Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

Částka 10/1978
Platnost od 06.05.1978
Účinnost od 10.05.1978
Zrušeno k 01.05.1994 (72/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu

ze dne 4. května 1978

o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

Federální ministerstvo financí podle § 24 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, § 143 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 24 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad podle § 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen a Slovenský cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, stanoví:


§ 1

Předmět prodeje

(1) Předmětem prodeje jsou byty, jakož i místnosti nesloužící k bydlení určené pro osobní potřebu občanů, které jsou ve vlastnictví státu a ve správě národních výborů nebo jejich bytových organizací.

(2) Z prodeje jsou vyloučeny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektům než uživatelům bytů v příslušném obytném domě (např. bloková kotelna nebo výměníková stanice určená též pro potřebu jiných domů). Z prodeje jsou vyloučeny rovněž administrativně rozdělené byty 1) po dobu jejich užívání dvěma nebo více domácnostmi a byty v domech, které podle schváleného územního plánu jsou určeny k asanaci.

§ 2zrušeno

§ 3

Příspěvek na úhradu ceny

(1) Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny (§ 2) příspěvek ve výši

30 % u bytů I. kategorie

40 % u bytů II. kategorie

50 % u bytů III. a IV. kategorie.

(2) Příspěvek se poskytne s podmínkou, že vlastník koupený byt nebo jeho část nepřevede na jinou osobu než manžela, rodiče nebo potomky dříve než za 10 let od uzavření kupní smlouvy.

(3) V kupní smlouvě se uvede, že kupující uhradí cenu sníženou o příspěvek a že příspěvek neprodleně vrátí národnímu výboru, poruší-li podmínku, se kterou byl poskytnut.

§ 4, § 5zrušeno

§ 6

Úhrada nákladů na údržbu a opravy společných částí domu, v němž nebyly ještě prodány všechny byty

(1) Rozhodnou-li se občané - vlastníci bytů, že správou společných částí domu, jeho vybavení a příslušenství pověří organizaci, která spravuje ostatní byty v domě, uzavře organizace s občany - vlastníky bytů dlouhodobou smlouvu (zpravidla na 10 let) o zajišťování údržby a oprav společných částí domu za pevný příspěvek.

(2) Příspěvek za 1 m2 podlahové plochy bytů a místností nesloužících k bydlení činí ročně Kčs 16 u bytů I. kategorie Kčs 13 u bytů II. kategorie Kčs 7 u bytů III. a IV. kategorie a u místností nesloužících k bydlení.

(3) Příspěvek je určen k úhradě nákladů na údržbu a opravy společných částí domu a jeho vybavení, jako např. vnějších omítek, střech, schodišť a chodeb, oprav a výměn zdravotně technických instalací (s výjimkou instalací a zařizovacích předmětů v bytech), oprav výtahů, prádelen a ústředního topení, jakož i oprav (popř. výměn) vnějších částí oken a dveří.

(4) Dojde-li k prodeji posledního bytu v domě do osobního vlastnictví, je organizace povinna vyúčtovat příspěvek na údržbu a opravy se skutečně vynaloženými náklady a případný přebytek vrátit občanům - vlastníkům bytů. Případný schodek však občané - vlastníci bytů nehradí.

(5) V případě, že vlastníci si zajistí správu, provoz, údržbu a opravy, popřípadě zlepšování společných částí domu sami, přispívají na úhradu nákladů s tím spojených v poměru k velikosti spoluvlastnických podílů. 8)

(6) Organizace, které spravují dosud neprodané byty v domě a nezúčastní se svépomocných prací spojených s opravami a údržbou společných částí domu, uhradí svůj podíl v penězích.

§ 7

Úhrada nákladů spojených s modernizací domů spravovaných socialistickou organizací

(1) Výše úhrady nákladů spojených s modernizací a rekonstrukcí domu, kde správou společných částí byla pověřena organizace, se stanoví dohodou mezi občany - vlastníky bytů a organizací.

(2) Na úhradu nezbytných úprav 9) přispívají občané - vlastníci bytů organizaci pověřené správou společných částí domu jen v případě, že byty se v důsledku toho přeřadí do vyšší kategorie a jen do výše odpovídající zhodnocení bytu.

§ 8

Úhrada služeb spojených s užíváním bytu v domech spravovaných socialistickou organizací

(1) Úhradu za úklid společných prostor v domě, za užívání prádelny a jejího příslušenství, za ústřední nebo dálkové vytápění a dodávku teplé vody, za vodné a stočné, jakož i za společnou televizní anténu, stanoví organizace spravující společné části domu občanům - vlastníkům bytů ve stejné výši a stejným způsobem jako uživatelům bytů ve státním socialistickém vlastnictví.

