Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1978 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 28. června 1978,

kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 38 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky:


ODDÍL PRVNÍ

Divadelní umělci

(K § 3 odst. 1 divadelního zákona)

§ 1

Okruh divadelních umělců

Divadelní umělci jsou herci, zpěváci, tanečníci, loutkoherci, mimičtí umělci, hudebníci, dirigenti, sbormistři, choreografové, baletní mistři, korepetitoři, dramaturgové, režiséři a jevištní výtvarníci.

§ 2

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí divadelního umělce se rozumí splnění stanovených předpokladů odborného vzdělání, popřípadě odborné praxe a požadavků na umělecký talent, popřípadě na další schopnosti nebo vlastnosti.

(2) Konkrétní předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušnými mzdovými předpisy pro výkon divadelní činnosti v pracovním poměru k divadlu nebo k agentuře platí přiměřeně i pro osoby, které vykonávají divadelní činnost za odměnu na základě smlouvy podle předpisů o právu autorském. 1)

§ 3

Osvědčování odborné způsobilosti

(1) Odborné vzdělání získané na vysoké škole se osvědčuje diplomem, na konzervatoři nebo jiné střední škole vysvědčením o úspěšně vykonané maturitní zkoušce a ve vojenském učilišti vysvědčením o jeho úspěšném absolvování. O uznávání odborného vzdělání získaného v zahraničí platí zvláštní předpisy. 2)

(2) Odborná praxe se osvědčuje doklady o výkonu divadelní činnosti, popřípadě příbuzných uměleckých činností v pracovním poměru nebo i mimo pracovní poměr.

(3) Umělecký talent, popřípadě další požadované schopnosti nebo vlastnosti se osvědčují při veřejném konkursu.

ODDÍL DRUHÝ

Přijímání divadelních umělců do pracovního poměru a jmenování ředitelů divadel

(K § 3 odst. 2 a § 5 odst. 5 divadelního zákona)

Přijímání divadelních umělců do pracovního poměru k divadlu

§ 4

Divadelní umělci se přijímají do pracovního poměru na základě veřejného konkursu. Od obsazení místa na základě veřejného konkursu může ředitel divadla upustit, uchází-li se o ně divadelní umělec, jehož mimořádná odborná způsobilost je známa.

§ 5

Veřejný konkurs na místa divadelních umělců v divadle vypisuje ředitel. Při vypsání konkursu se uvedou stanovené předpoklady a další požadavky, které musí uchazeč splňovat.

§ 6

Veřejný konkurs se provádí před konkursní komisí (dále jen "komise"), jíž předsedá ředitel divadla nebo jím pověřený vedoucí uměleckého souboru. Komisi tvoří nejméně dva další členové příslušného uměleckého souboru jmenovaní ředitelem divadla v dohodě se závodním výborem odborové organizace. Ředitel může jmenovat za členy komise i vedoucí nebo členy dalších uměleckých souborů divadla, členy svých poradních orgánů anebo i jiné odborníky.

§ 7

(1) Komise posoudí předpoklady jednotlivých uchazečů a splnění dalších požadavků uvedených při vypsání konkursu, popřípadě úroveň jejich uměleckého výkonu předvedeného před komisí.

(2) Po zhodnocení výsledku veřejného konkursu určí komise hlasováním pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí do pracovního poměru; při rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy komise.

§ 8zrušeno

§ 9

Přijímání divadelních umělců do pracovního poměru k agentuře

Pro přijímání divadelních umělců do pracovního poměru k agentuře platí přiměřeně ustanovení § 4 až 8.

§ 9a

Podmínky veřejného konkursu na obsazení funkce ředitele divadla

(1) Veřejný konkurs na obsazení funkce ředitele divadla vypisují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy pro divadla, která řídí (dále jen "vypisovatel").

(2) Veřejný konkurs se provádí před komisí, kterou ustanovuje vypisovatel ze zástupců ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury"), organizací, jejichž posláním je sdružovat autory a výkonné umělce z oboru divadelního umění, příslušného odborového svazu, jakož i z odborníků z oblasti divadelnictví. Členy komise jsou dále umělečtí šéfové a vybraní vedoucí jednotlivých útvarů divadla. Předsedou komise je zástupce vypisovatele. Vypisovatel při vypsání konkursu stanoví postup pro jednání a rozhodování komise.

