Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 63/1978 Sb.Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol

Částka 14/1978
Platnost od 23.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 01.09.1984 (29/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

ZÁKON

ze dne 21. června 1978

o opatřeních v soustavě základních a středních škol

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

(1) Další rozvoj socialismu klade zvýšené požadavky na každého člena socialistické společnosti a vyžaduje, aby se výchova a vzdělávání v Československé socialistické republice neustále prohlubovalo a zdokonalovalo.

(2) Účelem zákona je vytvořit ve školské soustavě podmínky pro postupné zavádění středního vzdělání a úplného středního vzdělání veškeré mládeži.

(3) Do jednotné školské soustavy se zařazují nové druhy škol, jimiž jsou základní škola a střední odborné učiliště, stanoví se délka povinného vzdělávání a povinné školní docházky i způsob jejího plnění a stupně vzdělání získávaného žáky.

ČÁST PRVNÍ

Výchova a vzdělávání v základních a středních školách

DÍL PRVNÍ

Základní škola a základní devítiletá škola

Základní škola

§ 2

(1) Základní škola poskytuje základy všeobecného polytechnického vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu, výchovu k vědeckému světovému názoru, výchovu politickou, výchovu k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu, morální, pracovní, estetickou, tělesnou výchovu a brannou výchovu žáků.

(2) Základní škola připravuje žáky pro studium na všech druzích středních škol, na kterých veškerá mládež pokračuje v povinné školní docházce a dosahuje střední vzdělání.

§ 3

(1) Základní škola má osm ročníků; tvoří ji první stupeň s prvním až čtvrtým ročníkem a druhý stupeň s pátým až osmým ročníkem. Na prvním stupni si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, získávají základní poznatky o přírodě a společnosti, základní pracovní návyky a návyky kolektivního jednání. Druhý stupeň obsahově navazuje na první stupeň a rozvíjí výchovný a vzdělávací základ, který žáci získali na prvním stupni.

(2) V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech osmi ročníků základní školy, se může zřídit základní škola jen s ročníky prvního stupně. Žáci, kteří ukončí poslední ročník takové školy, pokračují v povinné školní docházce na základní škole se všemi ročníky, do jejíhož obvodu základní škola jen s ročníky prvního stupně patří.

§ 4

Základní devítiletá škola

(1) Základní devítiletá škola poskytuje základní všeobecné a polytechnické vzdělání, přípravu ke společensky prospěšné práci a k dalšímu vzdělávání, výchovu k vědeckému světovému názoru, výchovu rozumovou, výchovu morální a politickou, estetickou, tělesnou, brannou a výchovu pracovní.

(2) V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech devíti ročníků základní devítileté školy, se může zřídit základní devítiletá škola jen s nižšími ročníky (do pátého ročníku). Žáci, kteří ukončí poslední ročník takové školy, pokračují ve školní docházce na základní devítileté škole se všemi ročníky, do jejíhož obvodu základní devítiletá škola jen s nižšími ročníky patří.

(3) Žákům základní devítileté školy, kteří splní povinnost školní docházky, avšak nedosáhnou vzdělání, které poskytuje tato škola, může být povolena další docházka do školy, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne věku šestnácti let. Nezískal-li občan ani takto základní vzdělání, umožní mu organizace, v níž je zaměstnán, aby si je doplnil při zaměstnání.

DÍL DRUHÝ

Střední školy

ODDÍL PRVNÍ

Studium na středních školách

§ 5

(1) Střední školy poskytují střední vzdělání nebo úplné střední vzdělání, výchovu k vědeckému světovému názoru, výchovu rozumovou, morální a politickou, výchovu k socialistickému vlastenectví a k proletářskému internacionalismu, výchovu pracovní, estetickou, tělesnou a výchovu brannou; připravují pro výkon povolání a k dalšímu vzdělávání.

(2) Ke studiu na středních školách se žáci přijímají podle schopností, zájmů a zdravotního stavu a v souladu s potřebami socialistické společnosti.

(3) Do středních odborných učilišť, do gymnázií, do středních odborných škol, do konzervatoří a do odborných škol se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní devítileté školy, a též žáci, kteří úspěšně ukončili osmý ročník základní devítileté školy.

(4) Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstva školství republik") stanoví podrobnosti o přijímání žáků ke studiu na středních školách, nomenklaturu studijních oborů na středních školách, soustavu učebních oborů a délku a organizaci přípravy mládeže pro dělnická povolání v jednotlivých učebních oborech .

