Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci

Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

66

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu

ze dne 15. června 1978,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci, se mění a doplňuje takto:

Za § 24 se vkládá § 24a, který zní:

"Podle této vyhlášky se postupuje při udělování souhlasu k zahájení staveb a při jejich registraci a evidenci na území hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Předseda Federálního statistického úřadu:

Ing . Kazimour v. r.

Ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR:

Ing. Šupka v. r.

Přesunout nahoru