Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Částka 8/1978
Platnost od 25.04.1978
Účinnost od 16.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. února 1978

o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou


Dne 1. září 1977 byla v Reykjavíku podepsána Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 8 dnem 16. ledna 1978.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islandské republiky

vedeny přáním prohloubit a podporovat rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod

potvrzujíce své rozhodnutí usilovat o hospodářskou spolupráci a o uskutečňování zásad a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

berouce v úvahu zásady Všeobecné dohody o clech a obchodu, jíž jsou obě země smluvními stranami

dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět v souladu s ustanoveními této dohody, pravidly Všeobecné dohody o clech a obchodu a s vnitřními předpisy platnými v každé z obou zemí, používanými v souladu s těmito dohodami.

Článek 2

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islandské republiky učiní všechna potřebná opatření za účelem co nejširšího rozšíření výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 3

V případě používání množstevních omezení pro dovoz a vývoz zboží neposkytnou si obě vlády navzájem horší zacházení než vůči jiné smluvní straně GATTu.

Článek 4

Výměna zboží a služeb mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou se bude provádět na základě smluv uzavřených mezi československými právnickými osobami, oprávněnými podle československých zákonů k zahraničně obchodní činnosti na jedné straně a právnickými a fyzickými osobami se sídlem na Islandě na straně druhé.

Článek 5

Všechny běžné platby mezi oběma zeměmi se budou provádět ve volně směnitelných měnách v souladu s obecně používanými devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí. Československá obchodní banka a. s. a Seölabanki Islands se dohodnou na nezbytné technické úpravě.

Článek 6

Zřizuje se Smíšená komise pověřená kontrolou uskutečňování této dohody a hledáním způsobů a prostředků k odstraňování překážek, které mohou vzniknout v obchodě mezi oběma zeměmi a předkládáním takových návrhů, které by napomáhaly k rozvoji hospodářských vztahů mezi stranami.

Smíšená komise se bude pokud možno scházet jednou za rok a na žádost jedné ze smluvních stran kdykoliv do 2 měsíců po takové žádosti. Zasedání se budou konat střídavě v Praze a v Reykjavíku.

Článek 7

Tato dohoda nahrazuje Dlouhodobou obchodní a platební dohodu mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou podepsanou v Reykjavíku dne 12. října 1971.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena v souladu s ústavními předpisy obou zemí a zůstane v platnosti do 31. prosince 1982.

Platnost této dohody se prodlouží mlčky vždy o dobu jednoho roku, jestliže jedna ze smluvních stran ji nevypoví šest měsíců před skončením její platnosti.

Vyhotoveno v Reykjavíku dne 1. září 1977 ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec

Za vládu Islandské republiky:

Ólafur Jóhannesson

Přesunout nahoru