Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky

Částka 19/1978
Platnost od 17.07.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 21. června 1978,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky.

(2) Za zemědělskou techniku se pro účely této vyhlášky považují stroje, mechanizační prostředky a zařízení, které svou povahou jsou určeny pro zemědělství.

(3) Dodávky oprav zemědělské techniky zahrnují

a) generální opravy, opravy a údržby strojů, mechanizačních prostředků a zařízení (dále jen "stroje") a jejich samostatných skupin a podskupin (dále jen "skupiny"), 1)

b) opravy a renovace součástí pro stroje a skupiny.

c) modernizace a přestavby stroje (skupiny).

(4) Dodávky oprav strojů (skupin), které se nepovažují za zemědělskou techniku, se řídí touto vyhláškou, pokud se podle ní dodavatel k provedení opravy zaváže.

(5) Ustanovení části druhé této vyhlášky platí i pro modernizaci a přestavby stroje (skupiny).

§ 2zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 3, § 4zrušeno

Předávání a převzetí stroje (skupiny) do generální opravyzrušeno

§ 5 – § 10zrušeno

Splnění závazků ze smlouvy o provedení generální opravyzrušeno

§ 11 – § 13zrušeno

§ 14

Odpovědnost za vady (záruka)

(1) Záruční doba činí šest měsíců.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro odpovědnost za vady montáže skupiny spojené s dodávkou generální opravy.

(3) Záruční doba počíná běžet od splnění dodávky; u sezónních strojů (např. samojízdné sklízecí mlátičky, jednoúčelové mechanizační prostředky pro polní práce apod.) ode dne, kdy stroj (skupina) byl použit poprvé. Odběratel je však povinen stroj použít v nejbližší příslušné sezóně, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.

(4) Pokud dodávka generální opravy stroje (skupiny) je plněna odbytové organizaci, platí o prodloužení záruční doby obdobně ustanovení § 198 odst. 2 písm. b) zákona.

(5) Dodavatel neodpovídá za vady způsobené

a) přirozeným opotřebením součástí,

b) poškozením vzniklým nedostatečnou péčí o stroj (skupinu), špatným zacházením, zanedbáním snadno odstranitelných závad,

c) používáním stroje (skupiny) za podmínek, které neodpovídají jeho účelu, charakteru a konstrukci,

d) nedodržováním zásad pro uvádění stroje (skupiny) do provozu, zejména v době záběhu a pro jeho obsluhu, které jsou uvedeny v technické normě nebo záručním listu.

(6) Právo z odpovědnosti za vady zaniká havárií stroje (skupiny), pokud k ní nedošlo v důsledku vad generální opravy, za které dodavatel odpovídá; nezaniká však u skupin, na které havárie neměla vliv.

(7) Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo na bezplatné odstranění vad.

(8) Dodavatel, který provedl generální opravu, může provádění záručních oprav smluvně zajistit u jiné opravárenské organizace, která bude zabezpečovat odstraňování určitého druhu nebo všech vad dodávek ve prospěch odběratele (záruční opravna).

(9) Záruční opravna odstraní vady podle své volby opravou stroje (skupiny) nebo jeho výměnou; jestliže si odběratel se souhlasem záruční opravny odstraní vady sám, je dodavatel povinen uhradit mu účelně vynaložené náklady.

§ 15

Reklamace

(1) Vady, které jsou zřejmé již při přejímce opraveného stroje (skupiny) od dodavatele, musí být reklamovány ihned při převzetí, a je-li dodávka generální opravy stroje (skupiny) splněna předáním veřejnému dopravci, nejpozději do tří pracovních dnů po doručení odběrateli v místě určení, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

(2) Jiné vady je odběratel povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit záruční opravně a uvést, jak se projevují. Nedojde-li na základě oznámení k odstranění vad, je záruční opravna povinna nejpozději do tří dnů od doručení písemné reklamace vyslat pracovníka k vyřízení případu.

