Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 01.01.1985 (123/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 30. srpna 1978

o základní škole

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 52 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Zřizování a zrušování základní školy

(1) Základní škola se zřídí, jestliže je v obvodu, pro který má být zřízena, nejméně 150 žáků, kteří mají plnit povinnou školní docházku.

(2) Základní škola jen s ročníky prvního stupně se zřídí, je-li v obvodu, pro který má být zřízena, nejméně 30 žáků, kteří mají plnit povinnou školní docházku v těchto ročnících.

(3) Klesnou-li počty žáků pod počty stanovené v odstavcích 1 a 2, základní škola se zruší. S ohledem na obtížnou docházku nebo z jiných závažných důvodů může okresní národní výbor ponechat základní školu v provozu i při nižších počtech žáků.

§ 2

Organizace základní školy

(1) Na základní škole lze zřizovat specializované třídy 1. až 4. ročníku pro žáky s poruchami čtení a psaní, nebo s poruchou školní přizpůsobivosti, popřípadě jiné specializované třídy stanovené zvláštním předpisem. Specializovaná třída se zřídí při počtu nejméně 12 žáků. Klesne-li počet žáků pod 8, třída se zruší.

(2) Pro dočasně opožděné žáky 1. až 4. ročníku se mohou zřídit vyrovnávací třídy. Vyrovnávací třída se zřídí při počtu nejméně 12 žáků. Ve vyrovnávací třídě je nejvýše 15 žáků. Klesne-li počet žáků pod 12, třída se zruší.

(3) Specializovanou třídu a vyrovnávací třídu lze zřídit i pro žáky z několika škol.

(4) Žáky do specializovaných tříd a do vyrovnávacích tříd zařazuje ředitel školy na návrh třídního učitele, po vyjádření školního lékaře a okresní pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, popřípadě pěstounů nebo jiných zákonných zástupců žáka (dále jen "zákonní zástupci").

(5) Ve specializované a vyrovnávací třídě žák zůstává jen po dobu nezbytné potřeby.

§ 3

Školní družina a školní klub

(1) Školní družinu a školní klub (dále jen "družina" a "klub") jako součást základní školy lze zřídit, přihlásí-li se k pravidelné docházce nejméně 15 žáků.

(2) Družina a klub se zruší, klesne-li počet pravidelně docházejících žáků pod 15.

(3) Na žádost zákonných zástupců se přijímají 1) do družiny žáci 1. až 4. ročníku, do klubu žáci 5. až 8. ročníku základní školy. Pokud nemůže být z důvodů uvedených v odstavci 1 zřízen při základní škole klub, je možno do družiny přijímat i žáky 5. až 8. ročníku.

(4) Družina i klub se dělí na oddělení. V jednom oddělení družiny a klubu je nejvýše 30 zapsaných žáků.

Povinná školní docházka

§ 4

(1) Zápis do 1. ročníku základní školy se koná každoročně koncem ledna, popřípadě začátkem února. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy. V místech, kde je více škol, stanoví se doba zápisu jednotně.

(2) Školní obvod stanoví okresní národní výbor. Žák plní povinnou školní docházku zpravidla ve škole, v jejímž obvodu bydlí. Na návrh zákonných zástupců nebo ředitele školy může žák z výchovných nebo jiných vážných důvodů plnit povinnou školní docházku na jiné škole. V případě nedostatku žákovských míst nebo z jiných vážných důvodů může okresní národní výbor po předchozím projednání se zákonnými zástupci převést žáka ze školy, v jejímž obvodu bydlí, na jinou školu, kde je volné místo, přičemž se dbá, aby jeho docházka do této školy nebyla obtížná.

(3) Jestliže zákonní zástupci dítěte nepřihlásili dítě povinné školní docházkou k zápisu do školy nebo nedbají-li o jeho řádnou docházku a jestliže opatření školy byla bezvýsledná, oznámí to ředitel školy místnímu národnímu výboru, který učiní opatření podle zvláštních předpisů. 2)

(4) Za důvod omluvitelné nepřítomnosti žáka ve škole se uznává zejména

a) nemoc žáka, popřípadě lékařem nařízený zákaz jeho docházky do školy,

b) mimořádné nepříznivé povětrnostní poměry nebo náhlé přerušení provozu hromadných dopravních prostředků,

c) mimořádné události v rodině žáka,

d) účast na organizované sportovní přípravě, soutěžích a státní reprezentaci, účast při tvorbě filmu apod.

(5) Nemůže-li se žák účastnit vyučování, jsou zákonní zástupci povinni oznámit škole příčinu jeho nepřítomnosti neprodleně, nejpozději do dvou dnů. Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, a to obvykle písemnou omluvenkou podepsanou jedním ze zákonných zástupců. Ve výjimečných odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole. Při předem známé nepřítomnosti žáka na vyučování požádají zákonní zástupci o jeho uvolnění.