ODDÍL DRUHÝ

Druhy středních škol

Střední odborné učiliště

§ 6

(1) Střední odborné učiliště poskytuje úplné střední vzdělání ve čtyřletém studiu , v němž připravuje pro výkon dělnických povolání náročných na teoretické znalosti, pro technickohospodářské činnosti provozního charakteru v odvětvích národního hospodářství i pro studium na vysoké škole.

(2) Střední odborné učiliště zajišťuje teoretickou přípravu, praktickou přípravu a výchovu mimo vyučování.

(3) Čtyřleté studium na středním odborném učilišti se ukončuje maturitní zkouškou, jejíž součástí je závěrečná učňovská zkouška.

§ 7

(1) Střední odborné učiliště poskytuje střední vzdělání v tříletém nebo dvouletém studiu, v němž připravuje pro výkon dělnických povolání odpovídajících zvolenému oboru.

(2) Tříleté studium nebo dvouleté studium se ukončuje úspěšným absolvováním posledního ročníku a závěrečnou učňovskou zkouškou.

§ 8

Gymnázium

(1) Gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání; připravuje pro studium na vysokých školách a poskytuje odbornou přípravu pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě a kultuře určených federálním ministerstvem práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvy školství republik.

(2) Studium na gymnáziu trvá čtyři roky a ukončuje se maturitní zkouškou.

§ 9

Střední odborná škola

(1) Střední odborná škola poskytuje úplné střední vzdělání; připravuje pro technickohospodářské, zdravotnické, sociálně právní, výtvarné, pedagogické, administrativní a jiné činnosti v odvětví národního hospodářství, správy a kultury, které určí federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvy školství republik. Střední odborná škola připravuje i pro studium na vysoké škole.

(2) Studium na střední odborné škole trvá čtyři roky a ukončuje s e maturitní zkouškou.

(3) Střední odborná škola připravuje též absolventy gymnázií pro činnosti uvedené v odstavci 1.

(4) Způsob a délku studia absolventů gymnázií na středních odborných školách stanoví ministerstva školství republik; způsob a délku studia absolventů gymnázií na středních zdravotnických školách stanoví ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvy školství republik.

§ 10

Konzervatoř

(1) Konzervatoř poskytuje úplné střední vzdělání; připravuje pro uplatnění v oborech hudby, zpěvu, tance a hudebně dramatického umění, jakož i pro studium na vysoké škole.

(2) Studium na konzervatoři trvá čtyři roky a ukončuje se maturitní zkouškou.

(3) Konzervatoře určené ministerstvy školství republik poskytují v dalším jednoletém nebo dvouletém studiu vyšší vzdělání v oborech hudby, zpěvu, tance a hudebně dramatického umění.

§ 11

Střední škola pro pracující

(1) Střední škola pro pracující doplňuje a rozšiřuje všeobecné a odborné vzdělání pracujících, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, a poskytuje jim úplné střední vzdělání potřebné k výkonu náročných dělnických povolání, technickohospodářských činností provozního charakteru i pro studium na vysoké škole.

(2) Studium na střední škole pro pracující trvá pro absolventy tříletých učebních oborů dva roky, pro absolventy dvouletých učebních oborů tři roky; ukončuje se maturitní zkouškou.

(3) Střední školu pro pracující zřizuje a zrušuje socialistická organizace se souhlasem národního výboru nebo národní výbor pro jím řízené nebo spravované organizace .

§ 12

Odborná škola

(1) Odborná škola poskytuje střední vzdělání a připravuje pro výrobní, technickohospodářské, zdravotnické, administrativní a jiné činnosti v odvětví národního hospodářství, správy a kultury, které určí federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvy školství republik.

(2) Studium na odborné škole trvá dva až tři roky; ukončuje se úspěšným absolvováním posledního ročníku.

(3) Délku studia na odborných školách stanoví ministerstva školství republik. Délku studia na zdravotnických odborných školách stanoví ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvy školství republik.

§ 13

Odborné učiliště

(1) Odborné učiliště 1) poskytuje střední vzdělání ve tříleté nebo dvouleté přípravě v učebním poměru; připravuje pro výkon dělnických povolání odpovídajících zvolenému oboru. Součástí přípravy pro výkon dělnických povolání je odborný výcvik.

(2) Odborné učiliště zajišťuje též mimoškolní a mimopracovní výchovu.

(3) Do tříleté a dvouleté přípravy se přijímají jen žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku. Tříletá i dvouletá příprava se ukončuje závěrečnou učňovskou zkouškou.

