Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod

Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 10.07.1978
Zrušeno k 01.12.2012 (96/2012 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. července 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod


Dne 11. května 1978 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod.

Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 3 dnem 10. července 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra:

Jablonský v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod

Vláda Československé socialistické republiky a Rakouská spolková vláda,

usilujíce o rozvíjení vzájemných vztahů na základě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

se dohodly takto:

Článek 1

Občané jednoho smluvního státu, kteří mají u sebe platný úředně vystavený průkaz s fotografií prokazující jednoznačně jejich totožnost, mají právo vstupovat na části území druhého smluvního státu dotčené úpravami hraničních vod a zdržovat se tam, jestliže

1. o obecném užívání a využití těchto částí území bylo rozhodnuto s právní účinností podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách ze dne 7. prosince 1967, a

2. hraniční vody byly přeloženy do upraveného koryta.

Článek 2

Práva uvedená v článku 1 trvají po dobu právní účinnosti rozhodnutí o obecném užívání a využití příslušných částí území.

Článek 3

(1) Tato dohoda nabývá platnosti šedesátým dnem po jejím podpisu.

(2) Dohoda je sjednána na neurčitou dobu. Pozbývá platnosti tři měsíce poté, kdy ji jeden ze smluvních států písemně diplomatickou cestou vypoví.

Dáno ve Vídni dne 11. května 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Rakouskou spolkovou vládu:

Willibald Pahr v. r.

Přesunout nahoru