Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 24. dubna 1978,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

a) chemických výrobků,

b) pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastů; vztahuje se pouze na materiály a polotovary z plastů 1) a na součástky a finální výrobky z polyvinylchloridů,

c) výrobků průmyslu papíru a celulózy.

d) upotřebených ropných olejů; pro tyto dodávky neplatí ustanovení § 2 a 3.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky zemědělských potřeb dodávaných nákupními organizacemi zemědělským organizacím.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

§ 2

Smlouva o přípravě dodávek

(k § 116 zákona)

(1) Smlouvou o přípravě dodávek vytváří odběratel a dodavatel předpoklady pro stabilizaci vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů, pro zkvalitnění plánování a pro zkracování dodacích lhůt.

(2) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá alespoň na období jednoho kalendářního roku. Návrh smlouvy předkládá zpravidla odběratel, a to nejpozději do jednoho měsíce od sepsání protokolu o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů. 2) Není-li protokol sepsán, předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek na období jednoho roku nejpozději do 31. srpna roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž mají být dodávky uskutečňovány.

(3) Odběratel je návrhem smlouvy o přípravě dodávek vázán po dobu jednoho měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší, nebo pokud nebude dohodnuta jiná lhůta.

(4) Smlouva o přípravě dodávek musí obsahovat závazek jedné nebo obou organizací uzavřít do stanovené doby a na předpokládaný rozsah plnění v určeném časovém období budoucí smlouvu (budoucí smlouvy). Předpokládaný rozsah plnění, pokud jde o objem dodávek, je určován v plánovacích jednotkách a druzích. Namísto doby pro uzavření budoucí smlouvy (budoucích smluv) mohou organizace dohodnout dobu pro předložení návrhu budoucí smlouvy (návrhů budoucích smluv). Jestliže organizace žádnou dobu nesjednají, platí, že budoucí smlouva (budoucí smlouvy) bude uzavřena, nebo že bude předložen návrh smlouvy (návrhy smluv) ve lhůtách podle této vyhlášky (§ 3 a § 16 odst. 2).

§ 3

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152-154 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) nejméně ve dvou vyhotoveních s uvedením prvního trojčíslí jednotné klasifikace výrobků 3) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

a) čisté chemikálie....................13 týdnů,

b) plasty nové výroby..................11 týdnů,

c) textilní a kožedělné pomocné

přípravky...........................11 týdnů,

d) materiály pro povrchovou úpravu......9 týdnů,

e) výrobky z monokrystalů a

syntetického křemene................13 týdnů,

f) bezdýmné prachy......................8 týdnů,

g) celuloid............................11 týdnů,

h) nábytkové krytiny...................12 týdnů,

ch) fotochemické výrobky................6 týdnů,

i) nátěrové hmoty, tiskové

a práškové barvy.....................6 týdnů,

j) výrobky z plastů, zdravotnické

výrobky z pryže, osinkové

výrobky s výjimkou výrobků

uvedených pod písm. k), l), m).......8 týdnů,

k) pneumatiky...........................7 týdnů,

l) lisované a máčené výrobky z

technické pryže, výrobky z

osinku tkané, z pogumované

osinkové textilie a z

polytetrafluoretylenu,

osinkový textil.....................12 týdnů,

m) výrobky z plastických hmot

a technické pryže, sportovní

nafukovací výrobky, a to buď

s textilním podkladem nebo

kovovou vložkou a opletem,

opryžování kovových dílců,

které si dodá odběratel.............13 týdnů,

n) opryžované výrobky, jejichž

výrobu zajišťuje dodavatel

včetně kovových dílů (gumokov)......13 týdnů,

o) zušlechtěné papíry a kartóny.........8 týdnů,

p) výrobky z papírů, kartónů a

lepenek, s výjimkou výrobků

uvedených pod písm. r), s), t), u)...8 týdnů,

r) výrobky z papírů, kartónů,

u nichž je třeba zvláštních

surovin, nových nástrojů nebo

jiných zvláštních pomůcek...........12 týdnů,

s) výrobky z papírů, kartónů

a lepenek s tiskem, u nichž

je třeba nových štočků, nových

rytin nebo nových ofsetových

ploten (tj. s neopakovatelným

tiskem).............................13 týdnů,

t) nálevky (horní část zahýbaná)

a napouštěné (impregnované)

kotoučkové cívky křídlovky,

textilní dutinky a cívky v

neimpregnovaném nebo impregnovaném

provedení, popřípadě z plastů.......12 týdnů,

u) ražené nálepky z kovových fólií.....12 týdnů,

v) pohonné látky, mazadla a oleje.......8 týdnů,

x) ostatní výrobky shora neuvedené......6 týdnů.

(2) Pro předkládání návrhu smlouvy (objednávky) odbytovým organizacím a n. p. Lachema na výrobky uvedené v odstavci 1 platí lhůty o 2 týdny delší.

(3) Dlouhodobý odběratel výrobků uvedených v odstavci 1 písm. v), který nebyl včas dodavatelem 4) vyzván, aby předložil návrh smlouvy ve stanovené předkládací lhůtě, a jehož požadavek v podstatě odpovídá dosavadnímu rozsahu, struktuře a časovému rozložení dodávek, může návrh smlouvy předložit 3 týdny před požadovanou dodací lhůtou. Za těchto podmínek dodavatel nesmí odmítnout předložený návrh smlouvy.

(4) Odběratel je návrhem smlouvy vázán po dobu jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu jednoho měsíce od jeho odeslání, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta. U dodávek, u nichž cena žádného druhu výrobku nepřesahuje částku Kčs 500 a přitom cena celé dodávky nepřesahuje Kčs 3 000 (drobné dodávky), platí místo lhůty jeden měsíc lhůta tři měsíce.

§ 4

Odchylka v množství

(k § 175 zákona)

Pokud další ustanovení této vyhlášky nestanoví jinak, může se dodané množství v jednotlivých druzích výrobků odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě o ± 5 %.

§ 5

Přeprava

(k § 180 zákona)

Odeslání sdružené celovozové zásilky, jejíž části jsou určeny pro různé odběratele, popřípadě příjemce, je dodavatel povinen oznámit všem odběratelům, popřípadě všem příjemcům dílčích zásilek.

§ 6

Zvláštní ustanovení o hospodaření s obaly

(k § 179 zákona)

(1) Sudy na pohonné látky a petrolej, sudy na technické benziny a sudy na mazací oleje tvoří z hlediska předpisů o hospodaření s obaly navzájem nezastupitelné samostatné skupiny. Při vracení se tyto sudy započítávají pro každou z těchto skupin samostatně. 5)

(2) Za dřevěné rámy a desky, 6) bedny z hladkých lepenek o plošné hmotnosti od 1 050 g/m2 a bedny z vlnitých lepenek pětivrstvých a vícevrstvých, transportní obaly, ve kterých se dopravují papíry, lepenky, kartóny a výrobky z nich, vyfakturuje dodavatel odběrateli tyto částky:

a) za jeden pár desek..............Kčs 130,

b) za jeden pár rámů...............Kčs 80,

c) za 1 kg lepenkové bedny.........Kčs 20.

