečné učňovské zkoušce platí zvláštní předpis. 1)

§ 3

Období školních prázdnin

(1) Zimní prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna včetně . Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají zimní prázdniny již předcházejícím pondělím; v roce, kdy 3. leden připadne na pátek, končí až tímto dnem.

(2) Jarní prázdniny trvají týden a začínají předposledním pondělím měsíce března. Okresní národní výbor po dohodě s krajským národním výborem může posunout termín jarních prázdnin na základních školách , na základních devítiletých školách a na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči až o 2 týdny před nebo po termínu stanoveném v první větě, a to jednotně pro školy, které odborně vede. Krajský národní výbor může obdobně posunout termín jarních prázdnin na školách, které odborně vede. V místech ohrožených ve zvlášť zvýšené míře průmyslovými exhalacemi může být termín jarních prázdnin posunut až o 4 týdny před nebo po termínu stanoveném v první větě.

(3) Hlavní prázdniny trvají od skončení vyučování ve druhém pololetí do zahájení vyučování v novém školním roce. Na školách, jejichž učební plány stanoví pro žáky povinnou prázdninovou praxi, krátí se hlavní prázdniny o dobu této praxe.

(4) Zaměstnávání učňů v době školních prázdnin se řídí zvláštními předpisy. 2)

§ 4

Úprava vyučovací doby

(1) Na školách uvedených v § 1 se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu. 3)

(2) Na návrh ředitele školy a po vyjádření Sdružení rodičů a přátel školy může národní výbor, který školu odborně vede, stanovit, že na příslušné škole se vyučuje v jedenáctidenním vyučovacím cyklu 4) nebo v šestidenním vyučovacím týdnu.


§ 5

Závěrečné ustanovení

Zrušují se směrnice ministerstva školství České socialistické republiky čj. 4002/71-213 ze dne 3. ledna 1971 o organizaci školního roku na školách I. a II. cyklu a na odborných učilištích (uveřejněné v e Věstníku MŠ a MK ČSR 1971, str. 1, oznámené v částce 46/1970 Sb.).


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. 4. 1971 čj. 10 862/71-213, uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK 1971, str. 42, oznámené v částce 9/1971 Sb.; vyhláška č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb., 143/1969 Sb., a č. 14/1976 Sb.

2) § 10 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.

3) Při přesunech pracovní doby podle § 94 zákoníku práce může být vyučovacím dnem též sobota.

4) Při jedenáctidenním vyučovacím cyklu se vyučuje střídavě v pětidenním a v šestidenním vyučovacím týdnu.

Přesunout nahoru