§ 14

Učňovská škola

(1) Učňovská škola 1) poskytuje učňům přijatým do učebního poměru v rámci středního vzdělání teoretickou přípravu, popřípadě mimoškolní výchovu. Odborný výcvik těmto učňům poskytuje učňovské středisko podle zvláštních předpisů. 2)

(2) Délka přípravy na učňovské škole se řídí délkou učebního poměru.

(3) Do učňovské školy docházejí jen učni, kteří ukončili povinnou školní docházku.

§ 15

Čtyřleté učební obory ukončené maturitní zkouškou

(1) Odborné učiliště a učňovská škola poskytují též úplné střední vzdělání ve čtyřletém učebním poměru ukončeném maturitní zkouškou.

(2) Ministerstva školství republik po projednání se zúčastněnými ústředními orgány určují, která odborná učiliště a učňovské školy poskytují úplné střední vzdělání ve čtyřletých učebních oborech ukončených maturitní zkouškou.

(3) Na žáky přijaté z osmého ročníku základní devítileté školy do čtyřletého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou se vztahují ustanovení § 20.

(4) Do prvních ročníků čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou se žáci naposledy přijmou pro školní rok 1978/79.

ODDÍL TŘETÍ

Zvláštní ustanovení o středních školách

§ 16

Zřizování a zrušování středního odborného učiliště

(1) Střední odborné učiliště zřizuje a zrušuje se souhlasem národního výboru generální ředitelství výrobní hospodářské jednotky nebo orgán, který plní obdobnou funkci. V oborech, kde není střední článek řízení, určí příslušný ústřední orgán, který orgán pro účely tohoto zákona plní funkci obdobnou funkci generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky.

(2) Střední odborné učiliště zřizuje a zrušuje též národní výbor pro organizace jím řízené nebo spravované.

(3) Střední odborné učiliště může zřídit a zrušit se souhlasem národního výboru a ministerstva školství republiky i hospodářská organizace určená příslušným ústředním orgánem.

§ 17

Národní výbor může se souhlasem orgánu, popřípadě organizace, která střední odborné učiliště zřídila (§ 16), stanovit, že ve středním odborném učilišti bude připravována mládež i pro potřebu jiných organizací.

§ 18

Řízení středního odborného učiliště

(1) Ministerstva školství republik a národní výbory vykonávají státní správu vůči středním odborným učilištím podle zvláštních předpisů.

(2) Ústřední orgány v oboru své působnosti vytvářejí podmínky pro přípravu mládeže pro dělnická povolání ve středních odborných učilištích a tuto přípravu organizují a kontrolují; přitom postupují podle zásad stanovených ministerstvy školství republik.

§ 19

Finanční a materiální zabezpečení středního odborného učiliště

(1) Generální ředitelství výrobních hospodářských jednotek, orgány, které plní obdobnou funkci, a národní výbory (dále jen "orgány nebo organizace"), které zřídily střední odborná učiliště, zabezpečují finanční a materiální prostředky na jejich rozvoj a hradí ostatní náklady na přípravu mládeže, s výjimkou osobních nákladů na učitele teoretického vyučování a nákladů na učebnice a školní potřeby.

(2) Osobní náklady na učitele teoretického vyučování ve středních odborných učilištích a náklady na učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně hradí národní výbory.

(3) Organizace, pro kterou se mládež připravuje na výkon dělnických povolání ve středním odborném učilišti zřízeném jinými orgány nebo organizacemi, je povinna těmto orgánům nebo organizacím nahradit poměrný podíl nákladů, které jim vzniknou.

§ 20

Studium na středním odborném učilišti

(1) Do čtyřletého, tříletého i dvouletého studia na středním odborném učilišti mohou být přijímáni žáci po ukončení osmého ročníku základní devítileté školy jen do oborů určených ministerstvy školství republik po projednání se zúčastněnými ústředními orgány.

(2) Žáci uvedení v odstavci 1 uzavírají učební smlouvu s organizací, pro kterou se připravují na výkon dělnického povolání, od počátku kalendářního roku, v němž ukončí první ročník studia, přičemž jako den nástupu do učebního poměru se určí první den školního roku následujícího po ukončení povinné školní docházky. Organizace může odmítnout uzavření učební smlouvy jen pro nezpůsobilost žáka k výchově ve zvoleném učebním oboru. O tom, zda je žák způsobilý k výchově ve zvoleném oboru, rozhodne na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce národní výbor.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje i na žáky, kteří budou do oborů podle odstavce 1 přijati po ukončení devátého ročníku základní devítileté školy, přičemž jako den nástupu do učebního poměru se pro tyto žáky určí první den školního roku následujícího po ukončení prvního ročníku studia.