Odběratel je povinen vrátit vyfakturované obaly dodavateli co nejdříve, nejpozději však do 12 měsíců od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy veřejný dopravce převzal výrobky dodávané v obalech k přepravě od dodavatele; po vrácení nepoškozených obalů, pokud nepřesáhnou dodané množství ke dni vrácení, poskytne dodavatel odběrateli dobropis na částku za ně zaplacenou. Neúplné obaly a obaly s cizím označením nemusí dodavatel výrobků přijmout.

(3) Odběratel je povinen vrátit palety na dopravu výrobků papírenského průmyslu do 30 dnů po dni, kdy veřejný dopravce převzal výrobky dodávané v obalech k přepravě od dodavatele. V případě prodlení s jejich vrácením je odběratel povinen za každý den a paletu zaplatit dodavateli penále ve výši Kčs 2. Toto ustanovení se nevztahuje na palety podle odstavce 4. Lhůta pro vrácení palet je dodržena, předal-li odběratel palety dodavateli, nebo předal-li je k přepravě veřejnému dopravci nebo poště nejpozději poslední den uvedené lhůty. Jestliže lhůta k vrácení palet nebyla dodržena jen proto, že veřejný dopravce nepřijal řádně ohlášenou zásilku k přepravě, nevčítá se pro účely majetkových sankcí doba, po kterou zdržení způsobené dopravcem trvá.

(4) Anorganické pigmenty se expedují na dřevěných paletách po 1 tuně; dodavatel fakturuje palety odběrateli za cenu platnou v době, kdy byly palety pořízeny. Dodavatel poskytne odběrateli, který mu předá zpět palety v použitelném stavu, pokud nepřesáhnou dodané množství ke dni vrácení, dobropis na zaplacenou částku se snížením o úhradu za opotřebení ve výši Kčs 23 za 1 kus.

(5) Lepenkové cívky sloužící k dopravě osinkové textilie jsou dodávány a fakturovány s výrobkem. Dodavatel poskytne odběrateli, který mu předá zpět cívky v použitelném stavu, dobropis na částku za ně zaplacenou.

(6) Vratné obaly od výbušin je odběratel povinen vrátit co nejdříve po spotřebování výbušin; nejsou-li výbušiny spotřebovány, počíná uvedená lhůta běžet od uplynutí spotřební doby výbušiny.

§ 7

Zvláštní ustanovení o hospodaření s obaly na prostředky k ochraně rostlin

(1) Odběratel je povinen vrátit přepravní skříně a ohradové palety určené k přepravě prostředků k ochraně rostlin, které mu poskytl dodavatel, do 30 dnů po dni, kdy veřejný dopravce přijal výrobky dodávané v těchto obalech k přepravě od dodavatele; náhrada za opotřebení se neúčtuje. Lhůta pro vrácení těchto obalů je dodržena, předal-li je odběratel dodavateli, nebo veřejnému dopravci nebo poště k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Jestliže lhůta nebyla dodržena jen proto, že veřejný dopravce nepřijal řádně ohlášenou zásilku k přepravě, nevčítá se pro účely majetkových sankcí doba, po kterou zdržení způsobené dopravcem trvá.

(2) Vrátí-li odběratel dodavateli obaly uvedené v odstavci 1 do 30 dnů po uplynutí 30denní lhůty, účtuje mu dodavatel penále ve výši Kčs 20 za jednu přepravní skříň nebo ohradovou paletu. Za další prodlení účtuje dodavatel odběrateli penále ve výši Kčs 3 za každý den prodlení z jedné přepravní skříně nebo ohradové palety.

(3) Pro vrácení sudů na dále uvedené výrobky platí tyto lhůty:

Výrobek Poslední den expedice z výrobního závodu na běžnou sezónu Poslední den lhůty k vrácení obalů
postřiky letní 30. 6. 31. 8.
postřiky zimní 31. 12. 31. 3.
herbicidy jarní 15. 4. 15. 7.
herbicidy letní 15. 7. 15. 9.
repelenty protiokusové 31. 12. 28. 2.

Jestliže však byly výrobky expedovány z výrobního závodu po posledním dnu expedice přípustné pro běžnou sezónu, prodlužuje se lhůta k vrácení sudů o 12 měsíců.

(4) Odběratel může písemně požádat dodavatele i v případech, kdy jsou výrobky expedovány před dnem uvedeným v odstavci 3, o prodloužení lhůty k vrácení sudů, pokud musí ze závažných důvodů skladovat chemické prostředky déle. Lhůta může být prodloužena nejdéle o 12 měsíců.

(5) Sudy, které nebyly vráceny ve lhůtách uvedených v odstavci 3 nebo prodloužených podle odstavce 4, vyfakturuje dodavatel odběrateli za cenu platnou v době, kdy byly sudy pořízeny. Vrátí-li odběratel dodavateli zaplacené sudy zpět po uplynutí i prodloužené lhůty k vrácení, poskytne mu dodavatel dobropis na zaplacenou částku se snížením určeným podle další použitelnosti sudu. Posouzení další použitelnosti sudů provádí orgán technické kontroly dodavatele.

§ 8

Hospodaření s nádržkovými železničními vozy přepravců

(1) Nádržkovými železničními vozy přepravců se pro účely této vyhlášky rozumějí nádržkové železniční vozy, které jsou ve správě organizací chemického průmyslu a jsou jimi používány pro dodávky chemických výrobků odběratelům, nebo nádržkové železniční vozy přenechané organizacím chemického průmyslu k dočasnému užívání (dále jen vozy).

(2) Odběratel je povinen zajistit vyprázdnění a vrácení vozů ve lhůtách stanovených touto vyhláškou. Dobou vrácení vozů se rozumí doba, kdy odběratel nahlásí veřejnému dopravci vozy ke zpětné přepravě.

(3) Lhůta pro vrácení vozů sestává z dodací lhůty pro ložený vůz podle zvláštních předpisů 7) a ze lhůty pro vyprázdnění, která činí 48 hodin. U dodávek kapalného čpavku zemědělským organizacím činí lhůta pro vyprázdnění 72 hodin.