(3) Komise posoudí způsobilost jednotlivých uchazečů o funkci ředitele divadla s přihlédnutím k uměleckému zaměření, úlohám a podmínkám činnosti divadla. Po zhodnocení výsledků veřejného konkursu určí komise pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky na jmenování do funkce ředitele divadla; při rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy komise.

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 10 – § 14zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝ

Ochotnické soubory

(K § 10 až 14 divadelního zákona)

§ 15

Oznámení o zřízení, převzetí a zrušení ochotnického souboru

(1) Zřízení ochotnického souboru oznámí socialistická organizace, která soubor zřídila (dále jen "zřizovatel"), písemně. V oznámení uvede přesné označení zřizovatele, datum zřízení souboru, název, umělecké zaměření a místo (obvod) působení souboru, jméno a odborné vzdělání jeho vedoucího, popřípadě uměleckých vedoucích; v oznámení o převzetí souboru, jehož zřizovatel zanikl, je třeba uvést i přesné označení tohoto zřizovatele.

(2) Zrušení souboru oznámí zřizovatel rovněž písemně. V oznámení uvede název souboru, důvod a datum jeho zrušení.

(3) U souboru zřízeného, převzatého nebo zrušeného odborovou organizací plní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 2 a § 14 divadelního zákona okresní odborová rada příslušná podle stálého působiště souboru.

§ 16zrušeno

§ 17

Povinnosti zřizovatele ochotnického souboru

Povinností zřizovatele je trvale zajišťovat souboru podmínky pro jeho působení v souladu s posláním divadelní činnosti podle zákona; přitom je zřizovatel zejména povinen

a) vytvářet organizační, materiální a technické předpoklady pro činnost souboru,

b) vydat organizační řád souboru,

c) jmenovat vedoucího souboru, který mu odpovídá za ideovou a uměleckou úroveň činnosti souboru, popřípadě - podle charakteru a složení souboru - další členy vedení souboru nebo je schvalovat v těchto funkcích na základě návrhu vedoucího souboru; odvolat vedoucího souboru, popřípadě další členy vedení souboru,

d) pečovat ve spolupráci s příslušnými kulturně výchovnými a jinými kulturními organizacemi, zejména s divadly, o soustavný ideový a umělecký růst souboru a o to, aby umělecké zaměření a výběr divadelních děl odpovídal cílům vytčeným při zřízení souboru,

e) projednávat a schvalovat plány činnosti a rozpočty souboru,

f) napomáhat společenskému uplatnění souboru,

g) kontrolovat a pravidelně hodnotit činnost souboru.

§ 18

Činnost v ochotnickém souboru

(1) Členství v souboru je dobrovolné a bezplatné; činnost v souboru nezakládá nárok na odměňování a neposuzuje se s výjimkami uvedenými v odstavci 2 jako činnost pracovní.

(2) Funkci vedoucího souboru, popřípadě dalších uměleckých vedoucích lze vykonávat i v pracovním poměru nebo na podkladě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; 4) obdobně může zřizovatel svěřit úkoly spojené s péčí o ideový a umělecký růst souboru divadelním umělcům a jiným odborníkům.

(3) Účinkování divadelního umělce v představení souboru, pokud se uskutečňuje za odměnu, musí být smluvně sjednáno s příslušnou krajskou agenturou.

§ 19

Odborná péče o ochotnické soubory

(1) Okresní národní výbory zabezpečují zpravidla prostřednictvím okresních kulturních středisek evidenci souborů, sledování jejich činnosti a jejich kulturně politické a společenské využívání.

(2) Metodicko-poradenskou, vzdělávací a konzultační péči o soubory vykonávají zejména Ústav pro kulturně výchovnou činnost v Praze a krajská a okresní kulturní střediska.

ODDÍL PÁTÝ

Povolování a pořádání představení

(K § 15 až 23 divadelního zákona)

Žádost o povolení

§ 20

(1) Žádost o povolení představení, jehož pořadatelem není divadlo nebo které se nekoná v rámci schválené kulturní akce, podává pořadatel na předepsaném tiskopise, který slouží zároveň jako žádost o přivolení příslušné ochranné organizace autorské k užití divadelního díla.

(2) Žádost se podává samostatně pro každé představení.

§ 21

(1) V žádosti se uvede přesné označení pořadatele a účinkujících, čas a místo představení, jméno autora a název divadelního díla, které má být na představení předvedeno, a výše vstupného. Místní (městský) národní výbor příslušný k rozhodnutí o povolení představení může požadovat sdělení i dalších údajů, které se týkají představení.

§ 22

Představení pořádaná divadlem

V oznámení o pořádání představení v oblasti svého působení (§ 21 odst. 2 divadelního zákona) a v žádosti o povolení pořádat představení mimo oblast svého působení (§ 21 odst. 3 divadelního zákona) 5) uvede divadlo místo a datum představení, jméno autora a název divadelního díla, jež hodlá na představení předvést. Do oznámení i žádosti je možno zahrnout i více představení v určitém časovém rozpětí.

§ 23

Představení v rámci schválené kulturní akce

(1) V oznámení o představeních, která se mají konat v rámci schválené kulturní akce (§ 23 odst. 2 divadelního zákona), uvede pořadatel název akce a označení orgánu státní správy, který ji schválil, místa a data představení, jména autorů a názvy divadelních děl, která se mají na těchto představeních předvést. Mají-li se představení konat na území více okresů, oznámí pořadatel tyto údaje všem dotčeným okresním národním výborům.

(2) Oznámení podle odstavce 1 učiní pořadatel písemně nejméně osm dnů před zahájením kulturní akce.

Povinnosti pořadatele

§ 24

Pořadatel nesmí propagovat představení před jeho povolením. Údaje uvedené v propagačních materiálech musí být v souladu s údaji uvedenými v povolení.

§ 25

(1) Pořadatel oznámí do 14 dnů po představení ochranné organizaci autorské údaje pro výpočet a stanovení provozovacího autorského honoráře (datum a místo představení, jméno autora, název předvedeného divadelního díla, počet návštěvníků a celkovou tržbu na vstupném). V téže lhůtě oznámí ochranné organizaci autorské tyto údaje i pořadatel schválené kulturní akce za představení konaná v rámci této akce.

(2) Divadlo oznámí údaje podle odstavce 1 za představení jím uspořádaná, jakož i za představení, u nichž smluvně převzalo povinnosti pořadatele vůči ochranné organizaci autorské s jejím předchozím souhlasem, úhrnně za období dohodnuté s ochrannou organizací autorskou.

(3) Upustí-li pořadatel od pořádání povoleného představení nebo změní-li se souhlasem národního výboru, který představení povolil, dodatečně místo konání představení, uvědomí o tom bezodkladně ochrannou organizaci autorskou.

ODDÍL ŠESTÝ

Dohled na představeních

(K § 24 až 27 divadelního zákona)

§ 26

Pověření k zabezpečení dohledu

Pověření okresního nebo místního (městského) národního výboru k zabezpečení dohledu 6) může znít i na více představení, popřípadě na všechna představení pořádaná v obvodě působnosti pověřeného národního výboru v určitém časovém rozpětí.

Výkon dohledu

§ 27

Orgán státní správy příslušný k dohledu nebo pověřený jeho zabezpečením (dále jen "dohlédací orgán") vykonává dohled na představení zpravidla prostřednictvím svých odborných pracovníků; národní výbor může zmocnit i členy své příslušné komise. Zmocnění k výkonu dohledu musí mít písemnou formu.

§ 28

Osoba zmocněná k výkonu dohledu podává o výkonu své funkce orgánu státní správy, který ji k výkonu dohledu zmocnil, písemnou zprávu do tří dnů po představení; jestliže zakázala představení nebo je přerušila a zakázala jeho pokračování, je povinna podat písemnou zprávu bezodkladně.

§ 29

Doručení rozhodnutí

(1) Rozhodnutí o zákazu představení nebo o přerušení představení a zákazu jeho pokračování, vyslovené ústním vyhlášením osoby zmocněné k výkonu dohledu, je dohlédací orgán povinen vydat pořadateli v písemné formě do tří dnů.

(2) Písemné vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 1 se současně zašle

a) zřizující organizaci (§ 5 odst. 2 divadelního zákona) nebo orgánu státní správy, který schválil kulturní akci, v jejímž rámci se konalo představení, jestliže šlo o představení, na němž byl dohled vykonáván na základě pověření tímto orgánem,

b) příslušné krajské agentuře, šlo-li o představení mimo provoz divadel, na němž účinkovali divadelní umělci za odměnu,

c) zřizovateli ochotnického souboru, šlo-li o představení tohoto souboru.

ODDÍL SEDMÝ

Inspekční činnost orgánů státní správy

(K § 33 divadelního zákona)

§ 30

Obsah inspekční činnosti

(1) Divadelní činnost sledují a kontrolují ministerstvo kultury, krajské národní výbory a okresní národní výbory v rozsahu své působnosti a úkolů, stanovených divadelním zákonem, prostřednictvím osob pověřených inspekční činností (dále jen "inspektoři").