(4) Na žáky uvedené v odstavcích 1 a 3 se v prvním ročníku studia vztahují předpisy platné pro žáky ostatních středních škol; při praktické výuce jsou tito žáci povinni plnit též povinnosti vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli seznámeni. Na žáky, kteří uzavřeli učební smlouvu, se po dni určeném jako den nástupu do učebního poměru vztahují předpisy o učebním poměru. První ročník studia se jim započítává do učební doby.

(5) Orgány nebo organizace, které ve středních odborných učilištích jimi řízených zabezpečují žákům zapsaným do prvních ročníků plnění povinné školní docházky, jsou zejména povinny zabezpečovat výchovu a vzdělání žáků v rozsahu stanoveném učebními plány a učebními osnovami, pečovat o jejich výchovu v době mimo vyučování, vést je ke svědomitému plnění povinností stanovených školním řádem, poskytovat jim finanční a hmotné zabezpečení a plnit povinnosti vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

§ 21

Pomaturitní studium a studium jednotlivých předmětů

(1) Střední školy poskytující úplné střední vzdělání mohou podle potřeby organizovat pomaturitní studium a studium jednotlivých předmětů.

(2) V pomaturitním studiu získávají studující odbornou specializaci pro užší obor nebo pro specializované činnosti nebo si osvojují nové poznatky vědy a techniky a společenských věd v oboru studia dříve absolvovaného.

(3) Ve studiu jednotlivých předmětů získávají studující vědomosti v rozsahu studovaného předmětu.

(4) Ministerstva školství republik stanoví obecně závazným právním předpisem obsah, organizaci a délku pomaturitního studia a studia jednotlivých předmětů.

§ 22

Studium při zaměstnání

(1) Střední školy mohou organizovat studium pracujících při zaměstnání. Ve studiu při zaměstnání pracující získávají střední nebo úplné střední vzdělání nebo prohlubují své vzdělání.

(2) Studium při zaměstnání se organizuje jako večerní (směnné, cyklické), dálkové nebo externí studium.

(3) Vzdělání dosažené ve studiu při zaměstnání je rovnocenné vzdělání získanému v denním studiu.

(4) Ministerstva školství republik stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem délku a organizaci studia při zaměstnání a podmínky, za nichž jsou pracující přijímáni ke studiu.

DÍL TŘETÍ

Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Úkoly škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

§ 23

(1) Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči poskytují pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělání žákům mentálně, smyslově nebo tělesně postiženým, žákům s vadami řeči a žákům obtížně vychovatelným do doby, než splní povinnou školní docházku nebo než ukončí studium na středních školách, a to tak, aby byli připraveni pro výkon povolání.

(2) Školami pro mládež vyžadující zvláštní péči jsou základní školy (§ 24), střední školy (§ 25 odst. 1), zvláštní školy (§ 26) a pomocné školy (§ 27). Vzdělání získané na základních školách a středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči je rovnocenné vzdělání získanému na ostatních školách, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, do zvláštní školy a do pomocné školy zařazuje žáky národní výbor.

(4) Ministerstva školství republik po projednání s ministerstvem zdravotnictví a s ministerstvem práce a sociálních věcí republiky stanoví obecně závazným právním předpisem druhy, typy a názvy základních škol a středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, podmínky pro zařazení žáků do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, do zvláštních škol a do pomocných škol, podmínky pro prodloužení povinné školní docházky na těchto školách, podmínky pro prodloužení délky studia na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a postup při obsahové přeměně dosavadních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči na školy podle tohoto zákona.

§ 24

Základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči poskytují v rozsahu přiměřeném postižení žáků základy všeobecného polytechnického vzdělání a rozvíjejí jejich dovednosti; zřizují se jako školy pro žáky mentálně postižené, sluchově postižené, zrakově postižené, pro žáky s vadami řeči, pro žáky tělesně postižené, pro žáky s více vadami, pro žáky obtížně vychovatelné a jako školy při zdravotnických zařízeních.

§ 25

(1) Střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči poskytují střední vzdělání nebo úplné střední vzdělání. Na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči se vzdělávají tělesně nebo smyslově postižení žáci, kteří se nemohou vzdělávat společně se žáky ostatních středních škol.

(2) Délka studia na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči je shodná s délkou studia na ostatních středních školách. Ministerstva školství republik mohou prodloužit délku studia na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči až o dva roky.