(4) Za nevrácení vozů ve stanovených lhůtách je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále, které činí

a) u vysokotlakých vozů.........Kčs 280,

b) u ostatních vozů.............Kčs 200

za každý započatý den prodlení a vozovou jednotku. Toto penále se účtuje ode dne následujícího po skončení lhůty pro vrácení. Vozovou jednotkou je vůz o dvou nebo třech nápravách, vozy o více nápravách se považují za dvě vozové jednotky.

(5) Penále se neplatí za dobu, o kterou překročil veřejný dopravce lhůtu stanovenou pro přepravu loženého vozu. Odběratel je povinen sdělit tuto skutečnost dodavateli bez zbytečného odkladu.

(6) Penále se neplatí, došlo-li během přepravy ke zničení nebo ztrátě vozu nebo byl-li vůz opožděně vrácen v důsledku svého poškození. Byl-li však vůz poškozen u odběratele nebo způsobil-li odběratel zavlečení nebo ztrátu vozu, vyúčtuje mu dodavatel penále až do dne, kdy obdržel písemné oznámení odběratele o uvedené události.

(7) Náhrada za opotřebení vozů a výše úplaty za přenechání prázdných vozů k dočasnému užívání je upravena cenovými předpisy. 8)

§ 9

Postup při nevyčerpatelných zbytcích výrobků dodaných v nádržkových železničních vozech

(1) Nemůže-li odběratel, ačkoliv využil všech možností, vyčerpat bez mechanického vyčištění vozu zbytky látek silně viskózních a snadno tuhnoucích nebo zbytky výrobků přepravovaných v hrncových vozech, je oprávněn požadovat od dodavatele dobropis na cenu nevyčerpatelného zbytku, jestliže

a) vrátí zbytek výrobku,

b) uvede hmotnost zbytku v nákladním listu,

c) požádá o dobropis nejpozději do 30 dnů od uplynutí měsíce, ve kterém byly výrobky přijaty ke zpětné přepravě.

(2) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 je dodavatel povinen vystavit odběrateli dobropis až do výše 300 kg nevyčerpatelného zbytku výrobku u dvou a třínápravového vozu, u čtyř a vícenápravového vozu až do výše 600 kg nad vlastní hmotnost vozu (táru) použitou jako podklad pro fakturaci.

(3) Ponechá-li odběratel ve voze zbytek vyšší než 500 kg u dvou a třínápravového vozu a u čtyř a vícenápravového vozu zbytek vyšší než 1 000 kg nad vlastní hmotnost vozu (táru) zjištěnou vážením před plněním, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši Kčs 50 za každých započatých 100 kg zbytku výrobku nad tuto mez. V případě rozdílu mezi hmotností zbytku výrobku zjištěnou dodavatelem a hmotností tohoto zbytku zjištěnou odběratelem platí, jde-li o stejný druh vážení, hmotnost zbytku výrobku zjištěná dodavatelem, pokud vlastní hmotnost vozu byla před plněním úředně zjišťována (tárována).

(4) Sjednají-li organizace ve smlouvě vyšší hranici pro poskytování dobropisu na zbytek výrobku, je její překročení též podkladem pro účtování penále.

(5) Přepravu zbytku výrobku od odběratele k dodavateli hradí odběratel.

(6) Použije-li dodavatel vozu nevhodného pro přepravu příslušného výrobku, nelze postupovat podle odstavců 1 až 4.

§ 10

Penále za prodlení dodavatele

(k § 204 zákona)

Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou výrobků, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě další penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků.

ČÁST TŘETÍ

Zvláštní ustanovení

ODDÍL PRVNÍ

Chemické výrobky

§ 11

Pohonné látky

(1) Odběratel uvede v návrhu smlouvy na dodávku pohonných látek, jaká množství a jakým způsobem (v autocisterně, v sudech apod.) odebere ze skladu a jaká množství odebere z čerpacích stanic na odběrní poukázky.

(2) Požaduje-li odběratel v návrhu smlouvy odběr pohonných látek na odběrní poukázky, vzniká přijetím návrhu smlouvy závazek předat odběrní poukázky na sjednané množství pohonných látek, jakož i vydat na předložení odběrní poukázky (§ 11a) v období, na něž je odběrní poukázka vystavena (odběrní období), odpovídající množství pohonných látek.

(3) Odběrní poukázky vyjadřují cenu pohonných látek, jejichž druh a množství je na odběrní poukázce uvedeno. Vydávají je Chemopetrol-koncernový podnik Benzina pro odběratelské organizace v České socialistické republice a Benzinol národní podnik pro odběratelské organizace ve Slovenské socialistické republice; mají-li být podle smlouvy odběrní poukázky předány přímo závodu odběratele, určuje se dodavatelská organizace pro množství odebírané závodem podle sídla tohoto závodu.

(4) Závazek předat odběrní poukázky (odstavec 2) je splněn, a to i pro účely fakturace, 1) podáním doporučené zásilky s odběrními poukázkami jako cenné psaní na poštu 2) nebo odevzdáním odběrních poukázek odběrateli.

§ 11a

Odběrní poukázky lze předkládat kterékoli čerpací stanici obou organizací, jež odběrní poukázky vydávají (§ 11 odst. 3). Vydává-li pohonné látky čerpací stanice druhé organizace, platí, že jde o plnění za organizaci, která odběrní poukázky vydala.

§ 11b

(1) Nevyužité odběrní poukázky může odběratel vrátit dodavateli, a to tomu odbytovému závodu, který mu je předal; vrací je způsobem uvedeným v § 11 odst. 4. Za vrácené nevyužité odběrní poukázky dodavatel vrátí odběrateli zaplacenou cenu.

(2) Penále za neodběr pohonných látek v množství odpovídajícím vráceným nevyužitým odběrním poukázkám platí odběratel jen tehdy, vrátí-li nevyužité odběrní poukázky po uplynutí jednoho měsíce od skončení odběrního období; penále činí 5 % z ceny pohonných látek, na které nebyly odběrní poukázky využity.

§ 12

Plasty

(1) Na dodávky plastů se uzavírají celoroční dodávkové smlouvy v členění na čtvrtletí. V návrhu smlouvy (objednávce) odběratel upřesní požadavky na typy, kvalitu, množství a barvu jednotlivých plastů a způsob expedice.

(2) Dodavatel uskutečňuje dodávky plastů

a) v 25 a 30kg pytlích na jednocestných, resp. vratných paletách zpevněných smršťovací fólií; na jedné paletě je 750, resp. 1 000 kg výrobků jednoho druhu a barvy,

b) v 25 a 30kg pytlích volně ložených v železničních vozech nebo nákladních autech,

c) v železničních vozech RAJ typu 451, nebo v autocisternách (objem 50 m3).

(3) Minimálním expedičním množstvím pytlovaných výrobků je jedna paletová jednotka, tj. 750, resp. 1 000 kg podle druhu výrobku, u volně loženého výrobku jeden železniční vůz nebo nákladní auto, u nebalených výrobků jeden železniční vůz RAJ nebo jedna autocisterna.

