Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1978 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 01.03.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 27. prosince 1977,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, se mění a doplňuje takto:

1. § 24 zní:

"§ 24

Specializace I. a II. stupně

(1) Lékaři mohou získat specializaci I. stupně v oboru všeobecného lékařství.

(2) Specializaci I. a II. stupně mohou získat lékaři v těchto oborech:

interní lékařství

pediatrie

gynekologie a porodnictví

chirurgie

urologie

ortopedie

neurologie

psychiatrie

dermatovenerologie

stomatologie

otorinolaryngologie

oftalmologie

radiodiagnostika

radioterapie

patologická anatomie

lékařská mikrobiologie

hygiena a epidemiologie

anesteziologie a resuscitace

klinická biochemie".

2. § 25 se doplňuje za oborem hygieny a epidemiologie takto:

"Všeobecné lékařství

hygiena práce a nemoci z povolání dorostové lékařství".

3. § 27 zní:

"§ 27

Příprava pro výkon funkce obvodního lékaře

(1) Funkci obvodního lékaře mohou vykonávat lékaři, kteří získali specializaci I. stupně v oboru všeobecného lékařství s označením "odborník všeobecného lékařství".

(2) Lékaři, kteří získali specializaci I. stupně v některém z oborů uvedených v § 24 odst. 2 a vykonávají v den počátku účinnosti této vyhlášky funkci obvodního lékaře, mohou do 5 let od tohoto dne získat způsobilost k výkonu této funkce podle dosavadních předpisů.".

4. Za § 56 se vkládá § 56a, který zní:

"§ 56a

Lékaři, kteří získali způsobilost k výkonu funkce obvodního lékaře podle dosavadních předpisů, mají specializaci I. stupně v oboru všeobecného lékařství.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1978.


Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec, CSc. v. r.

Přesunout nahoru