(3) Pro mládež smyslově nebo tělesně postiženou a pro mládež obtížně vychovatelnou zřizují národní výbory odborná učiliště a střední odborná učiliště pro mládež vyžadující zvláštní péči.

(4) Mládež, která ukončila zvláštní školu, se na výkon dělnických povolání připravuje ve zvláštním odborném učilišti, ve zvláštních učebních oborech. Ve zvláštním odborném učilišti žáci získávají střední vzdělání v rozsahu odpovídajícím jejich schopnostem.

§ 26

Zvláštní škola

(1) Ve zvláštní škole se vzdělávají žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na ostatních školách.

(2) Ve zvláštní škole jsou žáci s ohledem na stupeň rozumové vyspělosti vyučováni podle rozdílných učebních osnov. Podle osnov pro rozumově vyspělejší se vyučují žáci, u nichž lze předpokládat, že po ukončení zvláštní školy budou moci získat odbornou kvalifikaci. Podle učebních osnov pro rozumově opožděnější se vyučují žáci, jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být sice řízeno jinými osobami, avšak jsou schopni samostatně pracovat.

§ 27

Pomocná škola

Pomocná škola poskytuje základy vzdělání obtížně vzdělavatelným žákům s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat ani ve zvláštní škole. Obsah výchovné činnosti se zaměřuje především na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení základních pracovních dovedností s předměty denní potřeby.

DÍL ČTVRTÝ

Celodenní výchova žáků, internátní péče o žáky, součásti škol

§ 28

Školy s celodenní výchovou a internátní školy

(1) V souladu s potřebami společnosti se mohou zřizovat základní školy, základní devítileté školy, střední školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péči jako školy s celodenní výchovou nebo jako školy internátní. Tyto školy poskytují žákům kromě vzdělání i celodenní výchovu a hmotné zabezpečení.

(2) Pro žáky, kteří nemohou ze závažných důvodů denně docházet do školy, je možno na základní škole, na základní devítileté škole nebo na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči zřídit internát jako součást školy.

§ 29

Součásti škol

(1) Školní družina, školní klub, školní knihovny, internát a domov mládeže, popřípadě jiné součásti určené ministerstvy školství republik jsou součásti škol.

(2) Vyžaduje-li to účelnější organizace výchovně vzdělávací práce nebo jiný závažný důvod, může národní výbor zřídit součást školy podle odstavce 1 jako mimoškolní výchovné zařízení, jehož činnost upravují zvláštní předpisy.

DÍL PÁTÝ

Rozvíjení nadání a talentů žáků

§ 30

Třídy a školy pro nadané a talentované žáky

Na základních školách, základních devítiletých školách a na středních školách se mohou zřizovat třídy pro rozvíjení nadání a talentů žáků; pro nadané a talentované žáky se mohou zřizovat též školy poskytující výchovu a vzdělání, které se jinak získává v základní škole nebo v základní devítileté škole a ve střední škole.

ČÁST DRUHÁ

Základní vzdělání, střední vzdělání a úplné střední vzdělání, povinná školní docházka, školní rok

DÍL PRVNÍ

Stupně vzdělání

§ 31

Základní vzdělání

(1) Základní vzdělání poskytuje základní devítiletá škola. Základní vzdělání získávají žáci základní devítileté školy ukončením devátého ročníku; získávají je též žáci, kteří úspěšně ukončili osmý ročník základní devítileté školy, jestliže byli přijati do prvního ročníku střední školy a do tohoto ročníku nastoupili.

(2) Základní vzdělání poskytují též školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, zřízené podle dřívějších předpisů. 3) Základní vzdělání získávají žáci ukončením posledního ročníku těchto škol.

(3) Žáci základní devítileté školy, na kterých byl počínaje prvním ročníkem ověřován čtyřletý první stupeň a čtyřletý druhý stupeň základní školy, dosáhnou základního vzdělání ukončením osmého ročníku základní devítileté školy.

§ 32

Střední vzdělání a úplné střední vzdělání

(1) Střední vzdělání získávají žáci zapsaní do prvního ročníku základní devítileté školy k 1. září 1975 nebo v letech předcházejících a žáci škol pro mládež vyžadující zvláštní péče zřízených podle dřívějších předpisů 3) úspěšným ukončením studia na středních školách, na kterých se studium neukončuje maturitní zkouškou.

(2) Střední vzdělání získávají žáci zapsaní do prvního ročníku základní devítileté školy k 1. září 1976 nebo v letech následujících, žáci základní školy a žáci škol pro mládež vyžadující zvláštní péči zřízených podle tohoto zákona úspěšným ukončením základní školy nebo školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a úspěšným ukončením prvního a druhého ročníku střední školy.