(4) Minimální výrobní množství jednoho typu je 1 000 t, minimální výrobní množství barevného odstínu 180 t a granulátu PVC 40 t.

(5) Vyžadují-li to výrobně ekonomické důvody, může dodavatel dodat pytlované výrobky místo smluvených nebalených výrobků.

§ 13

Anorganické pigmenty

(1) Anorganické pigmenty musí být v návrhu smlouvy (objednávce) určeny podle jednotlivých druhů; speciální požadavky na jakost musí být ve smlouvě dohodnuty zvlášť.

(2) Výrobky se balí do papírových pytlů ventilových po 25 kg a přepravují se v krytých dopravních prostředcích. Při dopravě po železnici se expedují pouze celovozové zásilky při minimálním expedičním množství 10 tun. Nemohlo-li být u dodávek přepravovaných po železnici plněno z tohoto důvodu celé smluvené množství, považuje se pro účely majetkových sankcí vzniklý rozdíl za včas splněný, jsou-li tyto výrobky dodány s první zásilkou následující dodávky.

§ 14

Organická barviva

(1) Odběratel je povinen v návrhu smlouvy (objednávce) určit dodávku organických barviv uvedením značek.

(2) Dodávka barviv jednoho druhu v množství menším než 100 kg se uskutečňuje pouze v jediné dodávce za čtvrtletí.

(3) Dodávky organických barviv se sjednávají v přepočtu množství i ceny na 100 % koncentraci, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

(4) Pokud se organizace dohodnou, že pro určitou část čtvrtletního množství může být návrh smlouvy (objednávka) předložen po uplynutí předkládací lhůty, je dodavatel povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy (objednávce) do 3 týdnů od jeho odeslání.

§ 15

Chemická vlákna

(1) V rámci jedné výrobní partie viskózového hedvábí, hedvábí vyrobeného ze syntetických polymerů (polyamidového, polyesterového, polypropylénového, dále jen "chemické vlákno") se nesmí lišit odstín vybarvení.

(2) Pokud je vlastnostmi chemického vlákna způsobena pruhovitost textilního výrobku, posuzuje se chemické vlákno jako vadné, i když je zpracované do vícebarevné textilie.

(3) Je-li zjištěna vada dodaného chemického vlákna, posuzuje se dodávka z použité výrobní partie jako vadná, a splňuje-li stanovené podmínky, přeřazuje se do nižších tříd jakosti. V případě rozporu o vlastnostech vláken je pro organizace závazný posudek státní zkušebny.

(4) Dodavatel je povinen dostavit se do tří dnů ode dne obdržení reklamace k jejímu projednání do závodu odběratele, kterému byly výrobky odeslány.

§ 16

Technické a vzácné plyny

(1) Na dodávky technických a vzácných plynů 3) se uzavírají celoroční dodávkové smlouvy v členění na čtvrtletí. Odběratel zasílá návrh smlouvy (objednávku) dodavateli nejméně ve dvou vyhotoveních nejpozději ve lhůtě 3 měsíců před začátkem roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.

(2) Jestliže se organizace dohodnou ve smlouvě na předkládání odvolávek, dohodnou současně, které dodavatelově organizační složce mají být odvolávky zasílány. Odběratel je povinen odeslat odvolávku nejpozději 10 dnů před začátkem požadované dodací lhůty.

(3) Dodávky technických a vzácných plynů, jejichž celoroční spotřeba nepřesahuje u

kyslíku technického stlačeného včetně medicinálního5 000 m3,
acetylénu rozpuštěného technického (dissousplynu)3 000 kg,
oxidu uhličitého kapalného5 000 kg,
oxidu uhličitého tuhého (suchého ledu)3 000 kg,
oxidu dusného (rajského plynu)1 000 kg,
argonu stlačeného1 000 m3,
směsných plynů1 000 m3,
kyslíku kapalného5 000 l,
dusíku kapalného5 000 l,
argonu kapalného1 000 l,
ostatních technických plynů3 000 m3,

mohou být prováděny jen na základě jednotlivých objednávek, předložených dodavateli 10 dnů před požadovanou dodací lhůtou a smlouva vzniká podle § 153 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku.

(4) Dodavatel není v prodlení se splněním dodávky technických a vzácných plynů, jestliže mu odběratel nevrátí nejpozději v dohodnutý den odběru stejný počet prázdných lahví podle jednotlivých druhů plynů, jako má být požadovaný počet lahví plných. 10) To neplatí, pokud odběratel prokáže zvýšení spotřeby, nebo v případě první dodávky novému odběrateli.

(5) Jestliže v rámci čtvrtletí nebylo odebráno nebo dodáno smluvené množství technických a vzácných plynů, je organizace, která je v prodlení, povinna zaplatit penále ve výši 5 % z ceny neodebraného nebo nedodaného množství technických a vzácných plynů; závazek v tomto rozsahu pro toto čtvrtletí zaniká uplynutím čtvrtletí.

(6) Dodávky jednotlivým spotřebitelům nepřesahující u kyslíku 20 lahví a u ostatních plynů 10 lahví jsou uskutečňovány z distribučních skladů buď v jediné dodávce, nebo v několika dodávkách během jednoho měsíce. Při vyšší spotřebě se dodávky uskutečňují z výrobny.

(7) Dodávky kapalných plynů (kapalného kyslíku, dusíku, argonu, oxidu uhličitého) jsou uskutečňovány automobilovými cisternami dodavatele do stabilních zásobníků instalovaných u odběratele. Pokud jsou dodávky kapalných plynů uskutečňovány do Dewarových nádob, nebo přepravních kontejnerů, je odběratel povinen je přistavit k plnění.

(8) Přepravu technických a vzácných plynů v ocelových lahvích zajišťuje odběratel vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím veřejného dopravce, pokud není dohodnuto, že jejich přepravu a svoz prázdných ocelových lahví zabezpečuje dodavatel.

§ 16a

Hospodaření s ocelovými lahvemi na technické a vzácné plyny

(1) Součástí smlouvy o dodávkách technických a vzácných plynů, a to kyslíku, dissousplynu, oxidu uhličitého, oxidu dusného, vodíku, dusíku, stlačeného vzduchu, argonu a směsí těchto plynů v ocelových lahvích o vodním obsahu nad 10 litrů (dále jen "láhve") je dohoda dodavatele s odběratelem o užívání lahví. Je-li uzavřena samostatná dohoda na neurčitou dobu, postačí v příslušné smlouvě o dodávce technických a vzácných plynů na ni odkázat. V případech, kdy jsou technické a vzácné plyny dodávány jen na základě objednávek (§ 16 odst. 3), vznikne právo odběratele k užívání láhve tím, že dodavatel splní dodávku technických a vzácných plynů v lahvích.

