Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 19. dubna 1978

o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 18 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


§ 1

(1) Oblasti Beskyd, Jeseníků, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Šumavy a Žďárských vrchů, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci podzemních i povrchových vod, jsou chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod (dále jen "chráněné vodohospodářské oblasti").

(2) Hranice chráněných vodohospodářských oblastí uvedených v odstavci 1 jsou vymezeny shodně s hranicemi těchto chráněných krajinných oblastí;1) mapy chráněných vodohospodářských oblastí jsou uloženy u okresních národních výborů, v jejichž územní působnosti tyto oblasti jsou.

§ 2

(1) V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu k 1. lednu 1979,

b) odvodňovat lesní pozemky ve výměře přesahující 250 ha souvislé plochy,

c) odvodňovat zemědělské pozemky ve výměře přesahující 50 ha souvislé plochy, pokud nebude na základě hydrologického průzkumu prokázáno, že odvodnění neohrozí kapacitu jímací oblasti,

d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 000 m3 v jedné lokalitě, pokud nebude na základě hydrologického průzkumu prokázáno, že těžba rašeliny neohrozí kapacitu jímací oblasti,

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, s výjimkou kamenolomů, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě, a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s předpisy na ochranu jakosti vod,

g) ukládat radioaktivní odpady,

h) provádět výstavbu

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů,

2. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3,

3. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW,

4. průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichž znečištění přesahuje u

BSK55 t/rok
nerozpuštěných látek 10 t/rok
minerálních olejů5 t/rok
zjevné acidity500 kg ekv./rok
zjevné alkality500 kg ekv./rok
rozpuštěné anorganické soli50 t/rok.

(2) Zákazy podle odstavce 1 se v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahují na

a) stavby a zařízení, které byly přede dnem účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve výstavbě nebo v užívání,

b) činnosti, které byly přede dnem účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy provozovány,

c) činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), d) a e), souvisí-li s výstavbou vodních nádrží.

(3) V mimořádných případech může vláda republiky povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 písm. a), e) a h) č. 3 a 4.

§ 3

V chráněných vodohospodářských oblastech mohou být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů pouze na místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do podzemních nebo povrchových vod, anebo jsou-li na nich provedena technická opatření, která zabrání unikání výluhů do podzemních nebo povrchových vod.

§ 4

Tímto nařízením není dotčena působnost orgánů a úkoly organizací vyplývající z předpisů o státní ochraně přírody a z jiných zvláštních předpisů.2)


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

2) Např. nařízení vlády České socialistické republiky č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků, § 16 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Přesunout nahoru