Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

67

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 15. června 1978,

kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Čl. I

Vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech, se doplňuje takto:

V § 7 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5, 6 a 7, které zní:

"(5) Zpracovává-li rozpočet souhrnné ceny stavebního objektu nebo provozního souboru v opakovaném projektu generální projektant, je povinen odevzdat jako jeho součást v jednom vyhotovení oceněné popisy prací a dodávek celého stavebního objektu nebo provozního souboru.

(6) V souhrnném rozpočtu stavby se pro stavební objekt nebo provozní soubor, pro který se v opakovaném projektu stanoví souhrnná cena, zahrne do hlavy VIII jako rezerva částka odpovídající 2 % z rozpočtových nákladů uvedených pro stavební objekt v hlavě III a pro provozní soubor v hlavě II.

(7) Podrobný způsob rozpočtování souhrnných cen v opakovaných projektech stavebních objektů nebo provozních souborů stanoví zvláštní předpis. 18)".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.


Čl. II

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

18) Výnos FMTIR č. 4/1978 o rozpočtování souhrnných cen typových stavebních objektů, opakovaných stavebních objektů nebo provozních souborů (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka3-4, ročník 1978).

Přesunout nahoru