(2) Za užívání lahví platí odběratel úplatu podle příslušného cenového předpisu. 1)

(3) Odběratel je povinen vracet láhve bez zbytečného odkladu po vyprázdnění a při opakovaných a pravidelných dodávkách a odběrech vrátit nejpozději v dohodnutý den odběru stejný počet prázdných lahví podle jednotlivých druhů technických a vzácných plynů, odpovídající požadovanému počtu lahví plných. Ustanovení § 16 odst. 4 věta druhá platí obdobně.

(4) Odběratel je povinen vrátit prázdné láhve do toho místa, ve kterém mu byly vydány plné láhve; do jiného místa nebo prostřednictvím jiného odběratele je může vrátit jen, dal-li k tomu dodavatel předem písemný souhlas.

(5) Dojde-li u odběratele nebo v průběhu přepravy jím zajišťované ke ztrátě, zničení nebo poškození láhve, je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit dodavateli 2) a zničenou nebo poškozenou láhev vrátit podle jeho dispozic; rovněž ztracenou láhev, pokud se nalezne, je povinen vrátit.

(6) Za ztracenou a zničenou láhev uhradí odběratel dodavateli pořizovací cenu a majetkovou sankci ve výši dvojnásobku pořizovací ceny; tuto majetkovou sankci odběratel neplatí, došlo-li ke ztrátě nebo zničení v důsledku živelní pohromy nebo jiné neodvratitelné události nebo během přepravy zajišťované prostřednictvím veřejného dopravce. Za poškozenou láhev nahradí odběratel dodavateli náklady na její opravu. Vrátí-li odběratel dodavateli ztracenou a později nalezenou láhev, má právo na vrácení zaplacené pořizovací ceny.

(7) Právo dodavatele na zaplacení majetkové sankce podle odstavce 6 vzniká dnem, kdy obdržel písemné oznámení odběratele o ztrátě nebo zničení láhve. Náhradu za zničenou nebo ztracenou láhev vyúčtuje dodavatel do jednoho měsíce po obdržení tohoto oznámení, náklady na opravu poškozené láhve do jednoho měsíce po jejich vynaložení.

(8) V zájmu shodného sledování pohybu lahví jsou organizace povinny vést evidenci, provádět podle potřeby vzájemné sesouhlasování stavu lahví, zejména při zjištění nesrovnalostí, jinak alespoň jednou za rok. Nevyjádří-li se zúčastněná organizace na žádost druhé organizace k jí předloženému výpisu z evidence stavu a pohybu lahví nejpozději do jednoho měsíce od doručení (předložení) výpisu, je povinna zaplatit za každý den prodlení majetkovou sankci ve výši 50 Kčs, nejvýše však 1 000 Kčs.

§ 17

Průmyslové výbušiny

(1) Odběratel je povinen uvést v návrhu smlouvy na dodávku průmyslových výbušin rozměry náložek podle technických norem nebo technických podmínek výrobku.

(2) Jestliže se organizace ve smlouvě dohodnou na předkládání odvolávek, je odběratel povinen odvolávku výbušin a rozbušek odeslat nejpozději 4 týdny před požadovanou dodací lhůtou.

ODDÍL DRUHÝ

Průmyslová hnojiva

§ 18

Balení

Průmyslová hnojiva se dodávají buď pytlovaná nebo volně ložená. Podíl volně ložených hnojiv organizace dohodnou ve smlouvě, pokud to jedna z nich požaduje.

§ 19

Přeprava a přepravní dispozice

(k § 180 a 189 zákona)

(1) Odběratel je povinen zaslat dodavateli přepravní dispozice na předepsaných tiskopisech ve 4 vyhotoveních nejpozději 30 dnů před začátkem čtvrtletí, ve kterém mají být dodávky uskutečněny, a to společně pro celé čtvrtletí, pro každý druh hnojiva a s uvedením všech příjemců. V přepravní dispozici uvede odběratel maximální počet vozů, který může být denně odesílán do jednotlivých železničních stanic s rozdělením pro jednotlivé okresy.

(2) Dodavatel je povinen uvádět v nákladních listech číslo příslušné přepravní dispozice odběratele.

(3) Zprávu o odeslání vozové zásilky zasílá dodavatel vždy příjemci zásilky.

§ 20

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Minimální expediční množství pro železniční zásilky z výroby je jeden vůz a dodavatel je na toto množství oprávněn zaokrouhlovat množství odvolaná. Případné rozdíly se vyrovnávají na smluvené množství v nejbližší následující dodávce.

§ 21

Zvláštní ustanovení o dodávkách průmyslových hnojiv

(1) Jestliže u dodávek hnojiv v odesílatelských vlacích nebyla dodací lhůta dodržena proto, že železnice nepřichystala pro odesílatelský vlak vozy nebo že jinak zmařila vytvoření a odeslání odesílatelského vlaku nesplněním povinností vyplývajících z dohody o tvorbě odesílatelských vlaků, 12) platí o majetkových sankcích ustanovení § 204 odst. 3 zákona.

(2) Vzorky hnojiv, odebrané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účasti dodavatele po naložení hnojiva do dopravního prostředku, se považují za vzorky odebrané odběratelem při převzetí zásilky.

(3) Dodavatel je povinen odeslat osvědčení o jakosti hnojiv příslušnému zemědělskému nákupnímu a zásobovacímu podniku současně s fakturou, nejpozději však do tří dnů po odeslání zásilky.

(4) Osvědčení o jakosti obsahuje:

a) datum expedice,

b) údaj o obsahu živin,

c) prohlášení, že dodaná hnojiva odpovídají platné technické normě s uvedením případných odchylek.

§ 22

Ustanovení § 18 až 21 neplatí pro dodávky organizacím vnitřního obchodu.

ODDÍL TŘETÍ

Gumárenské a osinkové výrobky a výrobky z plastů

§ 23

Pneumatiky

(1) Pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami se dodávají zejména pro náhradní potřebu za sníženou cenu podle příslušného ceníku. Pro první vybavení se tyto pneumatiky dodávají jen, pokud to technické normy nebo technické podmínky vozidel dovolují. Za pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami odpovídá dodavatel jako za výrobky bez těchto vad.

(2) Nebude-li v návrhu smlouvy (objednávce) uvedena druhová specifikace vzoru, provede dodavatel expedici vzorů podle vlastního uvážení a skladových možností.

