Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 92/1978 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi

Částka 21/1978
Platnost od 30.08.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 27.07.1995 (138/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 23. srpna 1978

o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi

Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení § 8 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních:


Zřizování závodních a družstevních předškolních zařízení

§ 1

(1) Závodní nebo družstevní předškolní zařízení 1) zřizuje a zrušuje socialistická organizace se souhlasem okresního národního výboru.

(2) Závodní předškolní zařízení zřizuje a zrušuje jiná socialistická organizace než družstevní. Zřizuje a zrušuje je v součinnosti se závodním výborem Revolučního odborového hnutí a s okresní odborovou radou.

(3) Družstevní předškolní zařízení zřizuje a zrušuje družstevní organizace. Organizace výrobního nebo spotřebního družstevnictví je zřizuje a zrušuje v součinnosti s příslušným orgánem svazu družstev, organizace spotřebního družstevnictví též v součinnosti se závodním výborem Revolučního odborového hnutí a s okresní odborovou radou. Organizace zemědělského družstevnictví je zřizuje a zrušuje v součinnosti s příslušným orgánem Svazu družstevních rolníků České socialistické republiky.

§ 2

Socialistická organizace zřizuje závodní nebo družstevní předškolní zařízení, je-li třeba zabezpečit pro děti jejích pracovníků, popřípadě členů (dále jen "pracovníci")

a) v jeslích péči nejméně o 20 dětí zpravidla ve věku do tří let, výjimečně po vyjádření okresního ústavu národního zdraví alespoň o 16 dětí,

b) v mateřské škole výchovu nejméně pro 20 dětí zpravidla ve věku od tří do šesti let,

c) ve společném zařízení jeslí a mateřské školy péči nejméně o 16 dětí ve věku do tří let a výchovu nejméně pro 20 dětí zpravidla ve věku od tří do šesti let,

d) v dětském útulku výchovu nejméně pro 10 dětí ve věku od dvou do šesti let.

Řízení závodních a družstevních předškolních zařízení

§ 3

(1) Závodní a družstevní jesle jsou zvláštní zařízení státní zdravotní správy. Činnost závodních nebo družstevních jeslí řídí vedoucí sestra jeslí, v odborných otázkách podle pokynů okresního ústavu národního zdraví, v hospodářských otázkách v dohodě se socialistickou organizací.

(2) Závodní a družstevní mateřské školy, společná zařízení jeslí a mateřských škol a dětské útulky jsou zvláštní zařízení státní školské správy. Činnost mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy nebo dětského útulku řídí ředitelka, v odborných otázkách podle pokynů okresního národního výboru, v hospodářských otázkách v dohodě se socialistickou organizací.

§ 4

(1) Odbornou činnost vykonávají

a) v závodních a družstevních jeslích lékaři, vedoucí sestry jeslí, dětské sestry a pěstounky, kteří jsou v pracovním poměru k okresnímu ústavu národního zdraví,

b) v ostatních závodních a družstevních předškolních zařízeních ředitelky, učitelky, dětské sestry, pěstounky a pomocné vychovatelky, které jsou v pracovním poměru k okresnímu národnímu výboru.

(2) Ostatní činnosti v závodních a družstevních předškolních zařízeních vykonávají pracovníci socialistické organizace.

(3) O osobním obsazení závodních a družstevních předškolních zařízení odbornými pracovníky uvedenými v odstavci 1 rozhodují okresní ústav národního zdraví a okresní národní výbor po projednání se socialistickou organizací.

§ 5

Přijímání dětí do závodních a družstevních předškolních zařízení

(1) O přijímání dětí do závodních předškolních zařízení rozhoduje socialistická organizace spolu se závodním výborem Revolučního odborového hnutí; o přijímání dětí do závodních jeslí platí jinak zvláštní předpisy. 2) O přijímání dětí do družstevních předškolních zařízení rozhoduje příslušný orgán družstva, u organizací spotřebního družstevnictví spolu se závodním výborem Revolučního odborového hnutí.

(2) Neobsadí-li socialistická organizace všechna místa v závodním nebo družstevním předškolním zařízení, obsadí je v dohodě s ní místní národní výbor.

§ 6

Stravování dětí v závodních a družstevních předškolních zařízeních

(1) Stravování dětí v závodních a družstevních jeslích a v jeslích společného zařízení jeslí a mateřské školy se řídí normami stanovenými ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví"). Stravování dětí v závodní a družstevní mateřské škole, v mateřské škole společného zařízení jeslí a mateřské školy a v dětském útulku se řídí normami stanovenými ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství").

