Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 71/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům

Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.08.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 15. června 1978,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 169 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Pracujícímu, který je zaměstnán 6) po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení (pojištění), se poskytuje starobní důchod

a) v nezměněné výši, je-li zaměstnán

1. ve výrobě průmyslové, stavební, zemědělské nebo lesnické, včetně zakázkových prací, oprav a údržby;

2. při činnosti dopravní, spojové, geologické, ve vnitřním obchodě nebo v materiálně technickém zásobování;

3. v dělnických povoláních nebo jako provozní a obsluhující pracovník v komunálních službách nebo při zajišťování služeb na úseku kulturně výchovné činnosti;

4. v dělnických povoláních nebo jako provozní a obsluhující pracovník v provozech zajišťujících hromadné stravování osob;

5. v dělnických povoláních ve zdravotnických organizacích, jako zdravotnický pracovník v jeslích a mikrojeslích, jako střední, nižší nebo pomocný zdravotnický pracovník v nepřetržitých anebo třísměnných provozech ve zdravotnických organizacích a v zařízeních sociální péče, při výkonu prací v pečovatelské službě, jako vychovatel v zařízeních sociální péče pro mládež;

6. při topičských, údržbářských nebo úklidových pracích anebo při práci člena závodní stráže, vrátného a hlídače;

b) až do výše 1 100 Kčs měsíčně, je-li zaměstnán

1. ve zdravotnictví, v zařízeních sociální péče, v komunálních službách a v provozech zajišťujících hromadné stravování osob při výkonu jiných prací než jsou uvedeny pod písm. a) č. 3 až 5;

2. při nákupu zemědělských výrobků, v bytovém hospodářství, v ubytovacích službách a ve službách cestovního ruchu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pracující, kteří konají práce administrativní, a s výjimkou prací uvedených v odstavci 1 písm. a) č. 4 a 6 též práce v řídících orgánech.".

2. § 5 se vypouští.

3. V § 6 odst. 1 větě první se vypouštějí slova "a 5".

4. V § 9 se vypouštějí slova "popřípadě § 5".

Čl. II

Pracujícím poživatelům starobního důchodu, kteří konají zaměstnání uvedená v § 2 odst. 1, bude na žádost starobní důchod upraven na plnou výši nebo až do částky 1 100 Kčs měsíčně od splátky důchodu následující po dni počátku účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Předseda vlády Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto nařízením.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1978.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

6) Jde o činnost v odvětvích národního hospodářství vymezených vyhláškou č. 113/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství, vydanou na základě zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.
Vymezení pojmů "dělnická povolání" a "provozní nebo obsluhující pracovníci" bylo provedeno Federálním statistickým úřadem podle vyhlášky č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

Přesunout nahoru