Opryžování kovových jader válců

Smlouva o přípravě dodávek

(k § 116 zákona)

§ 24

Smlouvu o přípravě dodávek opryžování kovových jader válců organizace uzavírají za účelem zajištění budoucích dodávek opryžování kovových jader válců zejména

a) určených jako první vybavení strojů a zařízení,

b) pro účely renovace, kdy se jedná o pravidelný přísun válců s rozsahem opryžování o váze nejméně 200 kg ročně, nebo

c) jestliže jde o stroje s opryžovanými válci dovezené ze zahraničí, pro něž dodavatel dosud opryžování neprováděl.

§ 25

V návrhu smlouvy o přípravě dodávek je odběratel povinen uvést, kromě údajů uvedených v § 2 odst. 4, předpokládané množství a sortiment opryžovaných válců s uvedením rozměrů kovových jader a rozměrů jejich opryžování. Jestliže odběratel žádá zajištění budoucích dodávek opryžování válců pro stroje dovezené ze zahraničí, je povinen připojit k návrhu též vzorek použité pryže o váze nejméně 1 kg, technicko-obchodní specifikaci s uvedením fyzikálně mechanických hodnot pryže a její odolnosti vůči prostředí.

§ 26

Smlouva o provedení opryžování

(k § 356 zákona)

(1) Odběratel je povinen uvést v návrhu smlouvy o provedení opryžování (objednávce) zejména požadované množství a sortiment opryžovaných válců s uvedením rozměrů kovových jader a rozměrů jejich opryžování.

(2) Požaduje-li odběratel přednostní opryžování u části dodávky, vyznačí v návrhu smlouvy (objednávce) u jednotlivých válců pořadí důležitosti opryžování a rozsah dílčích plnění.

§ 27

Přísun kovových jader válců a odběr opryžovaných jader válců

(1) Odběratel předá kovová jádra válců dodavateli k opryžování 6 týdnů před začátkem čtvrtletí, v němž bude opryžování prováděno, nebo na výzvu dodavatele, pokud se tak dohodnou ve smlouvě.

(2) Odběratel je povinen převzít a zajistit odvoz opryžovaných kovových válců do 7 dnů po obdržení výzvy dodavatele k odběru.

(3) Požaduje-li odběratel opryžování kovového jádra o váze vyšší než 3 000 kg, je povinen předložit dodavateli současně s návrhem smlouvy o provedení opryžování návrh smlouvy na složení, naložení kovových jader a další související práce, prováděné vhodnými mechanismy (např. autojeřábem).

(4) Odběratel, který je v prodlení s převzetím opryžovaných válců, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši Kčs 200 za každý den prodlení, nejvíce však Kčs 4 000.

§ 28

Nástroje a pomůcky pro výrobu pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastů

(1) Jestliže k výrobě nových druhů tvarovaných nebo lisovaných výrobků musí být použito zvlášť zhotovených nástrojů a pomůcek (tvárnic, raznic), postupují organizace takto:

a) u nestandardních výrobků předá nástroje a pomůcky, vyrobené podle technických podkladů dodavatele, odběratel dodavateli, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna. Pokud by náklady na pořízení nástrojů a pomůcek byly zahrnuty do ceny výrobků, je dodavatel povinen je odečítat z fakturované ceny dodávaných výrobků. Jestliže odběratel nepředá nástroje a pomůcky ve stanovené lhůtě nebo je předá nevhodné nebo vadné, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit při zachování podmínek uvedených v § 139 zákona,

b) u standardních výrobků nástroje a pomůcky opatřuje dodavatel.

(2) Dodavatel je povinen nástroje a pomůcky na výrobky, které mu předal odběratel podle odstavce 1 a které si odběratel po splnění dodávky nevyzvedl, uložit a ošetřovat je po dobu 3 let od splnění dodávky. Nevyzvedne-li si je odběratel ani po uplynutí této doby, zaniká jeho právo na vydání těchto nástrojů a pomůcek, jakož i na jejich peněžitou náhradu. Hodlá-li dodavatel v těchto případech nástroje a pomůcky nevyzvednuté odběratelem využít pro uspokojení požadavků jiných organizací, je povinen vyžádat si k tomu souhlas odběratele. 13)

§ 29

(1) U výrobků, jejichž výroba je závislá na předání kovových a jiných dílů odběratelem, je odběratel povinen předat vyhovující kovové díly dodavateli ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě. Organizace též ve smlouvě sjednají, jaké množství kovových dílů předá odběratel dodavateli navíc pro vzorkování a pro technologicky nutný výpad vadných výrobků.

(2) Jestliže je odběratel v prodlení s předáním kovových a jiných dílů dodavateli, platí o majetkových sankcích ustanovení § 204 zákona obdobně.

ODDÍL ČTVRTÝ

Výrobky průmyslu celulózy a papíru

§ 30

Návrh smlouvy

(1) V návrhu smlouvy (objednávce) uvede odběratel

a) označení výrobku příslušnou položkou jednotné klasifikace výrobků ve slovním a číselném znění, 3)

b) název výrobku podle technických norem,

c) bližší údaje o jakosti nebo požadovaných vlastnostech, pokud nejsou určeny technickými normami,

d) údaj o tom, zda dodávka se uskuteční podle předložených vzorků, výkresů nebo jiné technické dokumentace, a údaj o jejich množství, velikosti a rozsahu, nebo zda se dodávka uskuteční podle způsobu provedení předchozí dodávky. Pokud nebude sjednáno něco jiného, je předložený vzorek výrobku závazný pouze pro posouzení rozměrů výrobků a tloušťky použitého materiálu.

(2) Jako bližší údaje o jakosti nebo požadovaných vlastnostech uvede odběratel v návrhu smlouvy (objednávce) zejména

a) u vláknin - základní kvalitativní parametry podle příslušných technických norem nebo dohodnutých technických podmínek,

b) u papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných)

1. požadované rozměry a způsob provedení: zda výrobky mají být dodány v kotoučích, kotoučcích (bobinách), listech či arších, u kotoučů a kotoučků požadovaný rozměr, šířku a světlost dutinky; u archů, zda výrobky mají být dodány ploché či skládané; u diagonálně oříznutých papírů musí být při určování velikosti udávány rozměry a-b, b-c, c-d podle tohoto nákresu:

2. požadovanou barvu,

3. údaje o tloušťce (kalibru)

u papírů pro elektrotechniku (kondenzátorové, kabelové papíry),

u papírů pro izolanty (gumové a trubkové papíry) a u těsnících papírů,

u všech ručních lepenek kromě bílé, hnědé a šedé,

u lepenky žakarové, lesklé obyčejné, lesklé pro elektrotechniku a drážkové,

4. údaj o plošné hmotnosti v g/m2 u všech papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných),

5. údaj o klížení nebo savosti,

6. údaj o tom, zda papír má být v průhledu rýhovaný, žebrovaný (verge) nebo nežebrovaný (velin) a jaký má mít povrch (nehlazený, strojně hladký, jednostranně hladký, hlazený, ostře hlazený),

7. údaj o tom, zda papír má být dodatečně oříznut (hoblován),

c) u výrobků z kartónů a lepenek

1. požadované rozměry, jež je třeba uvádět v milimetrech (pokud není uvedeno jinak, rozumějí se jimi rozměry vnitřní); u kartonáže hranaté musí být rozměry uváděny v tomto sledu: délka, šířka, výška, popřípadě výška víka; u kartonáže vinuté a trubic vnitřní výška, průměr a tloušťka stěny; u přířezů z vlnité lepenky znamená první údaj rozměr ve směru vlny,

2. požadovaný druh, jakost a barvu materiálu,

3. u výrobků s tiskem předlohu tisku s textem, s určením počtu a druhů barev (odstínů) a s udáním, kde tisk má být umístěn,

4. popřípadě jiné zvláštní vlastnosti, zejména vzhledem ke způsobu použití.