§ 5

(1) Žákům, kteří byli osvobozeni od povinné školní docházky, poskytuje základní škola individuální vyučování v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně v předmětech, jejichž učivo nemůže žák úspěšně zvládnout z učebnic ani za pomoci zákonných zástupců.

(2) Schopnost žáka vzdělávat se individuálním vyučováním posoudí okresní národní výbor, který žáka osvobodil od povinné školní docházky.

(3) Zákonní zástupci žáka jsou povinni po dohodě s učitelem zajišťujícím individuální vyučování vytvořit podmínky pro individuální vyučování žáka.

Úprava vyučování

§ 6

(1) Žáci základní školy se povinně zúčastňují vyučování povinným předmětům a povinně volitelným předmětům v rozsahu stanoveném učebním plánem.

(2) Ze zdravotních důvodů, popřípadě v jiném výjimečném, zvláštního zřetele hodném případě může být žák úplně nebo zčásti osvobozen od vyučování některému předmětu, a to buď na celý školní rok, nebo na jeho část

(4) Zákonní zástupci mohou žáka přihlásit na vyučování nepovinným předmětům. Pro přihlášené žáky je účast na vyučování nepovinným předmětům povinná. Z účasti na vyučování nepovinným předmětům mohou zákonní zástupci odhlásit žáka koncem každého klasifikačního období.

(5) Skupina vyučování nepovinnému předmětu se může zřídit, přihlásí-li se do ní nejméně 15 žáků, výjimečně 12 žáků.

§ 7

(1) Žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem zařadí ředitel školy na návrh školního lékaře a po předchozím projednání se zákonnými zástupci do oddělení zvláštní tělesné výchovy (dále jen "oddělení"), která je formou tělesné výchovy na školách. Zařazení žáka do oddělení oznámí zákonným zástupcům třídní učitel. Docházka do oddělení je pro žáka povinná.

(2) Oddělení se zřídí při počtu nejméně 10 žáků; nejvyšší počet žáků v oddělení je 12. Oddělení lze zřídit i pro několik škol. Klesne-li počet žáků v oddělení pod 6, oddělení se zruší. Zbylí žáci se zařadí do jiného oddělení nebo do oddělení na jiné škole, popřípadě se zcela nebo zčásti osvobodí od vyučování tělesné výchově (§ 7 odst. 4).

(3) Žáky 5. až 8. ročníku, kteří se vážně opozdili ve zvládnutí učiva, zařadí ředitel školy na návrh třídního učitele nebo učitele příslušného předmětu do doučovací skupiny. Zařazení žáka do doučovací skupiny oznámí zákonným zástupcům třídní učitel. Docházka do doučovací skupiny je pro žáka povinná.

(4) Doučovací skupina se zřídí při počtu nejméně 6 žáků. V doučovací skupině je nejvýše 15 žáků. Klesne-li počet žáků v doučovací skupině pod 6, doučovací skupina se zruší.

(5) Vyučování v doučovací skupině je organizováno v rozsahu nejvýše dvou hodin týdně.

(6) Do doučovací skupiny žák nedochází, jakmile jsou odstraněny nedostatky, pro které byl do doučovací skupiny zařazen.

§ 8

Péče o zdraví a bezpečnost žáků

(1) V péči o zdraví a bezpečnost žáků se pracovníci základní školy řídí obecně platnými předpisy, 3) pokud dále není stanoveno jinak.

(2) Dohled nad žáky v základní škole začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. Dohled vykonávají učitelé školy.

(3) Při vyučování, při školní vycházce, výletě, exkurzi, při ostatní výchovně vzdělávací činnosti vyplývající z učebních osnov, při výchovných akcích organizovaných školou a při výchovně vzdělávací činnosti v družině a v klubu zajišťuje bezpečnost žáků zapsaných v příslušné třídě nebo oddělení nebo skupině pedagogický pracovník školy.

(4) Při koupání se třída dělí na skupiny po 10 žácích; pod dohledem pedagogického pracovníka se koupe vždy jen 1 skupina. Při organizovaném plaveckém výcviku se třída dělí na dvě skupiny; přímý plavecký výcvik provádí učitel tělesné výchovy nebo trenér plavání vždy jen s 1 skupinou žáků.

(5) Lyžařský výcvik provádí 1 instruktor nejvýše s 15 žáky.

(6) V péči o zdraví žáků, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj školní mládeže spolupracuje škola se školní zdravotní službou.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) Zejména:
§ 14 zákona č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení;
§ 11 a 17 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku;
zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.

3) Zejména:
§ 2 odst. 1 písm. c), § 3 písm. g) a § 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;
§ 422 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník);
§ 170 až 175 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru