Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 72/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen

Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 15. června 1978,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 18 odst. 2 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, se mění a doplňuje takto:

1. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Dodatkové odvody za porušení cenových předpisů 2)

(1) Organizace, která podle kontrolního zjištění získala prostředky porušením cenových předpisů (dále jen "neoprávněně získané prostředky"), je povinna odvést je do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru (dále jen "příslušný rozpočet") jako dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod činí úhrn prostředků neoprávněně získaných v období tří let před 1. dnem měsíce, v němž byly zjištěny, a prostředků neoprávněně získaných po tomto datu. Do tohoto úhrnu se nezapočítávají částky, které byly vráceny organizacím a občanům, na jejichž úkor byly získány, a částky, které jim budou vráceny nejpozději do dvou měsíců ode dne kontrolního zjištění, nestanoví-li kontrolní orgán lhůtu kratší.

(3) Nelze-li úhrn neoprávněně získaných prostředků zjistit vyčerpávajícím nebo výběrovým způsobem, 5) určí se podle prostředků prokázaných při kontrole. Dodatkový odvod činí trojnásobek těchto prostředků. Pro započítávání částek vrácených organizacím nebo občanům platí ustanovení odstavce 2.

(4) Při porušení cenového předpisu prodejem výrobku, pro který nebyla cena ještě stanovena, nebo prodejem výrobku, pro který nebyly v případě stanovení ceny pověřenou organizací vymezeny podstatné kvalitativní nebo jiné dodací podmínky a nelze je vymezit ani podle cenové kalkulace výrobku, činí dodatkový odvod 3 % z hodnoty výrobků dodaných v období uvedeném v odstavci 2. Získá-li organizace za tyto výrobky též prostředky porušením jiných ustanovení cenových předpisů, odvede se ten dodatkový odvod, který je vyšší.

(5) Nesplní-li organizace povinnost předložit návrh cenového limitu nebo stanovit cenový limit, činí dodatkový odvod

a) 3 % z ceny úkolu plánu rozvoje vědy a techniky, jehož výsledkem má být nový výrobek a pro nějž měl být stanoven předběžný cenový limit, nejvýše však 20 % ročního zisku z výzkumné a vývojové činnosti organizace, plánovaného pro rok, v němž je dodatkový odvod ukládán,

b) 3 % z ceny všech výrobků, pro něž měl být stanoven konečný cenový limit, a které byly dodány v období 12 měsíců od zahájení dodávek, nejméně však z ceny výrobků plánovaných pro toto období.

(6) Od dodatkového odvodu se odečítají prostředky, které organizace z téhož důvodu odvedla do státního rozpočtu nebo které jako majetkový prospěch vydala státu podle zvláštních předpisů. 6) Od dodatkového odvodu podle odstavců 2, 3 a 4 odváděného organizacemi, které podle zvláštních předpisů zúčtovávají cenové rozdíly s rizikovým fondem, se odpočítávají neoprávněně získané prostředky odvedené na zvláštní účet státního rozpočtu federace v rámci stanovených odvodů cenových rozdílů. Neoprávněně získané prostředky zúčtované s rizikovým fondem se odvádějí k jeho tíži.".

2. V § 12 odst. 5 se na konci připojuje tato věta:

"Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na dodatkové odvody podle § 11 odst. 3 a 5.".

3. V § 12 se vypouští odstavec 6.

4. § 13 odst. 2, 3 a 4 znějí:

"(2) Dodatkový odvod za výrobek technicky zastaralý činí částku rovnající se skutečnému zisku výrobní organizace z tohoto výrobku, zjištěnému výslednou kalkulací sestavenou v posledním roce výroby, nejméně však 15 % z jeho velkoobchodní ceny.

(3) Dodatkový odvod za výrobek zařazený do třetího stupně jakosti při prvním nebo novém hodnocení nebo na základě kontroly a za krmivo se sníženou jakostí činí 15 % z velkoobchodní ceny. Dodatkový odvod za výrobek zařazený i při opakovaném hodnocení do třetího stupně jakosti činí 30 % z velkoobchodní ceny. Dodatkový odvod se vypočte z množství skutečně dodaných výrobků, nejméně však z množství, které má být po dobu platnosti rozhodnutí o zařazení výrobku do třetího stupně jakosti dodáno podle plánu odbytu, a není-li tento plán v potřebném členění sestavován, z množství podle dodávkových hospodářských smluv.

(4) Dodatkové odvody podle předcházejících odstavců se neukládají za dovážené výrobky; dále se neukládají za výrobky dodávané pro vývoz, jestliže jejich velkoobchodní ceny, popřípadě evidenční velkoobchodní ceny nejsou vyšší než jejich kupní ceny dosažené při vývozu, nebo jestliže tak rozhodne ústřední orgán nadřízený výrobci po projednání s příslušnými ústředními orgány. Je-li velkoobchodní cena, popřípadě evidenční velkoobchodní cena vyšší než kupní cena, činí dodatkový odvod tento rozdíl, nejvýše však částku podle odstavce 2 nebo 3.".

5. Za § 13 se vkládá § 13a, který zní:

"§ 13a

Dodatkové odvody v souvislosti se změnami cen

(1) Organizaci může být uložen dodatkový odvod prostředků nebo části prostředků získaných v důsledku opatření příslušného orgánu, které není promítnuto do ceny výrobku, zejména v důsledku změny ceny poddodávky, v důsledku povolené odchylky od podstatné kvalitativní nebo dodací podmínky dodávaných výrobků nebo jiné povolené změny nebo v důsledku ceny rozdílné pro dodavatele a odběratele.

(2) Dodatkový odvod prostředků získaných v důsledku opatření organizace k úspoře nebo k záměně materiálu může být této organizaci uložen jen v případech vymezených zvláštním předpisem. 7)

(3) Dodatkové odvody podle odstavců 1 a 2 ukládá příslušný cenový úřad. 8)".

6. Vypouští se § 15.

Čl. II

1. Dodatkové odvody podle § 11 odst. 5 se ukládají za porušení cenových předpisů zjištěná od 1. ledna 1979.

2. Ustanovení § 13 odst. 2 a 3 se vztahují na výrobky, které budou nebo mají být dodány ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení.

5) Postup při uplatnění výběrového způsobu zjištění neoprávněně získaných prostředků je stanoven v § 113 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. a ve výnosu Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-6/74, registrovaném v částce 1/1975 Sb.

6) Např. § 24 a 119a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (úplné znění vyhlášené pod č. 37/1971 Sb.).

7) § 77 vyhlášky č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

8) Nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb. a zákon ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákon SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen.

Přesunout nahoru