(3) Pro žáky uvedené v odstavci 2 je vzdělávání na základní škole nebo na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči a v prvním a druhém ročníku střední školy povinné, pokud podle tohoto zákona neukončí své vzdělávání na základní škole nebo na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči.

(4) Úplné střední vzdělání poskytují střední školy, na kterých se studium ukončuje maturitní zkouškou; získává se vykonáním maturitní zkoušky.

DÍL DRUHÝ

Povinná školní docházka

§ 33

Školní rok

(1) Školní rok začíná 1. září běžného roku a končí 31. srpna následujícího roku; člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin.

(2) Ministerstva školství republik upravují podrobnosti o organizaci školního roku.

§ 34

Povinná školní docházka

(1) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Zjistí-li se, že dítě není po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, odloží se mu začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

(2) Povinná školní docházka pro žáky základní školy trvá deset let. Povinná školní docházka pro žáky základní devítileté školy trvá devět let.

(3) Povinná školní docházka pro žáky škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zřízených podle tohoto zákona, trvá deset let, pokud jim nebyla povinná školní docházka prodloužena podle odstavce 5.

(4) Povinná školní docházka žáků pomocné školy trvá osm let; tito žáci jsou od další povinné školní docházky osvobozeni.

(5) Na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, které stanoví vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky nařízením, trvá povinná školní docházka jedenáct let.

(6) Žáci základní devítileté školy, kteří byli po získání základního vzdělání v osmém ročníku této školy přijati do prvního ročníku střední školy, splní povinnou školní docházku ukončením prvního ročníku střední školy. Žáci osmého ročníku základní devítileté školy, kteří do prvního ročníku střední školy nenastoupili, ačkoli byli do něho přijati, ukončí povinnou školní docházku v základní devítileté škole.

(7) Žáci základní školy plní povinnou školní docházku na základní škole, žáci škol pro mládež vyžadující zvláštní péči na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči, a v prvním a druhém ročníku střední školy, pokud ji nesplní jen na základní škole, popřípadě na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči. Povinnou školní docházku tito žáci splní ukončením vyučovacího období školního roku, v němž dovrší poslední rok povinné školní docházky.

(8) Ministerstva školství republik stanoví podmínky, za kterých může žák splnit povinnou školní docházku na základní škole nebo na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči.

§ 35

Přihlašovací povinnost, péče o školní docházku

Zákonný zástupce dítěte nebo pěstoun je povinen přihlásit školou povinné dítě k zápisu do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas; přihlásí-li dítě k docházce do školní družiny nebo školního klubu, je povinen dbát, aby i tam docházelo pravidelně a včas.

§ 36

Osvobození od povinné školní docházky, zproštění povinnosti vzdělávat se

Žáka, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy, osvobodí národní výbor trvale nebo dočasně od povinné školní docházky; současně rozhodne o jiném způsobu jeho vzdělávání. Dítě, které pro svůj duševní stav není schopné vzdělávání, zprostí národní výbor povinnosti vzdělávat se.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

§ 37

Zařízení výchovného poradenství

Školám, předškolním zařízením, školským zařízením, žákům a jejich zákonným zástupcům, zařízením a orgánům národních výborů zabezpečujícím rozmístění dorostu a péči o děti a mládež a dalším organizacím se v otázkách výchovy a vzdělávání dětí a mládeže poskytuje poradenská služba v zařízeních výchovného poradenství. Úkoly a organizaci zařízení výchovného poradenství upravuje zvláštní předpis.

§ 38

Provozní praxe

(1) Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání na gymnáziích, odborných školách a středních odborných školách je provozní praxe žáků.

(2) Socialistické organizace podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky vytvářejí podmínky pro provozní praxi žáků a hradí osobní a věcné náklady s ní spojené.

§ 39

Společensky prospěšná práce

(1) Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání žáků starších patnácti let je společensky prospěšná práce.

(2) Účast žáků na společensky prospěšné práci se organizuje podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky.

§ 40

Finanční a hmotné zabezpečení žáků středních škol

(1) Žákům středních odborných učilišť a žákům odborných učilišť a učňovských škol uvedených v § 15 se poskytuje z prostředků socialistických organizací finanční zabezpečení, kterým se sledují výchovné cíle v souladu s potřebami národního hospodářství; kromě měsíční odměny se jim může poskytnout oborové stipendium. Pokud to vyžadují potřeby národního hospodářství nebo sociální či zdravotní poměry žáků, poskytuje se ubytování a stravování bezplatně. Žákům může být poskytnuto další hmotné zabezpečení.