§ 31

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Množství vláknin, papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných) se udává v tunách.

(2) Množství asfaltového papíru a lepenek dehtovaných a asfaltovaných se udává v m2.

(3) U výrobků z papírů, kartónů a lepenek se množství uvádí v tunách, popřípadě v kusech.

§ 32

Stanovení množství pro fakturaci

(1) Vlákniny se dodávají a fakturují brutto za netto při suchosti 100:100. Při stanovení obsahu sušiny vláknin je přípustná tolerance ± 1 %.

(2) U grafických papírů a kartónů v arších se fakturuje zásadně hmotnost skutečná, nikdy však vyšší, než odpovídá sjednané plošné hmotnosti (hmotnost ideální); bude-li dodán papír v plošné hmotnosti nižší, avšak v příslušné toleranci, fakturuje se hmotnost sjednaná. Při dodávkách skládajících se z více balíků není směrodatná hmotnost jednotlivého balíku, nýbrž průměrná hmotnost zásilky téhož druhu výrobku vyfakturovaného jednou fakturou.

(3) Všechny papíry, kartóny a lepenky (i zušlechtěné), pokud jsou dodávány v kotoučích nebo v kotoučcích, se fakturují brutto za netto. Do brutto hmotnosti se nevčítá vlastní hmotnost (tára) dřevěných zátek, dřevěných čel nebo sudového balení. Brutto za netto se fakturují též balicí papíry dodávané v arších, pokud jsou baleny pouze v balících bez rámů a desek.

(4) Ostatní papíry, kartóny a lepenky se fakturují podle netto hmotnosti, přičemž se do netto hmotnosti započítávají vnitřní obaly balíků, ochranné vložky apod. (balíčková tára). Vnitřní obaly jsou zahrnuty do velkoobchodní ceny výrobků i v případech, kdy se fakturuje hmotnost ideální.

(5) U cigaretových papírů a kondenzátorových papírů se fakturuje, jsou-li dodány v kotoučích, netto hmotnost, jsou-li dodány v kotoučcích nebo arších, cena za 1 kotouček nebo za 1 rys, která se vypočte na základě hmotnosti objednané (ideální). Ideální hmotností se rozumí hmotnost průměrná vycházející z údaje minimálního a maximálního čísla plošné hmotnosti (např. při údaji objednávky 18-20 g/m2 se považuje za hmotnost ideální 19 g/m2).

§ 33

Odchylka v množství

(k § 175 zákona)

U papíru, kartónů, lepenek a výrobků z nich se množství výrobků dodávaných v měsíčních dodacích lhůtách mohou v jednotlivých druzích odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě

a) do 3 t............o ± 10 %,

b) do 20 t ..........o ± 5 %,

c) nad 20 t..........o ± 3 %,

u vláknin.........o ± 10 %.

§ 34

Označení výrobků

(k § 174 zákona)

Výrobky určené k prodeji občanům, které jsou podle smlouvy dodávány jako výrobky s označením nižší volby (třídy jakosti), musí být označeny též údajem o vadách, pro které byl výrobek zařazen do nižší volby (třídy jakosti). 14)

ČÁST ČTVRTÁ

Dodávky upotřebených ropných olejů

§ 34a

Ustanovení této části se vztahují na dodávky upotřebených ropných olejů, které dosavadním používáním změnily své vlastnosti natolik, že je nelze dále užívat k původnímu účelu, a které

a) jsou vhodné pro regeneraci (dále jen "zpracovatelné oleje"), a to

1. oleje mazací automobilové a letecké,

2. oleje mazací průmyslové s výjimkou oleje ložiskového s přísadou OL-PO a olejů válcových a tmavých;

b) nejsou vhodné pro regeneraci (dále jen "nezpracovatelné oleje"). 3)

§ 34b

Shromažďování, skladování a ochrana upotřebených ropných olejů

(1) Organizace, u níž dochází ke vzniku upotřebených ropných olejů (dále jen "dodavatel"), je povinna upotřebené ropné oleje zachytávat, shromažďovat je a zacházet s nimi tak, aby nedošlo k poškození nebo k ohrožení životního prostředí, zvláště čistoty půdy, povrchových a podzemních vod. 4)

(2) Dodavatel a organizace pověřená výkupem upotřebených ropných olejů (dále jen "odběratel") 5) jsou povinni skladovat zpracovatelné a nezpracovatelné oleje odděleně v nepropustných skladovacích nádržích 6) nebo v nepropustných obalech; dále jsou povinni upotřebené ropné oleje chránit před znehodnocením a znečišťováním, zejména látkami obsahujícími chlór (např. chlórovaná rozpouštědla), vodou, mechanickými nečistotami (např. dřevo, čistící vlna, papír), motorovými palivy (benzín, nafta, petrolej), brzdovými a nemrznoucími kapalinami, hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti, syntetickými oleji, plastickými mazivy, obráběcími emulzemi a kapalinami, laky, barvami, ředidly a anorganickými i organickými sorbenty pro likvidaci ropných látek.

Smlouva o dodávce zpracovatelných olejů

§ 34c

(1) Na dodávky zpracovatelných olejů uzavírá dodavatel s odběratelem hospodářské smlouvy s určením množství pro celý kalendářní rok. Organizace jsou povinny uzavřít smlouvu o dodávce zpracovatelných olejů v množství, které odpovídá 35 % z celkového množství příslušného druhu ropných olejů odebraných dodavatelem v předchozím roce.; odebírá-li dodavatel ropné oleje do velkoobjemových nádrží na několik let dopředu, je základem pro stanovení množství zpracovatelných olejů spotřeba ropných olejů odpovídající průměrné roční spotřebě předchozích dvou let.