(2) Příspěvky rodičů nebo osob, které mají k dítěti vyživovací povinnost, na částečnou úhradu výdajů spojených se stravováním dětí v závodních a družstevních předškolních zařízeních jsou příjmem místního národního výboru.

Výstavba, vybavení a provoz závodních a družstevních předškolních zařízení

§ 7

(1) Výstavba závodních a družstevních jeslí se zabezpečuje podle typových podkladů a typizačních směrnic schválených ministerstvem zdravotnictví. Výstavba závodních a družstevních mateřských škol a společných zařízení jeslí a mateřských škol se zabezpečuje podle typových podkladů a typizačních směrnic schválených ministerstvem školství.

(2) Náklady na výstavbu a vybavení závodních a družstevních předškolních zařízení hradí socialistická organizace podle zvláštních předpisů 3) ze svých investičních prostředků a investičních limitů nebo z investičních prostředků a investičních limitů sdružených pro tento účel.

§ 8

(1) Z prostředků okresního národního výboru se v závodních a družstevních předškolních zařízeních hradí výdaje na pořizování, udržování, opravy a doplňování zdravotnických přístrojů a nástrojů, zásobování léčivy, zdravotnickými potřebami a ostatními potřebami, které slouží výhradně léčebně preventivní péči, mzdy a ostatní výdaje vyplývající z pracovního poměru odborných pracovníků uvedených v § 4 odst. 1. Z prostředků místního národního výboru se hradí výdaje na potraviny pro děti.

(2) Ostatní výdaje na provoz závodních a družstevních předškolních zařízení hradí socialistická organizace podle zvláštních předpisů 3) ze svých prostředků nebo z prostředků sdružených pro tento účel. Přitom se řídí normami osobního a věcného vybavení stanovenými ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství.

(3) Mzdové a ostatní osobní výdaje pracovníků uvedených v § 4 odst. 2 hradí socialistická organizace v rámci svého plánu pracovníků a plánovaných mzdových prostředků. Jiné organizace, pokud se na provozu závodního nebo družstevního předškolního zařízení podílejí, převedou na ni v dohodnuté výši podle zvláštních předpisů 4) plán pracovníků a plánované mzdové prostředky a dohodnou s ní výši příspěvku na tyto výdaje.

Účast socialistických organizací na výstavbě, vybavení a provozu územních předškolních zařízení

§ 9

(1) Socialistická organizace, která neprovozuje závodní nebo družstevní předškolní zařízení, přispívá na výstavbu, vybavení a provoz územních předškolních zařízení finančními prostředky podle počtu míst, který pro děti jejích pracovníků smluvně zaručí místní národní výbor. Tyto prostředky může místní národní výbor využít na budování a provoz nových kapacit předškolních zařízení, jakož i na rozšíření kapacit dosavadních.

(2) O poskytování příspěvku na výstavbu, vybavení a provoz územních předškolních zařízení uzavírá místní národní výbor se socialistickou organizací smlouvu podle zvláštních předpisů. 5) Příspěvek na výstavbu a vybavení je jednorázový a určuje se podílem vypočteným z rozpočtových nákladů stavby. Příspěvek na provoz se poskytuje ročně a určuje se s přihlédnutím k výsledkům hospodaření územních předškolních zařízení.

§ 10

(1) Místní národní výbor může se socialistickou organizací uvedenou v § 9 odst. 1 písemně dohodnout, že socialistická organizace bude pro zajištění provozu v územních předškolních zařízeních poskytovat služby svými pracovníky (kuchařky, uklizečky, pradleny, topiči a jiní), kteří zůstávají v pracovním nebo členském poměru k této organizaci. Touto smlouvou místní národní výbor zaručí socialistické organizaci v územních předškolních zařízeních pro děti jejích pracovníků počet míst odpovídající rozsahu poskytovaných služeb.

(2) Socialistické organizace podle svých podmínek a možností přispívají i jinými formami k zabezpečení výstavby, vybavení a provozu územních předškolních zařízení, například pomocí při získávání stavebních materiálů, dopravními prostředky apod.

§ 11

Místní národní výbor může podle zvláštních předpisů 6) přenechat na základě hospodářské smlouvy socialistické organizaci k dočasnému užívání majetek patřící k územnímu předškolnímu zařízení, a to pro účely jí zřizovaného předškolního zařízení.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.

2) § 56 a 57 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

3) Například:
vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu,
vyhláška č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení,
článek 87 písm. b) Vzorových stanov jednotných zemědělských družstev (příloha k nařízení vlády ČSSR č. 137/1975 Sb.),
směrnice federálního ministerstva financí o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. částka 7/1973 Sb.).

4) Například vyhláška č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

5) Vyhláška č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

6) Vyhláška č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

Přesunout nahoru