(3) Záruční opravna a odběratel sepíší na místě zápis, v němž zejména uvedou, jaké vady generální opravy byly shledány, co je jejich příčinou a zda záruční opravna jménem dodavatele odpovědnost za vady uznává. Nebude-li možno vady odstranit ihned, dohodnou v zápise přiměřenou lhůtu, která nesmí být delší než 20 dnů od oznámení vady odběratelem. Zápis podepsaný odběratelem a záruční opravnou se považuje za reklamaci.

(4) Stroj (skupina), jehož záruční oprava je požadována, může být rozebrán pouze za přítomnosti oprávněného pracovníka záruční opravny nebo s jeho souhlasem. Pokud to vyžaduje závažnost poruchy nebo obtížnost práce s odstraněním vady, je odběratel povinen poskytnout záruční opravně na její žádost nezbytnou pomoc v rámci svých možností (např. strojní zařízení, zvedací prostředky, montážní prostory, materiálovou a pracovní výpomoc apod.). Jde-li o opravu většího rozsahu, kterou není možno provést u odběratele, je odběratel povinen dopravit vadný stroj (skupinu) k provedení záruční opravy na místo určené záruční opravnou. Náklady dopravy hradí dodavatel.

(5) Požaduje-li odběratel odstranění vad a je nebezpečí, že prodlením s opravou dojde ke škodám na zemědělské produkci, kterým odběratel nemůže zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, musí mu záruční opravna vyhovět, i když neuznává, že dodavatel za vady odpovídá. Náklady až do rozhodnutí o reklamaci nese prozatím dodavatel. V ostatních případech je záruční opravna povinna odstranit poruchu podle části třetí této vyhlášky.

(6) Zjistí-li se až při demontáži stroje (skupiny), že dodavatel za vady neodpovídá, dokončí záruční opravna práce na odstranění poruchy. Tyto práce a výkony se považují za dodávku oprav podle části třetí této vyhlášky.

§ 16zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 17, § 18zrušeno

§ 19

Odpovědnost za vady (záruka)

(1) Záruční doba činí tři měsíce; u oprav, kterými se odstraňují běžné poruchy, jeden měsíc ode dne provedení. U sezónních strojů platí pro stanovení počátku běhu záruční doby § 14 odst. 3.

(2) Nastane-li během záruční doby porucha na opraveném stroji (skupině) nebo jeho opravené části, je odběratel povinen oznámit tuto skutečnost dodavateli bez zbytečného odkladu. Nejpozději do dvou dnů po obdržení oznámení je dodavatel povinen vyslat pracovníka, aby poruchu odstranil.

§ 20zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 21 – § 23zrušeno

§ 24

Odpovědnost za vady (záruka) a reklamace

(1) Záruční doba činí šest měsíců od splnění dodávky opravy nebo renovace součástí. O prodloužení této doby platí obdobně ustanovení § 198 odst. 2 písm. b) zákona.

(2) Dodavatel neodpovídá za vady způsobené použitím opravené nebo renovované součásti k jiným účelům nebo jiným způsobem než připouští technická norma, popřípadě písemný pokyn dodavatele.

(3) Při reklamaci se postupuje obdobně jako u generálních oprav strojů a skupin (§ 15 odst. 1 až 3).

(4) Jestliže dodavatel plnil vadně, je povinen poskytnout odběrateli nejpozději do 3 dnů od doručení reklamace řádné plnění. Odběratel je povinen předat dodavateli vadnou součást současně s převzetím řádného plnění. Při vyřizování reklamace lze postupovat podle § 14 odst. 8.

§ 25zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 26zrušeno

§ 27

Zrušuje se ustanovení § 1 písm. a) a část prvá (§ 2 až 17) vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1978.


Ministr:

Ing. Nágr, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pojmy "generální oprava", "samostatná skupina" a "podskupina" jsou vymezeny v technických normách a vyplývají z opravárenského názvosloví, které je unifikováno v rámci RVHP.

Přesunout nahoru