(2) Do množství ropných olejů z nichž se stanoví množství zpracovatelných olejů podle odstavce 1, se nezapočítává množství ropných olejů, které dodavatel používá pro

a) stroje a zařízení, jejichž konstrukční vlastnosti znemožňují zachytávat a shromažďovat zpracovatelné oleje v rozsahu stanoveném podle odstavce 1, zejména pro mazání dvoudobých zážehových motorů, lišt a řetězů motorových pil, kulových uzávěrů a turbosoustrojí tranzitních plynovodů, mazání pneumatických a jiných zařízení olejovou mlhou, je-li použit olej předepsaný výrobcem,

b) technologické účely (pro výrobu nebo kompletaci jiných výrobků),

c) první náplň dodávaných technologických celků nebo výrobků,

d) první náplň výrobků po generální opravě prováděné dodavatelsky,

e) výzkumné a studijní účely,

f) práce a výkony v zahraničí,

g) potřeby československých zastupitelských orgánů v zahraničí.

(3) Ropné oleje, které dodavatel používá do velkoobjemových průmyslových náplní, 3) u nichž je stanovena výměnná lhůta ropných olejů delší než 3 roky, se započítávají do množství podle odstavce 1 v roce výměny, který je stanoven technickou normou nebo technickými podmínkami.

(4) Ropné oleje, jejichž životnost je v průběhu jejich používání prodlužována, např. přečišťováním, se započítávají do množství podle odstavce 1 v roce, kdy jejich životnost končí.

§ 34d

(1) Návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů předkládá odběratel dodavateli nejpozději do konce února roku, v němž mají být dodávky uskutečňovány. Návrhem smlouvy je odběratel vázán po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy návrh smlouvy došel dodavateli.

(2) Dohoda organizací o náležitostech potřebných pro vznik smlouvy je nahrazena i tím, že dodavatel do jednoho měsíce ode dne kdy obdržel od odběratele návrh smlouvy, nesdělí, že s ním nesouhlasí.

(3) Dodávky zpracovatelných olejů uskutečněné v běžném roce před uzavřením smlouvy se na její plnění započítávají a platí pro ně ustanovení o závazcích z hospodářských smluv.

(4) Organizace jsou povinny přistoupit na změnu závazku ze smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů, jestliže množství ropných olejů, které bylo základem pro sjednání této smlouvy (§ 34c odst. 1), je vyšší nebo nižší než množství ropných olejů sjednané pro běžný rok.

§ 34e

Zvláštní způsoby zániku závazku

(1) Závazek dodavatele, který neodebírá ročně více než 200 kg ropných olejů, k dodávce zpracovatelných olejů zaniká též předložením potvrzení organizace provádějící automobilové opravárenství, že jí byly odevzdány zpracovatelné oleje; závazek zaniká v rozsahu uvedeném na tomto potvrzení.

(2) Závazek k dodávce zpracovatelných olejů zaniká uplynutím roku, na který byla smlouva o dodávce sjednána.

§ 34f

Důsledky nedodržení stanovených vlastností

(1) Jestliže dodávka zpracovatelných olejů obsahuje vodu nebo nečistoty s výjimkou chlóru v rozsahu převyšujícím 2 % až do výše 10 % dodaného množství, započítává se na plnění závazku dodavatele jen 90 % tohoto množství. Obsahuje-li dodávka více než 10 % vody nebo nečistot anebo obsahuje-li chlór, nezapočítává se na plnění závazku dodavatele k dodávkám zpracovatelných olejů; práva a povinnosti podle § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizacím nevznikají. Množství zpracovatelných olejů, které se na plnění závazku k dodávce nezapočítává, je však odběratel povinen odebrat, pokud dodavatel prokáže, že znečištěné zpracovatelné oleje nemůže sám zužitkovat.

(2) Pokud zjištění množství vody nebo nečistot v dodávce může být provedeno až u organizace, která podle smlouvy s odběratelem zpracovatelné oleje zpracovává - regeneruje, je pro dodavatele a odběratele rozhodné zjištění této organizace.

§ 34g

Majetkové sankce za nedodání smluveného množství

(k § 204 zákona)

Nedodá-li dodavatel do konce roku sjednané množství zpracovatelných olejů, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 200 Kčs za každých započatých 100 kg nedodaných zpracovatelných olejů.

§ 34h

Smlouva o dodávce nezpracovatelných olejů

(1) Nezpracovatelné oleje jsou dodavatelé povinni především vhodným způsobem zužitkovat (jako palivo apod.). Pokud tuto možnost nemají, nabídnou nezpracovatelné oleje odběrateli nebo jiné organizaci, o níž předpokládají, že je bude moci využít; na žádost dodavatele je odběratel povinen uzavřít smlouvu o dodávce nezpracovatelných olejů v nabídnutém množství.

(2) Návrh smlouvy o dodávce nezpracovatelných olejů předkládá dodavatel kdykoliv v průběhu roku. Návrhem smlouvy je dodavatel vázán po dobu jednoho měsíce od jeho odeslání, pokud sám nestanoví lhůtu delší nebo pokud nebyla jiná lhůta dohodnuta.

§ 34i

Přechodné ustanovení

Pro kalendářní rok 1982 předloží odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů (§ 34c) nejpozději do 30. dubna 1982. Pokud odběratel návrh smlouvy předložil před nabytím účinnosti této vyhlášky, je tímto návrhem vázán do 30. dubna 1982; tato lhůta platí též pro vznik smlouvy podle § 34d odst. 2.


ČÁST PÁTÁ

§ 35

Zrušuje se vyhláška č. 119/1964 Sb., o základních podmínkách dodávek výrobků chemického průmyslu.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 168 a 376 zákona.

2) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

3) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

4) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

5) Pověřenou organizací (odběratelem) na území České socialistické republiky je Benzina k. p. Praha, na území Slovenské socialistické republiky Benzinol n. p. Bratislava.

6) ČSN 83 0915 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
ČSN 85 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

7) § 54 vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

8) Výměr ministerstva chemického průmyslu o stanovení náhrady za opotřebení a úplaty (nájemného) za přenechání k dočasnému užívání železničních nádržkových (cisternových) vozů ze dne 27. 12. 1966 čj. 322/10 681/66, resp. ustanovení ceníků výrobků chemického průmyslu přepravovaných v cisternách podniků.

9) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

10) § 138 zákona.

11) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý.

12) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, příloha 12.

13) Jde například o ochranu práv k průmyslovým vzorům (zejména § 103 až 108 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

14) § 256 občanského zákoníku.

1) Například tyče, desky, fólie, trubky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umělé kůže, pásy a řemeny.

1) Ceník VC-6/5 obor 217 - Technické a vzácné plyny.

2) Tím není dotčena oznamovací povinnost odběratele podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.

3) Náplň o objemu vyšším než 300 l.

Přesunout nahoru