(2) Žákům gymnázií, odborných škol a konzervatoří může být poskytnuto ze státních rozpočtových prostředků stipendium a hmotné zabezpečení s přihlédnutím k jejich sociálním poměrům a prospěchu; žákům středních odborných škol a středních škol pro pracující může být poskytnuto stipendium a hmotné zabezpečení ze státních rozpočtových prostředků, nebo stipendium a hmotné zabezpečení z prostředků socialistických organizací.

(3) Ministerstva školství republik v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány upraví obecně závazným právním předpisem podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky

a) podrobnosti o poskytování finančního a hmotného zabezpečení žáků středních odborných učilišť a žáků odborných učilišť a učňovských škol, uvedených v § 15,

b) podrobnosti o poskytování stipendií a o hmotném zabezpečení žáků gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující.

§ 41

Spolupráce škol se Socialistickým svazem mládeže a s Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže

(1) Na výchovném procesu se žáky v době mimo vyučování se podílejí Socialistický svaz mládeže a Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže.

(2) Na základních školách, na základních devítiletých školách a na základních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči působí Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže; na středních školách působí Socialistický svaz mládeže.

(3) Školy spolupracují s organizacemi uvedenými v odstavci 1 zejména při rozvoji ideově politické výchovy a společenské aktivity žáků a při vytváření organizační základny těchto organizací na školách.

(4) Zásady spolupráce škol se Socialistickým svazem mládeže a s Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže dohodnou ministerstva školství republik s příslušným ústředním výborem Socialistického svazu mládeže.

ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná, závěrečná, zmocňovací a zrušovací ustanovení

DÍL PRVNÍ

Přechodná ustanovení

§ 42

(1) Národní výbory mohou nejdéle do začátku školního roku 1983/84 zřizovat střední odborná učiliště, která poskytují pouze teoretickou přípravu. Praktickou přípravu a výchovu mimo vyučování poskytují střediska praktického vyučování.

(2) Středisko praktického vyučování podle odstavce 1 (dále jen "středisko") je zařízením organizace, pro kterou je mládež připravována; zřizuje je ředitel (vedoucí) této organizace se souhlasem národního výboru. Vedoucí střediska je v otázkách výchovy a vyučování metodicky řízen ředitelem středního odborného učiliště, které poskytuje mládeži teoretickou přípravu.

§ 43

Na žáky, kteří před účinností tohoto zákona uzavřeli v devátém ročníku základní devítileté školy učební smlouvu a mají se vzdělávat ve středním odborném učilišti, se ve školním roce 1978/79 vztahují předpisy upravující učební poměr.

DÍL DRUHÝ

Závěrečná ustanovení

§ 44

(1) Žáci zapsaní k 31. srpnu 1978 do prvního a druhého ročníku dosavadní základní devítileté školy se k 1. září 1978 stávají žáky příslušných ročníků základní školy.

(2) Na základní devítileté škole se k 1. září 1978 a v letech následujících neotevře první ročník. Základní devítiletá škola se zruší dnem 31. srpna 1984.

§ 45

(1) Do prvního ročníku zvláštních škol, pomocných škol, základních škol pro žáky neslyšící, pro žáky se zbytky sluchu, pro žáky nevidomé, pro žáky se zbytky zraku a pro žáky s více vadami se žáci zapíší dnem 1. září 1978.

(2) Žáci zapsaní k 31. srpnu 1978 do prvního a druhého ročníku dosavadních škol při zdravotnických zařízeních, škol pro žáky nedoslýchavé, pro žáky slabozraké, pro žáky tělesně postižené, škol pro žáky s vadami řeči a škol pro žáky obtížně vychovatelné se k 1. září 1978 zapíší do druhého a třetího ročníku obdobných škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zřízených podle tohoto zákona.

(3) Na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče podle odstavce 2, zřízených podle dřívějších předpisů, 3) se k 1. září 1978 a v letech následujících neotevře první ročník.

(4) Dosavadní pomocná škola se zruší dnem 31. srpna 1979, dosavadní zvláštní škola, základní devítiletá škola pro žáky nevidomé, základní devítiletá škola pro žáky se zbytky zraku, zvláštní škola pro žáky nevidomé, zvláštní škola pro žáky se zbytky zraku, zvláštní škola pro žáky slabozraké a zvláštní škola pro žáky nedoslýchavé se zruší dnem 31. srpna 1986. Dosavadní základní devítiletá škola pro žáky neslyšící, základní devítiletá škola pro žáky se zbytky sluchu, zvláštní škola pro žáky neslyšící a zvláštní škola pro žáky se zbytky sluchu se zruší dnem 31. srpna 1987.

