Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 24. dubna 1978,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

a) chemických výrobků,

b) pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastů; vztahuje se pouze na materiály a polotovary z plastů 1) a na součástky a finální výrobky z polyvinylchloridů,

c) výrobků průmyslu papíru a celulózy.

d) upotřebených ropných olejů; pro tyto dodávky neplatí ustanovení § 2 a 3.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky zemědělských potřeb dodávaných nákupními organizacemi zemědělským organizacím.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

§ 2 – § 10zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 11 – § 17, § 11a – § 16azrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 18 – § 22zrušeno

ODDÍL TŘETÍ

Gumárenské a osinkové výrobky a výrobky z plastů

§ 23

Pneumatiky

(1) Pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami se dodávají zejména pro náhradní potřebu za sníženou cenu podle příslušného ceníku. Pro první vybavení se tyto pneumatiky dodávají jen, pokud to technické normy nebo technické podmínky vozidel dovolují. Za pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami odpovídá dodavatel jako za výrobky bez těchto vad.

Smlouva o přípravě dodávekzrušeno

§ 24 – § 29zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 30 – § 34zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 34a, § 34bzrušeno

Smlouva o dodávce zpracovatelných olejůzrušeno

§ 34c – § 34ezrušeno

§ 34f

Důsledky nedodržení stanovených vlastností

(1) Jestliže dodávka zpracovatelných olejů obsahuje vodu nebo nečistoty s výjimkou chlóru v rozsahu převyšujícím 2 % až do výše 10 % dodaného množství, započítává se na plnění závazku dodavatele jen 90 % tohoto množství. Obsahuje-li dodávka více než 10 % vody nebo nečistot anebo obsahuje-li chlór, nezapočítává se na plnění závazku dodavatele k dodávkám zpracovatelných olejů; práva a povinnosti podle § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizacím nevznikají. Množství zpracovatelných olejů, které se na plnění závazku k dodávce nezapočítává, je však odběratel povinen odebrat, pokud dodavatel prokáže, že znečištěné zpracovatelné oleje nemůže sám zužitkovat.

§ 34g, § 34hzrušeno

§ 34i

Přechodné ustanovení

Pro kalendářní rok 1982 předloží odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů (§ 34c) nejpozději do 30. dubna 1982. Pokud odběratel návrh smlouvy předložil před nabytím účinnosti této vyhlášky, je tímto návrhem vázán do 30. dubna 1982; tato lhůta platí též pro vznik smlouvy podle § 34d odst. 2.


ČÁST PÁTÁ

§ 35

Zrušuje se vyhláška č. 119/1964 Sb., o základních podmínkách dodávek výrobků chemického průmyslu.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 168 a 376 zákona.

2) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

3) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

4) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

5) Pověřenou organizací (odběratelem) na území České socialistické republiky je Benzina k. p. Praha, na území Slovenské socialistické republiky Benzinol n. p. Bratislava.

6) ČSN 83 0915 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
ČSN 85 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

7) § 54 vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

8) Výměr ministerstva chemického průmyslu o stanovení náhrady za opotřebení a úplaty (nájemného) za přenechání k dočasnému užívání železničních nádržkových (cisternových) vozů ze dne 27. 12. 1966 čj. 322/10 681/66, resp. ustanovení ceníků výrobků chemického průmyslu přepravovaných v cisternách podniků.

9) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

10) § 138 zákona.

11) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý.

12) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, příloha 12.

13) Jde například o ochranu práv k průmyslovým vzorům (zejména § 103 až 108 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

14) § 256 občanského zákoníku.

1) Například tyče, desky, fólie, trubky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umělé kůže, pásy a řemeny.

1) Ceník VC-6/5 obor 217 - Technické a vzácné plyny.

2) Tím není dotčena oznamovací povinnost odběratele podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.

3) Náplň o objemu vyšším než 300 l.

Přesunout nahoru