Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 64/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon

Částka 14/1978
Platnost od 23.06.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.12.1999 (218/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

Zákon

ze dne 21. června 1978,

kterým se mění a doplňuje branný zákon

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1958 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 25 odstavec 2 zní:

"(2) Vojáci z povolání setrvávají ve vojenské činné službě a generálové, důstojníci a praporčíci v záloze setrvávají v záloze podle vojenských hodností do dosažení těchto věkových hranic:

Vojenské
hodnosti
Činná
služba
Věkové hranice
Záloha
1. kategorie
Záloha
2. kategorie
Záloha
3. kategorie
rotní, rotmistři a nadrotmistři4550-55
podpraporčíci, praporčíci a nadpraporčíci5050-55
podporučíci a poručíci40404550
nadporučíci a kapitáni40455055
majoři45455055
podplukovníci45505560
plukovníci5055-60
generálové5560-65
generálové-ženy50--50
ostatní vojákyně z povolání a vojákyně v záloze podle hodnosti--50

Po dobu stanovenou věkovou hranicí pro setrvání v záloze 3. kategorie prodlužuje se generálům v záloze branná povinnost (§ 5 odst. 2).",

odstavec 3 věta první zní:

"Vojáky ve výslužbě se stávají generálové, důstojníci a praporčíci, kteří byli

a) propuštěni z vojenské činné služby po dosažení věkových hranic zálohy 3. kategorie,

b) přeloženi do zálohy a dosáhli věkových hranic zálohy 3. kategorie,

c) propuštěni z vojenské činné služby pro trvalou neschopnost k vojenské činné službě.".

2. V § 39 odst. 2 se slovo "důstojníci" nahrazuje slovy "generálové, důstojníci a praporčíci".

3. § 83 včetně nadpisu zní:

"§ 83

Výklad některých pojmů

Pokud tento zákon nestanoví jinak, rozumějí se tam, kde se mluví o "generálech", muži i ženy, o "důstojnících, praporčících, poddůstojnících, vojácích, vojácích v záloze a dobrovolnících" také "důstojnice, praporčice, poddůstojnice, vojákyně, vojákyně v záloze a dobrovolnice" a výrazem "mužstvo" se rozumějí muži i ženy.".


Čl. II

Tento zákon se vztahuje i na vojáky z povolání přijaté do služebního poměru podle dosavadních předpisů, přičemž jejich povinnost k další službě zůstává nedotčena. Propuštění těchto vojáků ze služebního poměru upravují zvláštní předpisy. 1)

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č . 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru