Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 15. června 1978,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 63f se vkládá § 63g, který včetně nadpisu zní:

"§ 63g

Rozpočet souhrnné ceny typového stavebního objektu

(1) Rozpočet souhrnné ceny typového stavebního objektu, pro který se stanoví velkoobchodní cena podle zvláštního předpisu, 5) se zpracovává jako součást jednostupňového projektu; výjimečně se zpracovává jako součást prováděcího projektu v těch případech, kdy

a) při použití podrobné dokumentace k typovému podkladu, 6) popřípadě typového podkladu 7) (dále jen "podklad") se zaměňují konstrukce a práce podle zvláštního předpisu, 8) a vyžadují-li tyto změny úpravu podkladu pro úvodní projekt;

b) úvodní projekt se zpracovává před stanovením velkoobchodní ceny typového stavebního objektu;

c) technické vyjasnění části typového stavebního objektu doplňující podklad je mimořádně náročné.

(2) Zpracovává-li rozpočet souhrnné ceny typového stavebního objektu generální projektant, je povinen odevzdat jako součást projektové dokumentace v jednom vyhotovení oceněné popisy prací a dodávek celého typového stavebního objektu; přitom využije oceněných popisů prací a dodávek z podkladů, které jsou součástí základních rozpočtových nákladů. 9)

(3) Rozpočet souhrnné ceny v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a) zajišťuje dodavatel jako součást prováděcího projektu podle ustanovení § 63b odst. 4 a § 63d odst. 2 v případě, že požaduje sám změny. Přitom je povinen bez úplaty požadované změny uplatnit u generálního projektanta již při zpracovávání úvodního projektu a promítnout je pro něho do podkladu pro úvodní projekt.

(4) V souhrnném rozpočtu stavby se pro typový stavební objekt, pro který se stanoví souhrnná cena, zahrne do hlavy VIII jako rezerva částka odpovídající 4 % z rozpočtových nákladů uvedených v hlavě III; pro typové stavební objekty technické a občanské vybavenosti komplexní bytové výstavby se rezerva stanoví ve výši 2 %, pro typové bytové stavební objekty ve výši 1 %.

(5) Ustanovení § 55 odst. 2 první věty, § 63b odst. 4 a 6 a § 63d odst. 2 se nepoužijí. Jde-li o postup podle odstavce 3, nepoužijí se pouze ustanovení § 55 odst. 2 první věty a § 63b odst. 6.

(6) Podrobný způsob rozpočtování souhrnných cen typových stavebních objektů stanoví zvláštní předpis. 10)".

2. V § 71 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Při přípravě staveb na území hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy se postupuje podle této vyhlášky, pokud zvláštní předpisy 11) nestanoví jinak.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

5) Pokyn FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. P-5/77 o tvorbě velkoobchodních cen typových stavebních objektů (Cenový věstník č. 1, ročník 1978).

6) § 10 vyhlášky č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě.

7) § 9 vyhlášky č. 95/1977 Sb.

8) § 9 odst. 8 vyhlášky č. 95/1977 Sb.

9) § 10 odst. 3 a § 9 odst. 6 vyhlášky č. 95/1977 Sb.

10) Výnos FMTIR č. 4/1978 o rozpočtování souhrnných cen typových stavebních objektů a opakovaných stavebních objektů nebo provozních souborů (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, částka 3-4, ročník 1978).

11) Výnos FMTIR č. 3/1978 o zvláštním postupu při přípravě staveb na území hlavního města Prahy (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, částka 3-4, ročník 1978).

Přesunout nahoru