(5) Žáci škol pro mládež vyžadující zvláštní péče, zřízených podle dřívějších předpisů, 3) kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona plní povinnou školní docházku, ukončí povinnou školní docházku podle předpisů vydaných pro tyto školy.

(6) Dosavadní učňovské školy pro mládež vyžadující zvláštní péče se ke dni 31. srpna 1978 zruší. Dnem 1. září 1978 se místo nich zřídí odborná učiliště podle tohoto zákona.

§ 46

(1) Na vojenské školy, které poskytují úplné střední vzdělání, se vztahují ustanovení § 1, 5, 8, 9, 10, § 11 odst. 1, § 21, 22, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 30, § 31 odst. 1, § 32 odst. 2 až 4, § 33, § 34 odst. 2 a 6, § 38, 39, 41, 50 a § 52 odst. 1 písm. a).

(2) Střední vojenské školy řídí federální ministerstvo národní obrany; při zajišťování povinné školní docházky a ve věcech všeobecně pedagogických postupuje v dohodě s ministerstvy školství republik.

(3) Působnost ve věcech středních škol, kterou mají ministerstva školství republik nebo jiné státní orgány, vykonává vůči středním vojenským školám federální ministerstvo národní obrany.

§ 47

(1) Na školy Sboru národní bezpečnosti, které poskytují úplné střední vzdělání, se vztahují ustanovení § 1, 5, 8, 9, 11, 22, § 32 odst. 4, § 33 a 38.

(2) Střední školy Sboru národní bezpečnosti řídí federální ministerstvo vnitra; ve věcech všeobecně pedagogických postupuje v dohodě s ministerstvy školství republik.

(3) Působnost ve věcech středních škol, kterou mají ministerstva školství republik nebo jiné státní orgány, vykonává vůči středním školám Sboru národní bezpečnosti federální ministerstvo vnitra.

§ 48

Na školy Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky a Sboru nápravné výchovy Slovenské socialistické republiky, které poskytují úplné střední vzdělání, se vztahují ustanovení § 1, 5, 8, 9, 11, 22, § 32 odst. 4, § 33 a 38.

§ 49

(1) Působnost ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky ve věcech zdravotnických škol, stanovená zvláštními předpisy 4) je nedotčena.

(2) Na přípravu mládeže pro dělnická povolání, pokud tento zákon nestanoví jinak, se vztahuje zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon).

§ 50

Opatření učiněná v souladu s tímto zákonem k přípravě a ověření změn ve školské soustavě se považují za opatření podle tohoto zákona.

§ 51

Ministerstva školství republik řídí podle zásad a v rozsahu stanoveném vládou Československé socialistické republiky pokusné ověřování organizace, forem i obsahu výchovy a vzdělávání v základních školách, v základních devítiletých školách, ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a ve středních školách.

DÍL TŘETÍ

Zmocňovací ustanovení

§ 52

(1) Ministerstva školství republik po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví obecně závazným právním předpisem

a) povinné další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci jednotné soustavy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podrobnosti o jeho organizaci, obsahu, formě, délce a způsobu ukončení,

b) kvalifikační předpoklady pro výkon výchovně vzdělávací činnosti a podmínky, za kterých může vykonávat výchovně vzdělávací činnost cizinec nebo ten, kdo získal odbornou způsobilost v cizině.

(2) Ministerstva školství republik vydávají obecně závazné právní předpisy o výchovně vzdělávací činnosti škol a součástí škol uvedených v tomto zákoně.


DÍL ČTVRTÝ

Zrušovací ustanovení

§ 53

(1) Zrušují se:

1. § 5 až 15, § 20, § 21 a § 34 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon),

2. zákon č. 168/1968 Sb., o gymnáziích,

3. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 30/1956 Sb., o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů,

4. vládní vyhláška č. 51/1962 Sb., o podnikových institutech,

5. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnázií a studiu na nich, ve znění vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 85/1974 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnázií a studiu na nich,

6. vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnázií, jejich organizaci a studiu na nich, ve znění vyhlášky ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 93/1974 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnázií, jejich organizaci a studiu na nich.

(2) Nedotčeno zůstává nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 58/1973 Sb., o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách.

§ 54

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon).

2) § 24 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon).

3) Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).

4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Přesunout nahoru