Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Částka 12/1978
Platnost od 29.05.1978
Účinnost od 30.04.1978
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. května 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Dne 30. března 1978 byla v Karlových Varech podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 12 dne 30. dubna 1978.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky,

vycházejíce ze Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsané dne 3. října 1977,

vedeny přáním prohlubovat nadále bratrské vztahy mezi oběma státy, usnadňovat státním občanům jednoho státu všestranné poznávání socialistických vymožeností, dějin a kultury druhého státu a tím podporovat proces dalšího sbližování národů obou zemí,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Státní občané Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky jsou osvobozeni od vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek stanovených v této Dohodě.

Článek 2

1. Státní občané jednoho státu, kteří mají trvalé bydliště na jeho území nebo na území třetího socialistického státu, který je členem Rady vzájemné hospodářské pomoci, jsou osvobozeni při překračování státních hranic druhého státu za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu od vízové povinnosti.

2. Státní občané jednoho státu, kteří mají trvalé bydliště na území států jiných než uvedených v odstavci 1, jsou při průjezdu územím druhého státu do státu, jehož jsou státními občany, a zpět osvobozeni od vízové povinnosti. Průjezd územím druhého státu musí být uskutečněn ve lhůtě stanovené jeho právními předpisy.

Článek 3

1. Státní občané jednoho státu mohou pobývat na území druhého státu až po dobu třiceti dnů ode dne překročení státních hranic.

2. Příslušné orgány přijímajícího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu v rámci platnosti cestovního dokladu, nejdéle však na dobu šesti měsíců včetně prodloužení. V případě neplatnosti cestovního dokladu lze pobyt prodloužit teprve tehdy, až diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož je osoba státním občanem, obnoví platnost cestovního dokladu. Souhlas k prodloužení se uděluje bezplatně.

3. Státní občané jednoho státu, kteří cestují služebně na území druhého státu, mohou pobývat na jeho území po dobu svého služebního přidělení. Toto ustanovení se vztahuje i na členy jejich rodin.

Článek 4

1. Státní občané jednoho státu, kteří mají trvalé bydliště na území druhého státu, mohou cestovat do státu, jehož jsou státními občany, a zpět bez víz.

2. Státní občané jednoho státu, kteří mají trvalé bydliště na území druhého státu, mohou cestovat na území třetího státu jen v souladu s právními předpisy státu, na jehož území mají trvalé bydliště.

Článek 5

Státní občané jednoho státu, kteří se hodlají trvale usídlit na území druhého státu, jsou povinni si opatřit vstupní vízum druhého státu.

Článek 6

Státní občané Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky mohou překračovat státní hranice na k tomu určených hraničních přechodech.

Článek 7

1. K překračování státních hranic opravňují platné cestovní doklady uvedené v Příloze této Dohody.

2. Nezletilá osoba, která nemá vlastní cestovní doklad, musí být zapsána v cestovním dokladu osoby, se kterou cestuje, v souladu s právními předpisy státu, jehož je nezletilá osoba státním občanem.

3. Smluvní strany si do třiceti dnů ode dne podpisu této Dohody vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v Příloze této Dohody. O změnách těchto cestovních dokladů se budou smluvní strany informovat stejnou cestou nejpozději třicet dnů před jejich zavedením a současně si zašlou jejich vzory.

Článek 8

1. Státní občané jednoho státu, kteří ztratili na území druhého státu svůj cestovní doklad, jsou povinni hlásit ztrátu neprodleně příslušnému orgánu tohoto státu. Tento orgán jim bezplatně vydá potvrzení o oznámení ztráty cestovního dokladu, které je opravňuje k návratu do státu, jehož jsou státními občany.

2. K cestě do třetího státu však opravňuje pouze náhradní cestovní doklad, který vydá na základě potvrzení uvedeného v odstavci 1 diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož je osoba, která svůj cestovní doklad ztratila, státním občanem.

3. Výjezd na náhradní cestovní doklad se řídí právními předpisy státu, na jehož území došlo ke ztrátě cestovního dokladu.

Článek 9

Státní občané jednoho státu jsou povinni po dobu pobytu na území druhého státu dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 10

Dohoda se nedotýká práva obou států odmítnout vstup nežádoucí osobě na jejich území, zakázat takové osobě pobyt nebo ji vyhostit do státu, jehož je taková osoba státním občanem. Příslušné orgány smluvních stran se budou informovat navzájem o provedení takových opatření.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran se budou podle potřeby navzájem informovat o otázkách souvisejících s prováděním této Dohody a společně přijímat potřebná opatření k zabezpečení jejího provádění.

Článek 12

1. Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí třiceti dnů ode dne jejího podpisu.

2. Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbude platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku, podepsaná v Praze dne 14. července 1967.

Článek 13

Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Pozbude platnosti uplynutím tří měsíců od obdržení písemné výpovědi jedné ze smluvních stran.

Dáno v Karlových Varech dne 30. března 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

Oskar Fischer v. r.

PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

I

Cestovní doklady, které opravňují státní občany Československé socialistické republiky k překračování státních hranic:

Diplomatický pas

Zvláštní pas

Služební pas

Cestovní pas

Cestovní průkaz

Cestovní příloha k občanskému průkazu

Cestovní příloha k občanskému průkazu s fotografií pro děti do 15 let

Cestovní soupiska

Plavecká knížka se služebním pověřením

II

Cestovní doklady, které opravňují státní občany Německé demokratické republiky k překračování státních hranic:

Diplomatický pas

Služební pas

Cestovní pas

Osobní průkaz pro státní občany Německé demokratické republiky

Dětský průkaz

Knížka o námořní plavbě

Lodnická knížka

Opravňovací list pro letecký personál

Průkaz o branné službě

Prozatímní osobní průkaz pouze pro průjezd

Prozatímní cestovní pas

Přesunout nahoru