Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 03.05.1978
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. dubna 1978

o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 23. března 1978 podle § 83 odst. 3 a § 94 zákoníku práce:


Úprava pracovní doby

(1) Pracovní doba stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, nebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby, se upravuje v roce 1979 tak, že pracovními dny jsou též soboty připadající na 31. březen, 21. duben, 12. květen, 22. září a 10. listopad.

(2) Délka dalších pracovních směn ve dnech uvedených v předchozím odstavci rovná se délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně.

(3) Připadne-li podle rozvrhu pracovních směn pracovníkovi jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, určí organizace po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") tomuto pracovníkovi další pracovní směnu na jiný vhodný den v témže měsíci.

(4) Organizace mohou se souhlasem závodního výboru, státní orgány po projednání s ním, přesunout na pracovištích s přetržitým provozem druhé a třetí směny připadající na dny uvedené v odstavci 1 na jiné vhodné dny v témže měsíci.

(5) Úprava pracovní doby uvedená v odstavci 1 se vztahuje i na pracovníky, kteří mají s organizací sjednanou kratší pracovní dobu (§ 86 a § 156 odst. 2 zákoníku práce), s výjimkou pracovníků, jimž je pracovní doba zkrácena na základě lékařského posudku a u nichž by prodloužení pracovní doby o další směnu přesáhlo maximální počet hodin, po který může pracovník podle tohoto posudku v týdnu pracovat.

(6) Pracovní doba se neupravuje mladistvým pracovníkům mladším než 16 let, pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým provozem, pracovníkům s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu a pracovníkům v provozech, v nichž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů. Pokud by však pracovníkovi s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu připadla podle rozvrhu pracovních směn jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, upravuje se mu pracovní doba v tento den tak, aby se rovnala délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně; tato úprava se neprovede, je-li jeho pravidelná pracovní směna připadající na tento den delší.

(7) Pokud by pracovník neměl v důsledku úpravy pracovní doby podle odstavce 1 v týdnu ani jeden den nepřetržitého odpočinku, přesune mu organizace po projednání se závodním výborem jednu pracovní směnu z tohoto týdne na některý den jeho nepřetržitého odpočinku v jiném týdnu téhož měsíce.

(8) Jestliže pracovník čerpá dovolenou na zotavenou po částech, z nichž některá je kratší než týden nebo netvoří celé týdny, nemění se tím celkový počet pracovních dnů jeho dovolené vyplývající z pracovního režimu zavedeného v organizaci, i když na dobu jeho dovolené připadne další pracovní směna. Náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou obdrží pracovník, jemuž by připadla do doby dovolené na zotavenou některá z dalších směn, za tolik pracovních dnů dovolené, kolik mu jich odpadlo podle harmonogramu směn rozšířeného o další směnu.

Přesun pracovního volna a pracovní doby a úprava některých provozních režimů

(9) V roce 1979 se přesouvá

a) pracovní volno ze soboty 28. dubna na pondělí 30. dubna a pracovní doba z pondělí 30. dubna na sobotu 28. dubna,

b) pracovní volno ze soboty 5. května na pondělí 7. května a pracovní doba z pondělí 7. května na sobotu 5. května,

c) pracovní volno z neděle 6. května na úterý 8. května a pracovní doba z úterý 8. května na neděli 6. května,

d) pracovní volno ze soboty 22. prosince na pondělí 24. prosince a pracovní doba z pondělí 24. prosince na sobotu 22. prosince,

e) pracovní volno ze soboty 29. prosince na pondělí 31. prosince a pracovní doba z pondělí 31. prosince na sobotu 29. prosince.

(10) Přesun pracovního volna a pracovní doby se nevztahuje na pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(11) Pracovní dobu pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících provozovny obchodu, pracovníků spojů a pracovníků veřejné dopravy stanoví organizace v souladu s obecnými pokyny pro úpravu provozních režimů; tyto pokyny vydají příslušné ústřední orgány s ohledem na potřeby obyvatelstva a socialistických organizací pro případy vzniku souvislého třídenního, případně čtyřdenního pracovního volna.

Odměňování práce

(12) Za práci v dalších směnách (odstavec 1) náleží pracovníkovi mzda ve výši stanovené mzdovými předpisy. Pracovníkovi odměňovanému měsíční mzdou se v souvislosti s odpracováním dalších pracovních směn jeho základní mzda nezvyšuje.

(13) Pokud bude pracovníkovi určena další směna na jinou sobotu nebo neděli v souvislosti s ustanovením odstavců 3 nebo 7 této vyhlášky, přísluší mu za práci v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích. 1)

(14) Práce v dalších směnách není prací přesčas, a proto za ni nenáleží pracovníkovi příplatek za práci přesčas ani náhradní volno podle § 116 zákoníku práce.

(15) Za práci konanou ve dnech uvedených v odstavci 1 nenáleží pracovníkovi mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, 1) a to i když nejde o práci v dalších směnách.

(16) Pracovníkovi, který v důsledku přesunu pracovní doby podle odstavce 9 bude pracovat v sobotu nebo v neděli, nenáleží za práci konanou v tento den mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích; 1) rovněž pro odměňování práce přesčas se tento den nepovažuje za den pracovního klidu.

(17) Pracovníkovi, kterému podle mzdových předpisů přísluší mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, náleží toto zvýhodnění za práci v pondělí dne 30. dubna, 7. května, 24. a 31. prosince a v úterý dne 8. května.


Závěrečné ustanovení

(18) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích; mzdové předpisy vydané ústředními orgány k provedení zásad racionalizace mzdových soustav podle usnesení vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128.

Přesunout nahoru