(2) Inspektoři se při své činnosti zaměřují na zjišťování

a) jak plní divadla a jiné socialistické organizace na úseku divadelnictví své kulturně politické úkoly,

b) zda se divadelní díla studují a připravují pro veřejné scénické předvádění v souladu se schváleným dramaturgickým plánem a se záměry jím sledovanými,

c) jak se rozvíjí činnost ochotnických souborů,

d) vykonávají-li divadelní umělci působící mimo pracovní poměr k divadlu nebo agentuře svou činnost v souladu s ustanoveními divadelního zákona,

e) zda se představení připravují a propagují v souladu s uděleným povolením,

f) dodržují-li se podmínky stanovené pro účinkování divadelních umělců mimo provoz divadel a povinnosti pořadatelů vůči ochranné organizaci autorské,

g) rozvíjí-li se divadelní činnost v rámci zahraničních styků národních výborů v souladu se zájmy a potřebami socialistické společnosti,

h) jak se dodržují metodické pokyny ministerstva kultury a ostatních příslušných orgánů na úseku divadelnictví.

§ 31

Oprávnění inspektorů

(1) Inspektoři jsou oprávněni

a) vyžadovat k nahlédnutí veškeré doklady, záznamy a jiné písemnosti důležité z hlediska účelu inspekce,

b) udílet doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a navrhovat orgánu státní správy, který je inspekcí pověřil, příslušná opatření,

c) upozornit dohlédací orgán na skutečnosti, které vyžadují opatření v mezích jeho pravomoci.

(2) Inspektoři nejsou oprávněni udílet příkazy, ani činit opatření na náklady organizací a osob zúčastněných na sledované divadelní činnosti.

ODDÍL OSMÝ

Divadelní činnost škol uměleckého směru

(K § 35 divadelního zákona)

§ 32

Představení škol uměleckého směru

(1) Představení, které vysoká nebo střední umělecká škola dramatického směru, konzervatoř nebo lidová škola umění (dále jen "škola") nepořádá v souladu se svým učebním plánem nebo osnovami, nebo které pořádá škola mimo své prostory, jakož i představení, které pořádá jiná organizace a účinkují na něm žáci, studenti a pedagogové školy, může se konat jen na podkladě povolení místního (městského) národního výboru příslušného podle místa představení; tomuto národnímu výboru přísluší i dohled na představení.

(2) Ostatní představení, která škola uspořádá, posuzují se jako představení uspořádaná divadlem.

§ 33

Divadelní činnost ve styku se zahraničím

K účinkování škol (jejich souborů, žáků, studentů a pedagogů) v zahraničí a k účinkování obdobných zahraničních škol (jejich souborů, žáků, studentů a pedagogů) v České socialistické republice se vyžaduje souhlas ministerstva kultury a ministerstva školství České socialistické republiky.


ODDÍL DEVÁTÝ

Přechodná a závěrečná ustanovení

(K § 37 divadelního zákona)

§ 34

Registraci ochotnických souborů zřízených organizacemi oprávněnými k zřízení souborů podle divadelního zákona provedou příslušné okresní národní výbory k 1. červenci 1978 a zašlou o tom nejpozději do čtyř měsíců po nabytí účinnosti divadelního zákona jejich zřizovatelům písemné sdělení.

§ 35

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Ministr:

Doc. Dr. Klusák, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 a § 39 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

2) Instrukce poř. č. 21/1957 Sb. instr. o nostrifikaci cizozemských vysvědčení o maturitní zkoušce (zkoušce dospělosti) - reg. v odstavci 2 písm. b) vyhl. č. 129/1967 Sb. (srv. částku 9/1966 Sb. NV, pol. H 11).
Vyhláška č. 72/1959 Ú. l., o nostrifikaci studií vykonaných na zahraničních vysokých školách a vědeckých (uměleckých) ústavech.
Vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění vyhl. č. 147/1976 Sb.
Vyhláška č. 146/1976 Sb., o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů.

3) § 354 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (úplné znění vyhlášené pod č. 37/1971 Sb.).

4) § 232 a násl. zákoníku práce.

5) Okresní národní výbor postupuje při povolení podle § 18 odst. 2 divadelního zákona.

6) § 24 odst. 2 a 3 divadelního zákona.

Přesunout nahoru