(2) Za osvětlení společných prostor domu, za odvoz odpadků, za čištění chodníků a komínů a za správu společných částí domu stanoví organizace spravující společné části domu občanům - vlastníkům bytů úhradu formou pevného ročního příspěvku za 1 m2 podlahové plochy bytů a místností nesloužících k bydlení ve výši Kčs 4 u bytů I. kategorie Kčs 3 u bytů II. kategorie Kčs 2 u bytů III. a IV. kategorie a u místností nesloužících k bydlení.

§ 9

Příspěvky na modernizaci bytů III. a IV. kategorie

(1) Na modernizaci bytů III. a IV. kategorie, jíž se získají byty I. nebo II. kategorie, může být vlastníkům poskytnut příspěvek ve výši 50 % prokázaných nákladů na materiál a jeho dovoz, nejvýše však do částky Kčs 15 000 na byt. Podmínkou přitom je, že vlastník bytu provede modernizaci v souladu s platným stavebním povolením a modernizovaný byt nepřevede do 5 let po vydání kolaudačního rozhodnutí na jinou osobu než na manžela, rodiče nebo potomky.

(2) Příspěvek podle odstavce 1 se poskytne na základě propočtu předpokládaných nákladů na materiál a jeho dovoz s tím, že jeho výše bude upřesněna po kolaudaci stavby podle prokázaných skutečných nákladů.

(3) Příspěvek se poskytne na základě smlouvy, kterou s vlastníkem bytu uzavře okresní národní výbor příslušný podle místa modernizace bytu. Okresní národní výbor zaváže ve smlouvě vlastníka bytu příspěvek na modernizaci vrátit pro případ, že vlastník nedodrží některou z podmínek uvedených ve smlouvě. Vrácený příspěvek odvede okresní národní výbor do státního rozpočtu republiky prostřednictvím státní spořitelny.

(4) Smlouvu uzavíranou podle odstavce 3 postoupí okresní národní výbor příslušné státní spořitelně, která částku poskytnutého příspěvku uhradí na bezúročný účet vlastníka. Částky uhrazené na bezúročné účty vlastníků vypořádá státní spořitelna z účelové státní subvence příslušného ministerstva financí.

(5) Prostředky na bezúročném účtě může vlastník bytu použít jen k úhradě nákladů spojených s modernizací bytu.

§ 10

Půjčky státních spořitelen na koupi bytu

Na úhradu ceny bytu může státní spořitelna poskytnout kupujícímu půjčku. 10) Splatnost půjčky se stanoví nejvýše na dobu 30 let. Úroková sazba činí 2,7 %.

§ 11zrušeno

§ 12

Ceny při dalších smluvních převodech a náhrady při vyvlastnění

Při vyvlastnění se za byty a místnosti nesloužící k bydlení v osobním vlastnictví poskytne peněžní náhrada ve výši stanovené podle § 2, § 4 odst. 1 a § 5. Náhradu poskytne bývalému vlastníkovi ten, v jehož prospěch bylo vyvlastněno.


Závěrečná ustanovení

§ 13

Výtěžek z prodeje bytů již užívaných, 25 % výtěžku z prodeje bytů dosud neužívaných, popřípadě vrácené příspěvky poskytnuté na úhradu ceny (§ 3), jsou příjmem rozpočtu příslušného národního výboru; 75 % výtěžku z prodeje bytů dosud neužívaných se odvede do státního rozpočtu republiky.

§ 14

(1) V odůvodněných případech může povolit výjimku z ustanovení § 3 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 2 ministerstvo financí České socialistické republiky nebo ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky.

(2) Z ustanovení § 12 odst. 1 může při smluvních převodech bytů a místností nesloužících k bydlení v osobním vlastnictví mezi občany a socialistickými organizacemi povolit výjimku Český cenový úřad nebo Slovenský cenový úřad.

(3) Výjimky z ustanovení § 12 odst. 2 může povolit ministerstvo financí České socialistické republiky nebo ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle jednotných zásad dohodnutých s federálním ministerstvem financí.

§ 15

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 66/1966 Sb., o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. května 1978.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér, CSc. v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Předseda Českého cenového úřadu:

Ing. Habart v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Předseda Slovenského cenového úřadu:

Doc. Ing. Zervan v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 57 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

2) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.

3) § 4 vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

4) Podlahovou plochou bytu se rozumí užitková plocha bytů ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).

5) Vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb.

6) Jejich seznam je uveden v příloze vyhlášky ministerstva financí č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku, ve znění vyhlášky ministerstva financí ČSR č. 48/1977 Sb. a vyhlášky ministerstva financí SSR č. 154/1970 Sb.

7) § 7 zákona č. 52/1966 Sb.

8) § 18 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb.

9) § 87 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

10) Půjčky státních spořitelen na nákladnější opravy, výměny konstrukcí, stavební úpravy a zejména modernizace obytných domů s byty v osobním vlastnictví upravuje § 25 vyhlášky č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

Přesunout nahoru